Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11007

Projektin nimi: Muutosturvaa ja huomisen osaajia

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pellavatehtaankatu 25, PL 297

Puhelinnumero: 020 63 60050

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: x

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Regina Salkovic

Asema: Palveluverkoston päällikkö

Sähköposti: regina.salkovic(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 557 8118

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Toimintalinjan 2 mukaiset kohderyhmät. Rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneet ja vakavia ongelmia työmarkkinoilla kohtaavat erityisesti irtisanotut ja lomautetut, nuoret 17-29 v. työnhakijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

TE-toimistojen ja ELY-keskuksen henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 330, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 347, joista naisia 82

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 73, joista naisten tutkintoja 25

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneet ja vakavia ongelmia työmarkkinoilla kohtaavat erityisesti irtisanotut ja lomautetut sekä nuoret 17-29 v. työnhakijat.

a)Työstä työhön Pirkanmaalla

Muutosturvan piiriin kuuluvien palvelu TE-toimistoissa tehostuu (erityisesti työllistymisohjelmien tekeminen ja syventävät palvelut). Projektin toimenpiteet on tarkennettu toimistokohtaisesti (projektipäällikön toimistokierros).

Työvoimakoulutusta muutosturvan kohderyhmään kuuluville Pirkanmaalla (mm. CAD- ja myyntikoulutusta sekä palvelu-, logistiikka-, rakennus- ja teknologia-alojen koulutusta). Varataan määrärahaa 1,7 milj. euroa vuosille 2009-11.

b) Nuorten tukeminen taantumassa

Nuorten palvelu TE-toimistoissa tehostuu (erityisesti koulutus- ja urasuunnitelmien toimeenpano). Projektin toimenpiteet on tarkennettu toimistokohtaisesti (projektipäällikön toimistokierros).

Työvoimakoulutusta nuorille (17-29 v.), esim. kisällikoulutusta sekä työvoima- ja oppisopimuskoulutusten yhdistäminen (1+2 -malli) mukaisesti. Varataan määrärahaa 0.8 milj. euroa vuosille 2009-11. Hyödynnetään aiemmin kehitetyt hyvät käytännöt, käytetään yksilöllistä ohjausta, ohjattuja tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja koulutuksiin, ohjattuja tutustumiskäyntejä yrityksiin ja työtehtäviin sekä ohjattua työharjoittelua.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Asiakkaille TE-toimistojen kautta. Sisäisesti TE-toimistojen esimiesten kokoukset, intranet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

TE-toimistojen johtajien kokousten kautta, erityisesti muutosturvan laajentamiseen liittyen. Projektissa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä hyviä käytäntöjä erityisesti nuorten osalta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 047 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 929 034

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 047 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 929 034

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on ollut taloudellinen taantumavaihe, jonka aikana työttömyys lisääntyi Pirkanmaalla. On noussut tarve kehittää joustavia mahdollisuuksia työstä työhön periaatteen toteutumiseksi ja muutosturvan toimeenpanoon liittyvän yhteistyön kehittämiseksi. Erityisesti nuorten kasvava työttömyys on nähty haasteena Pirkanmaalla. Työvoimakoulutuksella on ollut myös lisääntynyttä kysyntää. Ammatillinen työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on nähty erittäin hyvänä ja tuloksekkaana toimenpiteenä työnhakija-asiakkaiden osaamisen kehittämisessä ja työllistymisen edistämisessä.

Kohderyhmänä on ollut työttömät ja lomautetut työnhakija-asiakkaat sekä sekä ammattikoulutetut 17-29 -vuotiaat työnhakija-asiakkaat.

Projektin tavoitteena on ollut tehostaa muutosturvan piiriin kuuluvien sekä nuorten työnhakija-asiakkaiden palveluja TE-toimistoissa ja kytkeä projektin palvelut TE-toimistojen palveluprosesseihin.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Tampereen TE-toimiston, Keski-Pirkanmaan TE-toimiston, Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston ja Sastamalan TE-toimiston kanssa. Projektin hakijana ja toteuttajana toimi Pirkanmaan ELY-keskus. Projektipäällikön lisäksi projektissa toimi seitsemän projektisuunnittelijaa, jotka sijoitettiin TE-toimistoihin. Tehtävänkuvat ja pääasiakaskohderyhmät muodostuivat hyväksytyn projektisuunnitelman ja tarkennettujen projektisuunnitelmien pohjilta.

