Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11005

Projektin nimi: Opin Ovi - SME (Small and Medium Enterprises)

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 06-8258111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi, projekti.kpedu.fi/opinovi; www.opastin.fi

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Niemonen

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: iiris.niemonen(at)kpakk.fi

Puhelinnumero: 044-7250801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuiskoulutuksen palveluntuottajat: Oppilaitoksissa toimiva ohjaus- ja koulutushenkilöstö.
Yritykset: osaamisen kehittämisestä vastaavat, työntekijät

Pienimuotoisesti myös julkisen sektorin työnantajatahot ja niiden työntekijät, siten että 2-3 julkisorganisaatiolla on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin, esimerkiksi yhteisiin seminaareihin (max. 10 henkilöä).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritykset ja niiden työntekijät; kartoitetaan yritysten näkemystä tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeesta ja toiveista niiden toteuttamiseksi (miten yrittäjät/yritykset haluavat tietoa koulutusorganisaatioiden koulutuksista ja palveluista). Palveluympäristön, palvelumallin ja siihen kehitettävien työkalujen pilotointi.
Työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt
Ammatinvaihtajat
Omaehtoiseen koulutukseen hakeutuvat
Erityisryhmät esim. maahanmuuttajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 541, joista naisia 337

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aikuiskoulutuksen työelämäläheinen neuvonta- ja ohjauspalvelu Keski-Pohjanmaalla
Projekti on alueen aikuiskoulutuspalvelun tuottajien (ammatillinen aikuiskoulutus) yhteishanke.
Taustalla on Länsi-Suomen lääninhallituksen AITO-ohjelma ja sitä varten perustettu alueellinen aikuiskouluttajien yhteistyöfoorumi em. ohjelman alueellista toteutumista tukemaan.

Projektin tavoitteet:
Projektin aikana kehitetään alueellinen työelämäläheinen tieto-, neuvonta- ja ohjausmalli/-palvelu, jonka avulla tuetaan työssäolevien koulutukseen (lisä-, täydennys-, muuntokoulutus jne.) hakeutumista ja koulutuspalveluiden räätälöintiä henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tieto-, neuvonta- ja ohjausmalli sisältää uuden työelämäläheisen koulutuspalvelun ja sen pilotoinnin.
Toimenpiteet:
a) kartoitus työyhteisöjen näkemyksistä, tarvearviointi ja aktivointi osallistumisesta pilotointiin
b) työelämäläheisen aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjausmallin kehittäminen ja pilotointi;
c) koulutusneuvojapalvelun kehittäminen ja pilotointi
d) valmennus mallien ja työkalujen käyttöönottoon
f) linkittäminen osaksi pilotoitavaa aikuiskoulutuksen palvelumallia

Toteuttajat:
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto (koord),Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius ja Kaustisen evankelinen kansanopisto

Toteuttamiaika
08/2009-12/2012
Toteuttamisalue
Keski-Pohjanmaa; Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen toteutetaan Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hanketoimintaa koskevan yhteisen tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotussuunnitelman ensimmäinen versio on liitteenä ja se täsmentyy hankekauden edetessä. Yhteistä tiedotussuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa projektikohtaisten tarpeiden mukaan. Tästä sovitaan erikseen työ- ja ohjausryhmässä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedottamisen ja hyvien käytänteiden levittämisen aikataulutus määritellään myös em. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston yhteisessä tiedotussuunnitelmassa. Yhteisten käytäntöjen levittämistä tehdään koko prosessin aikana yhteistyössä muiden aikuiskoulutustoimijoiden ja muun verkoston kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 475 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 446 207

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 524 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 489 307

