Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10997

Projektin nimi: Botnia Progress - Työssäolevat

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.5.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole internet -osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Juha Holmi

Asema: ESR-koordinaattori

Sähköposti: juha.holmi(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8639

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki, Karijoki, Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki, Teuva, Kaskinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritysten johto ja koko henkilöstö, yrittäjäksi aikovat ja ammatinharjoittajat, suuryritysten henkilöstö verkostoituneena pk-yritysten kanssa, työnhakijat rekrytointihankkeissa, julkisen sektorin henkilöstö palvelurakennemuutosta tukevissa hankkeissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ei muita kohderyhmiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 75, joista naisia 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 165, joista naisia 108

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten perustamia 8

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite on hallita sitä rakennemuutosta mitä Metsä-Botnian toiminnan lakkauttaminen on aiheuttanut Kaskisissa ja sen lähi työssäkäyntialueella. Hankkeella täydennetään muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisen toiminnan keinoin. Koulutus kohdennetaan eri toimialoille työllistävästi. Toisaalta koulutetaan jo työllistyneitä uuden työpaikan vaatimusten mukaisesti. Syntyneiden uusien yritysten johdolle ja henkilöstölle järjestetään yrittäjyyttä ja liiketoinmintaa tukevaa koulutusta.

Tavoitteena on käynnistää alueella uutta työllistävää yritystoimintaa ja työllistää paitsi irtisanotut myös yritystoiminnan käynnistämistä tukevat mahdollisesti muutkin työnhakijat tai etsiä irtisanotuille jokin muu työllistymistä edistävä ratkaisu.

Toiseksi projekti voi aktivoida alueella toimivia yrityksiä rekrytoimaan työvoimaa.

Kolmanneksi projekti voi edistää henkilöstökoulutuksella alueella toimivien yritysten henkilöstön osaamista, toiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä ja kasvun kautta työvoiman kysyntää.

Manner-Suomen ohjelman mukaan tavoite on erityisesti henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen. Toisekseen tuetaan uuden yritystoiminnan synnyttämistä. Korostetaan PK- yritysten henkilöstön ja johdon osaamista ja alkavien yritysten tukemista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa toiminnastaan suoraan asiakkaille ja työnantajille sekä lehditön kautta myös suurelle yleisölle. Noudatetaan tiedottamisesta annettuja ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä toimintatavoista keskustellaan ohjausryhmässä ja raportoidaan valtioneuvostolle. Hyvät toimintatavat jäävät alueen toimijoiden käyttöön. Näistä keskeisiä ovat TE- toimistot ja aikuiskouluttajat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 285 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 266 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 315 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 266 233

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli lieventää rakennemuutoksen aiheuttamia vaikutuksia Metsä-Botnia -yhtiön toiminnan päättyessä Kaskisissa. Toimenpiteitä tarvittiin toimivien työyhteisöjen työvoiman kysynnän aktivoimiseksi, etabloituvien yritysten työvoiman saannin turvaamiseksi sekä uuden yritystoiminnan synnyttämisen tukemiseksi. Kohderyhmänä on ollut pääsääntöisesti mikro- ja pk-yritysten johto ja koko henkilöstö sekä yrittäjiksi aikovat. Tavoitteena on projektitavoitteiden mukaisesti ollut edistää alueen yritysten kehittymistä sekä uuden yritystoiminnan syntymistä. Projektin tavoitteena oli toteuttaa 50 kpl yrityskohtaista ja 50 yleistä koulutuspäivää (tätä suhdetta muutettiin projektin aikana 70/30, koska yleisiin tilaisuuksiin osallistuminen usein edellytti yrityskohtaista koulutusta ja jonkin asteista aiempaa asiakaskontaktia ja luottamussuhdetta).

