Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11026

Projektin nimi: Art Hub - luovien alojen osaamisyhteisö

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0999875-1

Osoite: Kauppakatu 4

Puhelinnumero: 03 2516600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ensimetri.fi

Projektin kotisivun osoite: www.arthub.fi

Vastuuhenkilön nimi: Taina Jormanainen

Asema: talouspäällikkö

Sähköposti: taina.jormanainen(at)ensimetri.fi

Puhelinnumero: 03 2516602

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat alueelliset taidetoimikunnat ja muut, luovien alojen kehittämis- ja tukiorganisaatiot.
(kts. Liite - Ongelmakohdat)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat taidetoimikuntien jo olemassa olevat asiakkaat sekä sellaiset taiteen ja kulttuurin sektorin toimijat, jotka eivät ole tukikanavakseen löytäneet taidetoimikuntia, eivätkä muita yrityskehittämiseen keskittyneitä organisaatioita.
Näiden lisäksi projektin toiminta kohdistuu välillisesti kaikkiin luovien alojen toimijoihin ja yrityksiin, kulttuurialan oppilaitoksiin ja luovien alojen verkostoitumista ja yksittäisiä toimijoita tukeviin kolmannen sektorin toimijoihin.

Välillisenä kohderyhmänä voidaan katsoa myös olevan suuri yleisö: nykyiset ja tulevat luovien alojen sisällöntuottajien ja palveluntarjoajien asiakkaat. Mukana olevien kehittäjätahojen parantuneiden palveluiden myötä kentältä nousee uusia tuotteita ja palveluita, uutta liiketoimintaa, alan arvostus ja tunnettuus lisääntyy.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 56, joista naisia 36

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on taidetoimikuntapalveluiden kehittäminen. Tavoite sisältää uuden Art Hub -osaamisyhteisötoiminnan vakiinnuttamisen osaksi luovien alojen kehitystoimintaa ja sitä kautta taidetoimikunnan roolin vahvistamisen osana yrityskehityskenttää. Art Hub -palveluprosessiin kuuluu alan toimijoille suunnattu ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava palvelupolku, taidetoimikuntien parantuneet palvelumallit sekä osaamisyhteisötoiminta.
Prosessin tarkoituksena on palvella sellaisia luovien alojen toimijoita, jotka jäävät nykyisten mallien puitteissa avun saavuttamattomiin.
Hanketoimijoiden parantuneiden palveluiden myötä hankkeesta hyötyvät luovien toimialojen toimijat sekä muiden toimialojen yrityskenttä, joka saa uusia palveluita oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Art Hub -hankkeen keskeisenä sisältönä synnytetään ja testataan uutta toimintamallia luovan toimialan yritysten ja (yrityskehitys)organisaatioiden ja muiden toimijoiden välille. Alueelliset taidetoimikunnat toimivat yhteistyössä paikallisten kehittäjätahojen kanssa luovan toimialan yrittäjien ja yrityskehitysorganisaatioiden välikappaleena ja kielenkääntäjänä; HUBina. Tähän on taidetoimikunnalla taustansa ja roolinsa vuoksi erinomaiset mahdollisuuudet.

Hankkeen tuloksina luodaan Art Hub -osaamisyhteisön dokumentoituja ja toisinnettavia toimintamalleja. Näin voidaan parhaiten vahvistaa taiteilijoiden ja muiden luovan kentän toimijoiden osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen uudenlaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi osana muiden toimialojen yritysten liiketoimintaa. Tämä taas luo taiteilijoille ja muille luovan kentän toimijoille uusia tulonhankintamahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa alueille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen sisällä tietoa kerätään säännöllisesti ja siitä tiedotetaan muille hanketoimijoille ja yhteistyökumppaneille.
Hankkeen ulkopuolelle tiedotus menee mukana olevien taidetoimikuntien kautta tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotuskanavana sidosryhmille käytetään verkkoympäristöä sekä sähköpostitiedotusta. Alueellisina hankkeen toimintaa esittelevinä kanavina käytetään maakunta- ja paikallislehtiä.
Muut taidetoimikunnat kutsutaan tutustumaan hankkeeseen alueellisten ja valtakunnallisten tiedotustilaisuuksien ja seminaarien yhteydessä. Lisäksi hankkeen aikana kokemuksia, tuloksia ja syntyneitä työkaluja tarjotaan muille alueellisille taidetoimikunnille käyttöön.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Taidetoimikunnan rooli osana kehittäjäorganisaatioita, 2009-2010
Art Hub toimintamallista tiedottaminen asiakkaille ja sidosryhmille sekä suurelle yleisölle, 2009-2011
Art Hub konseptin lanseeraus kaikille Suomen alueellisille taidetoimikunnille 2011

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 373 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 369 779

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 439 553

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 435 034

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Art Hub -Luovien alojen osaamisyhteisö -hankkeen yleisenä tavoitteena oli parantaa luovan alan ja erityisesti taide- ja kulttuurialan toimijoiden elinkeino- ja toimintamahdollisuuksia alan toimintaympäristön muutoksessa. Kehittämistoiminnan välittöminä kohderyhminä olivat hankkeen osatoteuttajina toimineet alueelliset taidetoimikunnat ja niiden toimialueilla vaikuttavat muut luovaa alaa kehittävät ja tukevat organisaatiot. Hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena oli kehittää alueellisten taidetoimikuntien palveluita ja yhteistyötapoja. Tavoite sisälsi alueellisten taidetoimikuntien roolin vahvistamisen osana luovaa alan kehittäjäorganisaatioiden verkostoa sekä osaamisyhteisötoiminnan vakiinnuttamisen osaksi luovien alojen alueellista kehitystoimintaa.

Hanketoimenpiteet oli jaettu kolmeen osaan: Palvelupolku, Palvelumallit ja Osaamisyhteisötoiminta. Osioiden kehittäminen tapahtui kehittämistyöryhmissä, joihin osallistui taidetoimikuntien, taide- ja kulttuurialan toimijoiden sekä elinkeino- ja aluekehittäjien edustajia hankeen toiminta-alueilta Kanta- ja Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta. Kehittämistyöryhmien vetämisessä käytettiin luovan alan asiantuntijoita eri osaamisaloilta. Yhteistyön konkreettisina tuloksina syntyi tuotteistettuja palvelu- ja toimintamalleja sekä alueellisille taidetoimikunnille että luovan alan toimijoiden ja kehitysorganisaatioiden välille.

Palvelupolku -osion tavoitteena oli laatia luovien alojen toiminnan kehittämiseksi palvelupolku, johon kootaan tietoa alueellisista ja valtakunnallisista luovan alan tuki- ja kehittämispalveluista sekä tuottaa palvelupolusta verkkosovellus, joka toimii työkaluna luovan alan kehittäjien palveluohjaukselle ja tietopankkina itsenäiselle tiedonhakijalle. Hankkeen tuloksena yhteistyössä KOKO:n Luovien alojen verkoston kanssa osiossa syntyi www.kompassipolku.fi palvelusivustot, joiden avulla luova toimijat ja kehittäjtä löytävät helposti erilaiset julkisesti tarjolla olevat luovan alan tuki- ja kehittämispalvelut valtakunnallisesti tai omalta alueeltaan.

Palvelumallit -osion tavoitteena oli kehittää alueellisille taidetoimikunnille yhdessä sidosryhmien kanssa tuotteistettuja luovien alojen tuki- ja kehittämispalveluja, joita tuotetaan alueellisissa taidetoimikunnissa yhdessä muiden alueilla toimivien kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tuloksena syntyi sekä alueellisten taidetoimikuntien omaa toimintaa kehittäviä toimintamalleja että asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ja alueellista yhteistyökumppanuutta vahvistavia tuotteistettuja palvelumalleja. Kehittämistyötä tehtiin kolmessa eri painopisteessä: viestinnässä, asiakkuuksissa ja tuotteistamisessa. Alueellisten taidetoimikuntien viestintää kehitettiin rakentamalla viestinnän ohjeistot eli viestintästrategia- ja suunnitelmamallit. Asiakkuuksien hallintakäytäntöjä kehitettiin rakentamalla alueellisen yhteiskäytön mahdollistava luovan alan asiakasrekisteri. Ja palveluja kehitettiin rakentamalla tuotteistamis- ja arviointimalli sekä tuotteistamalla ja pilotoimalla kuusi konkreettista luovan alan toimijoille suunnattua palvelua. Tuotteistetut palvelut olivat Into-vertaisfoorumi, Liekki-toimialakohtaaminen, Voitto-rahoituspäivä, Neuvo- ja Helmi- asiantuntijapalvelut sekä välillisesti myös Verkatehtaan tuotantoresidenssi.

Osaamisyhteisö -osiossa tavoitteena oli yhdessä luovien alojen toimijoiden kanssa mallintaa luovien alojen osaamisyhteisöjen syntymistä ja tukea jo olemassa olevien yhteisöjen toiminnan kehittymistä ja verkottumista. Yhteistyöstä Lahden luovan talouden konsortion kanssa tuloksena syntyi mallinnos ja pilotointi osaamisyhteisötoiminnasta Lahden alueella. Mallinnos koostui kahdesta selvitystyöstä "Visioita Luovasta Lahdesta - Selvitys Lahden alueen luovan talouden laajuudesta, merkityksestä sekä mahdollisuuksista" ja "Luovien alojen keskuksen liiketoiminnan konseptointi". Pilotointina voidaan pitää konsortion toiminnan konkretisoitumista Lahden luovan talouden ja toiminnan kehittämisyhdistykseksi.

Loppuarviona työn tuloksellisuudesta voidaan todeta, että hanke saavutti hyvin projektisuunnitelman toimenpidetason tavoitteet ja ulottui vaikuttamaan myös laajaksi asetettuihin yleisempiin kehittämistavoitteisiinsa. Hanketyön vaikutuksina alueellisten taidetoimikuntien kontaktipinta luovien alojen kehittämiseen on laajentunut ja omia toiminta- ja palvelumalleja osataan kehittää. Luovien alojen kehittämistyö voidaan alueellisissa taidetoimikunnissa ymmärtää osaksi taiteenedistämistyötä.