Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11003

Projektin nimi: Kiinaoikeuden professuuri

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Yliopistonkatu 8

Puhelinnumero: 016341341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: Lapin yliopiston Internet-sivusto www.ulapland.fi

Vastuuhenkilön nimi: Juha Karhu

Asema: Professori

Sähköposti: juha.karhu(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040-4844 114

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin korkeakoulukonsernin henkilökunta ja opiskelijat, erityisesti Oikeustieteiden tiedekunnassa ja Matkailun ja liiketalouden tiedekunnassa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Suomen elinkeinoelämä: ulkomaankauppaa (Kiina) käyvät ja sitä suunnittelevat yritykset. Paikallisten yrittäjien edunvalvojat, yrittäjäyhdistykset ja alueelliset asiantuntijat. Myös julkiset organisaatiot alueella hyötyvät välillisesti, kun alueelle saadaan alaan liittyvää akateemista osaamista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 68, joista naisia 31

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 12, joista naisten tutkintoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keskeisenä toimenpiteenä on kiinaoikeuden oppituolin perustaminen ja sen hoitaminen Rovaniemellä. Oppituolin täyttäminen vierailevalla/vierailevilla (min 12 kk/henkilö) Renmin yliopiston oikeustieteen professorilla/professoreilla. Virkaan kuuluu alan liittyvän tutkimuksen tekeminen, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Kolmen vuoden aikana syntyy alalta tieteellisiä julkaisuja, jotka ovat asiaintuntijoiden ja maallikoiden käytössä. Projektin moninaisia tuloksia voidaan hyödyntää pohjoissuomalaisen elikeinoelämän ja viranomaisten kehittämistyössä. Projekti luo pysyvän oikeustieteellisen alan erityisosaamisverkoston.

Yliopiston alan osaaminen kehittyy merkittävästi professuurin myötä. Elinkeinoelämä saa tarvittavaa juridista osaamista ja asiantuntijuutta oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Professuuri mahdollistaa alan koulutus, tutkimus ja kehittämistoiminnan jatkuvuuden ja profiloi osaltaan yliopiston oikeustieteellistä osaamista kansainvälisesti.

Elinkeino- ja työelämäyhteyksien tiivistäminen Lapin yliopiston ja alan eri toimijoiden välillä.

Lapin yliopiston tavoite on rakentaa kiinaoikeuden osaamista seuraavan kolmen vuoden aikana. Se tuottaa Lapin yliopistolle ja sen oikeustieteen tiedekunnalle huippuyksikon statusta vastaavan osaamisen, kansallisen aseman ja tunnustuksen. Vastaavasti toiminto on mukana antamassa selkeätä lisäpanosta osaksi Lapin yliopiston kansainvälistyviä tohtorikouluja, joista oikeustieteen erityisalat ovat keskiössä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistyminen, tuotokset, tapahtumat ja tulokset tiedotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kohderymittäin suoraan ja lisäksi eri medioissa. Kaikki toiminta tiedotetaan Lapin yliopiston www sivuistoilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syntynyt yhteistyömalli ja rahoitusratkaisu soveltuvat myös muihin vastaaviin elinkeinoelämälähtöisiin akateemisen koulutuksen kehittämishankkeisiin.

Projektin pitkän keston vuoksi käytäntöjen levittäminen on suunnitelmallista, osin vakiomuotoista (viestijän tunnistettavuus ja uskottavuus) ja jatkuvaa.

Hyvien käytäntöjen levittäminen pohjautuu pääsoin hankkeen tuotosten, toimintojen ja tulosten raportointiin yleisölle ja muulle tiedeyhteisölle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 337 385

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 337 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 396 925

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 396 756

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteuttaminen on onnistunut erinomaisesti: Lapin yliopistolle on saatu arvostettuja vaihtoprofessoreita yhdestä Kiinan johtavista yliopistoista Renmin-
yliopistosta Pekingistä. He ovat jakaneet omaa osaamistaan paitsi akateemisen yhteisön myös elinkeinoelämän edustajien kanssa Suomessa ja erityisesti alueellisesti Lapissa järjestettyjen seminaarien puitteissa. Tämän lisäksi on järjestetty pienempiä temaattisia seminaareja.
Edellä mainitun lisäksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan yhdeksi painopistealueeksi on muodostunut kiinaoikeus. Oppiaineeseen panostaminen ja korkealaatuinen opetus ovat tulleet tunnetuksi paitsi Suomessa myös kansainvälisesti. Muodostuneet sidosryhmät Kiinassa, erityisesti avainpartneri Renmin-yliopisto, pysyvät myös jatkossa tärkeinä toimintakumppaneina Lapin yliopistolle kun toimintaa jatketaan hankkeessa muodostuneiden puitteiden pohjalta.
Hankkeessa alkunsa saanutta keskeisintä instrumenttia, kiinaoikeuden oppituolia tullaan jatkamaan välittömästi hankkeen päätyttyä. Lapin yliopiston rehtori on päättänyt keväällä 2012 jatkaa kiinaoikeuden professuurin oppituolia kahden vuoden ajan oikeustieteiden tiedekunnassa. Tämä päätös tekee mahdolliseksi jatkaa yliopiston omalla rahoituksella hankkeessa kehitettyä keskeisintä toiminnallista instrumenttia, kiinaoikeuden oppituolia. On merkittävää, että rehtorin päätöksen turvin tähän toimintamuotoon ei tule katkosta hankkeen rahoituksen nyt päättyessä.