Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10982

Projektin nimi: Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: +358 3 245 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tamk.fi

Projektin kotisivun osoite: metsa.osaamisverkosto.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Mikko Naukkarinen

Asema: Vararehtori

Sähköposti: mikko.naukkarinen(at)tamk.fi

Puhelinnumero: +358 500 772 269

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäalan korkeakoulujen ja oppilaitosten henkilöstö
Projektiin osallistuvien metsäalan pk-yritysten johto ja henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin toiminnasta hyötyvät metsäklusterissa toimivat yritykset sekä korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat
Projektiin osallistuvien yritysten yhteistyökumppanit hyötyvät välillisesti.
Välillisesti projektin toiminta kohdistuu myös metsäalan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioihin sekä metsäalan järjestöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 331, joista naisia 83

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innovaatioiden ja osaamisen merkitys maamme metsäsektorin menestystekijänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Metsäsektorin nopeasti muuttuva toimintaympäristö on luonut tarpeen osaamisen ja innovatiivisuuden lisäämiseen valtakunnallisesti.

Metsäalan oppilaitokset ja korkeakoulut ovat maantieteellisesti hajallaan ja niiden kyky itsenäisesti palvella alueensa pk-sektoria on puutteellinen. Valtakunnallisessa verkostossa saatavilla olevan korkeatasoisen asiantuntemuksen avulla pk-sektorin palvelukyky paranee oleellisesti.

Metsäklusterin kehittämistavoitteisiin pääseminen edellyttää korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, puunjalostusyritysten sekä pk-yritysten välistä innovaatio- ja osaamisjärjestelmää.
Järjestelmän avulla uudet innovaatiot jalkautetaan pk-yrityksille pysyviksi käytännöiksi.

Projektin tavoitteena on luoda käytännössä hyvin metsäalan tarpeita palveleva innovaatio-ja osaamisjärjestelmä, joka edistää metsäalan ammatillista huippuosaamista ja yritystoimintaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Projektin toimenpiteinä metsäalan korkeakoulujen ja oppilaitosten innovaatio- ja osaamisverkoston organisoidaan. Korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteyshenkilöille järjestetään hankkeen aikana oppilaitoskohtaisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen liittyvä koulutus- ja työpajakokonaisuus ja järjestetään myös oppilaitoskohtaista konsultaatiota innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi.

Korkeakoulujen, oppilaitosten ja muiden hankkeen toimijoiden välisenä yhteissuunnitteluna suunnitellaan metsäalan pk-yritysten strategiseen kehittämiseen liittyvä innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämisen kokonaisuus, joka toteutetaan hankkeen aikana. Tuloksista tiedotetaan lehtiartikkelein, seminaareissa ja messuilla. Kansainvälistä yhteistyö tehdään hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi. Projektin tuloksina saadut hyvät käytännöt juurrutetaan osaksi kunkin metsäalan korkeakoulun ja oppilaitoksen normaalia toimintaa.

Projektissa luodaan metsäalan korkeakoulujen ja oppilaitosten innovaatiotoimintaan ja osaamisen kehittämiseen liittyvä valtakunnallinen verkosto ja linkitetään se metsäalan kansainväliseen verkostoon.

Projektissa kehitetään konkreettisen toiminnan avulla metsäalan pk-yritysten innovaatio- ja kehittämisenpalvelujen käytäntöjä, menetelmiä ja opetusmateriaalia.

Innovaatioverkoston välistä tiedotusta ja vuorovaikutusta varten perustetaan Internetisissä toimiva portaali

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Toteutuksen aikana projektista tiedotetaan lehdistötiedotteilla alan lehdille 2009 - 2014
Projektihenkilöstö osallistuu metsäalan messuille, seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin Suomessa ja kansainvälisesti 2009 - 2014.
Tiedotuksen kohderyhmänä ovat Metsäalan korkeakoulut ja oppilaitokset, alan yrittäjät, yritykset, sidosryhmät sekä suuri yleisö.
Projekti järjestää päätösseminaarin v. 2014
Projektille laaditaan Internet-sivut ja portaali

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksena saatuja hyviä käytäntöjä voidaan levittää lehdistötiedotteissa 8 / 2009 -->
Seminaareissa, messuilla ja muissa kontakteissa alan yrittäjiin, korkeakouluihin, oppilaitoksiin ja muihin sidosryhmiin 8 / 2009 -->
Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on kattava yhteistyöverkosto korkeakouluihin, oppilaitoksiin, alan yrityksiin ja muihin sidosryhmiin, jota käytetään hyvien käytäntöjen levittämisessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 820 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 820 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 973 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 996 183

