Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11019

Projektin nimi: Kainuun Liikunnan kehittämishanke eli Kainuun LIKE-hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.4.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1440589-3

Osoite: Haapaniemenkatu 10 A

Puhelinnumero: 017 369 8600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.pohjois-savonliikunta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.like.sporttisaitti.com

Vastuuhenkilön nimi: Matti Kartila

Asema: aluejohtaja

Sähköposti: matti.kartila(at)pohjois-savonliikunta.fi

Puhelinnumero: 040-5519638

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

LIKE-hankkeessa kohderyhminä ovat pilottiseurojen johtokuntien jäsenet sekä muut vastuutahot seuran sisältä, kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimen, koulutoimen sekä sosiaali-terveystoimen henkilöt ja niiden henkilökunta. Projektiin palkattavia henkilöitä ei ole laskettu mukaan varsinaisiin kohderyhmiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

LIKE-hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat myös tavalliset kuntien asukkaat niillä paikkakunnilla, minne pilottiprojektien kehittämät hyvinvointipalvelut kohdistuvat. Välillisinä kohderyhminä on paikallisten tarpeiden mukaan lapset ja nuoret, aikuiset tai ikääntyvät henkilöt.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja sen koordinoima Hyvä seura -hanke on välillinen kohderyhmä, koska tämän hankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää myös sen hankkeen kautta.

Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat muut kolmannella sektorilla työskentelevät ammattilaiset, eri kansalaistoimijat, hyvinvointipalveluja ulkoistavat kunnat sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisestä, ja hyödyntämisestä kiinnostuneet organisaatiot sekä kolmannen sektorin koulutusta järjestävät organisaatiot..

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 205, joista naisia 86

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena Kainuun LIKE-hankkeessa on kehittää toimintamallia, missä seurat voivat kehittää omaa organisaatiotaan hyvään kuntoon ja hakea kuntayhteistyön kautta sopivat kumppaniverkostot palvelutuotantoa ajatellen sekä kehittää ja toteuttaa pilottiluonteisesti hyvinvointipalvelua.

Toimintamalleja kehittämään on valittu 4 eri pilottiseuraa tai pilottiseurayhtymää eri puolilta Kainuuta, joiden hyvinvointipalvelut luovat kukin omanlaisensa mallin toteutustavasta. Ideoissa on huomioitu kunnassa olevat paikalliset tarpeet, ja kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa pilottiseurojen hyvinvointipalveluiksi ovat muodostunut mm. seuraavia esimerkkejä:
- monipuolinen liikunnallinen kerhotoiminta koulujen ja kuntien kanssa toteutettuna, erityisesti vähän liikkuville lapsille
- monipuoliset, koko kuntaan kohdistuvat liikuntapalvelut (lapset, nuoret, aikuiset, seniorit), paino myös vähän liikkuvissa.
- erityisliikuntaan suuntautuvat hyvinvointipalvelut
- terveysliikuntaryhmät aikuisille ja ikääntyville
- alle kouluikäisten liikunta, koululiikunnan pyörittämiseen liittyvä yhteistyö
Pilottiseuroiksi valituissa seuroissa 3:ssa ei ole päätoimista työntekijää ennen tätä hanketta ja 1:ssä päätoiminen on jo. Paikallisista lähtökohdista startaten voi lähteä pienempikin seura miettimään hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

Pilottiseurat kehittävät oman organisaation rakennetta sellaiseksi, että hyvinvointipalvelun tuottaminen yhteistyössä kunnan kanssa onnistuu. Hankkeen yksi keskeisimmistä kehityskohteista on oman kunnan kanssa hyvien yhteistyömuotojen kehittäminen. Tällä tavoitellaan sitä, että paitsi hankeajalla, myös hankkeen jälkeisellä ajalla kehitettyihin hyvinvointipalveluihin panostetaan ja niitä ollaan valmiita kehittämään yhdessä.

Pilottiseurat palkkaavat päätoimisen henkilön asteittain pienenenevän palkkatuen voimin ko. palvelujen suunnittelua, organisointia, toteutusta ja kehittämistä varten. Palkkatuki kestää 30 kuukautta, ja sen pieneneminen valmistaa seuraa päätoimisen työsuhteen jatkumiseen hankkeen jälkeen.

Palkatulle henkilölle tehdään osaamiskartoitus heti hänen töihin tulonsa jälkeen. Tarvittavat osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset tukeutuvat olemassaoleviin mahdollisuuksiin: mm. urheiluopistojen ammattitutkintoihin tai ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.

