Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11023

Projektin nimi: Työvoiman maahanmuutto - TE-toimiston palvelujen kehittäminen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pellavatehtaankatu 25 PL 297

Puhelinnumero: 020 63 60050

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole.

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Ojala

Asema: Palvelupäällikkö

Sähköposti: jukka.ojala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 036 204

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1.) Just on time -kohderyhmä

EU/ETA maiden kansalaiset ja muut maahanmuuttajat, joilla on vakituinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa heidän alkuperäisestä kotimaastaan riippumatta (TEM ohje 1160/023/2008) ja jotka ovat irtisanottuja tai pidempään lomautettuina tuotannollista ja taloudellisista syistä.

Irtisanottuja ja lomautettuja ulkomaan kansalaisia arvioidaan löytyvän Pirkanmaan TE-keskuksen alueelta noin 150 henkilöä. Tampereen TE-toimiston alueellla oli 8.4.09 lomautettuja ulkomaan kansalaisia 54 ja irtisanottuja 31 henkilöä.

2.) For the future -kohderyhmä

Pirkanmaan alueen työnantajat, joilla on rekrytointitarpeita, projektit, TE -toimistot ja muut sidosryhmät Pirkanmaan alueella (oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt, työnantaja- ja elinkeinojärjestöt, työntekijäjärjestöt), EURES- työnvälitysverkosto EU/ETA-maissa, EU/ETA-maista rekrytoitavat työntekijät.

Vuosi 2011, kts. liite
Vuodet 2012-2013, kts. liite
Vuodet 2013-2014, kts. liite

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuottamia informaatiopalveluja voidaan kohdentaa kaikille työperäisesti maahan tulleille oleskeluoikeudesta riippumatta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 540, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 428, joista naisia 199

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoiman maahanmuutto - TE-toimiston palvelujen kehittäminen -projektin lähtökohdat ovat kaksinapaiset; toisaalta pyritään reagoimaan jo olemassa olevaan tilanteeseen sekä toisaalta ennakoimaan tulevaisuutta.

Vuosina 2009-2011 projektissa on tehty asiakastyötä lomautettujen ja irtisanottujen asiakkaiden kanssa. Projektissa on hankittu kohderyhmälle työvoimakoulutusta sekä annettu henkilökohtaista ohjausta. Aikaisemman tavoitteen mukaisesti projekti edistää työperusteista maahanmuuttoa. Vuosina 2012-2014 keskitytään erityisesti jo maassa olevien ammattikoulutettujen maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseen.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään vahvistetaan kaikin keinoin. Tavoitteeksi asetetaan maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen. Aiemmin ja muualla opitun tunnistaminen ja tunnustaminen otetaan osaksi kaikkea koulutusta perusasteelta aikuiskoulutukseen.

TE-toimiston asiakaspalvelutyössä on tehostettu asiakasohjausta kehittämällä asiakkaan palvelutarpeen mukaisia palvelulinjoja. Maahanmuuttajataustaisia asiakkaita asioi kaikilla palvelulinjoilla. Projektissa on kehitetty ohjaustoimintoja ja koulutusmalleja, joilla edistetään maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista sekä yksilöllistä ohjausta. Lähtökohtana on, että Pirkanmaan TE-toimistojen henkilöstö ja kaikki uudistumassa olevat palvelut toimivat tehokkaasti ammattikoulutettujen maahanmuuttajien työllistämiseksi ja työnantajien palvelemiseksi.

Projekti edistää kohderyhmään kuuluvien pääsemistä palvelujen piiriin ja kehittää maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista sekä yksilöllistä ohjausta. Projektissa toteutetaan maahanmuuttajien osaamiskartoituksia ja selvitetään täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Osaamiskartoitus antaa tietoa asiakkaan ohjaamiseen jatkossa suoraan työhön tai työllistymistä tukeviin palveluihin.

Osana alkupalveluiden kehittämistoimia Koulutusportti-järjestelmä ja alkukartoituksen yhteydessä toteutettava suomen kielen lähtötasotestaus on otettu käyttöön Pirkanmaalla vuoden 2011 aikana. Projekti jatkaa Koulutusportti -järjestelmän käyttöönoton vakiinnuttamista. Projekti koordinoi Testipiste-projektin kehittämän lopputestin käyttöönottoa järjestämällä koulutuksia alueen kotoutumiskouluttajille ja TE-toimiston virkailijoille. Kehittämistyössä huomioidaan valtakunnalliset mallit sekä niiden testaaminen ja juurruttaminen.

