Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10981

Projektin nimi: Opin Ovi Osaamiseen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Tavastia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0205303-4

Osoite: PL 30 (Hattelmalantie 8, 13100 HÄMEENLINNA)

Puhelinnumero: 03-65811

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kktavastia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/osaamiseen, opinoviosaamiseen.wikispaces.com

Vastuuhenkilön nimi: Heini Kujala

Asema: rehtori

Sähköposti: heini.kujala(at)kktavastia.fi

Puhelinnumero: 0400 731299

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Helsingin, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Hyvinkää, Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmiä ovat
- alueen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan toteuttajat aikuiskoulutusorganisaatioissa
- alueen oppisopimustoimistojen henkilöstö
- alueen työelämätoimijat: yrittäjät, työnantajat ja työntekijät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Omaehtoiseen, työvoimapoliittiseen ja henkilöstökoulutukseen hakeutuvat henkilöt, alueella toimivat yritykset, työelämän koulutusneuvojat ja rekrytoinnista vastaavat, työhallinnon henkilöstö,
ammattijärjestöt ja kolmas sektori, alueen muut ohjaukseen ja työllistymiseen liittyvät projektit sekä alueen aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset kaikilla koulutusasteilla.

Hankkeen tuottamien hyvien käytäntöjen pysyvämmästä käyttöönotosta vastaavat julkishallinnon organisaatiot hyötyvät projektista oman toimintansa kehittämisen välineenä. Yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa on tärkeä osa projektia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 266, joista naisia 217

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opin Ovi Osaamiseen -hanke tähtää aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuuden parantamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueella. Hankkeen tavoitteina on
1) kehittää aikuiskoulutuksen tuottajien ja koulutuksen tilaajien verkostoitumista toimivien aikuisopintojen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi.
2) luoda ohjauspalvelumalli, joka kuvaa alueellisesti aikuisopintojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimintaa ja työnjakoa sekä helpottaa aikuisten opintoihin hakeutumista
3) kehittää neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden osaamista oppilaitoksissa
4) kehittää menetelmiä yritysten koulutustarpeiden kartoittamiseksi ja kysyntälähtöisten koulutustuotteiden tuottamiseksi

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat alueen aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot, alueen oppisopimustoimistot, työ- ja elinkeinotoimistot sekä alueen yritykset ja työyhteisöt. Hankkeen rinnalla toimii Hämeen TE-keskuksen Opin Ovi Häme -hanke, jonka kanssa tehtävän yhteistyön avulla pyritään asiakasprosessien tehostamiseen ja yhteisten palvelurakenteiden aikaansaamiseen.