Projektin tavoitteena on myös, että palkkatuen sekä koulutuksellisen tuen avulla seurat voivat palkata työntekijän ja vakiinnuttaa palvelutuotannon riittävälle tasolle, että hankkeen jälkeen työntekijä jatkaa palvelutuotantoa vakituisena työntekijänä. Välityömarkkinat voivat olla myös yksi mahdollisuus seuroille.
Julkaistaan hankkeen koulutussisällöistä ja seurojen Case- esimerkeistä kirja.

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Savon Liikunta ry, ja mukana osatoteuttajina SLU-alueista Kainuun Liikunta ry, mukana olevat pilottiseurat ja niiden toiminta-alueen kunnat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan rahoittajan edellyttämällä tavalla. Yhtenä keskeisenä tiedotusmuotona on LIKE-hankkeen omat nettisivut. Hankkeen startattua pilottiyhdistyksistä kerrotaan eri tiedotusmuotoja hyödyntäen aluekohtaisesti SLU-alueiden tiedottamiskeinoja: Kainuun Liikunnan nettisivuja sekä maakuntatiedotusvälineitä. Myös valtakunnallista SLU:n verkkolehteä: Liikunnan ja urheilun maailmaa -käytetään tiedottamisessa. Aiempia kokemuksia valtakunnallisen ja maakunnallisen tiedottamisen yhdistämisestä hyödynnetään.

Hankkeen startatessa lähdetään liikkeelle sekä valtakunnallisesta tiedottamisesta täydennettynä maakunnallisella tiedottamisella. Hankkeen edetessä sitä seurataan 2 kertaa vuodessa samalla sapluunalla, lisäksi paikallisesti tarpeen ja tilanteiden mukaan.

Hankkeen tiedottamisen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen merkeissä järjestetään seurojen avaustilaisuus, vuosittaiset suuralueittaiset tapaamiset Itä-Suomen LIKe-hankkeen kanssa sekä päätöseminaarii.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä, mukana hankkeessa olevien ihmisten ja seurojen tutustuttamisessa käytetään suuraluetapaamisia n. kaksi kertaa vuodessa yhdessä Itä-Suomen LIKE-hankkeen kanssa. Yhteistyötahoina seminaareissa ovat valtakunnalliset toimijat projektiin tulleiden yhdistysten tuotteiden mukaan. Tätä kautta hyvät käytännöt leviävät paitsi toimijoiden kesken, myös valtakunnallisesti. Hyvien käytäntöjen levittämistä lisää hankkeen projektipäällikön ja tilanteen mukaan myös pilottiseurojen osallistuminen valtakunnallisin "Kolmas lähde -hankkeen" järjestämiiin tapaamisiin ja seminaareihin.

Lisäksi hyviä käytäntöjä levitetään useita kertoja vuodessa toteutuvissa SLU-alueiden yhteisissä toimialatapaamisissa yhtenä ohjelman osana (seurakehittäjät, aluejohtajat, nuorisovastaavat jne).

LIKE-hankkeessa Skype/LiveMessenger-neuvotteluja käytetään vertaistuen saamiseksi pilottiseuroihin palkatuille henkilöille sekä hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Web-neuvottelu mahdollistaa "tapaamisen", hyvien käytäntöjen vaihdon sekä materiaalien jakamisen joissakin tilanteissa ilman fyysista matkustamista.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään tietenkin myös yllä kuvattua hankkeen tiedottamisen muotoja: hankkeen ja mukana olevien alueiden nettisivuja, maakunnallisia tiedotusvälineitä ja sähköisiä tiedotteita ja suorapostitusta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 312 562

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 297 765

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 359 968

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 345 170

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena Kainuun LIKE-hankkeessa oli kehittää toimintamallia, missä seurat voivat kehittää omaa organisaatiotaan hyvään kuntoon ja hakea kuntayhteistyön kautta sopivat kumppaniverkostot palvelutuotantoa ajatellen sekä kehittää ja toteuttaa pilottiluonteisesti hyvinvointipalvelua. Hanke onnistui kehittämään organisaatioita erinomaisesti. Kolmessa yhdistyksessä neljästä työpaikka, palvelut ja toiminta kehittyivät siten, että työpaikat hankerahoituksen jälkeen säilyivät. Yhdessä tapauksessa kaupunki perusti liikunnanohjaajan toimen, jonka puittessa jatkettiin LIKE-hankkeessa kehitettyjä palveluita. Hyvinvointipalvelut lisääntyivät ko. seurojen toimesta merkittävästi, saaden myös uusia kohderyhmiä palvelujen pariin.

