Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11009

Projektin nimi: Art Hub -hankekokonaisuus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon taidetoimikunta

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0245872-8

Osoite: Vuorikatu 34 A

Puhelinnumero: 045 111 2044

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pohjoissavontaidetoimikunta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.arthub.fi

Vastuuhenkilön nimi: Mikael Karikoski

Asema: Pääsihteeri

Sähköposti: mikael.karikoski(at)minedu.fi

Puhelinnumero: 045 111 2080

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Art Hub -osahankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat taidetoimikunta sekä muut alueen luovien alojen kehittäjäorganisaatiot. MM. parantuneiden palveluiden kautta kohderyhmää ovat myös heidän jo olemassa olevat asiakkaansa, sekä sellaiset taiteen ja kulttuurin sektorin toimijat, jotka eivät ole tukikanavakseen löytäneet taidetoimikuntia, eivätkä muita yrityskehittämiseen keskittyneitä organisaatioita.

Art360 -osahankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat kuvataiteilijat maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti ja heidän yhteistyökumppaninsa ja sidosryhmänsä. Kuvataiteen toimijoita maakunnassa arvellaan olevan noin 180, joista hankkeeseen osallistuu ehkä noin neljäsosa.

Luovain -osahankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat luovilla aloilla toimivat henkilöt ja organisaatiot, joiden osaamista ja toimintaedellytyksiä voidaan kehittää osahankkeen tuottaman uuden tiedon ja toimintamallien avulla. Osahanke kohdistuu tilastoinnista riippuen n. 900 - 1400 henkilöön (= kyselyjen tai haastattelujen kohderyhmät).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat:
kaikki luovien alojen toimijat ja yritykset
muiden toimialojen yritykset
luovien alojen tutkimus ja kehittämistoimintaa tekevät tahot
kulttuurialan oppilaitokset
luovien alojen verkostoitumista ja yksittäisiä toimijoita tukevat yhdistykset

Välillisenä kohderyhmänä voidaan katsoa myös olevan suuri yleisö: nykyiset ja tulevat luovien alojen sisällöntuottajien ja palveluntarjoajien asiakkaat. Mukana olevien kehittäjätahojen parantuneiden palveluiden ja uuden toimntaa tukevan tutkimuksen myötä kentältä nousee uusia tuotteita ja palveluita, uutta liiketoimintaa, alan arvostus ja tunnettuus lisääntyy.
Art Hub osahankkeen välillistä kohderyhmää ovat alueella luovien alojen yritystoimintaa kehittävät tahot (esim. uusyrityskeskukset) sekä kulttuurialan oppilaitokset ja luovien alojen verkostoitumista ja yksittäisiä toimijoita tukevat yhdistykset

Art360 -osahankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat mm. kuntien kulttuuritoimet, suuri yleisö ja taiteen kuluttajat ja harrastajat sekä yritykset, joiden päätoiminta on kuvataiteessa tai jotka käyttävät kuvataidetta liiketoimintansa tukena.

Luovain osahankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat luovien alojen kehittämistehtävissä (mm. rahoittajat ja toimialan kehittäjät) toimivat tahot, joiden toimintaa hankkeessa tuotettu uusi tieto sekä kehittämissuositukset ja konkreettiset kehittämisen toimenpidemallit ja vaikuttavuuden arviointimittarit hyödyntävät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 99, joista naisia 53

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjelma toteuttaa Pohjois-Savon kulttuuristrategiaa, KTM:n Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015:ta, OPM:n Valtakunnallinen luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen sekä Itä-Suomen luovien alojen kehittämisohjelma (Itä-Suomi ohjelma).

Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Hanke jakaantuu kolmeen toisiaan täydentävään ja tukevaan hankekokonaisuuteen:
- Art Hub, jonka tavoitteena on palveluprosessien kehittäminen luovien alojen kehittämisorganisaatioiden toiminnan tueksi.
- Art360, jonka tavoitteena on kuvataiteilijoiden liiketoimintaosaamisen ja manageritaitojen kehittäminen.
- Luovain, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen luovien alojen ja yrittäjyyden aluetaloudellisesta merkityksestä ja liiketoiminnan tilanteesta sekä tuottaa mittareita alan vaikuttavuuden arvioinnin tueksi.

Kohderyhmänä ovat taidetoimikunta sekä muut alueen luovien alojen kehittäjäorganisaatiot ja heidän jo olemassa olevat asiakkaansa, sekä sellaiset taiteen ja kulttuurin sektorin toimijat, jotka eivät ole tukikanavakseen löytäneet taidetoimikuntia, eivätkä muita yrityskehittämiseen keskittyneitä organisaatioita (uusyrityskeskukset, alueelliset yrityspalvelut, TE-keskukset). Kohderyhmänä tulevat olemaan myös vielä tavoittamattomissa olevat luovien toimialojen yrittäjyyttä harkitsevat ja jo yrittäjinä toimivat tahot sekä muiden alojen tuote- ja innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset.


Toimenpiteet:

1.Art Hub -osahanke
Osahankkeessa kehitetään taidetoimikunnan toimintaa ja palveluita osana muuta luovien alojen (yritys) kehityskenttää.
- Luodaan palvelupolku eli malli palveluihin ohjaamisesta toiminnan kehittämiseksi.
- Luodaan palvelumalli eli kehitetään palvelut, joita toimija polulla saa. Pohjois-Savon painopistealueena on rahoitus.
- Luodaan osaamisyhteisö eli pysyvä verkosto ja tukipaikka, josta apua saa myös hankkeen jälkeen. Tässä toiminta pohjautuu Sarka-hankkeen tekemään perustyöhön ja tuloksiin.

Kaikki toimenpiteet suunnitellaan yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa jotta ne parhaiten vastaisivat siihen tarpeeseen joka kentällä on.

Art360 -osahanke
- Taidehautomo = Tukikohta eli Visuaalisten alojen osaamiskeskusmalli
- Vuokranäyttelypilotti. Uudenlaiset kuvataiteen esittämis- ja markkinointitavat
- Taidemanagerointipilotti. Testataan kuvataiteissa muilta kulttuurin aloilta tunnettua manageritoimintaa
- Kansainväliset markkinat. Kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin kartoitus ja uusien kuvataiteeseen soveltuvien vientimallien luominen.

Luovain -osahanke
- tilastoanalyysi luovien alojen ja yrittäjyyden aluetaloudellisesta merkityksestä Pohjois-Savossa
- kyselytutkimus luovien alojen yrityksille ja yrittäjämäisesti toimiville kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvistä teemoista
- teemahaastattelut luovien alojen toimijoille (yrittäjät, kehittäjät)
- mittareiden luominen luovien alojen liiketoiminnan arviointiin

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Art Hub kattohankkeen sisällä tietoa kerätään säännöllisesti ja siitä tiedotetaan muille hanketoimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Jokainen osahanke on yhteydessä omiin sidosryhmiinsä ja tiedottaa suunnitelmansa mukaisesti toiminnastaan. Tiedotuskanavana sidosryhmille käytetään verkkoympäristöä sekä sähköpostitiedotusta.

Alueellisina hankkeen toimintaa esittelevinä kanavina käytetään maakunta- ja paikallislehtiä.
Osahankkeiden sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kutsutaan tutustumaan hankkeeseen erilaisten tiedotustilaisuuksien ja seminaarien yhteydessä. Lisäksi hankkeen aikana kokemuksia, tuloksia ja syntyneitä työkaluja tarjotaan muille tutkimus- ja kehitysorganisaatioille käyttöön.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Art Hub -osahankkeesta tiedotetaan eri luovien alojen toimijoille ja sidosryhmille osana paikallista Art Hub -hankekokonaisuutta yhteistyökumppaneiden sekä valtakunnallisen kattohankkeen kanssa.

