Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11029

Projektin nimi: Vankilaopetuksen hyvät käytännöt ja kehittäminen; Vakes Kainuu

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Osoite: PL 72

Puhelinnumero: (08)8119111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jedu.fi/paattyneet1

Vastuuhenkilön nimi: Harri Majuri

Asema: Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston rehtori

Sähköposti: harri.majuri(at)jedu.fi

Puhelinnumero: 0447692310

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Vaala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pelson vankilan opiskelevien vankien kanssa työskentelevä henkilöstö ja sekä tässä vankilassa vankeja opettavat JEDU:n/Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opettajat. Jonkin verran myös Pelson vankilan muu henkilöstö, esimerkiksi työtoimintojen henkilöstö, välillisesti myös muut henkilöstöryhmät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pelson vankilan opiskelevat vangit, muiden vankiloiden opetuksesta vastaavat ja opetuksen parissa työskentelevä henkilöstö ja vankiloissa työskentelevät opettajat. Pelsolta Kestilän avovankilaan siirtyvät vangit sekä Pelson vankilan muu henkilöstö, esimerkiksi työtoimintojen henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VANKILAOPETUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA KEHITTÄMINEN

Projektin tavoitteena on vankilaopetuksen sisältöjen kehittäminen vankien tarpeita paremmin vastaaviksi sekä vankilaopetuksen toiminnallisten ja työvaltaisten opetus- ja opiskelumenetelmien kehittäminen.

Lisäksi projektissa pyritään syrjäytymisen ehkäisemiseen, vankien opiskelu- ja työllistymisedellytyksiä parantamalla kehittämällä vankilaopetuksen sisältöjä vankien tarpeita paremmin vastaaviksi ja vankien mahdolliset oppimisvaikeudet huomioiden. Edelleen projektissa etsitään ja kokeillaan vankilaopetuksen hyviä käytäntöjä sekä kirjataan ne vankilaopetuksen käsikirjaan tai julkaisuun, joka sisältää mm. vankilaopetuksen ja ohjauksen menetelmiä, tehtäviä ja ohjeita opettajille / ohjaajille sekä opinto-ohjauksen, lukikoulutuksen ja oppimaan oppimisen hyvien käytäntöjen kuvaksen.

Projektin kohderyhmänä ovat Pelson vankilan opiskelevien vankien kanssa työskentelevä henkilöstö ja muut virkamiehet sekä vankeja opettavat opettajat

