Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11004

Projektin nimi: "BornToBusiness" - Oamk:n tekniikan yksikön opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoiva -hanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK/Oulun seudun ammattikorkeakoulu/Tekniikan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 - 272 1030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/hankkeet/btb

Vastuuhenkilön nimi: Jari-Pekka Rontu

Asema: vs. yksikön johtaja

Sähköposti: jari-pekka.rontu(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 050 532 5954

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Raahen

Kunnat: Raahe, Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Oamk:n opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa toimiva henkilöstö. Opetushenkilöstölle luodaan valmiudet ja toimintamalli, jonka avulla yrittäjyysopinnot on mahdollista integroida projektiopintoihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Oamk:n tekniikan yksikön opiskelijoiden perustamat yritykset sekä koko Oulun ja Raahen alueen elinkeinoelämä, jolle projektin seurauksena toivotaan syntyvän uusia yrityksiä lisämään työllisyyttä sekä nyt meneillään olevan laskusuhdanteen aikana antaa tekniikan yksiköstä valmistuville opiskelijoille paremmat mahdollisuudet itsensä työllistämiseen.

Projekti tukee myös yritystoimintaa edistävän tuki- ja rahoitusverkoston ymmärtämystä. Oamk:n henkilökunta oppii ohjaamaan opiskelijoita hautomotoimintaan ja sieltä saatavien palveluiden piiriin sekä käyttämään hyväksi erilaisia yhteiskunnan ja yksityisen rahoittajaverkoston tarjoamia rahoituspalveluja yritystoiminnan edistämiseksi, joka omalta osaltaan tehostaa em. palveluiden käyttöä. On erittäin tärkeää ymmärtää, että yritystoiminta käynnistyy harvoin ilman ulkopuolista tukea tai ohjausta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BornToBusiness projektin tarkoituksena on parantaa tekniikan alan opetuksen ja opettajien yrittäjyysajattelua siten, että sitä kautta yrittäjyysajattelu läpäisisi erilaiset opintojaksot. Tämän kautta kehitetään opetuksen toimintamallia yrittäjyysopintoja varten siirtymällä yrityksen eri osa-alueita käsittävästä opetuksesta yrittäjyysvalmennustyyppiseen opetukseen. Projektin aikana yhdistetään yrittäjyysvalmennus osaksi projektimuotoista opetusta. Projektin toimenpiteet kohdistuvat tekniikan alan opettajiin sekä opetuksen kehittämiseen.

Keskeisenä välillisenä tavoitteena on opetusmenetelmiä kehittämällä madaltaa insinööriopiskelijoiden, valmistuvien insinöörien ja myöhemmin työelämässä yritysten palveluksessa olevien insinöörien kynnystä yrittäjyyteen. Projektin aikana laaditaan myös tekniikan alalle suunnattu opettajan opas, johon kootaan projektin aikana esille tulleita hyviä yrittäjyysyhteistyökäytäntöjä ja jonka tarkoituksena on helposti ja selkeästi koota yhteen yrittäjyyden ja tekniikan yhdistämistä osana opetusta.

Oulu Innovation Oy:n tekemän selvityksen mukaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun Yliopiston opiskelijat perustavat yrityksiä joko opiskeluaikanaan tai heti opiskelun päätyttyä selvästi maan keskiarvoa vähemmän. Yrityshautomot hoitavat osan ja aktiivisimpien opiskelijoiden yrittäjyysopinnot. Insinööriopiskelijoiden kynnys kuitenkin yrityshautomoon on varsin suuri. Lähes poikkeuksetta puuttuu kokemuksen kautta syntyvä yritysidea, jonka varaan yrityksen perustamista voisi ajatella.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat projektimuotoisia opintoja ohjaavat opettajat. Uuden mallin avulla opiskelijoiden pinnot voidaan toteuttaa yritysmallin mukaisesti. Näin opiskelijoilla on valmiudet pintojen jälkeen omaehtoiseen yrittämiseen tai projekteissa tapahtuvan verkottumisen myötä yhteisten yritysten perustamiseen. Koska toimeksiantoja tarjoaviin yrityksiin toimitaan yrittäjämäisen ajattelun mukaisesti, syntyy projektien myötä myös valmiita asiakassuhteita. Opiskelijoiden projektiopinnot eivät sisälly hankkeen toimenpiteisiin, vaan ovat yhtenä arviointikohteena, kun arvioidaan yrittäjyysvalmennuksen tuloksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistyessä sille suunnitellaan ja avataan omat www-sivut Oamkn sivustolle.