Projekti on toteutunut uuden yritystoiminnan synnyttämisen osalta kohtuullisen hyvin. Uusia yrityksiä on projektin myötävaikutuksella syntynyt tähän mennessä 15 kappaletta, niistä naisten perustamia on 8. Uusia työpaikkoja on syntynyt 7 ja näihin työllistyneiden naisten määrä on 3. Kehittämis- ja koulutustoimintaan on osallistunut projektin aikana tähän mennessä 190 henkilöä, näistä yli puolet on ollut naisia. Viisitoista näistä henkilöistä on osallistunut suoraan ELY-keskuksen tuotteistettuihin asiantuntijapalvelukokonaisuuksiin. Konsultointia ja ohjausta on projektissa tehty yhteensä 123 päivää. Valtaosa näistä päivistä on ollut yrityskohtaisia päiviä, lisäksi on järjestetty muutamia yritysten yhteisiä teema- ja verkostoitumispäiviä. Tiedotustilaisuuksiin on osallistunut arviolta n. 98 henkilöä.
Yrityskohtaiset koulutustilaisuudet ovat sisältäneet yrityskartoituksen, lähikoulutuksen ja tietyn määrän etätyötä ja muuta opiskelua. Aihealueina toimivat mm. liiketoimintasuunnitelmien laadinta; markkinointi & segmentointi, omavalvontasuunnitelman laadintaprosessi, business start-up & viestintä, internet-hallinnointi, liiketoiminnan hallinnointi, nettisuunnittelu sekä sosiaalisen median rooli ja hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä. Lisäksi projekti on tehnyt kiinteää yhteistyötä Botnia Progress - työttömät projektin kanssa, esim. hoitanut toimiston starttiraha-asiakkaat ja tehnyt aloittavien yrittäjien- ja yritystä harkitsevien asiakkaiden neuvontaa.

Toimenpiteet ovat kohdistuneet pitkälti koko Kaskisten työssäkäyntialueen yrityksiin ja yritystä aloittaviin tai yritystoimintaa suunnitteleviin. Projektissa on tehty liike-ideoiden arviointeja, markkinointisuunnitelmia, liiketoimintasuunnitelmia, jne. Aloittavien yritysten konsultointi ja neuvonta on pääasiassa ollut liiketoimintasuunnitelmien täsmennyksiä, edelleen työstämistä sekä markkinointisuunnittelua. Olemassa olevien yritysten kanssa on päivitetty liiketoimintasuunnitelmia sekä työstetty markkinointisuunnitelmia. Projektin tavoitteet saavutettiin vähintään tyydyttävällä tasolla, mutta jakaumat yrityskokojen suhteen eivät ole suunnitellusti toteutuneet. Alueen pien- ja mikroyritysten suuri määrä sekä aloittavien yrittäjien suuri osuus vaikuttaa merkittävästi siihen, että valtaosa yrityksistä on ollut alle 5 henkilön yrityksiä.
Hankkeen edetessä on huomattu pitkäkestoisten asiakassuhteiden merkitys yritysasiakasyhteistyössä. Vain siten voidaan saavuttaa työnantaja- ja yritysasiakkaiden luottamus sekä parantaa viranomaisten (tässä tapauksessa etenkin TE-toimiston) uskottavuutta yrityskentän/elinkeinoelämän suuntaan. TE-toimiston työnantaja- /yrityspalvelua on jatkuvasti pyritty kehittämään hankkeen aikana, jotta uudet hyväksi havaitut käytännön toimintamallit voidaan hankkeen päätyttyä ottaa vakituiseen käyttöön. Projekti on otettu yrittäjien keskuudessa erittäin hyvin vastaan ja saatu palaute korostaa tämäntapaisten räätälöityjen yrityskoulutuspalvelujen tarvetta pien- ja keskisuurten yritysten keskuudessa.
Luottamussuhteen saavuttaminen kouluttajan ja yrittäjän välille vaatii aikaa. Lyhytkestoiset projektit tuntuvat osallistujien mielestä merkityksettömiltä. Juuri kun on oppinut tuntemaan toisensa, yhteistyömahdollisuus loppuu. Tämän vuoksi moni potentiaalinen koulutukseen osallistuja miettii monesti kannattaako uhrata aikaa ja rahaa yksittäiseen koulutuspäivään, koska jatkosta ei ole välttämättä ole takeita.
Aktiivinen toimiminen ja asiakaslähtöinen yhteistyö yritysten kanssa antaa mahdollisuuksia perehtyä yritysten tarpeisiin käytännönläheisemmin. Hyvä tavoitettavuus nostaa palvelun laatua ja auttaa kehittämään yritysneuvontapalveluita ottaen paremmin huomioon yritysten tarpeet.