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:
- toiminnallisten ja työvaltaisten opetus- ja opiskelumenetelmien kehittäminen vankilaopetukseen
- toimintamallin kehittäminen vankien koulutukseen, työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaamiseksi opetuksen ohella ja opinto-ohjausta kehittämällä yhteistyössä vankilaviranomaisten
- toimintamallin kehittäminen opiskelevien vankien opiskelijahuollon palvelujen saatavuuteen
- syrjäytymisen ehkäisemiseminen, esimerkiksi opiskelu- ja työllistymisedellytysten parantaminen kehittämällä ohjaavan ja valmistavan koulutuksen sisältöjä vankien tarpeita paremmin vastaaviksi ja vankien mahdolliset oppimisvaikeudet huomioiden
- vankilaopetuksen hyvien käytäntöjen etsiminen ja kehittäminen sekä hyvien käytäntöjen kirjaaminen vankilaopetuksen käsikirjaan tai julkaisuun (sis. mm. vankila-opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, tehtäviä ja ohjeita opettajille ja ohjaajille)
- opetus- ja vankilahenkilökunnan koulutus ja yhteistyömuotojen kehittäminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aloitusvaiheessa syksyllä 2009 yhteistyökumppaneille ja oman organisaation henkilöstölle järjestetään koulutusta ja/tai tiedotustilaisuus projektista, sen tavoitteista, suunnitelmista ja toteutuksesta ja niistä tiedotetaan mediassa, esimerkiksi
- alue- ja paikallislehdissä
- paikallisradiossa
- yhteistyökumppaneiden www-sivuilla
Projektin päätteeksi toteutetaan päätösseminaari projektin toimijoille ja yhteistyökumppaneille sekä muille alan toimijoille. Päätösseminaarista tiedotetaan samoin kuin aloituksesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- projektin aloituksen tiedotustilaisuus syksyllä 2009
- kaikille asiasta kiinnostuneille avoin ja yhteistyökumppaneille suunnattu päätösseminaari toteutetaan projektin päättyessä v. 2012 touko-kesäkuussa.
-projektista ja vankilaopetuksen hyvistä käytännöistä levitetään tietoa muihin Itä-jaPohjois-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloihin ja vankiloissa koulutuspalveluita tuottaviin oppilaitoksiin, näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien kokousten,toimintoihin/vankilaopetukseen liittyvien tutustumiskäyntien ja opintomatkojen yhteydessä sekä osallistumallavankilaopetuksen 2010 päiviin Turussa ja muihin opetukseen/koulutukseen liittyviin seminaareihin, jotka tukevat Vakes-projektin toteutusta, sisältöä ja henkeä sekä hyvien käytäntöjen levittämistä.
- projektipäällikkö osallistuu 2011 valtakunnallisiin työpajayhdistyksen päiville levittäen tietoa vankilaopetuksen menetelmistä
- projektin tuottama materiaali julkaistaan soveltuvin osin internetissä ja loppuraportin yhteydessä julkaistaan lisäksi projektin tuotoksena vankilaopetuksen käsikirja tai julkaisu
- tuotettu aineisto lähetetään Ely-keskukselle sekä OPH:lle heidän julkaisufoorumeitaan varten kesällä 2012 päätösseminaarin jälkeen
- projektin tuottama aineisto lähetetään Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön ja Suomen kaikkiin vankiloihin päätösseminaarin jälkeen
*projektihenkilöstö osallistuu 18.-21.9.2012 Pohjoismaisille vankilaopetuspäiville;Hämeenlinna/ IPRA:n vankilakoulutuspäiville 6.11.12; Kuopio

