Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11000

Projektin nimi: ORDER

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.6.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Etu Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0784050-4

Osoite: Lönnrotinkatu 1

Puhelinnumero: 08-617 810

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuunetu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.orderprojekti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marko Kanniainen

Asema: Johtaja

Sähköposti: marko.kanniainen(at)kainuunetu.fi

Puhelinnumero: 044-551 4563

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projekti kohdistuu seuraaville toimialoille: 1) ICT ja elektroniikka, 2) Metalliala, 3) Palveluala (yrityspalvelut), 4) Matkailu- ja elämystuotantoala 5) Metsä- ja puutuotealalta ja 6) Kivi- ja kaivannaisala. Projektin kohderyhmänä ovat edellä mainittujen toimialojen työntekijät: yrittäjät, esimiehet, työntekijät.

Rahoittajan ohjeiden mukaisesti hankesuunnittelu on lähestynyt kohderyhmän laajentamisessa Snowpoliksen Perttu Huuskoa ja Antti Leppävuorta (hyvinvointiala) sekä Kainuun Etu Oy:n toimialpäällikköä Martti Palviaista (kivi- ja kaivannaisala).

Snowpolis ei lähtenyt mukaan toteutukseen.

Kivi- ja kaivannaisalan yrittäjät ovat Kainuun Etu Oy:n toimialapäällikkö Martti Palviaisen suullisen lausuman mukaan myös potentiaalisa asiakkaita.

Rahoittajan kanssa on käyty keskustelua ns isojen yritysten osallistumisesta projektin koulutuksiin. Yhteenvetona linjauksista hakija on kirjannut projektisuunnitelmaan seuraavasti: "Hanketta ei suunnata ja markkinoida nk. suurille yrityksille, vaan suurten yritysten henkilöstön osallistuminen hankkeen koulutuksiin mahdollistetaan erityistapauksissa silloin, kun ne toimivat verkoston osana ja/tai ovat olennainen osa toimialaklusterin kehittymistä ja ovat näin edesauttamassa verkostossa oppimisen kehittymistä. Koulutuksiin osallistuminen palvelee siten koko toimialan verkostomaisen toiminnan ja klusterin kehittymistä."

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti voi kohdistua esim. koulutusorganisaatioiden opettajien lisäkoulutukseen niissä tapauksissa, että paikallinen oppilaitos käyttää ostopalveluita ja siirtää samalla koulutusosaamista paikkakunnalle.

Yhteistoimintaverkoston kautta paikallinen toiminta tuo lisäarvoa parantuneen kommunikaation kautta. TE-keskus saa ajantaisaista tietoa alueen yritysten liiketoiminnan kehitystarpeista ja yleisitä koulutustarpeista. Oppilaitokset saavat yksilöityä ennokointitietoa oman palvelutarjontansa kehittämiseen.

Projekti tekee yhteistyötä Kainuun TE-keskusten työvoimakoulutus- ja verkostoitumishankkeiden kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 700, joista naisia 310

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 622, joista naisia 216

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on mukaan lähtevien asiakasyritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sitä kautta yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen.

Menestyminen markkinoilla edellyttää sitä, että yrityksen liiketoimintaa johdetaan ammattimaisesti. Menestyminen riippuu karkeasti ottaen yrityksen johdon liiketoiminatosaamisesta ja henkilöstön ammatillisesta kyvykkyydestä.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Muutos tuo paineita kaiken kokoisten yritysten toimintaan. Tämä heijastuu välittömästi yritysten henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Työssä jaksaminen ja työssä viihtyminen edellyttää yritysjohdolta parempaa johtamista sekä esimies- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus ja valmennus on yksi keino parantaa näitä asioita. Kainuulaiset yritykset tarvitsevat lähellä olevaa korkealaatuista ja yritysten tarpeiden mukaista koulutustarjontaa sekä koulutustarjonnan koordinointia.

Projekti kohdistuu seuraaville toimialoille: 1) ICT ja elektroniikka, 2) Metalliala, 3) Palveluala (b-to-b/yrityspalvelut), 4) Matkailu- ja elämystuotantoala, 5) Puutoimiala ja 6) Kivi- ja kaivannaisala. Kohderyhmänä on pk-yrittäjät ja pk-yritysten henkilöstö.

