Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10991

Projektin nimi: Runolaulun pottku (pedagogiikan, opetusmodulien, taiteellisten, tutkimus- ja koulutusmenetelmien ulottuvuuden kehittämishanke)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.7.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Juminkeko-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0854209-0

Osoite: Kontionkatu 25

Puhelinnumero: 08 6530670

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.juminkeko.fi ja www.runolaulu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.runolaulu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Huttu-Hiltunen

Asema: Kansanmusiikin tutkija, projektien johtaja

Sähköposti: pekka.huttu-hiltunen(at)runolaulu.fi

Puhelinnumero: 044 2501395

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on Kuhmoon perustettavan Runolaulu-Akatemia ja sen henkilöstö. Sen osaamista ja valmiuksia kehitetään.

Projektin toiminta kehittää myös paikallista ja alueellista kulttuurielämää, koska hankkeen julkiset tilaisuuksien avulla kehitetään myös paikallista osaamista.

Toissijaisesti kohderyhmänä on Kainuun kansanmusiikin tutkimuksellista, taiteellista tai pedagogista koulutusta antava korkea-asteen ja ammattikorkeakoulujen, sekä toisaalta lasten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetushenkilöstö, joka asiantuntemus lisääntyy hankkeen aikana ja varsinkin hankkeessa kehitettävien menetelmien ja opetusmodulien kautta myöhemminkin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on Kainuun alueen koulutusrakenne ja kulttuurielämä sekä kulttuurimatkailu.

Toissijaisesti välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki maamme oppilaitoksissa kansanmusiikkia opiskelevat nuoret ja heidän tulevat koulutusmahdollisuutensa, jotka monipuolistuvat ja paranevat kehitettävien menetelmien ja pedagogisten ratkaisujen kautta. On huomattava, että varsinainen hyöty, joka on siis ensisijassa koulutusosaamista ja siihen liittyvää toimintaa, jää Kainuuseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52, joista naisia 47

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen ensisijaisena tehtävänä on Kuhmoon perustettavan Runolaulu-Akatemian tutkimuksellisten, taiteellisten ja pedagogisten toimintamuotojen kehittäminen yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tautalla on se tosiasia, että vaikka Kainuusta ja Vienan Karjalasta on kerätty merkittävä osa kaikkein arvokkainta kansanmusiikin perinnettä, sen tutkimus- ja kehittämistoiminta on tähän asti keskittynyt pääasiassa Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Kainuun mahdollisuuksia tällä sektorilla on vasta vähän hyödynnetty, ja vielä nykyisinkin tältä alueelta voidaan löytää runolaulua ja muita vanhakantaisia laulun lajeja, vienankarjalaista joikua, itkuvirsiä, rekilauluja.

Kuhmossa on jo kymmenen vuoden ajan järjestetty kansanmusiikin tutkimusta pääasiassa projektimuotoisena toimintana. Näissä projekteissa ja Juminkeon perustoiminnan yhteydessä on tallennettu yli 1200 tuntia arvokasta perinnettä, julkaistu useita julkaisuja ja nostettu merkittävällä tavalla Kainuun ja Vienan Karjalan kulttuurin helmiä kansalliseen ja kansainväliseenkin tietoisuuteen. Tämä toiminta on jo nyt merkittävä perusta kulttuurimatkailulle.

Runolaulu-Akatemian toimintamuotojen määrätietoinen kehittäminen synnyttää alueelle osaamista, joka perustuu yhtäältä sen luonnollisiin vahvuuksiin, mutta toisaalta tuo alueelle sen kipeästi kaipaamaa korkea-asteen osaamista ja kehittämistoimintaa. Hankkeen aikana kehitetään, yhteistyössä yliopistojen kanssa, kansanmusiikin opetusmoduleita (runolaulun, vienankarjalaisen joiun, kainuulaisen kansanlaulun ym. kursseja, kansanmusiikin tutkimuskoulutusta, etnomusikologian ja musiikkiantropologian kursseja jne.), joita yliopistot voivat hyödyntää täydennys- ja jatkokoulutuksessaan.

Runolaulu-Akatemiasta muodostuu Kainuuseen myös pysyvä, kansainvälisen kansanmusiikin esiintymisfoorumi. Paikallista harrastustoimintaa tuetaan mm. järjestämällä konsertteja ja koulutusta myös talvikauden aikana. Hankkeessa painotetaan erityisesti alueen oman runolaulu- ja kansanmusiikkiperinteen esille nostamista. Konserttitoiminta liittyy pedagogiseen kehittämistoimintaan.