Muutosturvan asiakaspalvelun kehittämistyössä näkökulmana on ollut muutostilanneprosessi kokonaisuudessaan yrityksen tarpeesta vähentää tai sopeuttaa henkilöstöä jatkuen irtisanotun / lomautetun työnhakija-asiakkaan henkilökohtaiseen palveluprosessiin. Projektin aikana tehdyn kehittämistyön tuloksena muutosturvatilanteiden hoitamista saatiin tehostettua sekä muutosturvatilanteita hoitaville virkailijoille kehitettyä työkaluja, joita voi työssä hyödyntää (mm. koulutusmallit, ryhmäpalvelumallit, tukimateriaalit).

Alle 29-vuotiaiden ammattikoulutettujen työnhakija-asiakkaiden palvelua kehitettiin etenkin tarjottavien koulutuspalveluiden kautta. Nuorille suunnattuja koulutuksia toteutettiin mm. teknologia teollisuuteen, rakennusalalle ja kuljetusalalle. Nuorten palveluja tehostettiin myös ryhmätoimintojen avulla.

Keskeisiä toimenpiteitä projektissa ovat olleet; muutosturvaprosessin kehittäminen ja toimeenpano, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, työllistymisohjelmien tekeminen ja toimeenpano, koulutus- ja urasuunnitelmien toimeenpano, te-toimistokohtaisesti sovitut toimenpiteet, muutosturva-asiakkaille ja nuorille työnhakija-asiakkaille sekä yritysten työvoimatarpeisiin ja muutostilanteisiin vastaaminen.

Kaikkiaan hankkeen aikana tehtiin lyhytkestoisia henkilöasiakastapaamisia 918 asiakkaan kanssa. Ryhmämuotoisia tilaisuuksia kohderyhmille järjestettiin 206. Tilaisuuksiin osallistui 2 839 henkilöä. Lisäksi pidettiin koulutustilaisuuksia TE-toimiston henkilöstölle erityisesti muutosturvaan liittyen.

Projekti hankki teknisen-, kaupallisen-, palvelu-, kuljetus- ja liikenne-, logistiikka- (varasto), rakennus- ja teknologia-alojen koulutuksia sekä ohjaavaa koulutusta ammattikoulutetuille nuorille. Projektin aikana toteutui yhteensä 42211 opiskelijatyöpäivää. Koulutuksiin osallistui yhteensä 347 opiskelijaa. Projektissa kehitetyistä koulutusmalleista TE-toimistoissa toteutetaan kansallisella rahoituksella nuorille suunnattua ohjaavaa koulutusta, teknologiateollisuuden mestari-kisällikoulutusta, rakennusalan kisällipoolia sekä ammattina autonkuljettaja ja oppisopimusmahdollisuus koulutusta.

Kaikkiaan hankkeen aikana tehtiin 193 yrityskäyntiä. Lisäksi yrityksille annettiin puhelimitse ja sähköpostitse palveluja ja neuvontaa.

Muutosturvaa ja huomisen osaajia projektissa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään jatkossa normaalin viranomaistyöskentelyn ja yhteistyökumppaneiden toiminnan kautta.

Projektissa kehitettyjä muutosturvan toimintamalleja toteutetaan alueen TE-toimistoissa. Toimintamallien pysyvyys varmistetaan TE-toimistojen toimintatapauudistus 2010-2015 työn kautta; projektin luomat toimintamallit ja hyvät käytänteet huomioidaan Työnvälitys ja yrityspalvelut -palvelulinjan kehittämistyössä. Projektissa kehitetyt toimintatavat ja mallit on käyty läpi palvelulinjan vastuuhenkilöksi nimetyn henkilön kanssa.

Projektissa kehitetyistä koulutusmalleista TE-toimistoissa toteutetaan kansallisella rahoituksella nuorille suunnattua ohjaavaa koulutusta, teknologiateollisuuden mestari-kisällikoulutusta, rakennusalan kisällipoolia sekä ammattina autonkuljettaja ja oppisopimusmahdollisuus koulutusta.

Muutosturvaa ja huomisen osaajia -projektin käytänteistä tehty materiaali on tallennettu USB-muistitikulle. Muistitikut on jaettu TE-toimistojen johtajille, Pirkanmaan ELY-keskuksen palveluverkoston päällikölle (jolta aineisto saatavissa) sekä Työ- ja elinkeinoministeriöön. Virkailijoiden avuksi koottu "Virkailijan työkalupakki" on toimitettu virkailijoiden käyttöön.