Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10979

Projektin nimi: Opin Ovi -Etelä-Pohjanmaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Rastaantaival 2

Puhelinnumero: 020 124 4500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.seduaikuiskoulutus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi -> hankkeet, www.seduaikuiskoulutus.fi -> projektit

Vastuuhenkilön nimi: Pasi Artikainen

Asema: Johtaja

Sähköposti: pasi.artikainen(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 040 830 2415

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Alajärvi, Kuortane, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt työhallinnossa, eri aikuiskoulutusorganisaatioissa
(ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö), työ- ja elinkeinoelämässä, projekteissa ja kolmannella sektorilla. Valitaan keskimäärin 120 osallistujaa, joista noin puolet on naisia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki koulutustarpeita omaavat:
a) eteläpohjalaiset aikuiset, b) yrittäjät ja työnantajat, c) pk-yritykset ja niiden henkilökunta, d) eteläpohjalainen työ- ja elinkeinoelämä kokonaisuudessaan sekä e) jokainen aikuisopiskelija omaehtoisessa koulutuksessa, työvoimakoulutuksessa ja henkilöstökoulutuksessa.

Projektin toimenpiteissä, tuotteissa ja tuloksissa huomioidaan myös aikuisopiskelussa perinteisesti aliedustettuina olevat ryhmät ja tuetaan niiden hakeutumista ja osallistumista aikuiskoulutukseen. Näitä ryhmiä ovat mm. a) ikääntyneet, b) puutteellisen pohjakoulutuksen tai vanhentuneen ammatillisen koulutuksen omaavat työikäiset, c) maahanmuuttajat, d) oppimisvaikeuksia omaavat aikuiset, e) terveydellisistä syistä tms. ammattia vaihtavat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 280, joista naisia 227

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OpinOvi -Etelä-Pohjanmaa on laaja maakunnallinen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisprojekti, joka liittyy Aikuisohjaus työelämän voimavarana -kehittämisohjelman valtakunnalliseen Opin ovi -kokonaisuuteen. Projektin toteutusaika on 1.5.2009 - 28.12.2012 ja sitä hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus.

Projektin lähtökohtana on maakunnan kehittymistä uhkaava osaavan työvoiman saatavuus, työvoiman kohtaanto-ongelmat, talouslama sekä väestörakenteen muutokset. Aikuisväestön ammatillista suunnittelua ja osaamista on kehitettävä läpi työuran. Aikuiskoulutus ja aikuisten ohjaus ja neuvonta kohtaavat uusia haasteita.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset aikuiskoulutuksen tieto, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt työhallinnossa, eri aikuiskoulutusorganisaatioissa
(ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö), työ- ja elinkeinoelämässä sekä projekteissa ja kolmannella sektorilla. Valitaan keskimäärin 120 osallistujaa, joista noin puolet on naisia.

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki koulutustarpeita omaavat eteläpohjalaiset aikuiset, yrittäjät ja työnantajat, pk-yritykset ja niiden henkilökunta sekä jokainen aikuisopiskelija omaehtoisessa koulutuksessa, työvoima- ja henkilöstökoulutuksessa.

Projektin tuloksena syntyy:
1) Joustava, avoin ja asiakaslähtöinen aikuisopiskelun ohjauksen ja neuvonnan toimintakonsepti ns. ohjausfoorumi, joka sisältää myös Opin Ovi -portaalin ja valtakunnallisen tietopalvelun osana toimivat verkkopalvelut. Konseptin toiminta vakinaistetaan projektin päätyttyä.

Toimintakonseptin innovoivat ja laativat projektin poikkihallinnolliset ja monialaiset yhteistyöverkostot.

2) Maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden (ammatillinen aikuiskoulutus, vapaa sivistystystyö, korkea-aste) uudenlainen yhteistyöverkosto edistämään aikuiskoulutuksen tarjontaa ja laadukasta toteutusta sekä luomaan uusia innovaatioita.

3) Aikuiskoulutustoimijoiden ja työelämän sekä eri sidosryhmien välinen entistä tiiviimpi yhteistyöverkosto varmistamaan koulutuksen osuvuutta.

4) Aikuisopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelujen parempi laatu sekä ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien kohonnut osaamistaso ja moniammatillinen yhteistyö.

5) Eteläpohjalainen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelma. Se tukee ja tuottaa maakunnallista strategiaa ja antaa näkemystä eri osapuolten strategiatyöhön.

Projekti tukee myös aikuisopiskelun aliedustettuina olevien ryhmien osallistumista, joita ovat mm. ikääntyneet, pk-yritysten henkilöstö, puutteellisen pohjakoulutuksen/vanhentuneen ammatillisen koulutuksen omaavat työikäiset, maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksia omaavat.

