Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11010

Projektin nimi: Heinolan seudun kumppanuushanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1074350-2

Osoite: Askonkatu 9 F

Puhelinnumero: 0207809320

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lakes.fi

Projektin kotisivun osoite: www.heinolanseutu.net

Vastuuhenkilön nimi: Sari Paljakka

Asema: yrityspalvelujohtaja

Sähköposti: sari.paljakka(at)lakes.fi

Puhelinnumero: 040 828 5075

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola, Heinola, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Seudun yritykset ja seudun muut rakennemuutoshankkeet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoima- ja elinkeinoelämän kehittämisestä vastuussa olevien instituutiot sekä järjestöt yksityisellä sekä julkisella sektorilla

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 103, joista naisia 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86, joista naisia 28

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke keskittyy koordinoimaan "Heinolan seutu nousuun" rakennemuutossuunnitelman toteuttamisen Heinolan seudulla. Rakennemuutossuunnitelma valmistetaan koko seudun yhteistyönä ja suunnitelman tekemistä koordinoi maakuntaliitto.

Hankkeessa muodostuu kumppanuusverkosto kaikkien ajateltavissa olevien rakennemuutossuunnitelmasta vastavien kesken ja tämä verkosto toteuttaa suunnitelman pääosin. Rakennemuutostyöryhmä toimii hankkeen johdossa.

Rakennemuutostyöryhmä edustavana kokoonpanona on hankkeen ohjausryhmä ja tietokanava kuntien päätösvallan suuntaan sekä alueviranomaisiin päin. Koordinaatiotyön pääsisältö on seuraava;

* luoda kumppanuusverkosto rakennemuutossuunnitelman toteuttamisvastuulliseksi ajateltavista toimijoista ja toimia verkoston ylläpitäjänä
* koota selkeä tulostieto ja tieto suunnitelmissa pysymisestä kaikissa rakennemuutossuunnitelman osissa; HANKEKORIn hankkeet, muut hankkeet soveltuvasti, työllisyysperusteiset ja elinkeinopoliittiset hankkeet (näistä ainakin projektin aikainen työllistävyys ja ketä on työllistänyt)
* raportoida hyvin em. tieto rakennemuutostyöryhmälle seurannan ja päätöksenteon oleelliseksi tueksi
* sovittaa tämän projektin kenttätyössä esille nousevat tarpeet ja toimenpiteet soveltuvin osin alueelliseen elinkeinotoimeen ja hakea ratkaisumalleja ongelmakohtiin joita syntyy aluekehykseen kuulumattomien kuntien osalta
* "Heinolan seutu nousuun" tiedotustyö rakennemuutostyöryhmän ohjauksessa (ESR kriteerit)
* ylläpitää rakennemuutosalueen HANKEKORIa rakennemuutostyöryhmän ohjaamana

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tehdään erillinen seutukunnan muiden toimijoiden tiedotustyön kanssa synkronoitu tiedotus- ja yritysten aktivointisuunnitelma (tilaisuuskalenteri projektisuunnitelmassa). Sitten edetään suunnitelman mukaan ja tiedotustakin ohjaa ESR sääntöjen lisäksi Heinolan seudun rakennemuutostyöryhmä ja projektin ohjausryhmä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009 ja 2010 toimintaa varten laaditaan tiedotussuunnitelma. Suunnitelman laatiminen ei ole mahdollista ennen projektin käynnistämistä, koska sen laatimiseen on osallistuttava koko Heinolan seudun kumppanuusverkoston.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 194 225

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 275

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 550

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Heinolan seudun kumppanuushankkeen lähtökohtana on ollut Heinolan seudun rakennemuutostyön tukeminen, seuranta ja koordinointi. Keskeisin tavoite on ollut luoda alueelle sellainen kumppanuus, että rakennemuutosta pystytään seuraamaan ja ohjaamaan hallitusti ja tehokkaasti. Tavoitteena on ollut myös rakennemuutosalueen vetovoimaisuuden ja imagon vahvistaminen toiminnallisin ja viestinnällisin keinoin sekä rakennemuutosaikana syntyneiden hankkeiden yhteistyön lisääminen ja parantaminen. Projektin kohderyhmää ovat olleet Heinolan seudun muut rakennemuutoshankkeet sekä seudun yritykset. Välillisiä kohderyhmiä ovat työvoima- ja elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat tahot sekä järjestöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Projektitoiminta on pääasiassa keskittynyt muiden rakennemuutoshankkeiden tukemiseen, uusien rakennemuutoshankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen, rakennemuutosohjelman yksittäisten toimenpiteiden toteuttamiseen sekä hanke- ja rakennemuutostiedottamisen tehostamiseen ja Heinolan seudun markkinointiin. Edellä mainitun perustyön myötä projektin pääasialliset yhteistyötahot ovat olleet projektin kohdealueeseen kuuluvat kunnat ja seudun muut rakennemuutoshankkeet.

Projektin joustava toimintatapa on osoittautunut sopivaksi rakennemuutoksen hoitamisen työkaluksi. Projektin toimenpiteet ovat muodostuneet suoraan kuntien ja rakennemuutoshankkeiden tarpeista. Tilanteen niin vaatiessa suunnitelmia ja erilaista tietoa on pystytty koostamaan hyvinkin nopealla aikataululla.

Projektin tärkein tehtävä oli toimia muiden rakennemuutoshankkeiden tukena sekä edistää uusien rakennemuutoshankkeiden ja muiden Heinolan seudun kehittämiseen tähtäävien suunnitelmien toteutumista. Hankkeen tulokset näkyvätkin parhaiten tällä saralla: Projektissa laadittujen rahoitushakemusten pohjalta on käynnistynyt uusia hankkeita ja rakennemuutoshankkeiden yhteistyönä toteutettavat toimenpiteet ja hankkeiden välinen yhteistyö on lisääntynyt ja tiivistynyt. Myös yleinen tietoisuus rakennemuutoshankkeista ja rakennemuutoksesta on parantanut verrattuna hankkeen lähtötilanteeseen.