Tavoitetilana on aikuisopiskelun asiakasprosessien vahva asiakas- ja kysyntälähtöisyys. Opintoja suunnitteleva asiakas saa koulutustiedon nopeasti ja joustavasti ja palveluketjut toimivat tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Koulutusten saatavuus yritysasiakkaiden näkökulmasta paranee ja koulutustarjonta alueella monipuolistuu resurssien käytön tehostumisen ansiosta. Uusia oppilaitos-, yritys- ja viranomaistahojen yhteistyörakenteita luodaan aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden käytettävyyden ja tunnettuuden vahvistamiseksi. Aikuiskoulutuksen järjestäjät toimivat koordinoidusti ja alueen koulutustarjonnan saatavuus on parantunut. Oppilaitosten ja muiden toimijoiden verkottuminen laajentaa ja kehittää koulutustarjontaa ja synnyttää uusia palveluketjuja. Koulutuksen järjestäjät vastaavat asiakkaiden erityistarpeisiin kuten ammatillisen koulutuksen päivittämiseen tai koulutuksen räätälöimiseen oppimisvaikeuksien tai kehittyvän kielitaidon takia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistämisvaiheessa projektin toimijat tiedottavat omissa organisaatioissaan projektista sekä sitoutuvat levittämään projektista päivitettyä tietoa verkostoissaan mm. esitteiden ja palavereiden muodossa. Syksyllä 2009 järjestetään aloitusseminaari ja tehdään lehdistötiedote hankkeesta. Kohderyhmille järjestetään seutukunnittain ja toiminnoittain (teemana esim. maahanmuuttajat, oppimisvaikeuksien selvittäminen) infopäivät ja teemapäiviä, jotka toimivat tiedotustilaisuuksina.
Projektista tehdään markkinointikirjeitä yrityskäyntien yhteydessä annettaviksi sekä henkilöasiakkaille jaettaviksi. Projekti osallistuu alueen messuille ja koulutuspäiville sekä järjestää omia teematapahtumia. Projektista tiedotetaan paikallislehdissä sekä mahdollisesti paikallisradioissa.
Projekti jalkautuu ja verkostoituu kentälle ja tiedottaa samalla projektista asiakkaille ja kumppaneille.
Tiedotus toteutuu myös oppilaitosten ja hankkeen www-sivujen avulla sekä osallistumalla valtakunnallisen Opin Ovi- hankkeen seminaareihin. Yhteistyössä Studio- ja Erkkeri-hankkeiden kanssa järjestetään koulutuspäiviä eri teemoista, esimerkiksi vajakuntoisten tai muuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjauksesta. Organisaatioiden työntekijöitä ohjataan osallistumaan tilaisuuksiin sisäisellä tiedotuksella.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuonna 2009
- kohderyhmätiedottaminen: tavoitteet ja tulevat toimenpiteet, muutokset aikuiskoulutuksessa.
Aloitusseminaari, jolla tuodaan julki projektin tavoitteet sekä lehdistötiedote.
Vuonna 2010 - 2011
- kohderyhmä: mallien ja käytäntöjen levittäminen, palvelupisteyhteistyöstä tiedottaminen
- välillinen kohderyhmä: verkoston ja aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista tiedottaminen
Vuonna 2012
- välillinen kohderyhmä: loppuseminaari, alueelliset tiedotustilaisuudet ja lehdistötiedote.
- osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin
Projekti toimii aktiivisesti valtakunnallisessa Opin Ovi -hankkeessa ja tiedottaa omista hyvistä
käytännöistään valtakunnallisissa tapaamisissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 640 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 638 309

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 754 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 773 626

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Opin Ovi Osaamiseen -projekti oli osa 'Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) valtakunnallista kehittämisohjelmaa'. Kehittämisohjelmalla pyrittiin osaltaan vaikuttamaan työllisyysasteen nostamiseen, työurien pidentämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Ajatuksena oli, että tarvitaan vahvaa panostusta koko työikäisen aikuisväestön osaamisen kehittämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Tässä onnistuttaisiin toimivan aikuiskoulutusjärjestelmän avulla. Aikuisohjaus työelämän voimavarana -osaohjelmalla, johon Opin Ovi -hankeperhe kuului, haluttiin turvata aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuutta, riittävyyttä ja monipuolista asiantuntemusta. Tämä edellyttäisi koko maan kattavaa vahvaa alueellista ja paikallista verkostoitumista. Opin Ovi Osaamiseen -projekti toteutti Uudenmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston tuella kehittämisohjelmaa Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Uudellamaalla. Forssan, Hämeenlinnan ja Hyvinkään-Riihimäen alueilla toimintaa kehitettiin paikallisten aluekoordinaattoreiden vetovastuulla.

Projektin tuloksina syntyi
1. Aikuiskoulutustoimijoiden verkostoituminen
2. Ohjauspalvelumallin luominen
3. Ohjausosaamisen kehittäminen
4. Kysyntälähtöisen tuotteiden kehittäminen ja markkinointi

Osa projektin tuloksista on kuvattu tuotoksina tiiviiseen tuotekortin muotoon:
- Koulutustorstai-palvelu
- Koulutusmaanantai-palvelu
- Alueverkoston toimintamalli (Hyvinkää-Riihimäki)
- Alueverkosto (Hämeenlinna)
- Ohjaamo-palvelumalli/pilotointivaihe
- Oppilaitoksen työelämäkoordinaattoriverkosto -malli
- Työelämäkoordinaattorit ja työelämäyhteistyön rakenne KKT:ssa
- Yrityskoordinaattori
- Aikuisten opinto-ohjaaja
- Aikuisten ohjaussuunnitelma
- Aikuisohjaajien Facebook-ryhmä

Lisäksi tuotoksina on syntynyt kehittämistehtäviä ja TNO-palveluvastaavan toimenkuva, jotka löytyvät projektin wikisivuilta http://opinoviosaamiseen.wikispaces.com.

