Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11015

Projektin nimi: Satakunnan Lukikeskus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0203929-1

Osoite: Suoratie 1

Puhelinnumero: 040-1994300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sataedu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Veli-Matti Vuori

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: veli-matti.vuori(at)sataedu.fi

Puhelinnumero: 040-1994130

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Kokemäki, Rauma

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projekti jakaantuu kolmeen kohderyhmään:
1. Työhallinnon, sosiaalitoimen, KELA:n sekä terveystoimen henkilöstö
2. II-asteen oppilaitosten henkilöstö
3. Oppimisvaikeuksiset nuoret ja aikuiset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tuotteistettu tiedollinen koulutusmateriaali (2012 lopussa) on laajasti käytettävissä projektin tuotosten ja tulosten levittämissprosessin jälkeen kaikkialla Suomessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 62

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 147, joista naisia 109

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oppimisvaikeuksien on havaittu olevan merkittävä syy kouluttamattomuuteen, syrjäytymiseen ja työttömyyteen. Tutkimusten mukaan oppimisvaikeudet johtavat usein heikkoon itsetuntoon ja mielenterveydellisiin ongelmiin.
Oppimisvaikeuksisen asiakkaan kohtaamiseen, opettamiseen, kouluttamiseen ja palveluihin ohjaamiseen tarvitaan uusia keinoja, joiden tuottaminen sekä niiden tuotteistaminen on projektin keskeinen tavoite.

Projektilla on kolme laadullista vaikutusta.
Ensimmäinen laadullinen vaikutus koskee asiakaspalveluprosessia. Asiakas saa tietoa omista oppimisvaikeuksistaan ja oppii ymmärtämään sen niin, että hänellä on oma oppimistapansa, eikä se ole oppimista estävä tekijä.

Toisena laadullisena vaikutuksena on kouluttajatahojen, oppilaitosten ja eri hallinnonalojen virkailijoiden oppimisvaikeuksia koskevan tiedon lisääntyminen. Tiedon lisääminen vaikuttaa oikeanlaiseen ymmärtämiseen oppimisvaikeuksista ja asiakkaiden ohjaamisesta oikeiden palvelujen pariin.

Kolmantena laadullisena osana on kehittäminen, joka koskee työhallinnon materiaalien kehittämistä. Selkokieli edesauttaa palvelujen nopeutumista ja sen myötä asiakas ymmärtää annetut ohjeet ja toimenpiteet paremmin. Kehittämisprosessissa ovat mukana oppimisvaikeuksiset asiakkaat ja työhallinto.

Projektilla on keskeisenä toimenpiteenä saada aikaan Satakunnan lukikeskus, joka palvelee oppimisvaikeuksisia nuoria ja aikuisia testauksen, kuntoutuksen ja koulutuksen avulla.

Satakunnan lukikeskus järjestää hankkeen ajan koulutusta eri tahoille, jotka kohtaavat oppimisvaikeuksisia asiakkaita.

Hankkeen aikana laaditaan selkokieleiseen muotoon ensin Kaakkois-Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa päivittäin tarvittavia lomakkeita. Kehittämisprosessissa ovat mukana asiakkaat, virkailijat ja selkokielen asiantuntija. Tästä saatuja kokemuksia siirretään hankkeen aikana myös muihin Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistoihin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tullaan tiedottamaan erilaisissa tilaisuuksissa kuten projektien tapaamisissa, erilaisissa seminaareissa, messuilla, näyttelyissä ja konferensseissa. Tiedotusvälineille suunnataan erikseen tilaisuuksia. Tämän lisäksi laaditaan lehdistötiedotteita ja muuta toimituksellista materiaalia. Projektissa huolehditaan sisäisestä tiedottamisesta sekä yhteyksistä muihin saman toimintalinjan projekteihin. Yleisölle suunnataan näiden lisäksi erillista tiedotusaineistoa. Projektin myötä tuotetaan julkaisuja ja hyödynnetään sähköistä viestintää www-sivuja ja tietopankkeja. Projektista laaditaan projektiesitteet ja power point-esitysmateriaali.

Hankkeen alussa laaditaan tarkempi tiedotus- ja levittämissuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esiselvitysvaiheessa on sitoutettu esimiestaho ja luotu toiminnalle riittävä verkosto. Toteutusvaiheessa toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti ja hankkeen projektipäällikkö huolehtii yhteydenpidosta ja aktiivisesta tiedottamisesta kentän, johdon ja päättäjien kanssa.

Toiminnan kehittämisestä tiedotetaan valtakunnallisten yhteistyötahojen tilaisuuksissa, Erilaisten Oppijoiden liiton, Stakesin ja Kuntoutussäätiön tapahtumissa.

Kehitetyistä menetelmistä ja tuotteista tiedotetaan ja menetelmien käyttöönotosta tiedotetaan kaikille niille tahoille, jotka ovat valmiit ottamaan menetelmät ja oppaat käyttöönsä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 317 922

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 382 630

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 516

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Satakunnan Lukikeskus hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Satakuntaan on perustettu Satakunnan Lukikeskus, Sataedu Harjavaltaan kirjaston tiloihin. Lukieskus toimii tilana, jossa voidaan tehdä testejä ja antaa lukikuntoutusta. Lukikeskuksessa on myös esillä kirjallista materiaalia luki- ja oppimisvaikeudesta.

Projekti on järjestänyt mittavan koulutuspaketin oppimisvaikeuksista (19 koulutusta ja lukikuntoutuskoulutus) ja näin jakanut tärkeää tietoa luki- ja oppimisvaikeukista eri ammattiryhmien edustajille kuten opettajile ja työvoimahallinnon virkailijoille. Koulutukset ovat olleet tervetulleita ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa on kaivattu todella paljon.

Satakunnan Lukikeskus-projekti on järjestänyt lukitestausta kuten lukiseuloja ja yksilötestejä sekä lukikuntoutusta Sataedun ammattiopistojen opiskelijoille, työvoimahallinnon asiakkaille, Rauman Seudun Työttömät ry: asiakkaille, Rauman Tyke Oy:n asiakkaille ja Rauman Seudun Katulähetyksen ja Valo-projektin asiakkaille. Lukiseulojen ja yksilötestien avulla on pystytty kartoittamaan mahdollinen opiskelijan tarvitsema avun tarve opiskelussa. Myös työvoihallinnossa pysytytään paremmin ohjaamaan asiakasta kun tiedetään asiakkaan mahdollisesta oppimisvaikeudesta.

Satakunnan Lukikeskus-projekti on selkokielistänyt yhteistyössä maakuntajohtaja, selkokirjailija Pertti Rajalan ja työvoimaohjaaja Eija Kenttälän kanssa työvoimahallinnon 4 opasta; Työnhakijan opas, Haluatko työelämään?, Haluatko kehittyä ammatissasi?, Haluatko työelämävalmennukseen ja lisäksi 2 suostumuslomaketta. Selkokielistetyt materiaalit ovat herättäneet paljon kiinnostusta eri ammattiryhmien piirissä.