Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11034

Projektin nimi: Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus, MatkaSuTu

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 30.11.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työterveyslaitos, TY-osaamiskeskus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0220266-9

Osoite: Aapistie 1

Puhelinnumero: 030 4741

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ttl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ttl.fi/matkasutu

Vastuuhenkilön nimi: Helena Mäkinen

Asema: Suojautuminen ja tuoteturvallisuus -tiimin tiimipäällikkö

Sähköposti: helena.makinen(at)ttl.fi

Puhelinnumero: 030 474 2764

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat matkailualan työntekijät, innovaatioverkoston yritykset, tutkimus- ja oppilaitokset sekä niiden henkilöstö. Toiminta kohdistuu matkailualan oppilaitosten koulutuksen kehittämiseen uuden tiedon ja toimintamallien kehittämisellä, yritysten osaamisen kehittämisen ja tuotekehityksen tukemiseen. Projektissa muodostuneet turvallisuusjohtamisen työkalut suunnataan niin yritysten kuin opiskelijoiden käyttöön ja eri tahojen yhteiseksi kommunikaatio- ja osaamisväyläksi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa perustetaan verkkotietopankki, joka toimii dynaamisena innovoinnin työkaluna ja mahdollistaa tiedon levityksen laajasti yrityksille ja oppilaitoksille. Verkkopankin perustamisessa hyödynnetään soveltuvin osin Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelman Orkesterointi-Innon tukea.

Matkustajille suunnattu tietoiskuvideo on mahdollista suunnata lentoyhtiöille näytettäväksi Suomeen saapuville matkailijoille.

Lisäksi hanke mahdollistaa opinnäytetöiden tekemisen verkoston jäseninä toimivien oppilaitosten opiskelijoille, mikä tuottaa uusia ammattilaisia koko hankkeen toimialueelle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 99, joista naisia 63

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus, MatkaSuTu" -projektin tavoitteena on muodostaa innovatiivinen yritysten, tutkimus sekä oppilaitosten yhteistyöverkosto, joka kehittää monialaisia ratkaisumalleja matkailijan ja matkailualan työntekijän turvallisuuden edistämiseksi. Innovatiivisten ratkaisumallien syntymiseksi verkosto muodostetaan useista eri toimialan yrityksistä (turvallisuusjohtaminen, tekstiili-, vaatetus-, suojain-, paikannus-, kommunikaatio- ja matkailuala), tutkimus- ja oppilaitoksista (tekstiili- ja vaatetustekniikka, turvallisuuden johtaminen ja matkailuala). Lisäksi innovaatioverkoston tehtävänä on kehittää ja mallintaa innovaatioprosessia yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten väliseksi päivittäiseksi työkaluksi sekä kommunikaatio- ja oppimisväyläksi. Innovaatioverkoston jäsenet toimivat dynaamisessa yhteistyössä ja osallistuvat siten myös vuorovaikutteisesti innovaatioprosessin kehittämiseen. Innovaatioverkoston kautta tavoitetaan myös opiskelijat ja yritysten henkilöstö, jotka pääsevät hyödyntämään innovaatioverkoston tuloksia ja myös osallistumaan innovaatioprosessiin verkkotyökalujen avulla.

Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota matkailualalla esille tuleviin haasteisiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi kulttuurisiin tai fyysisestä ympäristöstä aiheutuviin tekijöihin, suojautumisen kehittämiseen, riskienarvioinnin kehittämiseen, kommunikointiin tai dokumentoinnin kehittämiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Hanke kehittää matkailualan työntekijän ja matkailijan suojautumista erityisesti ääriolosuhteissa ja -tilanteissa ja siten edelleen turvallista elämysmatkailua. Hankkeessa kehitetään työkaluja pk-yritysten toiminnan kehittämiseen, riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen sekä tuotetaan opetusaineistoa matkailun turvallisuuden kehittämiseksi.