Projekti osallistuu aktiivisesti koko Pirkanmaata koskevaan kehittämistyöhön yhdessä muiden aihepiiriin liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa sekä on mukana valtakunnallisessa yhteistyössä ja keskustelussa. Projektin toteuttaja on Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin työntekijät osallistuvat tilaisuuksiin, joissa on mahdollista esitellä projektin toimintaa. Tietoa levitetään myös yhteistyöverkostojen ja median kautta. Projekti järjestää myös esim. yrittäjille ja muille sidosryhmille suunnattuja seminaareja yhteistyöverkostojen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään toiminnassa koko projektin ajan. Projekti kehittää olemassa olevaa palvelurakennetta (työ- ja elinkeinohallinnon palvelut, Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien maahanmuuttajapalvelut, palveluita tuottavat yritykset). Näin ollen hankkeessa kehitettävät menetelmät siirtyvät suoraan osaksi työperusteisen maahanmuuton kanssa työskentelevien tahojen osaamista jo ennen hankkeen päättymistä. Projektin kokemuksia hyvistä käytännöistä käsitellään myös Pirkanmaalla toimivassa työryhmässä ja foorumeissa sekä esitellään ulkopuolisille työryhmän yhteisen julkaisun muodossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 807 889

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 806 549

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 807 889

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 806 549

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on ollut edistää pysyvää työperusteista maahanmuuttoa ja tukea Pirkanmaan TE -toimistossa työnhakijoina olevien maahanmuuttajien työllistymistä ja osaamisen kehittämistä. Projektissa on muodostettu kokonaiskuvaa TE-toimistossa asioivista maahanmuuttajista tilastojen valossa ja tarkemmin analysoitu ammattikoulutettuja maahanmuuttajia ja heidän palvelutarpeitaan. Palvelutarpeiden määrittelyssä on hyödynnetty kokemuksia asiakastyöstä. Projekti on tarjonnut ura- ja palveluohjausta maahanmuuttajille tavoitteenaan tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja ohjautumista palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin. Projektin tarjoamalla neuvonnalla ja ohjauksella on haluttu turvata maahanmuuttajien neuvonta ja ohjaus Pirkanmaan TE-toimistossa työ- ja elinkeinohallintoa koskeneissa muutostilanteissa. Projekti on järjestänyt maahanmuuttajille erilaisia informatiivisia ryhmätilaisuuksia ja rekrytointitapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttajien palvelutarvearvioon liittyy projektissa tehty selvitystyö maahanmuuttajille tarjolla olevista TE-palveluista ja muista työllistymistä edistävistä erityispalveluista. Selvitystyön tulokset koottiin palvelukartaksi maahanmuuttajille suunnatuista palveluista. Projektin tavoitteena on ollut muun muassa kehittää toimenpiteitä, joilla maahanmuuttajien osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Projektin aikana onkin pilotoitu, arvioitu ja jatkokehitetty maahanmuuttajille suunnattuja työvoimakoulutuksia ja valmennuspalveluita yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon eri asiantuntijoiden ja ulkopuolisten verkostokumppaneiden kanssa. Myös maahanmuuttajia on kuultu palvelutarpeiden osalta.

Hankkeen kehittämistyön tuloksena voidaan todeta, että maahanmuuttajilla on erityistarpeita, jotka liittyvät erityisesti suomen kielen kehittämiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja työllistymisen ja rekrytoinnin tukemiseen. Projekti on tehnyt omat suosituksensa maahanmuuttajille suunnattavista koulutuksista ja valmennuksista näihin palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

Projekti on ollut mukana kehittämässä maahanmuuttajille suunnattuja palveluja ja palvelumalleja TE-toimistossa. Projekti on osallistunut Kotoutumispalveluiden, EURES-assistenttiverkoston ja englanninkielisten uusien työnhakijoiden alkuvaiheen palvelujen kehittämistyöhön. Projekti vastasi Koulutusportti-järjestelmän ja kielitaidon alkuvaiheen testauksen käyttöönotosta Pirkanmaalla.

Projektissa on tuotettu tietoa maahanmuuttajien TE-toimistossa asiointiin ja palvelutilanteisiin liittyen. Projektissa tehdyn kehittävän arvioinnin kautta saatiin tietoa, jota välitettiin eteenpäin Pirkanmaan TE-toimiston palveluesimiehille ja palvelujohtajille maahanmuuttajien palveluiden kehittämiseksi. Tiedon tuottamisen lisäksi projektin toiminnan aikana on tuettu TE-toimiston asiantuntijoiden osaamista maahanmuuttoasioissa. Projekti on järjestänyt henkilöstökoulutusta ja aamukouluja sekä tukenut asiantuntijoita asiakastilanteissa tarpeen mukaan.

Projekti on tehnyt verkostoyhteistyötä. Erityisen tärkeinä kumppaneina ovat olleet alueen muut työperusteista maahanmuuttoa edistävät hankkeet. Hanke on ollut mukana aktiivisesti Talent Tampere – verkostoyhteistyössä.