Projektin pitkäkestoisia muutoksia ovat:
1) Tarvelähtöiset työ- ja elinkeinoelämän koulutus- ja kehittämispalvelut

2) Etelä-Pohjanmaan aikuisväestön kohonnut osaamistaso ja parempi työelämän laatu.

3) Läpinäkyvä ja avoin aikuiskoulutustarjonta ja kokonaisuutena toimiva aikuiskoulutuksen palveluketju.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan ESR-ohjeiden mukaisesti käyttämällä siihen suunniteltuja logoja ja noudattamalla annettuja ohjeita. Tiedotus on monipuolista ja monikanavaista. Sitä tehdään erilaisissa paikallisissa, alueellisissa ja osin valtakunnallisissa tiedotusvälineissä mm. sanomalehdissä, internetissä, projektin kotisivuilla, paikallisradiossa ja -televisossa, messuilla sekä yritys- ja viranomaiskäynneillä. Tiedotusta koordinoivat projektipäällikkö ja viestintäkoordinaattori yhteistyössä verkoston kanssa.

Projektista laaditaan monipuolista tiedotusmateriaalia ja siitä pidetään infotilaisuuksia. Projektihenkilöstö jalkautuu maakuntaan mm. oppilaitoksiin, TE-keskukseen ja TE-toimistoihin, yrityksiin, julkiselle ja 3. sektorille. Moniväriesitteet viedään myös internetiin. Tiedottamisessa huomioidaan työmarkkinajärjestöt, AKK-Foorumi, oppilaitosten sisäiset tiedotuskanavat sekä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen omat julkaisut.

TIEDOTUSSUUNNITELMA:
1) Rekrytointi- ja markkinointivaihe: projekti esitellään Sedu Aikuiskoulutuksen ja toimijaverkoston www-sivuilla. Hakemukset ohjataan Sedu Aikuiskoulutukseen. Projektista laaditaan eri kohderyhmille oma tiedotusmateriaali, jota jaetaan sähköisesti, yhteistyötahojen esitetelineissä ja kirjepostituksina. Projektihenkilöstö ottaa aktiivisesti ja eri tavoin yhteyttä potentiaalisiin kohderyhmiin mm. jalkautumalla kentälle.
2) Toteutusvaihe: Tiedottaminen jatkuu monimuotoisesti suunnitelman mukaan ja sitä tehostetaan tarvittaessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen on projektin yksi keskeinen tavoite ja tulos. Projektissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen valtavirtaistaminen alkaa jo projektin toteutusvaiheessa. Toimintamallien levittämisessä hyödynnetään lääninhallituksen tiedotuskanavia, toteuttajaorganisaation ja koko yhteistyöverkoston omia www-sivuja, yrittäjäjärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen ja eri viranomaistahojen julkaisuja sekä eri alojen ammattilehtiä. Julkisuutta hyville toimintamalleille haetaan mm. lehtijutuilla case-periaatteella.

Koko projektin toimintaidea pohjautuu monitasoiselle ja avoimelle verkostotyölle, jota tehdään säännöllisesti eri foorumeilla mm. temaattisissa työryhmissä, workshopeissa, koulutuspäivillä ja seminaareissa. Verkostoituminen on myös ylimaakunnallista ja valtakunnallista Opin ovi-ideologian mukaisesti. Näissä kohtaamisissa voidaan tiedottaa projektin toimista ja aikaansaannoksista. KESKEINEN ROOLI HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMISESSÄ ON AIKUISOHJAUKSEN KOORDINAATIOPROJEKTILLA.

Toimivien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään myös aikuiskoulutuskeskusten liittoa, vapaan sivistystyön liittoa sekä eri alojen ammattiliittoja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 271 748

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 257 303

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 331 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 323 974

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteita eteenpäin viemään perustettiin teemaryhmiä, joissa oli edustettuna monipuolinen joukko alueen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä tahoja. Mukana saman pöydän äärellä oli mm. ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten edustajia sekä korkeakoulusektorin toimijoita. Lisäksi mukana oli muita sidosryhmiä, kuten TE-toimistot, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjäjärjestö ja Seinäjoen Maahanmuuttajakeskus. Teemaryhmissä keskusteltiin ja haettiin yhdessä ratkaisuja aikuisopiskelun tno-palvelujen kehittämiseksi. Verkoston yhteistyötä edistettiin jalkauttamalla kokouksia uusiin työympäristöihin ja yhteistyökumppaneiden tiloihin.

