Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10980

Projektin nimi: Kauppa&Koulu - Joustava koulutusmalli kaupan alalle suuntautuville

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon seudun aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0139545-4

Osoite: Venemestarinkatu 35

Puhelinnumero: 02-77041 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sskky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sskky.fi/aikuisopisto/projektit/kauppakoulu/

Vastuuhenkilön nimi: Eeva Nuottasaari

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: eeva.nuottasaari(at)sskky.fi

Puhelinnumero: 044-7704278

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon

Kunnat: Somero, Salo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Salon seudulla asuvat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat kaupan alan eri organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa ja jotka ovat kiinnostuneita työvoimasta. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat ne työllistämisen parissa työskentelevät työvoimahallinnon, oppilaitosten ja muiden tahojen edustajat, joiden työhön uuden toimintamallin kehittäminen vaikuttaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palvelualat, kuten kaupan ala ovat suuria työllistäjiä. Kaupan työvoiman kasvu on ollut nopeaa viimeisen 3-4 vuoden aikana. Kasvu jatkui myös koko vuoden 2008 ja näyttäisi jatkuvan edelleen. Kauppojen aukioloaikojen mahdollinen laajentuminen tulee todennäköisesti edelleen lisäämään työvoiman tarvetta. Salon seudulla puhutaan paljon myös tulevaisuuden työvoimapulasta mm. eläköitymisen seurauksena ja palvelualat nähdään yhtenä työvoimapula-alana. Salon kaupungin kehittämis- ja elinkeinotoimi on teettänyt seudullisen palvelualojen selvityksen (20.1.2009), jonka tiivistelmässä mainitaan mm. että Salon seudulla on lähes 900 tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkaa ja että palvelualojen liikevaihdon uskotaan kehittyvän tulevina vuosina.

Kaupanalalla on paljon erilaisia työprosesseja ja työtehtäviä, jotka edellyttävät monipuolista, mutta myös hyvin eritasoista osaamista. Kaupan alalla vaativissa työtehtävissä työskentelevillä on usein kaupallisen alan ammattikoulutus, mutta ala työllistää myös paljon henkilöitä, joilla ei ole alan ammattikoulutusta. Alalla on työtehtäviä, joista selviää vähemmälläkin osaamisella. Näitä ovat mm. hyllytys, hinnoittelu, hengarointi ja muut avustavat työt. Tämän hankkeen tavoitteena on avata niitä kaupan alan työprosesseja, joista kouluttamattomat ja kokemattomat voivat selviytyä vapauttaen koulutettuja vaativimpiin töihin. Hankkeella etsitään ratkaisuja kaupan alan työtehtävien avaamiseen ja ns. helpompien töiden löytymiseen. Hankkeessa määritellään kaupan alan sisääntuloammatteja ja sitä, miten heikossa työmarkkina-asemassa olevat voisivat työllistyä näihin töihin työelämän kanssa suunnitellun koulutuksen, työssäoppimisen ja muun aiheeseen liittyvän kehittämistyön tuloksena.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Salon seudulla asuvat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Välillisenä kohderyhmänä ovat kaupan alan eri organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa ja jotka ovat kiinnostuneita työvoimasta. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat ne työllistämisen parissa työskentelevät työvoimahallinnon, oppilaitosten ja muiden tahojen edustajat, joiden työhön uuden toimintamallin kehittäminen vaikuttaa.