Toimintamalleja kehittämään oli valittu 4 eri pilottiseuraa tai pilottiseurayhtymää eri puolilta Kainuuta, joiden hyvinvointipalvelut luovat kukin omanlaisensa mallin toteutustavasta. Ideoissa on huomioitu kunnassa olevat paikalliset tarpeet, ja kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa pilottiseurojen hyvinvointipalveluiksi muodostuivat mm. seuraavia esimerkkejä:
- monipuolinen liikunnallinen kerhotoiminta koulujen kanssa toteutettuna, erityisesti vähän liikkuville lapsille
- monipuoliset, koko kuntaan kohdistuvat liikuntapalvelut (lapset, nuoret, aikuiset, seniorit), paino myös vähän liikkuvissa.
- erityisliikuntaan suuntautuvat hyvinvointipalvelut
- terveysliikuntaryhmät aikuisille ja ikääntyville sekä maahanmuuttajille
- alle kouluikäisten liikunta + odottavat äidit ja seniorit, koululiikunnan pyörittämiseen liittyvä yhteistyö, uimakoulut

Kaikille palvelujen kohderyhmille kehitettiin palveluita. Kuntien rooli yhteistyössä oli merkittävä. Useassa tapauksessa kunta ja seura yhdessä löysivät uusia potentiaalisia asiakaskohderyhmiä. Yhteistyö tiivistyi merkittävästi.

Pilottiseurat kehittivät oman organisaation rakennetta sellaiseksi, että hyvinvointipalvelun tuottaminen yhteistyössä kunnan kanssa onnistui. Hankkeen yksi keskeisimmistä kehityskohteista oli oman kunnan kanssa hyvien yhteistyömuotojen kehittäminen. Tällä tavoiteltiin sitä, että paitsi hankeajalla, myös hankkeen jälkeisellä ajalla kehitettyihin hyvinvointipalveluihin panostetaan ja niitä ollaan valmiita kehittämään yhdessä. (RAKENTEEN KEHITTÄMINEN). Tässä onnistuttiin kaikissa seuroissa. Palvelut jatkuivat hankkeen jälkeen. Organisaatioiden kehittämisestä tuli arkipäivää hankkeen vaikutuksesta.

Pilottiseurat palkkasivat päätoimisen henkilön asteittain pienenenevän palkkatuen voimin ko. palvelujen suunnittelua, organisointia, toteutusta ja kehittämistä varten. Palkkatuki kesti 30 kuukautta, ja sen pieneneminen valmisti seuraa päätoimisen työsuhteen jatkumiseen hankkeen jälkeen. (ASTEITTAIN PIENENEVÄ PALKKATUKI). Kolme työpaikkaa säilyi ja yhdessä kaupunki (Kuhmo) perusti liikunnanohjaajan toimen tuottamaan palveluita, joten onnistuminen oli erinomainen.

Palkatulle henkilölle tehtiin osaamiskartoitus heti hänen töihin tulonsa jälkeen. Tarvittavat osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset tukeutuvat olemassaoleviin mahdollisuuksiin: mm. urheiluopistojen ammattitutkintoihin tai ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. (OSAAMISEN KEHITTÄMINEN). Koulutus räätälöitiin vastaamaan osaamisvajeeseen. Palautteen ja tulosten mukaan tässä onnistuttiin hyvin.

Projektin tavoitteena oli myös, että palkkatuen sekä koulutuksellisen tuen avulla seurat voivat palkata työntekijän ja vakiinnuttaa palvelutuotannon riittävälle tasolle, että hankkeen jälkeen työntekijä jatkaa palvelutuotantoa vakituisena työntekijänä. Välityömarkkinat voivat olla myös yksi mahdollisuus seuroille. Työnantajana toimiminen ja edellytykset toimimiselle seuroissa paranivat merkittävästi.

Hankkeen hallinnoijana toimi Pohjois-Savon Liikunta ry, ja mukana osatoteuttajina oli Kainuun Liikunta ry sekä mukana olevat pilottiseurat ja niiden toiminta-alueen kunnat. Tämä tavoite toteutui suunnitellun mukaisesti.