Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11036

Projektin nimi: Creative Managers - Luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: cm.pkamk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: anne.ilvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 050 311 6314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdentuu luovista toimialoista erityisesti luovan talouden (esim.media-, elokuva- ja populaarikulttuurin, matkailun, tapahtumajärjestäminen, urheilun sekä tanssin) aloille. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan ammattilaistoimijat: yritysten edustajat, freelancerit, luoviin aloihin kytkeytyvien järjestöjen ja organisaatioiden edustajat ja alueen oppilaitosten henkilöstön edustajat.Yksittäiset henkilöt, organisaatiot ja yritykset ovat tiedossa perustuen aiempaan kehittämistoimintaan ja alueella toimivaan tuotantopalveluympäristöön.

Creative Managers -valmennusohjelmaan valitaan 40 koulutettavaa avoimen hakumenettelyn avulla. