Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11033

Projektin nimi: Alkavien yrittäjien neuvonta ja sen kehittäminen Kanta-Hämeessä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: Visamäentie 35 A

Puhelinnumero: 03-6461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Bard

Asema: Yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja

Sähköposti: ulla.bard(at)hamk.fi

Puhelinnumero: 050-5509 727

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaus- ja neuvontapalveluja tarvitsevat työhallinnon asiakkaat, työttömät työnhakijat, myös työssäolevat ja opinnoista siirtyvät, yritystoimintaa suunnittelevat tai -toiminnan vastikään aloittaneet, joilla kaikilla mainituilla on edellytykset kannattavaan yritystoimintaan sekä seudullisten neuvontaorganisaatioiden henkilökunta ja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunta, joka on kiinnostunut yritysneuvontatehtävistä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seudulliset yrityspalvelut, asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt, Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1200, joista naisia 700

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2852, joista naisia 1469

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1100, joista naisten työpaikkoja 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1353, joista naisten työpaikkoja 649

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 700, joista naisten perustamia 300

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 847, joista naisten perustamia 388

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alkavien yritysten neuvonta ja sen kehittäminen Kanta-Hämeessä -projektin kohderyhmänä ovat työhallinnon asiakkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan alkuvaiheessa. Seudulliset yrityspalvelut hankkivat asiakkaita myös omia kanaviaan käyttäen. Lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulun esihautomoista ohjataan yrityksen perustamista suunnittelevia opiskelijoita neuvonnan piiriin. Neuvonnan kehittämisessä kohderyhmänä ovat myös seudulliset neuvontaorganisaatiot ja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunta.

Projektin ensisijaisena tavoitteena on ohjauksella ja neuvonnalla edistää yritysten syntymistä Kanta-Hämeessä ja auttaa uusia yrittäjiä menestymään. Projektin tavoitteena on myös kehittää neuvontaa. Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

1. Yrittäjäksi aikovien ja juuri yritystoiminnan aloittaneiden ohjaus ja neuvonta
2. eMentoroinnin kehittäminen
3. Asiantuntijapankin kokoaminen alkavien yrittäjien tueksi
4. Teemaklinikat alkaville yrittäjille mm. markkinoinnin eri osa-alueista, taloudesta, tietoteknisistä ratkaisuista, liiketoimintasuunnitelman kehittämisestä
5. Seurantatutkimuksien toteuttaminen autettujen yritysten neuvonnasta saamien hyötyjen sekä yrityksen nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi
6. Neuvontaorganisaatioiden ja Hämeen ammattikorkeakoulun (erityisesti starttihautomoiden ja yrittäjyysopintojen) välisen yhteistyön kehittäminen.

Projektissa syntyviä uusia tuotteita ovat:
- alkavien yrittäjien ohjauksessa ja neuvonnassa käytettävä (verkko)materiaali
- eMentoroinnin toimintamalli
- toimintamalli opiskelijayrittäjien siirtymisestä esihautomosta neuvontaorganisaatioiden palveluiden piiriin
- malli teemaklinikoiden järjestämiseen alkaville yrittäjille
- seurantatutkimukset autettujen yritysten neuvonnasta saamasta hyödystä, nykytilasta ja kehittämistarpeista

Projektilla lisätään kohderyhmän yritystoimintaosaamista ja siten tasoitetaan tietä yrittäjän uralla sekä autetaan hallitsemaan yritystoiminnan riskejä. Projekti edistää myös keskeisten toimijoiden kuten työvoimatoimistojen ja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön yritystoiminnan ymmärtämystä.

Projektin aikana neuvontapalvelut monipuolistuvat ja siirtyvät osin ajasta ja paikasta riippumattomiksi eMentoroinnin ansiosta. Asiantuntijapankin avulla Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunnan osaaminen saadaan alkavien yrittäjien ulottuville. Teemaklinikoilla alkavien yrittäjien osaaminen kasvaa ja liikeidea jalostuu asiantuntija- ja vertaistuen kautta. Seurantatutkimusten avulla hankitaan palautetta aiemmin autettujen yritysten neuvonnasta saamista hyödyistä, nykytilasta ja kehittämistarpeista neuvonnan kehittämiseksi. Neuvontaorganisaatioiden ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteistyön systematisointi merkitsee tehtävien ja roolien selkeytystä sekä uusien yhteistyömuotojen kehittämistä, mikä puolestaan parantaa molempien toiminnan laatua ja tehostaa resurssien käyttöä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa kohderyhmille palveluistaan olemassa olevan verkoston kautta. Varsinaisesti projektin markkinointi tapahtuu neuvontapalvelun tuottajien kautta. Tiedotusta ja markkinointia toteutetaan myös työvoimatoimistojen kautta. Keskeinen kanava on kaikkien toimijoiden www-sivut. Neuvontapalvelujen asiakaspalvelupisteissä, starttihautomoissa ja työvoimatoimistoissa on saatavilla jaettavaa tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Tiedotuksessa pyritään käyttämään hyväksi myös paikallista ja alueellista mediaa esimerkiksi toimitettujen lehtiartikkeleiden ja lehti-ilmoitusten muodossa.

Projektin sisäinen tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse ja toimijoiden yhteistyöpalavereissa. Lisäksi käytetään Hämeen ammattikorkeakoulun portaalia, yrittäjyysverkoston tiedotteita, www-sivuja ja tapaamisia hyväksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sekä Hämeen ammattikorkeakoulu että neuvontaorganisaatiot esittelevät omissa verkostotapaamisissaan hankkeen aikana kehitettyjä uusia palvelutuotteita.

Projektin aikana tuotettua materiaalia (mm. ohjaus- ja neuvontamateriaalit, asiantuntijapankki) on nähtävillä toimijoiden www-sivuilla sitä mukaan kuin sitä syntyy.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 564 297

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 563 987

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 714 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 713 926

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli ohjauksella ja neuvonnalla edistää yritysten syntymistä ja uusien yritysten menestymistä Kanta-Hämeen seutukunnissa. Projektin kohderyhmänä olivat työhallinnon asiakkaat, jotka tarvitsivat ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamisessa. Kohderyhmänä olivat myös Hämeen ammattikorkeakoulussa ja sen eri koulutusalojen esihautomoissa opiskelevat yrityksen perustamista suunnittelevat opiskelijat, joita ohjattiin yritysneuvonnan piiriin. Neuvonnan kehittämisessä kohderyhmänä olivat myös seudulliset yrittäjyyden edistäjäorganisaatiot sekä Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstö.

Projektin keskeiset toimenpiteet olivat suunnitelman mukaan:

1. Yrittäjäksi aikovien ja juuri yritystoiminnan aloittaneiden neuvontapalvelu
2. eMentoroinnin kehittäminen
3. Asiantuntijapankin perustaminen
4. Teemaklinikoiden järjestäminen
5. Seurantatutkimusten tekeminen neuvontaa saaneiden yritysten nykytilasta
6. Hämeen ammattikorkeakoulun ja neuvontaorganisaatioiden yhteistyön kehittäminen
7. Starttihautomo- ja yrityspalveluverkoston sekä yrittäjyysakatemian menetelmällinen ja sisällöllinen kehittäminen kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, seminaareissa ja workshopeissa hankittujen tietojen ja kokemusten avulla
8. Projektin ja hankittujen palvelujen seuranta, arviointi sekä hyvien käytänteiden ja tulosten levittäminen.

Yritysneuvontapalveluiden hankinta kilpailutettiin. Kilpailutuksen perusteella neuvontapalvelun projektille tuottivat Hämeen Uusyrityskeskus sekä Hyvinkään-Riihimäen Seudun Uustyrityskeskus. Yritysneuvontapalveluja käytti 31.12.2012 mennessä projektin toiminta-alueella Hämeenlinnassa ja Hyvinkään - Riihimäen seudulla 2852 (tavoite 1200) henkilöä, joista naisia 1469 (tavoite 700). Uusia yrityksiä em. aikana perustettiin 847 (tavoite 700), joista naisten perustamia 388 (tavoite 300). Uusien yritysten myötä uusia työpaikkoja syntyi 1353 (tavoite 1100), joista naisten työpaikkojen osuus 649 (tavoite 500). Koulutus- ja henkilötyöpäiviä projektin aikana tehtiin 1194.

Opiskelijayrittäjyyden neuvontaa ja valmennusta kehitettiin ja lisättiin kehittämällä Starttihautomo- ja Starttihautomo-osuuskunnan toimintoja ja lomakkeistoa. Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön yrityskasvatukseen ja yritysneuvontaan liittyvää osaamista lisättiin osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin, seminaareihin ja workshopeihin.

Teemaluentoja ja -klinikoita asiakassuhteista, tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä, asiaks- ja myyntityöstä, markkinoinnista sekä pk-yrityksen taloushallinnosta alkaville yrittäjille järjestettiin syksyllä 2011, keväällä 2012 ja syksyllä 2012. Luennot järjestettiin samansisältöisinä sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä.

Seurantatutkimuksia hankkeen aikana tehtiin kaksi. Seurantatutkimusten tavoitteena oli selvittää, kuinka Uusyrityskeskukset ovat onnistuneet neuvontatehtävässään. Uusyrityskeskusten neuvontapalvelua piti hyödyllisenä 42 % vastaajista, 17 % vastaajista koki hyödyn olleen vähäinen. Vastanneista 75 % piti Uusyrityskeskusten neuvontaa asiantuntevana. Lisää neuvontaa ja valmennusta haluttiin kyselyyn vastanneiden mukaan mm. tuotekehitykseen, markkinointiin, yrityksen asiakkuuksiin sekä rahoitukseen ja taloushallintoon liittyvissä asioissa. Tähän tarpeeseen vastasivat hankkeen järjestämät teemaluennot ja klinikat.

Yritysneuvontaorganisaatioiden yritysneuvonnassa käyttämiä materiaaleja hyödynnettiin myös Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjien neuvonnassa. Projektin aikana kehitettiin toimintamalli opiskelijayrittäjien siirtymisestä starttihautomoympäristöistä yrityspalvelujen piiriin. Neuvontaorganisaatioiden asiantuntijapankki ja mentorointiverkosto on osittain myös Hämeen ammattikorkeakoulun hyödynnettävissä. Projektin aikana luotiin koulutuskonsepti alkavien yrittäjien teemaluentojen ja -klinikoiden järjestämiseksi. Hankkeen aikana muotoillut palvelut ovat kehittyneet vakioiduiksi tuotteiksi.

Projektin aikana saavutettiin projektille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet hyvin. Projektin aikana syntyneet tulokset ja käytännöt jatkuvat normaalina toimintana yritysneuvontaa tuottavissa organisaatoissa ja Uusyrityskeskuksissa. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjyyden edistäminen ja -neuvonta jatkuvat edelleen Starttihautomoissa ja muissa yrittäjämäisissä oppimisympäristöissä.