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 984

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 984

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 224 548

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 219 558

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittää toiminnallisia ja työvaltaisia opetus ja opiskelumenetelmiä vankiloissa tapahtuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Toisena lähtökohtana oli opetus- ja vankilahenkilöstön välisten yhteistyömuotojen kehittämiseen Rikosseuraamuslaitoksen vankilaopetuksen 2008-12 strategian hengessä sekä JEDU:n Vankilaopetuksen 2011-20 strategian mukaisesti. Projektin tavoitteena oli kehittää ja tunnistaa hyviä käytäntöjä sekä toimivia yhteistyömuotoja opetus- ja vankilahenkilökunnan välillä. Konkreettisia tavoitteita olivat ammatillisen sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutukseen liittyvän opetusmateriaalin kehittäminen. Muina kehittämisen tavoitteina oli vankien oppimisvaikeuksiin vastaaminen oppimaan oppimisen materiaalin kehittämisen ja oppimisvalmiuksien kartoitusten, esim. lukiseulojen käyttökoulutusten avulla. Projektin muina tavoitteina olivat lisäksi vankilakoulutuksen opinto-ohjauksen kehittäminen ja laajemmin myös van-kiopiskelijoiden opiskelijahuollon kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena oli saada projektista kertova julkaisu, jossa kuvataan kehittämisprosesseja ja hyviä käytäntöjä. Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston (ent. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto) vankiloissa työskentelevät opettajat ja toissijaisena kohderyhmänä Rikosseuraamuslaitoksen vankiloissa (Pelso/Kestilä/Oulu) opetuksen kanssa kiinteästi toimiva vankilahenkilökunta. Projektiin osallistuvien organisaatioiden valinta perustui Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston (entinen Piippolan käsi – ja taideteollisuusopisto) opetustarjonnan perusteella. Kyseessä olivat ne Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois- Suomen rikosseuraamusalueen vankilat Pohjois-Pohjanmaan/Kainuun maakunnissa, joissa Piippolan opiston opettajat opettavat vankeja. Pro-jektissa hyödynnettiin NEP -projektin kokemuksia organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Projektin käytännön toteutuksesta eli kehittämistyöstä vastasi hallinnoija, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto. Yhteistyö sidosorganisaation kanssa muodostui yhteisistä koulutustilaisuuksista, ohjausryhmätyöskentelystä sekä kehittämishankkeista esim. vankilatuotekehittely ja Oulun vankilan Oppipajan toiminnan kehittäminen. Yhteistyö oli luontevaa ja sujuvaa. Käytännön ongelmia tuottivat lähinnä sekä Rikosseuraamuslaitoksessa, että koulutuskuntayhtymässä projektin aikana tapahtuneet muutokset niiden organisaatiorakenteissa ja toiminnoissa. Projektien tavoitteet saavutettiin suurimmalta osalta. Projektin tarkoituksena oli kehittää vankilaopetusta ja löytää hyviä toimivia käytäntöjä. Toimivat käytännöt ovat tulleet projektin kautta näkyvämmäksi. Projektin alkuvaiheen kehittämistoiminta keskittyi vankiloissa tapahtuvan opetuksen, siinä käytettävien oppimateriaalien, lukikoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen. Alkuvaiheessa vankilan ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kehittäminen oli pienemmässä roolissa. Projektin edetessä kuitenkin todettiin, että hyvät toimivat opetuskäytännöt liittyvät vahvasti juuri organisaatioiden välisen yhteistyöhön ja sen toteutumiseen. Tästä oli hyvänä esimerkkinä Oulun vankilan oppipajan toiminnan kehittäminen sekä vankilatuotteiden kehittämisen osahanke, joiden tulokset heijastuivat myös rinnakkaiseen projektiin ja sen kohdelaitoksiin. Olennaista Oppipajan toiminnan kehittämisessä oli uudenlaisen toimintamallin luominen tutkintavankilassa toteutettavaan ammatilliseen koulutukseen sekä moniammatillisen organisaatioiden rajat ylittävän, sujuvan ja verkostomaisen työotteen toteuttamiseen. Oppipajassa kehitetty toimintamalli tutkintavankien koulutukseen ottamisesta on siirtynyt rikosseuraamusalueella myös toisiin vankiloihin. Toisena varsin merkittävänä kehittämiskokonaisuutena oli vankilatuotteiden kehittämishanke. Tämä osakokonaisuus on toteutettu tiiviissä yhteistyössä rikosseuraamusalueen aluekeskuksen kehityspäälliköiden kanssa. Projektin osuus vankilatuotteiden kehittämisestä on painottunut tuotevalmistuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja opinnollistamiseen sellaisiksi, että valmistettavat tuotteet vastaavat opetussuunnitelmien ja tutkinnon tavoitteiden mukaisia vaa-timuksia/perusteita. Tämä osahanke jatkui projektin loppuun asti. Myös näyttötutkintotoiminnan kehittäminen vankilaopetuksessa nousi yhä merkittävämmäksi toiminnaksi sen toteutuksessa. Projektin lopulla valmistui raportti, jossa kuvataan uusi ns. opiskelijahuollollinen työote otettavaksi osaksi vankilaopetusta. Tätä työotetta voidaan kuvata varsin innovatiiviseksi ja vankiopiskelijaa kokonaisvaltaisesti tukevaksi. Raportissa kartoitettiin lisäksi vangin vapautumiseen liittyvien palveluverkkojen toimijoita alueelta. Kehittämistoiminta eteni projektin rakenteesta johtuen sykleittäin kehittävän työntutkimuksen perinteiden mukaisesti, jossa kehittäminen, toiminta ja arviointi kulkevat vuoroittaisesti. Kokonaisuutena arvioiden voidaan todeta, että projektissa on saavutettu ne keskeiset tulokset, joita sille oli asetettu.