Tiedotusvälineille tiedotetaan projektin aikana mediatiedottein projektin etenemisestä, erityisesti sen alkaessa ja päättyessä, ja esimerkiksi merkittävien yritysprojektien valmistuttua. Yrityksille tiedotetaan projektitoiminnan mahdollisuuksista lehti-ilmoituksia ja/tai niistä tiedotetaan jo olemassa olevien yritys- ja yhteistyötahojen sähköpostilistojen kautta.

Kaikessa hankkeen tiedottamisessa tuodaan esille eri rahoittajatahojen roolit. Hankkeen aikana hankkeessa tehtävissä pilottiprojekteissa voidaan tehdään erilaisia postereita hankkeen toiminnasta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yleinen mediatiedote projektista sen alkaessa ja päättyessä.
Infotilaisuudet Oulun ja Raahen kampuksella syksyn 2009 aikana.
WWW-sivut ja niiden päivitys koko projektin ajan.
Verkottautumistilaisuudet 2 kertaa vuodessa.
Jatkuva tiedottaminen yhteistyökumppaneille.
Mediatiedotteet merkittävistä onnistuneista projekteista, postereiden tekeminen.
Ohjausryhmän jatkuva tiedottaminen.
Projektin päättyessä raportointi ja tulosten levittäminen projektin aikana muodostuneessa verkostossa sekä mediatiedote.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 496

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 212

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 325 515

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 306 019

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

BornToBusiness -Oamkin tekniikan yksikön opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoivan hankkeen tavoitteena oli parantaa tekniikan alan opetuksen ja opettajien yrittäjyysajattelua siten, että yrittäjyysajattelumalli läpäisisi erilaiset opintojaksot. Hankkeessa kehitettiin opetuksen toimintamallia yrittäjyysopintoja varten siirtymällä yrityksen eri osa-alueita käsittävästä opetuksesta yrittäjyysval-mennustyyppiseen opetukseen. Hankkeen aikana yhdistettiin yrittäjyysvalmennus osaksi projektimuotoista opetusta. Toimenpiteet kohdistuivat tekniikan alan opettajiin sekä opetuksen kehittämiseen case-pilotoinnin avulla. Hankkeen piloteissa oli mukana projektiopinnoista vastaavat opettajat hyvinvointiteknologian koulutusohjelmasta ja tietotekniikan koulutusohjelmasta.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat projektimuotoisia opintoja ohjaavat opettajat, jotka toimivat opintoprojektien ohjaajina sekä opettajat jotka antavat opetusta yrittäjyys-, projekti- ja liiketalouden aloilla. Kehitetyn mallin avulla opiskelijoiden opinnot toteutettiin yritystoiminnan käytänteiden mukaisesti. Näin opiskelijoilla olisi valmiudet opintojen jälkeen omaehtoiseen yrittämiseen tai projekteissa tapahtuvan verkottumisen myötä yhteisten yritysten perustamiseen.

Projektin tuloksena on toteutettu kaksi case-pilottijaksoa yhdessä mukana olleiden yritysten kanssa. Yksi 9 op:n hyvinvointiteknologian sekä 15 op:n tietotekniikan opintojaksot. Pilottiprojekteiksi haluttiin toisistaan poikkeava toimintamalli, jotta hankkeen aikana olisi mahdollista löytää hyviä käytänteitä muihinkin koulutusohjelmiin myöhemmin toteutettavaksi. Hankkeen tuloksena malli otettiin sovellettavaksi pakollisena opintojaksona tietotekniikan koulutusohjelmassa, lisäksi suunnitelmat konetekniikan koulutusosastolla ovat käynnissä.

Hankkeen jatkumisen kannalta keskeinen tulos on ollut, että vapaasti valittavista yrittäjyysopintojaksoista on tullut osa tietotekniikan pakollisia opintojaksoja. Lisäksi koneosastolla tehdään suunnitelmia opetussuunnitelman muutoksesta, jossa huomioidaan liiketalouden opinnot entistä paremmin.

Lisäksi tuloksena on ollut ammattikorkeakoulujen verkosto, jonka yhteydessä case opetuksen työ jatkuu hankkeen päätyttyäkin.

Hankkeen toiminnan tuloksena pilottitoteutuksen malli esitellään opettajan oppaassa, joka julkaistaan digitaalisesti keväällä 2013 osoitteessa http://www.oamk.fi/hankkeet/btb/case/.