Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10995

Projektin nimi: VEERA - Verkostoista voimaa opiskelijahuoltotyöhön

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Osoite: PL 162

Puhelinnumero: 08 44921

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kam.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kam.fi

Vastuuhenkilön nimi: Taskinen Tuula

Asema: Ylivieskan ammattiopiston rehtori

Sähköposti: tuula.taskinen(at)kam.fi

Puhelinnumero: 040 3120 401

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan

Kunnat: Merijärvi, Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Oulainen, Sievi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattiopistojen opettajat, opinto-ohjaajat ja opiskelijahuollon henkilöstö sekä ryhmänohjaajaopettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti toiminta kohdistuu laajemmin Haapajärven, Nivalan, Ylivieskan, Oulaisten ja Kalajoen ammattiopistoissa opiskeleviin nuoriin, erityistä tukea tarvitseviin, keskeyttämisriskissä tai syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja ammattiopistojen henkilöstöön. Toiminta kohdentuu uusien verkostoituvien toimintamuotojen kehittymisen myötä myös sosiaalitoimien, mielenterveystoimistojen, työvoimatoimistojen ja työpajojen työntekijöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VEERA, Verkostoista voimaa opiskelijahuoltotyöhön -projekti toteutetaan 1.4.2009 - 31.12.2011 Oulun eteläisen alueella. Projektin toteuttajana on Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Verkostokumppaneina ovat mukana sosiaalitoimet, mielenterveystoimistot, työpajat, kolmannen sektorin toimijat sekä yläkoulut

VEERA -projektin kohderyhmänä ovat opinto-ohjaajat ja opiskelijahuollon henkilöstö sekä ryhmänohjaajaopettajat. Välilliseen kohderyhmään kuuluu joukko erityistä tukea tarvitsevia, keskeyttämisriskissä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka opiskelevat KAM:n ammattiopistoissa.

VEERA -projektin tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitseva nuori saa riittävän tuen ja palvelut opintopolun aikana opiskeluun kiinnittymiseksi ja niiden etenemisen varmistamiseksi. Opiskelijahuollon palveluiden laatu paranee toimijoiden tiiviin verkostoitumisen ja palvelujen monipuolistamisen myötä. Ammattiopistojen ohjaustoiminta on ennaltaehkäisevää ja opiskelijoita koskeviin huolitilanteisiin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Keskeiset toimenpiteet:
1. Opiskelijahuoltotyön palvelujen sisällöllinen tarkasteleminen ammattiopistokohtaisesti.
2. Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa opiskelijahuollon palveluiden kehittämiseksi (eri projektit, työpajat, sote-palvelut, mt-toimistot, kolmas sektori ym).
3. Opiskelijahuollon palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen ammattiopistokohtaisesti yhteistyössä verkoston kanssa.
4. Ennakointidialogin mukaisen verkostokonsultaation kokeileminen kehittämistyössä ja opiskelijaa koskevissa huolitilanteissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aloitusvaiheessa projektin käynnistymisestä informoidaan Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän henkilöstölle sekä verkostossa mukana oleville muille kumppaneille. Tämän jälkeen laaditaan hankkeen toimintaa esittelevä yleisesite tiedotuksen ja markkinoinnin tueksi. www.kam.fi -sivustolla informoidaan projektista (tavoitteet, rahoittaja, suunnitellut toimenpiteet, yhteystiedot). Lokakuussa 2009 järjestetään tiedotustilaisuus alueen lehdistölle ja radioille.

Koulutustilaisuuksien ja loppuseminaarin yhteydessä tiedotetaan projektitoiminnan kehittämistyön vaiheista ja tuloksista lehdistölle ja radioille tiedotteiden tai tiedotustilaisuuksien muodossa. Koulutustilaisuuksista tehdään erilliset esitteet markkinointia varten.