Hankkeessa kehitetään kaupan alalle suuntautuville ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville joustavaa koulutusmallia, jossa huomioidaan osallistujien henkilökohtaiset ominaisuudet, työelämän tarpeet ja toimintaympäristön luomat mahdollisuudet. Kehittämistyössä kaupan alan työammatit 'avataan' ja niistä muodostetaan uusia työkokonaisuuksia, joista voi selvitä ilman alan ammattikoulutusta tai pitkää työkokemusta. Hankkeessa kehitetään eteenpäin jo olemassa olevaa kaupan alalle valmentavaa koulutusta, koulutuksessa käytettäviä materiaaleja mm. verkko-opetusmateriaalia, opetusmenetelmiä, syvennetään työelämäyhteyksiä ja työorganisaatioiden osallistumista prosessiin. Koulutusmallia voidaan hyödyntää myös muiden alojen yhteydessä esimerkiksi ravintola- ja keittiöalalla sekä hyvinvointialoilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kanssa. Siinä huomioidaan hankkeen kohderyhmät sekä määritellään tiedotuksen sisältö, menetelmät, aikataulu ja toimijoiden vastuut. Tiedotukseen liittyviä teemoja ovat toimijoiden välinen tiedotus ja sen toimintatavat ja välineet sekä työelämälle suunnatun tiedotuksen kehittäminen ja käytettävät tiedotusvälineet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeelle laaditaan suunnitelma hankkeen tulosten levittämiseksi, jossa huomioidaan kohderyhmät, toimenpiteet tulosten levittämiseksi sekä aikataulu. Tietoa hyvistä ja/tai mahdollisesti hankkeessa todetuista toimimattomista menetelmistä ja käytännöistä levitetään tietoa pääosin hankkeen loppupuolella (v. 2011). Tulokset, joita levitetään, ovat kokemukset koulutusmallin toimivuudesta, kehitetyistä opetusmateriaaleista ja -menetelmistä sekä yhteistyökuvioista oppilaitoksen ja työelämän välillä. Tuloksissa huomioidaan onnistumiset sekä mahdolliset epäonnistumisen kokemukset. Salon seudun aikuisopiston hankeryhmä pitää yllä aktiivista vuorovaikutusta eri oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä alueellisella, seudullisella ja kansallisella tasolla. Hyviä käytäntöjä tullaan levittämään erilaisten tapahtumien, tapaamisten, tiedotteiden ja tilaisuuksien yhteydessä. Hyvien käytäntöjen levittämisen aikataulut täsmentyvät hankkeen aikana.

Opitut hyvät käytännöt tullaan jalkauttamaan omaan organisaatioon pysyväksi toiminnaksi mm. tuotteistettuina tuotteina sekä resurssoinnin keinoin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 830

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 038

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kaupan ala on suuri työllistäjä ja alalla on erilaisia työprosesseja, jotka edellyttävät monipuolista, mutta hyvin eritasoista osaamista. Alan vaativissa työtehtävissä työskentelevillä on usein alan koulutus, mutta ala työllistää myös paljon henkilöitä, joilla ei ole ammattikoulutusta. Alalla on työtehtäviä, joista selviää vähemmälläkin osaamisella. Tässä hankkeessa lähdettiin selvittämään, onko kaupan ala valmis työllistämään vähemmän koulutusta omaavia henkilöitä tällaisiin tehtäviin sekä pohtimaan tarvetta näihin tehtäviin valmistavan koulutuksen järjestämiselle.

Hankkeen tavoitteena oli avata niitä kaupan alan työprosesseja, joista kouluttamattomat voivat selviytyä vapauttaen koulutettuja vaativimpiin töihin. Hankkeessa pyrittiin etsimään ratkaisuja alan työtehtävien avaamiseen ja määrittelemään kaupan alan sisääntuloammatteja ja sitä, miten heikossa työmarkkina-asemassa olevat voisivat työllistyä näihin töihin työelämän kanssa suunnitellun koulutuksen, työssä oppimisen ja muun kehittämistyön tuloksena. Tavoitteena oli kehittää työelämälähtöinen joustava koulutusmalli alalle suuntautuville heikossa työmarkkina-asemassa oleville motivoituneille työnhakijoille. Hankkeessa oli tavoitteena suunnitella koulutus, jossa hyödynnetään uusia menetelmiä alan ja kohderyhmän henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti ja kehittää työssä oppimisen menetelmiä sekä huomioida jo työssä olevien lisäkoulutustarpeet. Tavoitteena oli myös syventää yhteistyötä kaupan alan organisaatioiden ja oppilaitoksen välillä. Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat Salon seudulla asuvat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