Aikuiskoulutustoimijat ovat verkostoituneet eri toiminta-alueilla ja toiminta on varmistettu yhteistyösopimuksin. Hämeenlinnan seudulla toiminnan vetovastuu on siirtynyt Hämeenlinnan seudun TE-toimiston koulutusneuvojalle, Hyvinkään-Riihimäen ja Forssan seuduilla toiminnan vetovastuu on kiertävä.

Ohjauspalvelumallit on luotu: Koulutustorstai-palvelu toimii torstai-iltapäivisin Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa verkostomaisesti tuotettuna palveluna ja toiminnan jatkuvuus on varmistettu yhteistyösopimuksin. Samoin Forssan seudulla toimii Koulutusmaanantai-palvelu maanantai-iltapäivisin. Hyvinkään-Riihimäen seudun alueverkosto jatkaa yhteisen toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista.

Ohjausosaamista on kehitetty. Alueelta on osallistunut erilaisiin koulutuksiin yli 100 henkilöä, ja osaamista on toki kehitetty myös tutustumiskäynnein ja verkostotapaamisissa. Myös yhdessä tekeminen (esim. asiakkaiden palveleminen yhteisessä tapahtumassa) lisää ohjausosaamista. Projektissa syntyi myös sellaisia koulutustuotteita, joiden toivotaan jäävän elämään myös projektin jälkeen. Osaamista yritysyhteistyöhön -tyyppinen koulutus on edelleen tarpeellista aikuiskoulutuksen toimijoille, samoin Aikuisten erityisohjaus -koulutus. Näitä koulutuksia ei ilman projektia olisi ollut tarjolla. Aikuisten erityisohjaus -koulutus on tätä kirjoitettaessa siirtymässä YTY - Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeen kautta erityisoppilaitosten asiantuntijapalveluiden vetovastuulle. Osaamista kehitettiin myös pilotoimalla mm. aikuisohjaajien ja koulutussihteerien vertaismentorointia.

Kysyntälähtöisten tuotteiden kehittämistä on mahdollistettu kehittämällä oppilaitosten rakenteita (mm. kehittämällä työelämäkoordinaattorin tehtäväkuvaa). Työelämäkoordinaattorin tehtäväkuva ja toimintamalli on kuvattu tuotekortille. Projektin ajatuksena oli, että ennen kuin saavutetaan projektille asetettuna tavoitteena kehittää entistä kysyntälähtöisempiä koulutustuotteita työnantaja-asiakkaiden tarpeisiin, pitää tämän kuulua aikuiskoulutusorganisaatioissa jonkun/joidenkuiden tehtäviin. Tähän tehtävään pitää löytyä myös osaamista sekä työaikaa. Organisaatioiden rakenteet eivät välttämättä tue tämän kaltaista toimintaa, joten odotettavissa oli, että edistystä tulee tapahtumaan hitaasti mutta varmasti. Tätä kirjoitettaessa projektin toteuttajaorganisaatioissa on kaikissa otettu käyttöön uudenlaisia toimintatapoja, joten palvelu on selkeästi parantunut myös työnantaja-asiakkaille. Vielä on kuitenkin tehtävää jäljellä ja monet oppilaitosten rakenteet eivät tue niin kysyntälähtöistä ja joustavaa koulutustarjontaa kuin työnantaja-asiakkaat toivoisivat. Forssan seudulla yritysten palvelun kehittäminen jatkuu Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen vetovastuulla. Harava-ryhmä jatkaa toimintaansa, joten Opin Ovi Osaamiseen -projektissa kehitettyjä palvelumalleja kehitetään edelleen ja tämä jää pysyväksi toiminnaksi myös projektin jälkeen.