Turvallisuuden kehittyminen edistää osaltaan matkailun kehittymistä ja sen imagoa. Organisaatioiden osaamisen kehittymisellä pyritään lisäämään yritysten tuottavuutta, työllistämisedellytyksiä sekä kansallista että kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi mahdollistetaan uusien monialaiseen tutkimustietoon pohjautuvien sekä sosiaalisten innovaatioiden syntymisen, kuten uudet toimintamenetelmät ja käytännöt, sekä uusien turvallisuusjohtamisen työkalujen soveltamisen yrityksessä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa tuotettua tietoa, tuloksia ja tuotoksia tullaan esittelemään projektin verkkosivuilla ja tiedotustilaisuuksissa. Vastaavasti projektin tuloksia ja tuotoksia tullaan julkaisemaan kansallisessa mediassa.

Projektissa tullaan tekemään matkailijoille suunnattu "tietoiskuvideo" turvallisen elämysmatkailun
edistämiseksi. Videon tavoitteena on kertoa Suomessa vierailevalle turistille lomamatkan
mahdollisuuksista ja samalla myös sen riskeistä, ympäristön oloista ja eri aktiviteeteissa suojautumisesta.

Matkailupalveluiden tuottajille tarkoitettu työsuojelulähtöinen koulutuspaketti valmistetaan alan yritysten ja oppilaitosten, kuten Ammattiopisto Lappia ja Piramk, käytettäväksi.
Tutkimustuloksia pyritään julkaisemaan kansainvälisissä tieteellisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa sekä alaan liittyvissä kongresseissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tietoa projektista ja sen aikana syntyneistä hyvistä käytännöistä annetaan julkisuuteen koko hankkeen aikana. Suurin työpanos tiedottamisessa ja tulosten levittämisessä tullaan tekemään viimeisen vuoden aikana (2011-2012). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu verkkosivujen tietopankin ja oppilaitosten avulla uusien koulutuspakettien muodossa. Järjestetyistä verkostotilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 003

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 003

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 376 474

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 376 474

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Matkailun katsotaan olevan maailmanlaajuisesti yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista. Suomessa matkailualan merkitys elinkeinona korostuu etenkin harvaanasutuilla alueilla. Matkailualan yrityksistä suuri osa on pienyrityksiä, joilla on vähäiset resurssit, sesonkiluonteinen työ ja usein asiakaslähtöinen turvallisuuskulttuuri.

Viime vuosien aikana suosiota ovat kasvattaneet erityisesti erilaiset elämyspalvelut, kuten esimerkiksi moottorikelkka- ja koiravaljakkosafarit. Matkailun ohjelmapalveluiden turvallisuuden hallintaan ja johtamiseen haasteita tuovat runsas alihankintatoiminta, ulkomaalaiset asiakkaat, kulttuurierot sekä toiminnan sesonkiluonteisuus. Suomessa ohjelmapalveluiden tuotantoon sekä työturvallisuuteen että asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät usein myös kylmyys, pimeys sekä vaihtelevat sääolot.

Hankkeessa muodostettiin monialainen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena oli kehittää turvallisuusjohtamisen työkaluja tapaturmien ehkäisemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi sekä parantaa matkailualan työntekijöiden ja matkailijoiden suojautumista innovatiivisin keinoin. Verkoston toimijoita olivat yrityksiä, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia mm. turvallisuuden, matkailun, tekstiili- ja vaatetuksen sekä suojautumisen aloilta.

Hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaus ja kyselytutkimus turvallisuuden nykytilasta suomalaisissa ohjelmapalveluyrityksissä. Kirjallisuuskatsauksessa vedettiin yhteen 11 selvityksen tuloksia vuosilta 2000 - 2010. Kyselytutkimuksella (n=65, vastausprosentti 23) kartoitettiin turvallisuuden, mukaan lukien hätätilannevalmius, tilaa suomalaisissa ohjelmapalveluja tarjoavissa yrityksissä.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella suurimmat puutteet ohjelmapalveluntuottajien turvallisuudessa olivat toiminnan järjestelmällisyydessä, suunnitelmallisuudessa sekä henkilökunnan hätätilanneosaamisessa, erityisesti ensiapu- ja alkusammutustaidoissa. Kyselyn perusteella tyypillisimpiä asiakkaille sattuneita tapaturmia olivat liukastumiset, kaatumiset, kompastumiset ja pienet nirhaumat. Useita turvallisuuspoikkeamia oli myös kirjattu kelkalla, reellä ja kanootilla kaatumisista, paleltumisista sekä moottorikelkan hallinnan menettämisistä. Työntekijöille sattuneet tyypillisimmät työtapaturmat olivat kaatumisia, liukastumisia ja venähdyksiä. Useaan työtapaturmaan oli liittynyt nosto- tai siirtotöitä, palovammoja sekä terien viiltoja. Perehdyttämisessä ja kouluttamisessa, erityisesti määräaikaisten työntekijöiden, oli yleisesti parannettavaa. Yrityksissä toivottiin enemmän turvallisuusyhteistyötä terveys- ja pelastusviranomaisten, muiden ohjelmapalvelutuottajien sekä poliisin kanssa koulutuksien ja harjoituksien muodossa.

Hankkeessa selvitettiin matkailualan erityispiirteitä suojautumisen näkökulmasta eri ohjelmapalveluissa niin kesällä kuin talvella. Kesällä suojautumisessa pitää ottaa huomioon kuumuus, UV-säteily, hyönteiset, kosteat ja tuuliset ympäristön olot sekä kylmät vesistöt, kun taas talvella kylmyys ja pimeys ovat merkittäviä tekijöitä.

Saatujen tulosten perusteella kokeneen eräoppaan ja satunnaisen matkailijan elimistö reagoi ääriolosuhteisiin eri tavalla. Kun siirrytään tavallisista lämpöoloista poikkeaviin olosuhteisiin, matkailija on alttiimpi lämpötasapainon häiriöille kuin opas. Esimerkiksi kylmässä ääreisosien verenkierto supistuu voimakkaasti ja kädet, sormet, jalat ja varpaat jäähtyvät epämiellyttävän kylmiksi. Oppailla elimistön sopeutumista on tapahtunut pitemmän ajan kuluessa ja elimistön reaktiot ovat näin lievempiä. Sopeutuminen kestää noin kaksi viikkoa, joten tavallinen noin viikon kestävä matka ei riitä sopeutumisajaksi. Oppaat ovat myös fyysisesti aktiivisempia, jolloin heidän lämmöntuottonsa on suurempi ja he pysyvät lämpimämpinä, eivätkä koe kylmää yhtä epämiellyttävänä kuin useat matkailijat.

Myös pukeutumisosaamisessa on eroja oppaiden ja satunnaisten matkailijoiden välillä. Pukeutumisessa ja vaatemateriaalien valinnassa oppailla on omakohtainen kokemus ja he tunnistavat vaadittavan vaatetuksen tarpeen. Sen sijaan matkailijoilla omakohtainen kokemus saattaa olla vähäistä ja ohjeistusta kerrospukeutumiseen ja oikeiden materiaalien valintaan tarvitaan. Vaatetuksen värityksellä voidaan myös parantaa turvallisuutta. Värikäs vaatetus auttaa opasta erottumaan joukosta ja helpottaa ryhmän löytymistä pelastustilanteissa maastossa ja vesillä.

Hankkeen monialainen verkosto tuotti työhyvinvointia edistäviä työkaluja sekä yritysten että oppilaitosten hyödynnettäväksi: Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio toimii matkailualan ohjelmapalveluja tuottavan yrityksen apuna turvallisen, ammattitaitoisen ja menestyksekkään työn suunnittelussa. Talvimatkailijan oppaassa on tietoa kylmän vaikutuksista, pukeutumisesta talvella sekä talviurheilulajeissa toimimisesta. Näiden lisäksi tuotettiin koulutuspaketti matkailualan turvallisuudesta sekä Turvallisesti talvilomalla Suomessa -video.