Hankkeen alussa toteutettiin kysely, jolla selvitettiin kaupan alalla työskentelevien näkemyksiä alan työtehtävistä, tarvittavasta osaamisesta ja ominaisuuksista, jotka vaikuttavat alalla menestymiseen sekä koulutustarpeista. Kyselyn sekä Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaiseman vähittäiskaupan työnantajahaastattelujen yhteenvedon tuloksien perusteella hankkeen tavoitetta täsmennettiin. Katsottiin, että niiden, jotka omaavat suurimman todennäköisyyden menestyä kaupan alalla pitäisi hakeutua joustavien koulutusmallien kautta hankkimaan laaja-alaista alan osaamista työllistyäkseen alan työtehtäviin ja jo alalla työskentelevien pitäisi pystyä syventämään ammattiosaamistaan.

Keväällä 2011 suunniteltiin rekrytointikoulutus, jonka tavoitteena oli kouluttaa esimiehiä löytämään alalle pyrkivistä hakijoista ns. hyvät tyypit ja mahdollistaa motivoituneiden hakijoiden työllistyminen ja näin ohjata alalle työelämän tarpeiden mukaista työvoimaa. Koulutuksessa huomioitaisiin osallistujien henkilökohtaiset ominaisuudet, työelämän tarpeet ja toimintaympäristön luomat mahdollisuudet. Koulutuksessa kehitettäisiin työssä oppimisen menetelmiä sekä määriteltäisiin alan työtehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista ja ominaisuuksia. Koulutuksessa suunniteltiin tehtäväksi myös tarvelähtöistä räätälöityä rekrytointi- ja perehdyttämisopasta. Koulutus suunniteltiin hankkeessa, mutta sitä pilotoitiin oppisopimusrahoituksella. Koulutus alkoi syksyllä 2011 ja päättyy maaliskuussa 2012. Siihen osallistui 7 kaupan alalla työnjohtotehtävissä työskentelevää henkilöä.

Toinen merkittävä toimenpide oli Vörkkii-työnhakutapahtuman suunnittelu ja järjestäminen yhdessä usean alueella toimivan ESR-hankkeen kanssa. Tapahtuma toteutettiin 5.10.2011 Salon VPK:n talolla. Tilaisuudessa oli yrityksiä esittelemässä toimintaansa sekä kertomassa kokemuksistaan työntekijöinä, työnantajina ja yrittäjinä. Työnhakijoilla oli mahdollisuus kysellä ja kuulla, mitä työnantajat arvostavat työnhakijoissa ja työntekijöissä. Paikalla oli Yrityssalon edustaja kertomassa mm. oman yrityksen perustamisesta. Oppilaitosten, Salon kaupungin ja TE -toimiston henkilökunta neuvoi työnhakijoita koulutukseen, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Tapahtumaan osallistui yli 200 työnhakijaa ja toimintaansa oli esittelemässä noin 15 työnantajaa ja muuta toimijaa.

Hankkeen myötävaikutuksella suunniteltiin mm. ohjaava koulutus myyntiin ja asiakaspalveluun, joka toteutettiin vuonna 2011 sekä palvelujen myynnin ammattitutkinnon esiselvitys ja sen perusteella uusi kaupan alan koulutus Ulkomaankaupan ammattitutkinto, joka alkaa vuonna 2012. Myös toinen uusi kaupan alan koulutus - Kauneudenhoitoalan ammattitutkinto - alkaa vuoden 2012 aikana. Näitä Salon seudun aikuisopiston koulutuksia ei suunniteltu Kauppa ja Koulu -hankkeen rahoituksella, mutta kaikkien niiden toteutukseen on hanke ollut myötävaikuttamassa ja niillä on selkeitä yhtymäkohtia hankkeen tavoitteiden suhteen.

Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ja tulosten perusteella voidaan todeta, että tavoitteet on pääosin saavutettu. On suunniteltu joustavaa koulutusmallia kaupan alalle sekä annettu heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille tukea työpaikkojen löytymiseen ja tiivistetty yhteistyötä työelämän kanssa tiedonkulun lisäämiseksi ja työllistämisen tukemiseksi.