Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11014

Projektin nimi: SYsata - Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Organisaatiotyyppi: Muu yhteisö

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: Satamakatu 19, PL 197

Puhelinnumero: 02-623 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Taina Kivioja

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: taina.kivioja(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044 455 7306

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Eura, Pori, Köyliö, Kankaanpää, Säkylä, Rauma

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koska kyseessä on sosiaalisten yritysten perustamis- ja kehittämishanke, ovat varsinaisena kohderyhmänä hankekumppaneina toimivien tahojen henkilöstön edustajat, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan osaamistaan sosiaalisesta yritystoiminnasta ja mahdollisesti perustamaan sosiaalisia yrityksiä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien toimijoiden sosiaalisten yritysten aihioita ja lisätä tietämystä yritystoiminnasta. Osasta aihioista kehittyy uusia sosiaalisia yrityksiä, jolloin projektin toiminta kohdistuu lopullisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin, jotka työllistyvät sosiaalisiin yrityksiin.

Lisäksi Satakunnan alueen kunnat ja kaupungit ovat tahoja, joihin projektin toiminta kohdistuu, sillä sosiaalisten yritysten syntyminen ja niiden työllistämiskyky olisi etu myös alueen kuntasektorille.

Hanke kattaa kaikki Satakunnan seutukunnat, mikä on tärkeää alueellisen vaikuttavuuden, verkostoitumisen ja tiedon levittämisen kannalta. Lisäksi kilpailuasetelma ei muodostune kovin haasteelliseksi nyt, kun kaikki eivät toimi aivan samalla alueella.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 26, joista naisia 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 9, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SYsata - Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan -projekti on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan koordinoima projekti, jonka kohderyhmänä ovat Satakunnassa sosiaalisia yrityksiä suunnittelevat ja kehittävät yhdistykset, yritykset ja yhteisöt. Projekti on perustettu kohderyhmässä nähtyyn tarpeeseen ja se linkittyy useaan kohderyhmässä käynnissä olleisiin tai parasta aikaa toimiviin kehittämisprojektiin. Projektin kohderyhmät ovat osallistuneet myös projektin suunnitteluun. Projektissa tullaan järjestämään sosiaalisiin yrityksiin ja liiketoimintaan kohdistuvaa ohjausta, asiantuntijapalveluja ja konsultointia.

SYsata - Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan -projektin tavoitteena on liiketoimintaosaamisen ja sosiaalisen yrittäjyyden osaamisen kasvattaminen sekä projektiin osallistuvien sosiaalista yritystä suunnittelevien tahojen olemassa olevien yritysaihioiden kehittäminen perustettaviksi sosiaalisiksi yrityksiksi. Samalla projekti tukee kolmannen sektorin toimijoita kasvattamaan sosiaalista pääomaa ja verkostoitumaan myös alueellisesti. Perimmäinen tavoite on uusien sosiaalisten yritysten synnyttäminen.

Suomessa on alityöllistettyä väestöä, jolla saattaa olla puutteelinen koulutus ja täyden työkyvyn mittapuulla toimintakyvyn vajeita. Sosiaaliset yritykset tulevat työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ja parantamaan heidän asemaansa yhteiskunnassa.

SYsata edistää tiedotusta sosiaalisista yrityksistä sekä projektiin osallistuvien organisaatioiden sisällä, että kaikkien satakuntalaisten parissa. Lisäksi projektissa valmistuu julkaisu. SYsata -projekti pyrkii tekemään oman osuutensa sosiaalisen yritystoiminnan tunnettuuden lisääjänä alueella. Lisäksi projekti vaikuttaa toimimalla mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti sosiaalisten yritysten lainsäädännön ja toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Sosiaalisten yritysten tulisi olla nykyistä merkittävämpi työllistäjä Satakunnassa ja luonteva osa suomalaista yhteiskuntaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alkuvaiheessa koordinaattorin toimesta soveltuvin osin yhteistyökumppaneiden kautta, jotta tavoitetaan oikea kohderyhmä. Projektin aikana tiedotus hoidetaan sähköpostitse mukana olevissa organisaatioissa sekä soveltuvin osin paikallisissa tiedotusvälineissä. Myös loppuseminaari ja projektijulkaisu toimivat tiedonvälittäjinä. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin sosiaalisiin yrityksiin liittyviin tapahtumiin. Tämän hakemuksen liitteenä olevaa tiedotussuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen alkaessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisestä huolehditaan pääasiassa projektin loppuseminaarissa sekä hankejulkaisussa projektin päätösvaiheessa. Pääasiallisena kanavana toimivat kaikki projektissa mukana olevat tahot sekä hankejulkaisu. Levityssuunnitelma laaditaan ja tarkennetaan hankkeen alussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 211 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 211 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 290

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin alkaessa syksyllä 2009 Satakunnassa toimi kaksi sosiaalista yritystä. Alueella nähtiin tarve sosiaalisista ja yhteiskunnallisista yrityksistä tiedottamiseen ja uusien yritysten perustamiseen. SYsata - Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan oli Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan koordinoima hanke, jonka kohderyhmänä olivat Satakunnassa sosiaalisia yrityksiä suunnittelevat ja kehittävät yhdistykset, yritykset ja yhteisöt. Nämä kohderyhmät osallistuivat myös projektin suunnitteluun. Välillisesti toiminta kohdistui vaikeassa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin, sekä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille yleisesti.