Projektia esitellään KAM:in henkilökuntainfoissa joka lukukauden avauksen yhteydessä. Projektin kumppaneina toimivien verkoston jäsenten sekä työpajojen, työvoimahallinnon, kolmannen sektorin toimijoiden ja sosiaalitoimistojen kanssa tiedotuskanavana käytetään sähköpostia ja esittelytilaisuuksia. Aihealueille luodaan sähköpostilistat, jotta tieto saavuttaa kaikki verkoston jäsenet tasapuolisesti.

ks. VEERA tiedotussuunnitelma

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levittämistoiminta painottuu opisekelijahuollon uusien toimintamuotojen juurruttamiseen organisaatioiden sisällä tapahtuvan tiedotuksen ja perehdytyksen keinoin. Toimintamallit ja verkostojen kanssa sovitut uudet käytännöt kirjataan, painatetaan yksiin kansiin ja jaetaan alueen avaintoimijoille. Syksyllä 2010 järjestetään paikkakuntakohtaiset infot projektin aikana syntyneistä uusista toimintakäytännöistä (n.5 tilaisuutta). Näiden lisäksi sisäisen tiedotuksen osuutta ammattiopistoissa korostetaan kevään 2011 aikana.

Valtakunnallisessa levittämistoiminnassa käytetään hyväksiprojektissä syntyneitä tuotoksia ja verkkosivuja. Opiskelijahuollossa kokeillusta ennakointidialogisen verkostokonsultaatiosta saatuja kokemuksia painotetaan levittämistoiminnassa (yhteistyö Stekesin kanssa). Projektin loppuseminaari järjestetään helmikuussa 2011. Seminaarissa esitellään kehittämistyön vaiheet, hyvät käytännöt ja uudet palvelukonseptit sekä kumppanuudet. Tilaisuuteen kutsutaan projektitoimijat/toteuttajat, alueelliset verkostot sekä Oulun läänin alueen toisen asteen ja yläkoulujen edustajia.

ks. VEERA työsuunnitelma

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 509

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 116 531

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 851

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 139

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

VEERA- Verkostoista voimaa opiskelijahuoltotyöhön on Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän hallinnoima (KAM) ESR-rahoitteinen kehittämishanke. Hankkeen toimintaa toteutettiin koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa Haapajärvellä, Nivalassa, Ylivieskassa, Oulaisissa ja Kalajoella. Hanke toimi ajalla 1.4.2009-31.12.2011. Varsinainen toiminta aloitettiin 1.9.2009.
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat ammattiopistojen opettajat, opinto-ohjaajat ja opiskelijahuollon henkilöstö sekä ryhmänohjaajaopettajat. Em. lisäksi kohderyhmään kuuluu joukko erityistä tukea tarvitsevia, keskeyttämisriskissä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka opiskelevat KAM:n ammattiopistoissa.

VEERA-hankkeen tavoitteena oli vastata ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon akuutteihin alueellisiin ja yhteiskunnallisiin kehittämistarpeisiin. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ohjaukseen ja opiskelijahuollon palveluihin tarvitaan monialaista sekä verkostoituvaa yhteistyötä niin oppilaitosten sisällä kuin ulkopuolellakin. Verkostoitumista on tiivistettävä käytännön toiminnan tasolla eri tahojen kesken nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä kehitettävä uusia nuoren osallisuutta korostavia tukimuotoja ja toimintatapoja.
Hanketoiminnassa keskityttiin pääasiassa KAM:n ammattiopistojen opiskelijahuoltopalveluiden lisäämiseen ja monipuolistamiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön, arjen hallinta - kurssien tuominen oppilaitoksiin, ammattiopistojen koppari-mallin kehittämiseen, opiskelijahuollon kehittämiseen koulutuskuntayhtymän tasolla. Ammattiopistojen kotisivuille kehiteltiin yhteistyössä Onnistuvat Opit-hankkeen ja Settinetti-palveluiden kanssa opiskelijoille sivut Kuka auttaa vois?. Tämän tarkoituksena on, että opiskelijat löytäisivät tarvitsevansa palvelut paremmin, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tässä ajateltiin varsinkin niitä opiskelijoita, jotka tulevat KAM:n ammattiopistoihin toiselta paikkakunnalta asumaan ja opiskelemaan.