Hankkeen aikana suunnitellaan, testataan ja julkaistaan runolaulun, pienkanteleiden ja jouhikon opetuspaketit lasten varhaiskasvatukseen ja peruskouluikäisille.

Hankkeeseen työskentelee osa-aikaisesti hankkeen johtaja, projektisihteeri, markkinointi- ja toimistosihteeri sekä yksi kokoaikainen tutkija-muusikko. Heidän työhönsä kuuluu ensisijaisen tavoitteen saavuttamisen kannalta tarpeellinen määrä kansanmusiikin esittämistä että alueen oman kansanmusiikkiperinteen keruuta.

Hankkeen tulokset vaikuttavat voimakkaasti omalla alueellaan, ja niillä on myös kansallista ja kansainvälistä merkitystä. Sen lisäksi, että hanke tähtää Runolaulu-Akatemian osaamisperustan rakentamiseen ja kehittämiseen, hankkeen aikana kerätään Kainuusta ja Vienan Karjalasta kansanmusiikkiperinnettä vähintään 150 tuntia ja julkaistaan uusia pedagogisia tai tutkimusjulkaisuja vähintään 3 kpl.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan suoraan kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille. Julkisista tilaisuuksista tiedotetaan lehdistön, radion, TV:n ja internetin välityksellä säännöllisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään omien verkkosivujen kehittämiseen, sekä muutenkin internetin hyödyntämiseen. Hankkeen tulokset tallennetaan Juminkeon arkistoon, jonka hakuohjelma julkaistaan internetissä, mikä laajentaa aineistojen käyttökelpoisuutta ja saatavuutta ratkaisevalla tavalla.

Hankkeen julkaisujen ilmestymisestä ilmoitetaan laajasti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen yksi keskeinen "hyvä käytäntö" on pedagogiset opetuspaketit sekä muu materiaali, jolla tähdätään runolaulun ja laajemminkin alueen oman kansanmusiikin opetuksen lisäämiseen omalla alueella ja koko maassa. Tiedottamisessa tähän kiinnitetään erityistä huomiota.


Vuonna 2009:
- lehdistötilaisuus heti hankkeen aloittaessa. (lehdistötiedote)
- tiedotusta suoraan yhteistyökumppaneille ja kohderyhmille toiminna alkamisesta.
- hankkeen verkkosivuja kehitettään vastaamaan hankkeen tavoitteita (myös kieliversioita)
- lehdistössä, radiossa ja TV:ssa tiedottamista tapahtumien yhteydessä. (lehdistötiedotteita, maksettuja mainoksia)
- keväällä ja kesällä tiedottamista kaikissa välineissä (tiedotteita, hankkeen julkisista tilaisuuksista oma lehdistöpalvelu)
- tiedottamista erityisesti julkaisujen ilmestyessä.

Vuonna 2010:
- Runolaulu-Akatemian perustamiseen liittyvää tiedottamista keväällä (lehdistö- ja muuta tiedottamista).
- Kalevalan juhlavuoden tapahtumiin liittyen tiedottamista lehdistössä, radiossa ja TV:ssa (tiedotteet, lehdistöpalvelu)
- tiedottamista hankkeen tilaisuuksista ja julkaisuista.

Vuonna 2011:
- tiedottamista kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille
- erityistä huomiota kiinnitetään verkkosivujen avulla tapahtuvaan tiedottamiseen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 342 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 322 841

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 379 199

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 356 078

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Runolaulun pottku -hanke toteutui vuosina 2008-2011. Hankkeen keskeiset tavoitteet olivat (lyhyesti) 1) kehittää kansanmusiikin tutkimuksellista, taiteellista ja pedagogista osaamista Kainuussa, Kuhmoon perustettavassa Runolaulu-Akatemiassa, sekä synnyttää sille toimiva, näiden sisältöalueiden osaamiseen perustuva yhteistyöverkosto alan korkea-asteen ja toimijoiden keskuuteen. 2. Hankkeen toissijaisena tavoitteena oli lisätä kansanmusiikin osaamista ja hyödyntämistä koulutuksessa, kulttuurielämässä ja kulttuurimatkailussa Kuhmossa ja Kainuussa laajemminkin. 3. Hankkeen kolmantena tavoitteena oli lisätä taiteen, tieteen, koulutuksen, julkissektorin ja elinkeinoelämän sekä muun kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä vahvistamalla kohdealueen luontaista osaamis- ja innovaatiojärjestelmää.

Hanke toteutti pedagogista kehittämistoimintaa Kuhmossa toteutetuilla kursseilla, joita järjestettiin ensisijaisesti kesien aikaan, mutta joitakin myös talvella. Kurssitoiminnan ansiosta Kainuussa on koulutusosaamista, ja vaikutukset leviävät kaikille koulutuksen tasoille.

