Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10984

Projektin nimi: Aikuisena agrologiksi

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Metsäkouluntie 4-6

Puhelinnumero: 010 27 21030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/hankkeet

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Tikkanen

Asema: Luonnonvara-alan yksikön yksikönjohtaja

Sähköposti: jukka.tikkanen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23290

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Merijärvi, Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti Nivala-Haapajärven, Ylivieskan sekä Siikalatvan seutukuntien henkilöt, joilla on yleinen tai alakohtainen ammattikorkeakoulun hakukelpoisuus (2.asteen tutkinto suoritettu) sekä kahden vuoden yleinen työkokemus. Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka haluavat vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla luonnonvara-alan tehtävissä tai lisätä osaamistaan yrittäjänä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maatalousalan neuvontaan, kauppaan ja hallintoon liittyviin tehtäviin saadaan pätevää henkilökuntaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten tutkintoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten tutkintoja 10

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAUSTAA
Oulun Eteläisen alueella on Suomen mittakaavassa erittäin voimakasta maidon ja naudanlihan tuotantoa. Maatilat ovat keskimääräistä suurempia (peltoa keskimäärin 40 ha / tila). Luonnonvara- ja ympäristöalan korkeakoulutusta ei alueella kuitenkaan ole. Esiselvityshankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen tulosten mukaan alueella ilmenikin suuresti kiinnostusta Haapajärvellä järjestettävää maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa (agrologi (AMK)) kohtaan.

KOHDERYHMÄ
Hankeen kohderyhmänä on Oulun Eteläisen maaseutuyrittäjät, alalle aikovat ja alasta kiinnostuneet. Kohderyhmää ja tarvetta on kartoitettu esiselvityshankkeissa.

TOIMENPITEET
Hanke toteutetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Centria ammattikorkeakoulu Oy:n ja Haapajärven ammattiopiston yhteistyönä. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulu, jolla on koulutuksen järjestämisoikeus.

Agrologikoulutus järjestetään aikuiskoulutuksena Oulun seudun ammattikorkeakoulun vahvistetun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Valittavien opiskelijoiden määrä on tässä kertaluontoisessa koulutuksessa 25.

Hankkeessa opetus toteutetaan pääsääntöisesti Haapajärvellä monimuotoisesti. Opiskelijoiden ohjaus tapahtuu lähi-, verkko-, sähköposti- ja puhelinohjauksena.

Koulutusohjelmaan hakeminen ja opiskelijavalinta tapahtuu keväällä 2009. Varsinainen opetus alkaa syksyllä 2009.

TAVOITTEET TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Projektin tavoitteena on, että alueelle valmistuu projektin aikana 5-10 agrologia (AMK) 240 op. Mikäli opiskelijalla on tutkinto kesken hankkeen päättyessä, hän voi jatkaa opintojaan Oamkn muissa opetusryhmissä, vahvistetun henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja opiskeluajan mukaisesti.

Agrologit sijoittuvat alueelle mm. maaseutuyrittäjiksi, neuvojiksi tai elinkeinoelämän palvelukseen. Samalla alueen osaamistaso nousee. Alueelle syntyy innovaatioita maaseutuyrityksille, kehitetään uusia tuotteita ja palveluita sekä maaseutuyritysten kannattavuus paranee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestinnässä ja tiedotuksessa huomioidaan rakennerahastohankkeiden viestintäohjeet ja myös Oamkin omat ohjeistukset. Heti projektin alettua tehdään tiedotussuunnitelma.

Eniten tiedotusta on projektin alussa ja opiskelijarekrytoinnin aikana.
Projektin aikana tiedotetaan vuosittain opintojen etenemisestä / tehdyistä toimenpiteistä.
Hankkeen lopussa tiedotetaan saavutetuista tuloksista.

Tiedotteita ja ilmoituksia on alueen lehdissä. Koulutusesitteitä jaetaan julkisiin tiloihin ja suorapostituksena.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa aloitetaan tiivis yhteistyö Oamkn, HAI:n ja Centria ammattikorkeakoulu Oy:n välillä. Yhteistyöstä saadut myönteiset kokemukset levitetään organisaatioiden sisällä. Yhteistyön kautta osaajien tiedonvaihto aktivoituu ja toiminta alueen asiantuntemus vahvistuu.

