Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10989

Projektin nimi: Yksikään ei huku - tuki pk-yrittäjille taantuman vaikutusten torjunnassa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171517-1

Osoite: Haapaniemenkatu 40

Puhelinnumero: 017 368 0501

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonyrittajat.fi

Projektin kotisivun osoite: www.savonyrittajat.fi/yksikaaneihuku

Vastuuhenkilön nimi: Eino Fagerlund

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: eino.fagerlund(at)yrittajat.fi

Puhelinnumero: 017 368 0501

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjoissavolaiset pk-yritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Kohdeyrityksissä työskentelevä henkilöstö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 750, joista naisia 265

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 126, joista naisia 40

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taantuman vaikutusten pienentäminen pk-yrittäjissä ja yrityksissä. Tarjolla on monenlaisia palveluita, tukea ja mahdollisuuksia, joilla voidaan helpottaa niin pk-yrityksen, yrittäjien kuin henkilökunnan selviämistä taantuman yli. Internetin tietopalvelusta löytyy tietoa taantuman vaikutusten torjuntaan, rahoituksen saantiin sekä liiketoiminnan hiljaisen ajan hyödyntämiseen (esim. koulutus).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Alueen julkisissa tiedotusvälineissä, yrittäjäjulkaisuissa.
- Sähköiset tietoiskut
- Seutu- ja paikkakuntakohtaiset tietoiskut

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana toimijoiden kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 526 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 409 041

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 541 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 417 425

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli taantuman vaikutusten pienentäminen pohjoissavolaisissa pk-yrityksissä. Tähän kuului mm. tiedon ja maksuttomien neuvojen tarjoaminen, sekä rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja yrittäjän apuna toimiminen taantuman aiheuttamien ongelmien selvittämisessä.

Yhteistyötä tehtiin maakunnallisten talouselämän toimijoiden kanssa. Ohjaus-ryhmän jäsenet edustivat pk-yrittäjiä, rahoittajia, verottajaa, kehitysyhtiöitä, ELY-keskusta ja Pohjois-Savon liittoa sekä Suomen mielenterveysseuraa.

Käytännön neuvontatyö ja yrityksille annettu neuvonta toteutettiin pääosin asiantuntijaverkoston avulla ja osin hankkeen projektipäällikön toimesta. Asiantuntijat jaoteltiin toimialoittain ja asiantuntemuksen perusteella seuraavasti: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelut, liikenne, matkailu sekä yritysjuridiikka ja verotus (mm. yritystoiminnan lopettamiseen liittyvät prosessit) ja työlainsäädäntö. Kahden viimeksi mainitun asiantuntijaryhmän neuvonta kohdistui tarvittaessa kaikkiin toimialoihin. Projektipäällikkö vastasi rahoitukseen liittyvästä neuvonnasta sekä yleisneuvonnasta.

Neuvontatyö prosessoitiin siten, että asiakkaan otettua yhteyttä projektipäällikkö tapasi asiakkaan henkilökohtaisesti ja teki tapaamisen perusteella tilannekartoituksen ja -arvion, jonka jälkeen annettiin toimeksianto ja etukäteen määritelty tuntikehys asiantuntijalle.

Hankkeen toimesta tehtiin kaksi laajaa kyselytutkimusta. Syksyllä 2009 tehtiin kysely hankkeen omin voimin Savon Yrittäjien jäsenille Internet-kyselynä. Vastauksia saatiin 518 kappaletta. Kyselyssä saatujen yhteydenottopyyntöjen kautta hankkeeseen tuli useita kymmeniä asiakkaita.
Vuoden 2011 alussa tehtiin toinen kyselytutkimus samalle kohderyhmälle. Sen suoritti Internet-kyselynä kilpailutuksen perusteella Feelback Oy. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää:
- minkä tyyppisiä palveluja ja neuvontaa ja mitä muita toimenpiteitä pk-yritykset tarvitsisivat taantumatilanteessa rahoittajilta, viranomaisilta, erilaisilta neuvontaorganisaatioilta, kunnilta ja järjestöiltä?
- yrittäjien näkemyksiä siitä, miten yrittäjän ja yritysten tulisi ennalta varautua mahdolliseen taantumaan
- sidostahojen näkemyksiä em. asioihin

Saatujen vastausten perusteella tärkeimmät neuvontatarpeet liittyivät yritysten kehittämiseen, tervehdyttämiseen ja selviytymiseen. Yrityksen taloudellisen tilanteen osalta nousivat esiin erityisesti rahoitukseen, julkisten maksujen hoitamiseen ja kannattavuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemis-tarpeet. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä koki yrittäjänä jaksamisen tukemisen erittäin tai hyvin tärkeänä taantumaolosuhteissa.
Yrittäjän omaan varautumiseen ja nopeaan reagointiin kiinnitettiin myös erityistä huomiota. Yrityksen suunnitelmallisuutta, toiminnan jatkuvaa kehittämistä, ennakointia ja talouden hallintaa, huolenpitoa asiakkaista ja markkinoiden kehittämisestä, hallittua riskinottoa ja investointeja, yrittäjän omaa ja henkilöstön kehittämistä sekä riittävien puskureiden ja kassan varmistamista pidettiin keskeisinä keinoina taantuman varalle. Marraskuussa 2009 tehdyn selvityksen perusteella noin kolmannes yrittäjistä oli pienentänyt omaa palkkaansa taantuman tultua.
Sidostahot nostivat edellisten lisäksi esille jatkuvan rahoituksen ja kannattavuuden varmistamisen, nopean yhteydenoton neuvontatahoihin sekä jonkinasteisen kriisisuunnitelman laatimisen.

Toukokuussa 2011 tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, johon vastasi 30 hankkeen palveluita käyttänyttä. Vastanneista lähes 60 %.lla toiminta jatkuu ennallaan, noin kolmanneksella muuttuneena ja 7 % on lopettanut toimintansa. Kyselyyn vastanneista 90 % piti tällaista palvelua erittäin tai hyvin tarpeellisena, mutta hanke pystyi vastaamaan odotuksia hyvin tai erittäin hyvin hieman yli 70 %:lla vastanneista. Asiantuntijoiden antama apu koettiin olevan myös samalla tasolla. Projektihenkilöstön toimintaa pidettiin pääosin riittävän nopeana ja palvelualttiina sekä asiantuntevana.

Tarjottavan henkilökohtaisen neuvonnan osalta hanke ylitti määrällisen tavoitteensa. Internetin kautta ja vertaistukiryhmän avulla annettu palvelu jäi vähäiseksi. Toiminnan ja asiakaskohtaisten ongelmien luonteen vuoksi lopulliset tulokset, varsinkin kehittämistoimista, näkyvät mukana olleiden yritysten osalta suurelta vasta hankkeen jälkeen.

Määrällisesti tarkasteltuna henkilökohtaisesti on tavattu 126 yrittäjää, joista noin 81 ohjattiin asiantuntijoiden konsultoitavaksi. Tämän lisäksi puhelimitse ja henkilökohtaisesti käytiin keskusteluja noin 60:n yrittäjän kanssa. Nämä keskustelut eivät johtaneet varsinaiseen neuvontasuhteeseen.
Järjestetyissä tilaisuuksissa on käsitelty erityisesti yrittäjän sosiaaliturvaa ja omaa jaksamista.