Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10987

Projektin nimi: Kalastusmatkailun kehittäminen Koillis-Suomessa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Osoite: Ulkutie 3

Puhelinnumero: 040 860 8949

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ksak.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ksak.fi/kalastusmatkailun-kehittaminen.html

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Peiponen

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: pekka.peiponen(at)ksak.fi

Puhelinnumero: 040 511 9872

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankeen kohderyhmää on kartoitettu Kalastusmatkailun selvitystyössä. Kohderyhmänä ovat projektin toteutukseen osallistuvat kalastusta hyödyntävät yritykset, kalastuskunnat ja kalavesien omistajat, ammattikalastajat ja kalanjalostajat (valmiita tuotteita hyödynnetään ruokatuotteissa) ja alueen maaseutu kokonaisuudessaan.

Lisäksi projektin tuloksista hyötyy koko alueen matkailutoimiala esim. lisää vetovoimaa sekä kesällä että talvella kalastustuotteiden ja palvelujen avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeeseen osallistuvien yritysten ja muiden työorganisaatioiden muu henkilöstö sekä työpaikkojen palveluita käyttävät asiakkaat. Lisäksi välillisiä hyödynsaajia ovat Koillismaan kunnat ja seutukunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen myötävaikutuksella Koillis-Suomesta ollaan rakentamassa Suomen monipuolisinta kalastusmatkailukohdetta hyödyntämällä alueen monipuolista matkailutarjontaa ja majoituskapasiteettia, alueen runsaita kalavesiä ja monipuolista kalalajistoa, vuodenaikoja ja kalasesonkeja, matkailuyrityksiä ja yhteistyöverkostoja ja alueen matkailuyritysten myyntiosaamista ja valmiita kontakteja.

Kohderyhmänä ovat projektin toteutukseen osallistuvat kalastusta hyödyntävät yritykset, kalastuskunnat ja kalavesien omistajat, ammattikalastajat ja kalanjalostajat (valmiita tuotteita hyödynnetään ruokatuotteissa) ja alueen maaseutu kokonaisuudessaan.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisen toimenpideohjelman kanssa ja tulokset sekä toimintatavat ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteet
- Kehitetään kalastusmatkailutoimijoiden liiketoiminnan edellytyksiä ja osaamista
- Parannetaan kalastusmatkailualaan liittyvien henkilöiden ammatillista osaamista
- Lisätään ja laajennetaan yhteistyötä toimijoiden kesken
- Parannetaan omatoimisen kalastusmatkailun edellytyksiä
- Lisätään alueen tunnettavuutta ja vetovoimaa erityisesti kesämatkailukohteena

Hankkeen keskeiset toimenpiteet
1. Koulutukset, jotka liittyvät liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, tuotekehittelyyn/hinnoitteluun, kalastus- ja ruokatuotteisiin, omatoimisen kalastuksen edellytyksiin ja kalastuskohteisiin, kielitaitoon ja asiakaspalveluun, markkinointiin ja myyntiin, kalavesien hoitoon.
2. Kalastusoppaan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen markkinointi ja neuvonta.
3. Yhteistyö valtakunnallisen kalastusmatkailun toimenpideohjelman ja muiden kalastusmatkailun kehittämishankkeiden kanssa.
4. Kalastusmatkailuun liittyvät seminaarit ja opintokäynnit.
5. Koillis-Suomen yhteistyöverkoston aktivoiminen, kouluttaminen ja valmentaminen.
6 Tiedon kerääminen "kalastajan Kuusamo" tietopakettiin ja tietopaketin valmistaminen.
7. Tiedotus
8. Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen

Hankkeen tulokset
- Koulutettavien määrä 50 henkilöä
- Uusia työpaikkoja 8 ja yrityksiä 3 kpl
- Uusia kalastus- ja ruokatuotteita 40 kpl
- Kalastusmatkailun toimijaverkosto
- Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä lisääntyy
- Kalastusmatkailua hyödyntävien yritysten liikevaihto kasvaa
- Lisää resursseja kalavesien hoitoon