Verkosto tapasi toisiaan myös erilaisissa koulutuksissa, jotka olivat kaikki avoimia koko laajalle yhteistyöverkostolle. Niihin osallistui edustajia esimerkiksi koulutusorganisaatioista, TE -hallinnosta ja järjestöistä. Samassa koulutuksessa saattoi olla mukana myös työelämän edustajia eri aloilta. Tämä antoi hyvän mahdollisuuden moniammatillisiin keskusteluihin, jotka parhaimmassa tapauksessa veivät eteenpäin kunkin tahon omia ohjauspalveluja. Osallistujat kokivat antoisaksi sen, että aikuiskoulutuksen ohjausta päästiin pohtimaan yhdessä eri toimijoiden kesken. Koulutuksien aiheita olivat mm. aikuiskoulutuksen rahoitusmahdollisuudet, ennakointi, sosiaalinen media ohjaustyössä, erilaisten oppijoiden ohjaus, maahanmuuttajien ohjaus ja koulutustarjonta, ohjauksen etiikka ja verkostona työskentely.

Projektin lopussa toiminnasta annetuista palautteissa nousi esiin, että projekti on antanut hyviä tilaisuuksia tutustua muihin toimijoihin ja heidän tarjontaansa kiinnostavien aiheiden ohella. Verkostojen luominen on ollut helppoa ja ideoita on voinut vaihtaa toisten kanssa. Verkostomainen toimintatapa on luonut toimijoiden välille yhteishenkeä. Konkreettisena esimerkkinä on useaan kertaan maahanmuuttajien kouluttamiseen liittyen kokoontunut ryhmä. Ryhmässä toimijat ovat tutustuneet toisiinsa ja toistensa tarjontaan. Tämän jälkeen he ovat voineet paremmin kertoa alueen maahanmuuttajille myös muiden kuin oman oppilaitoksensa koulutuksista. Ylipäätään tno-palvelujen tärkeyden merkitys on korostunut hankkeen myötä.

Projektin tuloksena aikuiskoulutuksesta kiinnostuneilla aikuisilla ja työelämän edustajilla on jatkossa mahdollista saada tietoa, neuvontaa ja ohjausta ”yhden luukun” periaatteella. Eteläpohjalaiseen aikuiskoulutuksen TNO-toimintamalliin kuuluu www.AikuiskoulutusEP.fi -nettisivusto, jolta koulutusta etsivät aikuiset, yritykset ja työnantajat sekä ohjaus- ja
neuvontatyötä tekevät löytävät mm. alueen aikuiskoulutuksen tarjoajat sekä tietoa aikuiskoulutuksesta ja TNO-palveluista. Sivustolta löytyy myös koulutustarjotin, jonka avulla on koottu yhteen suuri osa maakunnallisesta aikuiskoulutustarjonnasta helpottamaan ohjaus- ja neuvontatyötä ja tekemään alueen koulutustarjonta läpinäkyväksi. Lisäksi toimintakonseptiin kuuluu TE-toimistojen yhteyteen pilotoidut aikuiskoulutuksen palvelupisteet. Palvelupisteissä päivystää vuorotellen eri oppilaitosten edustaja, ja ne ovat avoimia kaikille aikuisopiskelusta kiinnostuneille. Toiminnasta vastaa Palvelupiste - AikuiskoulutusEP -hanke (ESR).

Toimintamallin taustalla on AikuiskoulutusEP-brändi, jonka kautta eteläpohjalainen aikuiskoulutustarjonta esittäytyy aikaisempaa selkeämmin yhdessä. Palvelujen lisäksi verkoston toimintamalliin kuulu AikuiskoulutusEP-verkoston yhteinen näkyminen ja aikuiskoulutuksen merkityksen korostaminen esimerkiksi koulutusmessuilla ja Elinikäisen oppimisen viikolla.

Projektin aikana laadittiin Etelä-Pohjanmaan aikuisohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelma. Sen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja sekä ohjata maakunnan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä ja järjestämistä vuoteen 2016 mennessä. Kehittämisohjelma sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitokset, työvoimahallinto ja muut tahot voivat edistää näitä asioita kukin tahoillaan sekä keskinäisessä yhteistyössä. TNO-palveluja kehittämällä eteläpohjalaiset aikuiskoulutustoimijat pyrkivät yhdessä palvelemaan kansalaisasiakkaiden ja työelämän asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

Keskeisiä teemoja kehittämisohjelmassa ovat asiakaslähtöisen ajattelutavan sekä monikanavaisen ja helposti saavutettavan ohjauksen kehittyminen luontevaksi osaksi aikuisohjauksen kentän toimintaa. Lisäksi kehittämisohjelman taustalla tärkeinä ja kaikkiin tavoitteisiin vaikuttavina tekijöinä ovat tiivis työelämäyhteistyö sekä koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi. Tärkein tavoitteista on E-P:n Aikuiskoulutusfoorumin toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. Isona tavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaa sivistysmaakunnaksi aikuiskoulutustoimijoiden ja työelämän välisellä yhteistyöllä ja ennakoinnilla. Tärkeintä on, että Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa -projektin aloittamaa yhteistyötä jatketaan ja aikuiskoulutusta pidetään esillä ja kehitetään maakunnassa myös jatkossa.