Hankkeessa toteutettiin muutamia tutkimusmatkoja, joista merkittävin oli Vienan meren rannikolle syksyllä 2010 suuntautunut matka. Siihen osallistui tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja USA:sta.

Hankkeen tuloksellisuutta voi arvioida hankkeen tavoitteiden kautta: Tavoitteen 1 voi arvioida toteutuneen erinomaisesti. Runolaulun pottku-hanke on hyvin merkittävästi lisännyt kansanmusiikin tutkimuksellista, pedagogista ja taiteellista osaamista Kainuussa. Itse asiassa Runolaulu-Akatemian perustaminen, ja siihen johtanut prosessi, ei olisi voinut toteutua ilman pottku-hankkeen vaikutusta. Runolaulu-Akatemian hyvä yhteistyöverkosto on syntynyt juuri konkreettisen kehittämistoiminnan kautta. Hankkeen päättyessä Runolaulu-Akatemialla on kirjalliset yhteistyösopimukset Sibelius-Akatemian, Tampereen yliopiston, Petroskoin konservatorion, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen kielen ja kirjallisuuden ja historian instituutin kanssa, sekä eriasteisilla sitoumuksilla myös mm. Itä-Suomen, Oulun ja Jyväskylän yliopiston, Saranskin yliopiston (Venäjä), Tarton yliopiston (Viro), Edinburghin yliopiston (Skotlanti), sekä lukuisien kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Myös hankkeen tavoite 2 on toteutunut hyvin. Kansanmusiikkia ja erityisesti runolaulua tunnetaan Kainuussa hankkeen ansiosta paremmin, ja sitä myös käytetään kouluissa, kulttuurielämässä ja kulttuurimatkailun kehittämisessä. Musiikkijuhla Sommelon yhteyteen on kehitetty kursseja, jotka palvelevat erityisesti kainuulaisia alan ammattilaisia, pedagogeja ja harrastajia. Runolaulu-Akatemiassa on muinakin aikoina kehittämistoimintaa, kursseja, konsertteja ja seminaareja mm. hankkeessa kehitetyn Runolaulufoorumin muodossa. Sotkamon kansalaisopistossa on vuosittain toteutunut runolauluun perustuvia kursseja. Kuhmon lukiossa on suunniteltu alkavaksi lukuvuoden 2012 - 2013 alusta runolaulun kurssi, joka on osa lukion virallista kurssitarjontaa. Runolaulu-Akatemia on asiantuntijana kehittämässä runolaulun ja laajemminkin lauluperinteen opettamista kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa Suomessa, Virossa, Ranskassa ja Skotlannissa. Nämä viimeksi mainitut ovat merkittäviä aloitteita myös kulttuurimatkailun kannalta.

Hankkeen tavoite 3 on myös toteutunut. Alueen luontainen innovaatiojärjestelmä on vahvistunut, koska alueen oman kulttuuriperinnön tuntemus on kestävällä tavalla lisääntynyt. Tämä on lisännyt yhteistyötä taiteen, tieteen, koulutuksen, julkissektorin ja elinkeinoelämän sekä muun kansalaisyhteiskunnan välillä. Hyvänä osoituksena on hakuvaiheessa oleva "Kainuun kulttuurimatkailun vahvistamishanke", jota haetaan Kainuun ammattikorkeakoulun (=koulutuksen), Sinfonietta Lentuan (=taiteen), Kuhmon kaupungin, Suomussalmen kunnan (=julkissektorin), Kuhmon Kamarimusiikin, Juminkeon (=taiteen, kansalaisyhteiskunnan) ja yli 60 yritystä edustavan Idän Taiga ry:n (=elinkeinoelämä) toimesta. Hankkeessa pyritään tuotteistamaan mm. runolaulun tieteelliseen ja taiteelliseen osaamiseen perustuvia tapahtumia Kainuussa, kulttuurimatkailun perustekijänä.

Hankkeen tuloksena on syntynyt paitsi osaamista, myös konkreettisia pedagogisia aineistoja. CD-levyt ”Viktor Jevsejev, Folkloristi kentällä” sekä ”Seesjärven laulu” sisältävät vanhaa karjalaista runolaulu- ja muuta lauluperinnettä.

Hankkeen yhtenä tuotoksen piti olla runolaulun pedagoginen materiaalipaketti, jota ei saatu valmiiksi hankkeen aikana. Aineistot ovat kuitenkin Runolaulu-Akatemialla, joka tulee julkaisemaan ne myöhemmin.