Hankkeen laadullisia vaikutuksia
- Kalastusmatkailualaan liittyvien henkilöiden ammatillista osaaminen kasvaa
- Liiketoimintaosaminen paranee
- Yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja alueelle syntyy uusia toimintamalleja
- Alueen matkailutarjonta monipuolistuu
- Kalavesien tila paranee lisääntyneiden lupatulojen myötä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamista tehdään hankkeessa yleisesti, projektin toimenpiteiden kautta ja raportointien yhteydessä. Projektista tiedotetaan myös Naturpolis Oy/Koillis-Suomen Aluekeskuksen tilaisuuksissa ja palavereissa. Tiedottaminen sisältää lyhytkestoiset informaatiotilaisuuksia ja lehtikirjoituksia ja ilmoituksia projektin toimintaan liittyen. Muita tiedottamistapoja ovat mm. esitteet, raportit, sähköposti, henkilökohtainen yhteydenpito ja projektin kotisivut. Tiedottamisessa otetaan huomioon ESR -ohjeet.

Rahoittajan edellyttämät vuosi- ja seurantaraportit toimitetaan ohjeiden mukaan. Kehittämishankkeen seurantaa järjestetään seuraavasti: ohjausryhmän kokouksia pidetään 3-4 kertaa vuodessa ja maksatuslomakkeet toimitetaan 3-4 kertaa vuodessa, seurantalomakkeet kaksi kertaa vuodessa ja vuosiraportti kerran vuodessa ja loppuraportti projektin päättyessä projektin päärahoittajalle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ohjausryhmälle ja
yhteistyökumppaneille. Hankkeen aikana tiedotetaan toimenpiteiden
yhteydessä eri osapuolille projektin etenemisestä ja sen päättyessä tehdään yhteenveto projektin
onnistumisesta. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan projektin toteutukseen osallistuville
yhteistyöorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 190 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 323

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteutus ja yhteistyö on sujunut hyvin. Monet hankesuunnitelmassa mainitut sidosryhmät ovat olleet mukana hankkeen toteutuksessa, mm.

- Ruka Kuusamo matkailuyhdistys ry
- Suomen Kalatalouden Keskusliitto
- Matkailun Edistämiskeskus
- Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry
- Metsähallitus, luontopalvelut-yksikkö
- Kuusamon Kalastusalue
- Iijoen kalastusalue
- Pro Agria ja muut neuvontaviranomaiset
- Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
- 27 yritystä (matkailu, kauppa ja palvelut)
- 19 kalastuskuntaa ja 2 kalastusaluetta

Hankkeessa toteutettiin lähikoulutuksena lukuisia osaamisen lisäämiseen ja tuotekehitykseeen liittyviä erityyppisiä koulutus- ja valmennustilaisuuksia. Tilaisuuksissa toteutui yli 200 henkilökoulutuspäivää. Etäkoulutuspäiviä toteutui 297. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä hankkeen aikana toteutui yhteensä 536.

Yhteistyö yritysten ja kalavesien omistajien kanssa on onnistunut varsin hyvin, uusia yhteisiä kalastustuotteita ja -paketteja syntyi markkinoille. Tosin suuri osa kalavesien omistajista innostui mukaan kehittämistyöhön vasta syksyllä 2011.

Yhteistyö Ruka Kuusamo matkailuyhdistys ry:n ja alueen matkailuhankkeiden kanssa on onnistunut hyvin. Hanke on voinut keskittyä yritysten ja muiden toimijoiden osaamisen lisäämiseen ja erityisesti yhteistyön lisäämiseen ja ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen.

Hanke on toteuttanut koulutukseen sekä osaamisen ja toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen liittyviä toimia - alueen pysyvät toimijat ja matkailuhankkeet ovat tehneet markkinointiin ja myyntiin liittyvää työtä. Tämä yhteistyö on toteutunut hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistyö Matkailun Edistämiskeskuksen kanssa on lähtenyt käyntiin Outdoors Finland -hankkeen puitteissa ja alueen venäjänkielisen kalastustiedon esilletuomisessa ja hyödyntämisessä MEK:in Venäjän markkinointitoimenpiteissä.

Hankkeessa toteutetut asiantuntijapalvelut on hankittu paikallisilta toimijoilta ja tämä toimintatapa on lisännyt yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhteistöverkoston rakentaminen sisältä päin on tehokkaampaa kuin ulkopuolelta.

Uusia työpaikkoja syntyi 6 kappaletta ja uusia yrityksiä aloitti 4 kappaletta. Uusia kalastus- ja ruokatuotteita syntyi tavoitteiden mukaisesti noin 30 kpl ja kalastusmatkailun toimijaverkosto laajeni huomattavasti ja yhteistyö sekä lisääntyi että tiivistyi.

Hajallaan ollutta kalastustietoa saatiin koottua yhteen ja hankkeen toimenpieiden avulla tieto on nyt helposti löydettävissä ja käytettävissä sekä paikallisille että matkailijoille.

Yritysten yhteistyöverkosto laajeni ja tiivistyi hankkeen aikana. Kalastusmatkailun tuotteet ja -palvelut vaativat paljon eri toimijoiden yhteistyötä, kukaan ei voi tehdä kaikkea yksin. Kalastusoppaan ammattitutkintoon johtava koulutus käynnistyi erillisellä rahoituksella alueella syksyllä 2010. Osaavat kalastusoppaat saavat tai "pakottavat" muutkin toimijat kiinnittämään huomiota oppaiden osaamisen lisäämiseen ja matkailupalveluiden laatu paranee.

Hankealue on nostanut profiiliaan sekä kalastustuotteiden ja -palveluiden että omatoimisen kalastuksen osalta. Tämä on huomioitu myös valtakunnallisesti ja on tuonut meille hyviä yhteistyömahdollisuuksia mm. Matkailun Edistämiskeskuksen kanssa. Hankealue on valittu uudessa www.visitfinland.com -portaalissa kolmen esiteltävän kohteen joukkoon jokikalastuksen osalta. Muut esiteltävät kohteet ovat järvi- ja merikalastus.

Hankkeessa toteutettu kalastustuotteiden ja -palveluiden kokoaminen ja tuotekehitystyö on tuonut kalastusmatkailuun uskottavuutta ja siten saanut aikaan kalastusmatkailulle näkyvyyttä myös alueen kattomarkkinoinnissa. Kalastusmatkailu on noussut toiseksi kesämatkailun kärkituotteeksi Karhunkierroksen lisäksi yhtenä harrastusmuotona Luonnon omassa Huvipuistossa.

Hankkeessa kootun kalastustiedon ja muiden toimenpiteiden pohjalta alueella on voitu toteuttaa kalastusmatkailun markkinointimateriaalia sekä kotimaan että ulkomaan markkinointiin. Hankkeen toiminta on ollut linjassa MEK:in markkinoinnin painotusten kanssa ja tämä yhteistyö on auttanut hyvin hankkeen tulosten saavuttamista.

Kalastustiedon kokoamisesta ja uistin.net-sivuston toteutuksesta on saadun palautteen mukaan ollut apua yrityksille, kalavesien omistajille ja loppuasiakkaille eli kalastusmatkailijoille. Myös kalastuslupien hankkimista ollaan saatu helpommaksi mobiililupien ja verkkokaupan avulla sekä uistin.net-sivustolle kootun kalastustiedon avulla.

Hankkeen toiminnasta on ollut hyötyä myös alueen alkutuotannolle. Paikallisen kalan ja jalosteiden merkitys alueen matkailutarjonnassa ja -markkinoinnissa on noussut hyvin esille. Yhteistyö Kalaleader-hankkeen, Koillismaan Keittiömestareiden, ravintoloiden, matkailuyritysten sekä kalastajien ja jalostajien kanssa on tuonut hyviä tuloksia - paikallista kalaa käytetään entistä enemmän ja monimuotoisemmin. Ammattikalastajien rooli matkailussa on kasvanut ja noussut esiin myös alueen markkinoinnissa.