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Opin Ovi SME -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyössä yritysten kanssa alueellinen verkostomaiseen yhteistyöhön pohjautuva työelämäläheinen tieto-, neuvonta- ja ohjausmalli/-palvelu, joka kohdistuu erityisesti yrityksiin ja niiden henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kouluttautumisen tarpeisiin.Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluksi muotoutui verkostomainen toimintatapa, verkkopalveluympäristö ja uuden tyyppinen koulutusneuvojapalvelu. Verkkopalveluympäristö tukee asiakkaan itsenäista tiedonhakua ja henkilökohtaisen palvelun saatavuutta. Lisäksi verkkopalveluympäristö tukee koulutusneuvojaverkoston sisäistä tiedonkulkua. Palvelumallin kehittämistyön perustaksi hankkeen alkuvaiheessa tehtiin yrityksille taustakartoitus, josta saadut vastaukset antoivat lähtökohdan alueen yritysten tahtotilan mukaisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelumallin rakentamiselle. Kartoituksen perusteella yritykset ja myös haastatellut sidosryhmät suosivat sähköisten palveluiden kehittämistä tiedon, neuvonnan ja ohjauksen välineenä henkilökohtaisen saavutettavuuden lisäksi. Mallissa päädyttiin kehittämään verkostomaista toimintatapaa, verkkopalveluympäristöä (osoitteessa www.opastin.fi) ja toimintaa tukevia työkaluja. Työelämälähtöisyys huomioitiin erityisesti sisällön tuottamisessa, koulutukset, palvelut ja asiantuntijuus pyrittiin tuomaan mahdollisimman helposti ja nopeasti sekä suorinta mahdollista palvelureittiä löydettäviksi. Sisältö luokiteltiin työelämän tarpeista käsin. Muutama yritys myös testasi ja antoi palautetta verkkopalveluympäristön käytettävyydestä, teknisestä toteutuksesta, visuaalisuudesta ja sisällöstä.
Hankkeen aikana on kehitetty koulutuksenjärjestäjien ja sidosryhmien verkostomaista toimintatapaa, jonka tavoitteena on yritysyhteistyötä tekevien tahojen yhteistyön edistäminen. Koulutuksenjärjestäjien verkostoituminen on hankkeen aikana tiivistynyt myös paikallisten kehittämisyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut sellaisten toimintatapojen luominen, joilla asiakkaiden ohjaaminen palveluiden piiriin yli organisaatiorajojen olisi luontevaa ja arkipäiväistä. Yhteistyötä yritysten kanssa tehtiin kartoituksen ja testauksen lisäksi kehittämistyön pilotoinnissa; yrityksiin suunnattiin suoria Opastin-palvelun markkinointitoimenpiteitä, yrityksiin tehtiin palveluntarvekartoituksia, osaamistarvekartoituksia, suunniteltiin räätälöityjä koulutuspalveluita/tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa sekä pidettiin Opastin-palvelun esittelytilaisuuksia ja niihin liittyviä ajankohtaisia koulutuksellisia tietoiskuja yritysten henkilöstölle.
Hankkeessa luotiin toimenkuva koulutusneuvojalle. Henkilöstön osaamista ohjaustyöhön, verkostomaiseen toimintatapaan, Opastin-palvelun käyttöön ja koulutusneuvojatoimintaan kehitettiin valmennuksen avulla tavoitteena asiakaslähtöisen palvelun, palveluntarpeiden kartoittamisen ja tarjonnan kehittäminen. Jokaisessa oppilaitoksessa on henkilö/henkilöitä, joilla on tunnukset verkkopalveluympäristöön, joka mahdollistaa toiminnan ja omien palveluiden lisäämisen ympäristöön.
Koulutusneuvojatoiminnassa kehitettiin myös aktiivisia asiakaskontaktoinnin menetelmiä ja uuden tyyppisiä hakevan toiminnan muotoja ja työkaluja (palveluntarvekartoitukset, osaamiskartoitukset).
Koulutusneuvojatoiminta on näkynyt koulutusorganisaatioiden yhteisinä markkinointi- ja asiakastilaisuuksina (mm. yritysmessut), jotka laajenivat koskemaan myös muita yritysten kanssa yhteistyötä tekeviä organisaatioita.
Verkostomaista yhteistyötä mallinnettiin TE-toimiston kanssa asiakas- ja toimialakartoituksissa ja kartoituksiin pohjautuvien uusien koulutustuotteiden yhteissuunnittelussa. Moniammatillisia yrityksiin suuntautuvia palveluntarvekartoituksia toteutettiin sosiaali- ja terveysalalla koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.
Työelämäläheinen yrityksille ja työyhteisöille suunnattu palvelu linkitettiin osaksi aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjausmallia ja yhteistä verkkopalveluympäristöä. .
Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi verkostomaisen toiminnan ja Opastin-palvelun ylläpidosta on tehty vakiinnuttamissuunnitelma. Vakiinnuttamissuunnitelman pohjalta on tehty vakiinnuttamista koskevat koulutusorganisaatioiden väliset sopimusluonnokset siitä, miten Opastin-verkkopalveluympäristö ylläpidetään ja miten verkostomaista toimintaa jatketaan hankkeen jälkeen ja kuinka oikeudet, vastuut ja velvollisuudet eri koulutusorganisaatioiden kesken jakautuvat. Periaatteena on, että kukin toimija vastaa edelleen omalta osaltaan sisällön tuottamisesta yhteiseen ympäristöön omana työnään. Verkkopalveluympäristön ylläpidosta muodostuvat kustannukset jaetaan eri organisaatioiden kesken sopimuksen mukaisesti. Muusta toiminnasta tehdään toimintasuunnitelmat, jotka yhteisesti vuosittain hyväksytään. Osatoteuttajaorganisaatiot ovat sitoutuneet toiminnana jatkamiseen ja yhteistyösopimukset tullaan allekirjoittamaan kun ne on hallinnollisesti eri organisaatioissa hyväksytty.