Saadut kokemukset ovat vapaasti benchmarkattavissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 456 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 455 503

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 608 285

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 523 326

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikkö toteutti Aikuisena agrologiksi -hankkeen, joka tarjosi agrologikoulutusta aikuisopiskelijoille. Hankkeen taustalla oli maatalouden rakennemuutoksen mukanaan tuomat haasteet ja koulutustarpeet. Rakennemuutos on johtanut tilojen määrän laskuun. Sitä vastoin tilakoot ovat kasvaneet ja maatilatalouden liitännäiselinkeinojen osuus on lisääntynyt. Lisäksi bioenergiasta on tullut merkittävä osa-alue maaseudun toiminnoissa. Aikuisena agrologiksi -hanke tarjosi koulutukseen osallistuneille mahdollisuuden kehittää osaamistaan näiden maaseudun uusien haasteiden edessä.

Aikuisena agrologiksi -hankkeen tavoitteena oli luoda uutta ja edistää olemassa olevaa maaseutuyrittäjyyttä Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukuntien alueella. Tavoitteena oli kohottaa alueen koulutustasoa ammattikorkeakoulutasoisella agrologikoulutuksella, sillä alueella korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on alle valtakunnallisen keskiarvon. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa 5 - 10 agrologia Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukuntien alueen elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli, että alueelle syntyy uusia innovaatioita maaseutuyrityksille, kehitetään uusia tuotteita ja palveluita sekä parannetaan maaseutuyritysten kannattavuutta.

Opetus toteutettiin maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon mukaisena. Suurin osa opetuksesta oli monimuoto-opintoja ja osin verkko-opintoja. Hankkeen aikana 240 opintopisteen laajuisen agrologitutkinnon suoritti loppuun 16 opiskelijaa. Kaikki tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet koulutusta vastaaviin tehtäviin. Vasta valmistuneet agrologit toimivat maaseutuyrittämiseen liittyvän neuvonnan tai hallinnon tehtävissä, alan muiden organisaatioiden asiantuntijatehtävissä, liike-elämän palveluksessa tai he toimivat itsenäisinä yrittäjinä.

Hankkeen tarkoituksena oli koulutuksen avulla nostaa alueen osaamista ja sitä kautta parantaa maaseutuyrittämisen kannattavuutta. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa opintojen painopiste on yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa, joten valmistuneilla agrologeilla on hyvät valmiudet maatalouden kannattavuuden suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi he pystyvät ennakoimaan maaseutuyrittämisen kenttään liittyvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia tilatasolla.

Agrologitutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on tutkimuksellinen tai toiminnallinen kehittämistehtävä. Opinnäytetöissä sovelletaan olemassa olevaa, tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksen kautta saatua tietoa käytäntöön. Uutta tietoa käytetään uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantoprosessien tai menetelmien aikaansaamiseksi tai olemassa olevien olennaiseksi parantamiseksi.

Aikuisena agrologiksi -hankkeessa uusia tuotteita ja palveluita sekä innovaatioita maaseutuyrityksille kehitettiin opinnäytetöiden toimeksiantoina. Opinnäytetöissä selvitettiin muun muassa seuraavanlaisia asioita:
- maatiloilla syntyvän jätteen hyödyntämistä pellettien
valmistuksessa siirrettävällä pelletöintilaitteistolla
- navettarakentamisen kustannusseurantaa
- ruokintalaitteiden toimivuutta
- yrittäjälomittajuutta
- vasikan hoitoprosessin kehittämistä
- maatilayrittäjien tyytyväisyyttä karjanjalostukseen liittyviin
palveluihin ja
- maatilakauppaa.

Opinnäytetöiden toimeksiantajat ovat hyödyntäneet saamaansa tietoa omassa toiminnassaan, muun muassa hyviä käytänteitä kestävän lypsylehmän kasvatuksessa ja hoidossa on benchmarkattu neuvontaorganisaatioihin ja sitä kautta edelleen maitotiloille.

Nyt hakkeessa saatuja kokemuksia toisella paikkakunnalla tapahtuvasta opetuksesta ja sen toimintamallista voidaan hyödyntää jatkossa maakunnassa tapahtuvassa täydennyskoulutuksessa.

Aikuisena agrologiksi -hankkeen opetuksen järjesti Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikkö yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Haapajärven ammattiopiston kanssa. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta sekä Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnat.