Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11017

Projektin nimi: Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044-7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevat ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat (vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevat tai suomenkielisissä ohjelmissa opiskelevat). Kohdealueena on Kainuu.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä hyödynsaajina ovat kainuulaiset yritykset ja organisaatiot, joiden kansainvälistymismahdollisuudet paranevat. Käytännön hyötyinä yrityksille ovat mm. kv-opiskelijoiden mukanaan tuoma markkinatuntemus ja käytännön kielitaidon kehittyminen. Ulkomaisten opiskelijoiden avulla yritykset voivat palvella ko. alueelta lähtöisin olevia asiakkaitaan paremmin. Opiskelijoita voidaan hyödyntää myös uusien kumppaneiden, asiakkaiden ja alihankkijoiden etsinnässä sekä tuotekehityksessä, kun yrityksen tuotteita/palveluja kehitetään asiakaslähtöisiksi. Erityisesti mat-kailualalla yritykset ovat kansainvälistymässä ja ulkomaalaisten asiakkaiden määrä on kasvussa. Yrityksille on suuri hyöty, kun he voivat käyttää ammattikorkeakoulun opiskelijoita erilaisissa palvelutilanteissa. Kansainväliset opiskelijat voivat tehdä projekti- ja opinnäytetöinään markkinaselvityksiä, asiakaskyselyitä ja myynninedistämiskampanjoita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 120, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 123, joista naisia 70

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on syksystä 2009 lähtien kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa, joissa opiskelee yhä useampia ulkomaalaisia opiskelijoita. Tavoitteena kussakin koulutusohjelmassa on, että noin puolet opiskelijoista on ulkomaalaisia. Käytännössä tämä tarkoittaisi n. 30-36 uutta ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain. Opiskelijat edustavat monia eri maita ja kulttuureja.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä keväällä 2009 on yhteensä 76, minkä lisäksi vuosittain amk:ssa opiske-lee n. 70 vaihto-opiskelijaa. KV-opiskelijoilla on runsaasti erilaista osaamista (monella on esim. korkeakou-luopintoja tai -tutkinto kotimaastaan jo taustalla), mutta mikäli opintoihin kuuluvaa harjoittelupaikkaa ei löydy, integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään vaikeutuu. Useat ulkomaalaiset opiskelijat etsivät myös osa-aikaista työtä rahoittaakseen opintonsa, ja siirtyvät helposti isommille paikkakunnille jatkamaan opintojaan mikäli työtä ei Kajaanista löydy. Opiskelijat, jotka muutoin olisivat halukkaita esi-merkiksi valmistumisen jälkeen jäämään ja työskentelemään Kainuussa, palaavat takaisin kotimaahansa jos alue ei pysty tarjoamaan työpaikkoja, ja vievät osaamisensa mukanaan. Nämä korkeasti koulutetut ihmiset ovat kuitenkin myös niitä osaajia, joilla on kielitaitoa sekä monikulttuurista osaamista - nämä ovat usein niitä ominaisuuksia, joita muun muassa monet kansainvälistyvät yritykset arvostavat.

On olennaista sitouttaa ja motivoida opiskelijoita pysymään paikkakunnalla sekä edesauttaa opinnoista suoriutumista ja oikea-aikaista valmistumista varmistamalla opintoihin liittyvien, hyvien harjoittelupaikko-jen ja mielekkäiden opinnäytetyöaiheiden löytyminen. Hankkeen avulla pyritään luomaan toimivia yhteis-työmalleja mm. yritysten ja ammattikorkeakoulun välille, jotta ulkomaalaiset opiskelijat pääsisivät jo opiske-luaikana tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen työelämään esim. osa-aikaisten töiden, projektitöiden, harjoittelun ja opinnäytetöiden merkeissä. KV-opiskelijat voivat olla myös yritysten kansainvälistymisen tukena. Hankkeessa ulkomaalaisille opiskelijoille annetaan eväitä toimia suomalaisessa työelämässä. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa tiiviimmät yhteydet paikallisiin yrityksiin jo opintojen alkuvaiheesta alkaen.

Tehokkaamman tiedottamisen kautta muokataan asenteita ja näin pikku hiljaa madalletaan kynnystä ottaa ulkomaalaisia opiskelijoita ja työnhakijoita yrityksiin. Hankkeessa hyödynnetään myös Monikulttuurisen toimintakeskus Monikan aloittamaa toimintaa paikkakunnalla, sekä tehdään yhteistyötä Monikan työtä jat-kavan Juuret ja Siivet -;hankkeen kanssa ja Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi (M14) -hankkeen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäisesti Kajaanin ammattikorkekaoulun nettisivuilla www.kajak.fi/projektit, sähköpostilla,väli- ja loppuraporttin avulla sekä yksikkö- ja amk:n henkilöstökokouksissa.

Ulkoisesti Kajaanin ammattikorkekaoulun nettisivuilla www.kajak.fi/projektit, lehtiartikkelien ja radion kautta, järjestämällä tiedotustilaisuuksia yrityksille ja viranomaisille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa luotavia käytänteitä ja toimintamalleja esitellä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisillä kv- päivillä:
05 / 2010 osallistutaan valtakunnallisille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kv-kevätpäiville. Pyritään järjestämään mahdollisuus esitellä projektia ja sen kokemuksia osallistujille (projektipäällikkö).
09 -10 / 2010 osallistutaan valtakunnallisille vieraskielisten koulutusohjelmien kehittämispäiville. Pyritään järjestämään mahdollisuus esitellä projektia ja sen kokemuksia osallistujille (projektipäällikkö).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 776

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 940

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 91 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 342

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

More and more international students are coming to Kainuu to study one of the English taught degree programmes at Kajaani University of Applied Sciences. The studies involve a five month practical training period as well as shorter projects. The international students of Kajaani UAS represent many different countries and cultures. The students have a variety of expertise which is especially appreciated by internationalising companies. However, if a practical training place cannot be found, integration into Finnish society and working life is difficult. Besides practical training, many international students look for a part-time job to finance their studies but it is not easy to find a job without knowledge of the Finnish language. Thus, many international students move to bigger cities to continue their studies if work cannot be found in Kajaani.

The aim of the project was to motivate international students to stay in the area and to help them organise their studies so as to graduate on time by ensuring that good practical training placements and thesis subjects are available to them. A successful job search requires effective job search training, information about Finnish society, e.g. working life and Finnish culture, as well as information about local companies.

Another objective of the project was to create functional cooperation models between companies and Kajaani UAS so that the students could have the opportunity to get to know Finnish society and working life during their studies. In this way, international students can support the internationalisation of local companies by using their language skills and multicultural expertise. The aim was to provide employers with information about international students, their expertise and opportunities and to assist the companies with practical matters, e.g. the recruitment of foreign trainees.

According to the aims of the project, motivation is the key to pursuing studies successfully. During the project, a Finnish friend family programme was launched giving the students the chance to acquaint themselves with Finnish culture, practice the Finnish language and build up their own social network in Kajaani. More than 30 families joined the programme and 50 international students found a local friend family during the time of the project. Not only do the students benefit from the programme, families also receive valuable international contacts which encourage internationalisation at home. After the project, the Finnish Friend Family programme will be coordinated by the International Office in cooperation with the student union KAMO.

During the project, cooperation between Kajaani UAS and companies deepened and the companies were informed about international students and the opportunities to use their expertise. This should make it easier for international students to find practical training places during their studies and open doors to employment after graduation. With the help of the project, almost all those international students who intended to do their practical training in Kainuu found a placement in a local company or organisation.

Moreover, with the help of the project many students found a part-time job in Kajaani. Students received information about vacancies and received assistance when searching for a job, filling in job application forms and writing CVs. One important achievement concerning more efficient job search training is the possibility for students to study for and gain the working life certificate. The working life certificate covers major issues related to the rules of working life in Finland and Finnish labour legislation. It aims to make employment easier and to increase awareness of Finnish society. The training provided is part of the Finnish language course in the English taught degree programmes and every international student has the opportunity to gain the certificate.

In order to provide students and employers with as much information as possible, a tool kit was compiled, one for employers and one for international students. The materials include all the information which is needed for successful cooperation between local employers and international students. The guides are available both in printed and online formats.

In summary, the project helped to raise awareness of the existence of international students at Kajaani UAS. The project contributed to finding practical training places, project work and thesis topics commissioned by enterprises. Furthermore, the project supported the research and development activities of Kajaani UAS and helped to develop collaboration with working life and improve the services and processes targeted at students and enterprises. In addition, student recruitment and marketing will benefit from the use of the project's good practices and the students' positive experiences.