Hankkeessa edistettiin sosiaalisten yritysten tunnettuutta ja pyrittiin eri keinoin lisäämään sosiaalisten yritysten lukumäärää sekä alan toimijoiden verkostoitumista Satakunnan alueella. Valtakunnallisesti hanke on osaltaan kehittänyt sosiaalisten yritysten lainsäädäntöä mm. osallistumalla tapahtumiin ja kannanottoihin sekä tuottamalla tutkimustietoa yleiseen käyttöön. SYsata-projektilla haettiin ratkaisua, jolla edistetään Satakunnan alueen kolmannen sektorin liiketoimintaosaamista ja yritysaihioiden muutosta uusiksi yrityksiksi, sekä parannetaan sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta alueella. Hankkeessa luotiin toimintamalli, jolla vastattiin projektin keskeisiin tavoitteisiin

Projektin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi olivat:
1. Osallistujien sosiaalisen yritystoiminnan osaamisen kehittäminen sosiaalisen yrityksen perustamispäätöksen tekemisen tueksi. Hankkeessa mahdollistettiin toimijakohtainen ja yhteinen ohjaus ja konsultointi sekä järjestettiin seminaareja, tutustumiskäyntejä ja koulutuspäiviä erityisesti liiketoimintaosaamisen kasvattamiseksi. Lisäksi mahdollistettiin Sofie-järjestelmän käyttö sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi.
2. Sosiaalisten yritysten tunnettuuden lisääminen Satakunnassa. Toimenpiteinä olivat runsas projektin sisäinen tiedotus, seminaarit, lehtiartikkelit, asiantuntijakeskustelut sekä loppujulkaisu.
3. Sosiaalisten yritysten lainsäädännön ja toimintamahdollisuuksien kehittäminen. Tavoitteeseen pyrittiin tekemällä selvitys sosiaalisten yritysten nykytilasta, verkostoitumalla sosiaalisten yritysten ja niitä kehittävien tahojen kanssa sekä osallistumalla alan keskusteluun, tutkimukseen, koulutukseen ja seminaareihin.
4. Yhteistyön lisääminen. Yhteistyötä yhdistysten, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä kasvatettiin verkostoitumalla alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kukin toimija tahoillaan.

Projektin tuloksena:
1. Osallistujien sosiaalisen yritystoiminnan osaaminen kehittyi niin, että heidän oli mahdollista tehdä päätös sosiaalisen tai yhteiskunnallisen yritystoiminnan aloittamisesta. Kolmannen sektorin toimijat totesivat, ettei hyvästäkään yritysideasta aina synny uutta yritystä. Muutoksessa oleva sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrityksen lainsäädäntö ja yleisen taloustilanteen heilahtelut vaikuttivat negatiivisesti yritysten perustamishalukkuuteen kolmannella sektorilla. Satakuntalaisten sosiaalisten yritysten lukumäärä kasvoi hankkeen aikana yhdellä ja ainakin yksi kumppani jatkaa yritystoiminnan suunnittelua. Lisäksi hankkeen aikana perustettiin yksi sosiaalisen yrityksen tavoin toimiva yritys.
2. Sosiaalisten yritysten tunnettuus Satakunnassa kasvoi. Hankkeessa tehty yhteistyö, seminaarit, sanoma- ja nettilehtiartikkelit, asiantuntijakeskustelut, loppujulkaisu ja hankkeen toiminta yleisesti lisäsivät sosiaalisten yritysten tunnettuutta Satakunnassa.
3. Sosiaalisten yritysten lainsäädäntö ja toimintamahdollisuudet ovat edelleen muutoksessa. SYsata-hanke teki voitavansa toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Yhtenä esimerkkinä on SYsata-hankkeen mukanaolo FinSERN-tutkimusverkostossa ja -tutkimuspäivillä.
4. Yhteistyö yhdistysten, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä kasvoi. Keskusteluyhteys toimijoiden välillä tiivistyi ja alueelle syntyi uusia yhteistyörakenteita; esimerkiksi WinNovan verkostoituminen alueen yrityskehittäjäorganisaatioiden kanssa antoi sysäyksen uusille verkostohankeideoille ja -hauille.

Projektilla oli positiivisia vaikutuksia useisiin välillisiin kohderyhmiin. Uudet yritykset tarjoavat työpaikkoja vaikeasti työllistyville, yrityskehittäjäorganisaatioiden valmiudet tiedottaa sosiaalisista ja yhteiskunnallisista yrityksistä kasvoivat ja julkishallinnon valmiudet käyttää sosiaalisia kriteerejä julkisissa hankinnoissa vahvistuivat.

Projektin toimintaa ja tuloksia arvioitiin eri näkökulmista. Yhteenvetona todettiin, että projektissa on ollut onnistumisia mutta myös isoja haasteita, joista osaa on ollut mahdoton ratkaista projektin voimin. Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä on levitetty lähinnä asiantuntijakeskusteluissa ja projektijulkaisun muodossa. Hankkeessa syntyi erilaista levitysmateriaalia, mm. hankejulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: http://winnova.netpaper.fi/919