Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10999

Projektin nimi: Botnia Progress - Työttömät

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.5.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Juha Holmi

Asema: ESR-koordinaattori

Sähköposti: juha.holmi(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8639

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki, Karijoki, Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki, Teuva, Kaskinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät, työttömyyden uhkaamat ja ammatin vaihtajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ei muita kohderyhmiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 133, joista naisia 60

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten työpaikkoja 5

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22, joista naisten tutkintoja 11

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite on hallita sitä rakennemuutosta mitä Metsä-Botnian toiminnan lakkauttaminen on aiheuttanut Kaskisissa ja sen lähi työssäkäyntialueella. Hankkeella täydennetään muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisen toiminnan keinoin. Koulutus kohdennetaan eri toimialoille työllistävästi. Toisaalta koulutetaan jo työllistyneitä uuden työpaikan vaatimusten mukaisesti. Syntyneiden uusien yritysten johdolle ja henkilöstölle järjestetään yrittäjyyttä ja liiketoinmintaa tukevaa koulutusta.

Tavoitteena on käynnistää alueella uutta työllistävää yritystoimintaa ja työllistää paitsi irtisanotut myös yritystoiminnan käynnistämistä tukevat mahdollisesti muutkin työnhakijat tai etsiä irtisanotuille jokin muu työllistymistä edistävä ratkaisu.

Toiseksi projekti voi aktivoida alueella toimivia yrityksiä rekrytoimaan työvoimaa.

Kolmanneksi projekti voi edistää henkilöstökoulutuksella alueella toimivien yritysten henkilöstön osaamista, toiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä ja kasvun kautta työvoiman kysyntää.

Manner-Suomen ohjelman mukaan tavoite on erityisesti henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen. Toisekseen tuetaan uuden yritystoiminnan synnyttämistä. Korostetaan PK- yritysten henkilöstön ja johdon osaamista ja alkavien yritysten tukemista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa toiminnastaan suoraan asiakkaille ja työnantajille sekä lehdistön kautta myös suurelle yleisölle. Noudatetaan tiedottamisesta annettuja ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä toimintatavoista keskustellaan ohjausryhmässä ja raportoidaan valtioneuvostolle. Hyvät toimintatavat jäävät alueen toimijoiden käyttöön. Näistä keskeisiä ovat TE- toimistot ja aikuiskouluttajat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 015 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 957 924

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 078 099

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 078 806

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut lieventää rakennemuutoksen aiheuttamia vaikutuksia koko Kaskisten työssäkäyntialueella. Määrällinen tavoite oli saada aktivoitua 150 henkilöä projektin piiriin. Näistä noin 50 % tuli olla naisia. Yhtenä keinona työttömyyden ehkäisemisessä on ollut aktivoida ja tukea yrittäjyydestä kiinnostuneita.
Projektin keskeisimmiksi tavoitteiksi määriteltiin työttömiksi jääneiden uudelleen työllistyminen joko suoraan, koulutuksen kautta tai palkkatuetun työn avulla, sekä olemassa olevien että perustettavien yritysten toimintaedellytysten parantamisen kautta. Näiden toimenpiteiden avulla on projektissa saatu synnytettyä 6 uutta yritystä sekä 11 uutta työpaikkaa. Hankkeessa on lisäksi pyritty kehittämään mm. tehokkaamman yritys- ja työnantajapalvelun mallia. Yritys- ja työnantajakontakteissa käytettiin alkuun apuna Yritysharavaa ja sen antamia tuloksia. Yritysharavan avulla päivitettiin yritysten yhteystietoja sekä saatiin ajantasaiset yritysten tarpeet siirrettyä Te-toimiston Ura-tietojärjestelmään. Projekti etsi työntekijöitä ja työnantajia ja pyrki löytämään esim. piilotyöpaikkoja. Myös työllistäminen palkkatuella suoraan yrityksiin kuului projektin tarjoamiin palveluihin. Tukityöllistäminen hankkeessa suunnattiin sekä yksityiselle että kunnalliselle sektorille, joihin vuoden 2010 aikana työllistyi tuella yhteensä 38 hankelaista. Hankkeessa on kaiken kaikkiaan ollut mukana 31.12.2011 mennessä 148 henkilöä, heistä naisia oli 68. Starttirahalla työllistettyjä, oman yrityksen perustaneita henkilöitä oli 49 kappaletta.
Hankkeessa on tehty yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja muiden hankkeiden kanssa Suupohjan rannikkoseudulla sekä Pohjanmaalla. Hankkeen aikana on tehty myös koulutuksellista kehittämistyötä yhdessä alueen eri oppilaitosten kanssa huomioiden kohderyhmän ja elinkeinoelämän tarpeet. Tämä kehitystyö on pääasiallisesti koskenut yhteishankintakoulutusta.
Hankkeessa on toteutettu seuraavat työvoimakoulutukset: 1) sähköautomaatiokoulutus Korsnäsissä 2) sähköautomaatiokoulutus Närpiössä 3) lähihoitajakoulutus Kaskisissa 4) Lisäksi kolme eri koko alueen kattavaa ohjaavan koulutuksen ryhmää. Työnantajien yhteyshenkilönä toimiminen antaa hankkeelle mahdollisuuksia perehtyä yritysten tarpeisiin käytännönläheisemmin. Hyvä tavoitettavuus nostaa palvelun laatua ja auttaa kehittämään työnantajapalveluita ottaen paremmin huomioon yritysten tarpeet. Mahdollisimman kokonaisvaltainen yritysten palveleminen onkin toivottavasti parantanut sekä TE-toimiston uskottavuutta että asiakkaiden luottamusta hankkeeseen.
Hankkeen edetessä on huomattu myös pitkäkestoisten asiakassuhteiden merkitys yritysasiakasyhteistyössä. Siten on voitu saavuttaa työnantaja- ja yritysasiakkaiden luottamus sekä parantaa viranomaisten (tässä tapauksessa etenkin TE-toimiston) uskottavuutta yrityskentän/elinkeinoelämän suuntaan. Te-toimiston työnantaja-/yrityspalvelua on pyritty kehittämään hankkeen aikana.