Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10994

Projektin nimi: KOMPETENT I ARBETSLIVET

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0200099-5

Osoite: Jan-Magnus Janssons plats 1

Puhelinnumero: 0207 699 699

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.arcada.fi/

Projektin kotisivun osoite: info.arcada.fi/kompetent

Vastuuhenkilön nimi: Gun-Britt Lejonqvist

Asema: Överlärare, programledare för sjukskötarutbildningen

Sähköposti: gun-britt.lejonqvist(at)arcada.fi

Puhelinnumero: 040 7200708

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kirkkonummi, Porvoo, Loviisa, Sipoo, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektet betjänar ;
- vårdpersonal inom HNS (läkare och sjukskötare), likaså personalen inom Helsingfors stads projketavdelningar (Malm och Stengård), Esbo stads projektenheter, Folkhälsan Raseborg och Sibbo kommun. Projektet uvidgas stegvis till att omfatta allt fler enheter bl.a. Räddningsverket i Östra Nyland, Willmanstrand YHS och Mellersta Nylands räddningsverk ingår i projektet.
- lärare och stundenter vid Arcada och Prakticum

3.3 Välilliset kohderyhmät

Landets YHS där simuleringsundervisning ges genom den nätbaserade resursbank som byggs på projektets hemsida.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 669, joista naisia 607

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet svarar på de krav som riktas mot behov att utveckla vårdpersonalens, studerandes och lärarnas kliniska kompetens, behov av modeller för god praxis för säkrare patientvård samt ett behov av uppdatering i patientsäkerhetsfrågor som det ökande behovet av kompetent arbetskraft hälso- och socialvården ställs inför.
Avsikten med projektet är att ;
- patientsäkerheten lyfts fram som en viktig och genomgående kompetens i vårdutbildningar
- utveckla en samarbetmodell för smidig kunskaps- och kompetensutväxling mellan arbetsliv och utbildning som en långsiktig, målinriktad "utvecklingskedja" för kritiska delmoment inom patientsäkerheten, där vårdpersoal fungerar i simulering medan lärare och studenter i utvecklingsprojekt i arbetslivet
- upprätthålla och höja kompetensen hos aktiva vårdare genom simuleringsövningar med fokus på patientsäkerhetsfrågor i speciellt kritiska eller multiproblematiska vårdsituationer
- underlätta återgång till arbetslivet genom re-aktiveringskurser i verklighetsnära situationer med spec. fokus på patientsäkerhet, vårdarnas trygghet och miljöfaktorer.
- stöda studerandes lärandeprocesser i en säkerhetskultur
- utveckla simuleringsundervisningen som en del av examinationer, evaluera den som metod att avlägga yrkesprov och utveckla god praxis för erkännande av tidigare förvärvad kompetens i enlighet med EU- direktiv
Verksamheter och system som utvecklas inom projektet är :
- patientsäker simuleringsundervisning blir en naturlig del av undervisningen,samarbetet mellan arbetsplats och utbildning (utbyte) och patientsäkerhet en viktig komponent i all vårdutbildning
- utveckling av en omfattande och mångsidig simuleringsmiljö som grund för ett tryggt lärande
- utveckling av undervisnings- och utvärderingsmaterial för simuleringsundervisning, så som inlärnings"case" och scenarier anpassade till olika vårdgruppers behov och med betoning på säkerhetsaspekter
- skolning av personal (lärare och vårdare) i patientsäkerhetsfrågor, säkerhetskulturella aspekter och för simuleringsundervisning / pedagogik och teknik
- utveckling av simuleringens mobila verksamhet och ett ambulatoriskt simuleringsmaterial
- utveckling av simuleringen som examinationsform för bedömning av klinisk kompetens , beaktande av patientsäkerhet och för yrkesprov gällande erkännande av tidigare förvärvad kompetens.
-utveckling av grunder-, kriterier- och blankett för utvärdering av simuleringsundervisning samt examinationsformer, uppföjningsblanketter och evalueringsinstrument för utvärdering av simuleringens möjligheter att bidra till kompetensutveckling och ökad patientsäkerhet i vårdarbetet.
- nätstödd undervisning (ConnectPro, BLS) som stöd i patientsäkerhetsfrågor och för simuleringsund.
- nätsida där småningom ett landsomfattande nätverk och en resursbank kring patientsäkerhet och simulering kan uppbyggas
- rapporter, deltagande i konferenser för att sprida erfarenheter och resultat från projektet till övriga YHS

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Konferensdeltagande nationellt och internationellt ( ex. SESAM, Sjuksköterskeföreningens studiedagar, YHS-samarbetsdagar , fält-skola samarbetsdagar)
Projektet öppnar en nätsida för informationsspridning
Artiklar skrivs till fack- och vetenskapliga tidskrifter (ex. Tehy, Sjuksköterskan, Vård i Norden, Systole, Super, Husari)
Populärvetenskapliga inlägg publiceras i dagstidningar ex. Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet och övriga lokaltidningar
Slutrapporten publiceras på nätet och i Arcadas publikationsserie.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009
www.arcada.fi - information om projektet vid inledningen, fFou-dagen 14.10.09. fält-skola samarbetsdag 15.10.09, International Conference on research work and learning
2010
Informationsannonser i dagspressen (Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, lokalpress)
Projektinformation och kursannonser i Husari, Vård i Fokus, Sjuksköterskan, Tehy, Super, YHS-samarbetsdagar våren 2010, fält-skola samarbetsdagar okt.-10
Mellanrapport på nätet, samt artiklar i Vård i Fokus, Tehy, Sjuksköterskan hösten 2010
SESAM konf. Groeningen, Holland
2011
Konferenspresentationer , abstrakt & postrar ex, SESAM,
YHS-samarbetsdagar (poster & presentation)
SESAM konf. Granada, Spanien

2012
Slutrapport på nätet, artiklar utifrån erfarenheter och resultat i ovannämnda tidskrifter,
SESAM konferens i Stavanger,Norge. (presentationer), Poster på sjuksköterskedagar Mässcentrum, Helsingfors.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 199 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 878

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 180 878

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Utbildning i patientsäkerhet har gett i metropolområdet och i Sibbo.
Utveckling av kompetensbaserad läroplan med patientsäkerhet som en ledande princip.
Lärarnas kompetens i handledning och simuleringsundervisning har utvecklats.
Studerande har fått extra simuleringsundervisning.
Reaktiveringskurs för några sjukskötare som ville återgå till arbetslivet.