Hankkeen ulkopuolisille yhteistyökumppaneille tiedotetaan mukana olevien toimijoiden kautta tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotuskanavana sidosryhmille käytetään verkkoympäristöä sekä sähköpostia.

Kertyneistä kokemuksista ja kehitetyistä käytänteistä tiedotetaan sekä projektin aikana, että sen päätyttyä alueella kohde- ja sidosryhmille. Tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti erillisissä tilaisuuksissa sekä sähköpostilla ja www-sivuilla.

Art360 -osahankkeesta tiedotetaan eri luovien alojen toimijoille ja sidosryhmille yhteistyössä Pohjois-Savon taidetoimikunnan sekä valtakunnallisen kattohankkeen kanssa. Kertyneistä kokemuksista ja kehitetyistä käytänteistä tiedotetaan sekä projektin aikana, että sen päätyttyä alueella asiakkaille ja sidosryhmille. Tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti erillisissä tilaisuuksissa sekä sähköpostilla ja www-sivuilla.

Luovain -osahankkeesta tiedotetaan eri luovien alojen toimijoille ja sidosryhmille yhteistyössä Pohjois-Savon taidetoimikunnan kanssa.

Osana tiedonhankintaa järjestetään kyselyjen ja haastattelujen ohella toimijoiden kuulemistilaisuuksiin ja workshop-tilaisuuksia, joihin kutsutaan laajasti luovien alojen toimijoita mukaan. Osahankkeen tuloksia esitellään erillisissä seminaareissa sekä julkaisuilla ja www-sivuilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 689 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 657 765

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 767 568

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 721 674

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Art Hub -hankekokonaisuudella haettiin ratkaisua maakunnassa toimivien luovien alojen liiketoimintaa harjoittavien tahojen sekä muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden heikkoihin tuki- ja kehitystoimiin.
Suomessa tuetaan luovan alan toimijoita ja yrittäjyyttä monin eri keinoin ja monen eri organisaatioiden kautta, mutta luovien alojen osalta tutkimustieto alan erityispiirteistä ja tukitoimet eivät olleet riittäviä uuden, jatkuvan ja kannattavan luovan alan liiketoiminnan synnyttämiseksi alueelle.
Projektin tavoitteeksi asetettiin uuden tiedon tuottaminen ja sellaisen palvelumallin kehittäminen, joka parantaisi alueellisten taidetoimikuntien ja muiden tukiorganisaatioiden luovan alan toimijoille suunnattuja palveluita. Palveluiden parantamisen tavoitteena oli kehittää luovan alan ja erityisesti taide- ja kulttuurialan toimijoiden elinkeino- ja toimintamahdollisuuksia. Projektin painopisteenä oli uusien rahoitus- ja tukimallien kehittäminen.
Hanke toimi osaltaan maakunnassa valtakunnallisen kehittämisohjelman toteuttajana kolmen toisiaan tukevan ja täydentävän osahankkeen kautta. Pohjois-Savon taidetoimikunnan vetämän Art Hub -osahankkeen päätavoite oli kehittää toimintamalli, jolla parannetaan luovan alan toimijoiden elinkeinomahdollisuuksia ja liiketoimintaosaamista. Kuopion kuvataiteilijoiden vetämä Art360 -osahankkeen päätavoite oli pysyvän kuvataiteen tuotanto-organisaatio ja uusien kuvataiteen liiketoimintamallien kehittäminen. Itä-Suomen yliopiston ja Sibelius-Akatemian vetämä Luovain -osahankkeen päämääränä oli tuottaa alueelta merkittävää ja kansallisesti vertailukelpoista tietoa luovien alojen toimijakentästä ja yrittäjyydestä toiminnan kehittämisen tueksi.
Art Hub -hankekokonaisuuden toteuttaman kehitys toiminnan voi jakaa kolmeen eri toiminnan muotoon: tutkimukseen, suunnitteluun ja toteutukseen.