Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10992

Projektin nimi: TUKIPOLKU -klinikka

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Niilo Mäki -säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0920779-6

Osoite: NMI PL 35

Puhelinnumero: 014-260 2909

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nmi.fi

Projektin kotisivun osoite: verkkosivua ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Timo Ahonen

Asema: Tutkimusjohtaja, hallituksen jäsen

Sähköposti: timo.ahonen(at)psyka.jyu.fi

Puhelinnumero: 014-2602903, 050-553837

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Asiakastutkimusten kohteena ovat Keski-Suomen 18-30 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla epäillään tai tiedetään olevan vakavia kehityksellisiä kognitiivisen tiedonkäsittelyn vaikeuksia ja niiden sekä mielialan ja motivaation moniongelmaisia kimppuja, jotka uhkaavat haitata peruskoulun jälkeisten ammatillisten koulutusten suorittamista sekä työllistymistä. Asiakkaita löytyy alla mainittavista toimipisteistä. Erityisryhmiksi arvioinnin ja tukisuunnittelun suhteen otetaan Tekevän Punaisen talon kanssa a) laaja-alaisten kehityksellisten oppimisvaikeuksien ryhmä ja b) oppimisvaikeuksien ja mielialaongelmien moniongelmaisten ryhmä.

2) Tukipolku-klinikan asiantuntijat antavat koulutusta ja neuvontaa kaikille Keski-Suomen toimijoille, joiden työ koskettaa kyseisiä syrjäytymisriskissä eläviä nuoria aikuisia:

-Työvoimapalvelujen sekä kuntoutus- ja työklinikoiden psykologit muut asiantuntijat

-KELAn ja muiden ammatillista koulutusta suunnittelevien ja tukevien tahojen työntekijät mukaan lukien Työklinikkojen valmentajat ja muut toimijat sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijät

-po. asiakkaiden auttamista toteuttavat hankkeet, kuten Niveltyöryhmä, Nuorten matalan kynnyksen ohjauksen malli, Rikosseuraamusviraston Oma koti-hanke, Työpajatoiminta, Rikosseuraamusviraston Oma koti-projekti Jyväskylässä, Työpajatoiminta

-Ammattistartti-koulutusten järjestäjät ja ammatillisten oppilaitosten sekä peruskoulun yläasteen kuraattorit, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ao. asiantuntijoiden ammattien opiskelijat ja po. nuorten aikuisten erilaisten ongelmien tutkijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 115, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 50, joista naisia 18

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylässä aloittaa toimintansa nuorten aikuisten kehityksellisiin oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin perehtynyt moniammatillinen työryhmä, joka toimii Tukipolku-klinikkana. Se tarjoaa palveluita 18-30 vuotiaille henkilöille, joilla oppilaitoksissa tai ammatillisen kuntoutuksen tai työllistymisen suunnittelussa on havaittu vaikeasti haitattaavia ongelmia, joiden ytimenä on kehityksellisiä oppimisen ja keskittymisen vaikeuksia joihin on usein kietoutuneena moniongelmia, kuten mielialan / mielenterveyden ja päihteiden käytön tai muita aikuisen elämänhallinnan haasteita.

Tukipolku-klinikka seuraa ja kehittää toimintaansa niin että projektin päättyessä voidaan esittää kriittisesti arvioitu hyvien käytäntöjen mallin mukainen esitys, jossa otetaan kanta klinikkatoiminnan hyödyllisyyteen ja toimintatapoihin sekä henkilöstön tarpeeseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tukipolku-klinikan toiminnasta laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma hankkeen käynnistymisen varmistuttua. Tämä tiedotussuunnitelma sisällytetään Niilo Mäki Instituutin tiedotussuunnitelmaan. Kohderyhmä saa tietoa hankkeen alkamisesta erillisissä tiedotustilaisuuksissa ja toimijoiden omien kokousten yhteydessä pidettävissä puheenvuoroissa.

Kohderyhmälle ja muille tiedotetaan hankkeen alkamisesta myös Niilo Mäki Instituutin ym kehittämispäivissä ja asiantuntijaluentojen yhteydessä. Hankkeen sisällöstä kirjoitetaan esite, joka kuvaa Tukipolku-klinikan toiminta-ajatusta ja työtapoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009

Tukipolku-klinikan hanke pyytää kohderyhmän toimijoita alusta alkaen arvioimaan toimintatapoja ja käytänteitä, niin että nuorten aikuisten ongelmien selvittelyn tarpeet tulevat parhaalla tavalla otetuiksi huomioon. Samalla klinikan työntekijät esittävät omia ehdotuksiaan mm. asiakkaiden valikoitumisen ja tutkimusten ajoituksen suhteen. Hankkeessa pidetään kirjaa saaduista ehdotuksista ja kokemuksista ja klinikkakokoukset yhdessä ohjausryhmän kanssa päättävät yhdessä miten toimintaa muokataan niiden mukaisella tavalla. Nuorten aikuisten kokemuksia hankkeesta kootaan hankkeen kestäessä.

2010

Hankkeessa kootaan tilastotietoa asiakkaista ja sen sekä muuten koottujen päätösten ja kokemusten perusteella työryhmä hyvät käytännöt mallien mukaisen arvion klinikan toiminnasta. Ohjausryhmä arvioi osaltaan klinikan toimintaa ja tarvetta ja arviot ovat mukana hyvät käytännöt kuvauksessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 189 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 189 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 227 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 962

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin laaja-alaisesti toimivan nuorten tutkimusklinikan
kokeilu. Tavoitteena olivat käytännönläheisen asiantuntemuksen kokoaminen ja verkottuneen toimintamallin mahdollisuuksien selvittäminen. Työryhmään kuuluivat neuropsykologi, kuntoutuspsykologi, ammatinvalintapsykologi, sosiaalityöntekijä ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja. Työryhmä paneutui nuorten aikuisten kehityksellisten oppimis- ja tarkkaavuusongelmien ja
niiden rinnalla ilmenevien mieliala-, motivaatio ja käytöshaasteiden
arviointiin ja tukimuotojen suunnitteluun.
Ensimmäisenä työmuotona oli viidenkymmenen 18-27 -vuotiaan keskisuomalaisen asiakkaan työ- ja opiskelukyvyn tutkiminen lausuntoineen ja palautteineen.
Toisena työmuotona olivat edellisen pohjalta koulutukset ja työnohjaukselliset asiakaskonsultaatiot nuorten parissa toimiville ammattilaisille työvoimapalveluissa, sosiaalipalveluissa, nuorten työpajoilla ym.
Hankkeesta kirjoitettiin kaksiosainen loppuraportti, joka kuvaa asiakkaiden kognitiivisten ongelmien luonnetta toimintakyvyn näkökulmasta, sektoroituneen palvelujärjestelmän haasteita ja palvelujen käytännön järjestämistä.