Koulutuksia järjestetään yritysten tarpeen mukaan mm. seuraaviin aihepiireihin liittyen:

1. Henkilöstövalmennus, mm. johtaminen, esimiestaidot ja tiimityö
2. Markkinointikoulutukset, mm. myynti ja markkinointi, asiakaspalvelu ja esiintymistaito
3. Projektiosaamisen koulutukset
4. Tietotekniikan hyödyntäminen viestinnässä
5. Laki- ja rahoitusosaaminen
6. Kansainvälistyminen, kulttuurintuntemus ja kv-valmiudet sisältäen oppimisjaksot ulkomaan kohteessa
7. Verkosto-osaaminen, mm. osto, logistiikka, sähköiset tilaus-toimitusjärjestelmät
8. Toimintojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen + toiminnanohjausjärjestelmien käyttökoulutukset (sovitaan erikseen)
9. Laatukoulutukset, erityisesti matkailuala
10. Tarpeen mukaiset muut, toimialakohtaiset, yritysverkostoihin kohdistuvat koulutukset, yrityskohtaiset ja yksilölliset koulutukset.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Heti projektin käynnistyessä käynnistyy projektitiedotus, jossa hyödynnetään seuraavia tiedotuskanavia:
1) Projektin internet-sivut (perusasiat projektista ja tuleva koulutustarjonta) [Internet-sivujen tulee olla käytössä 2 viikkoa projektipäällikön palkkauksen jälkeen], 2) Sähköpostitiedotus yritysjohdolle ja yritysten nimeämille yhteyshenkilöille, 3) Kampanjamainonta paikallislehdissä,
4) Väkeä vetävä aloitusseminaari 01/2009 ja 5) Projektijulisteet yrityksiin ja mahd. muihin julkisiin tiloihin (oppilaitokset ja ilmoitustaulut)

Muuten tiedotus hoidetaan erillisen myöhemmin tehtävän viestintäsuunnitelman mukaan, jossa määritellään projektitiedotteet lehdistölle, yrityksille, sidosryhmille, ohjausryhmälle, mahdolliset messuesiintymiset, give-away markkinointimateriaalin hyödyntäminen mm. kannustekilpailuissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti laatii korkealaatuisen esitteen 2011, jossa esitellään kattavasti hankkeen toteutustapaa, toimijoita ja tuloksia.

Projekti osallistuu resurssien mukaan kansallisiin ESR-tapahtumiin ja seminaareihin sekä tuottaa tietoa pyydettäessä kansallisiiin julkaisuihin.

Ohjausryhmä päättää siitä, osallsituuko projekti missä mittakaavassa kansainvälisiin seminaareihin ja hyvien käytäntöjen levitystilaisuuuksiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 023 302

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 751 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 137 511

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 843 343

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin hallinnoinnista on vastannut Kainuun Etu Oy ja hankkeen osatoteuttajina ovat olleet Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun Ammattiopisto sekä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Kainuun ELY-keskus toimi hankkeen rahoittajana. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut sujuvaa ja projekti on voinut hyödyntää kumppaneiden asiantuntemusta ja osaamista koulutussuunnittelussa. Tätä asiantuntemusta on hyödynnetty noin kahden kuukauden välein kokoontuvassa suunnitteluryhmän palaverissa sekä aktivaattoriryhmän palavereissa. Suunnitteluryhmä kokoontui projektin aikana 9 kertaa. Erillinen toimialakohtainen aktivaattoriryhmä koontui 8 kertaa.

Suunnittelu- ja aktivaattoriryhmien tehtävänä on ollut kehittää ja koordinoida projektin koulutusten vaikuttavuutta kohdeyritysten tarpeiden pohjalta. Kumppanit ovat tuottaneet koulutuspalveluja projektissa mukana olevien yritysten tarpeiden mukaisesti osallistuen hankkeesta tiedottamiseen ja koulutusten suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Projekti toimi tiiviissä yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt tietoisuus ELY-keskuksen jo olemassa olevista asiantuntijapalveluista. Samalla on pyritty välttämään mahdollisia päällekkäisyyksiä yrityksille tarjottavien palveluiden osalta. Projektissa on aktiivisesti ohjattu yrityksiä käyttämään Kainuun ELY-keskuksen palveluita sekä tiedotettu Kainuun Ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.

Projektin alusta tarkasteltuna osallistujat ovat olleet 80:stä eri yrityksestä, mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena tavoitteen oltua 75 yritystä. Projektin kaikkiin koulutuksiin on osallistunut yhteensä 622 henkilöä tavoitteen oltua 700 henkilöä. Projektin aikana henkilötyöpäiviä kertyi 2395 kpl tavoitteen oltua ylimitoitettu 4190 htp. Henkilötyöpäivien osalta toteuma jäi selvästi tavoitteesta johtuen mm. toimintaympäristön syklisyydestä. Haasteena on ollut myös löytää näin isolle ja monitahoiselle yritysjoukolle sopivia yhteisiä koulutuksia. Kansainvälinen lama heikensi osaltaan yritysten osallistumishalukkuutta ja -mahdollisuuksia koulutuksiin. Projektissa mukana olevien yritysten koko ollut suunniteltua pienempi ja koulutukset ovat olleet suunniteltua lyhyempiä. Lisäksi yritykset osallistuneet suunniteltua vähemmän koulutuksiin.

Projektin suunnitteluvaiheen arvio oli, että projektissa toteutetaan vuositasolla noin 30-40 kpl erilaista koulutusta (projektin 40kk:n aikana n. 90-120kpl) . Projektin aikana toteutettiin koulutuksia kokonaisuudessaan 333 kpl:

- yleiskoulutus: 270kpl (81%)
- konsultoi