Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11012

Projektin nimi: Pätkät pitkiksi ManSetti työvalmennuspalvelut

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2009 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0155651-0

Osoite: PL 15

Puhelinnumero: 03 236 1111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.takk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.takk.fi/patkat

Vastuuhenkilön nimi: Heiska Juha-Matti

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: juha-matti.heiska(at)takk.fi

Puhelinnumero: 044 790 6221

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

ManSetti -työpajavalmennuksen suorittaneet, jotka eivät nykyisin pajapalveluin etene urallaan työhön tai koulutukseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä projektilla ovat Pirkanmaalaiset yritykset, joiden kanssa projekti tekee yhteistyötä. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös aikuiskoulutuskeskukset, jota varten projektilla on tavoitteena tuottaa tuettu työvalmentajamalli. Myös suomalaiset työpajat voivat hyödyntää tuettua työvalmentajamallia toiminnassaan asiakkaidensa hyväksi.

Projektin asiakkaaksi ohjaudutaan ManSetti -työpajan kautta. ManSetti työpajalle puolestaan ohjaudutaan Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, työvoiman palvelukeskuksen kautta, pirkanmaalaisten toisen asteen oppilaitosten kautta, pirkanmaalaisten peruskoulujen lisäopetusryhmien kautta, sekä Pirkanmaalla toimivien työpajojen kautta. Myös pirkanmaalaiset sosiaalitoimen edustajat ohjaavat asiakkaitaan ManSettiin ja tätä kautta osaltaan myös tähän projektiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 240, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 165, joista naisia 34

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat pätkätyötaustaiset henkilöt, jotka ovat ManSetti -työpajaopiskelun jälkeen jääneet vaille työ- tai koulutuspaikkaa. Projektin tavoitteena on, että kohderyhmään kuuluvat henkilöt kiinnittyvät aiempaa pitkäjänteisemmin työhön, tutkintoon johtavaan koulutukseen, työelämävalmennukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Projektin aikana kohderyhmä saa tukea myös työllistymisen esteiden (esim. päihdeongelmat, taloudelliset ongelmat, mielenterveysongelmat) voittamiseen. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa myös sosiaalitoimen palvelujen piiriin. Maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla on mahdollisuus saada suomen kielen opetusta työvalmennuksen rinnalla aktiivitoimenpiteessä.

Projektin tuloksena sekä naisia että miehiä on kannustettu valitsemaan sukupuolelleen epätyypillisiä urapolkuja ja näin edistetty sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Projektin tuloksena kehitetään toimiva työkalu; työvalmentajamalli suomalaisten aikuiskoulutuskeskusten ja TE-keskusten käyttöön. Projektin myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä levitetään, niin että mahdollisimman monet halukkaat tahot voivat niitä työllisyydenhoidon parissa työskennellessään hyödyntää. Projektin aikana laaditaan myös arviointityökalu projektin laadullisten vaikutusten arviointiin. Lisäksi kehitetään suomen kielen opetusta aktiivitoimenpiteen yhteydessä ja työelämäsuomen oppimateriaaleja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan internetissä sekä yhteistyöverkostoille ja yhteistyökumppaneille myös sähköpostitse. Projektin kohderyhmälle projektista tiedotetaan henkilökohtaisessa ohjauksessa ManSetti-opintojen loppuvaiheessa. Tampereen työ- ja elinkeinotoimistolle projektista tiedotetaan myös "aamukoulussa". Yhteistyökumppaneita kutsutaan ManSettiin tietoiskuihin, joissa kerrotaan projektista. Projektista tiedotetaan myös vierailuilla yhteistyökumppaneiden luo.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään olemassaolevia yhteistyöverkostoja. Levittäminen tapahtuu siten, että yhteistyöverkostojen jäseniä kutsutaan ManSettiin kuulemaan hyvistä käytännöistä. Lisäksi käydään itse kertomassa hyvistä käytännöistä yhteistyökumppaneiden luona. Myös tehdyistä erehdyksistä kerrotaan muille, koska virheistä oppii parhaiten. Hyvät käytännöt kirjataan myös loppuraporttiin ja koko toiminta pyritään mallitamaan niin, että muutkin suomalaiset aikuiskoulutuskeskukset ja työpajat voivat sitä halutessaan hyödyntää. Malli laitetaan näkyville ManSetin www-sivuille, jonne myös kirjataan asiakascaseja konkretisoimaan mallin toimintaa. Linkki sivuille lähetetään yhteistyökumppaneille sähköpostilla ytimekkään johdannon ja yhteystietojen kera. Hyvien käytäntöjen levittäminen jatkuu koko projektin ajan. Myös projektin aikana luotavasta arviointityökalusta tiedotetaan ja työkalua levitetään rinnan työvalmentajamallin ja muiden hyvien käytäntöjen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 596 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 575 042

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 666 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 642 574

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää ja tuotteistaa aikuiskoulutuksen ja Te-toimistojen käyttöön sopiva työvalmennuspalvelutuote. Lisäksi tavoitteena oli sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen. Tavoitteena oli myös kokeilla ja mallintaa työn yhteydessä tapahtuvan suomen kielen opetusta. Määrällisenä tavoitteina oli, että vähintään 60% palveluun osallistuneista asiakkaista kiinnittyisi aktiivitoimenpiteeseen.

Projektin tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja tuloksena oli uusi palvelutuote, joka jäi elämään projektin päättymisen jälkeenkin. Lisäksi projektin aikana edistettiin sukupuoltenvälistä tasa-arvoa ja tasa-arvotietamystä mm. seminaarin, tiedottamisen ja sukupuolisensitiivisen ohjauksen avulla. Myös työn yhteydessä tapahtuvasta suomen kielen opetuksesta saatiin hyviä kokemuksia ja uusia toimintatapoja. Projektin tulokset olivat odotettua positiivisemmat.