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli metsäalan korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, metsäalan pk-yritysten ja muiden työelämän toimijoiden välinen innovatiivisuutta ja osaamista tukevan verkoston luominen valtakunnan laajuiseksi.
Projektin tavoitteena oli parantaa metsäalan korkeakoulujen ja oppilaitosten osaamisen tasoa ja valmiuksia tuottaa työelämän innovaatio- ja kehittämispalveluita.
Projektin tavoitteena oli kytkeä metsäalan korkeakoulujen ja oppilaitosten innovaatiotoiminta ja asiantuntemus osaksi valtakunnallisia metsäklusterin kehittämisen strategisia päämääriä.
Projektin tavoitteena oli kehittää myös kansainvälisiä yhteistyösuhteita, jolloin hyviä innovaatiotoiminnan käytäntöjä voidaan etsiä ja levittää kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Projektin tavoitteena oli, että metsäalan pk-yritykset saavat käyttöönsä valtakunnallisen asiantuntemuksen oman yritystoimintansa strategisen kehittämisensä tueksi.
Tampereen ammattikorkeakoulu toteutti projektia yhteistyössä osatoteuttajien Koneyrittäjien liitto ry:n, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n sekä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun kanssa. Tämän lisäksi hanke teki yhteistyötä myös muiden metsäalan toimijoiden kanssa, joista tärkeimpinä mainitaan Metsäteho Oy ja Metsämiesten säätiö. Yhteistyö toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa toimi hyvin.
Hankkeessa kehitettiin internet-pohjainen ideointityökalu sekä osaamisenhallinnan tagi-pohjainen sovellus.
Yrittäjäliittojen kanssa yhteistyössä käynnistettiin valmennuskokonaisuuksia sekä yrittäjien käyttöön tarkoitettujen taloussovellusten kehittämistyö. Sovelluksista tehtiin sekä internet-pohjainen että työasemaversio.
Aalto yliopisto vastasi hankkeessa innovaatiojärjestelmän kehittämisen valmennuksesta.
Kansainvälisiä yhteistyösuhteita hankkeessa luotiin osallistumalla kansainvälisiin innovaatioalan konferensseihin sekä Suomessa että ulkomailla
Projekti eteni suunnitelmien mukaan, tavoitteet saavutettiin ja ylitettiinkin osittain. Tietyillä hankkeen toimenpiteillä oli suurempi kysyntä, kuin mitä pystyttiin järjestämään hankkeen resursseilla. Tämä osoittaa toimenpiteiden olleen tarpeellisia ja oikein suunnattuja.
Toimenpiteiden vaikutuksina ovat kehittyneet osallistujahenkilöiden ja -organisaatioiden yrittäjätaidot, kollaboraatiotaidot, johtamis- ja vuorovaikutustaidot, innovatiivisuustaidot sekä työhyvinvointi.
Muodostettua verkostomaista toimintatapaa, missä eri organisaatioiden kehittämistoiminnasta vastaavat henkilöt yhdessä ideoivat ja kehittävät ratkaisuja ovat osallistujat pitäneet uutena sosiaalisena
innovaationa metsäalalla.
Sisältönä myös innovatiivisuuden kehittämiseen keskittyvät sisällöt auttavat kehittämään innovaatiotoiminnan systemaattisuutta osallistujien omissa organisaatioissa ja yhteistyössä muiden toimijoiden kesken.
Hankkeessa käytetty koulutusmalli on innovatiivinen siinä mielessä, että tarvittu osaaminen on etsitty valtakunnallisesti eri koulutusorganisaatioista, yrityksistä tai järjestöistä. Näin hankkeen käyttöön saatiin paras mahdollinen asiantuntemus aihepiireittäin.
Vuorovaikutus-ja johtamismenetelmänä hankkeessa on sovellettu Syväjohtamisen konseptia.
Innovaatiomenetelmiä on valmennustilaisuuksissa ollut esillä runsaasti ennakoinnista, ideoinnista, luovuudesta, systemaattiseen projektien suunnitteluun ja johtamiseen saakka.
Työhyvinvoinnin kehittämisessä sovellettiin sykevälivaihtelumittausta kuormittumisen ja palautumisen analysointiin, työn imu-kyselyä, kehonkoostumusanalyysiä sekä henkilökohtaisia haastatteluja ja ohjausta.
Hankkeeseen osallistui yhteensä 331 henkiöä ja koulutus- tai henkilötyöpäiviä toteutui 2434 kappaletta.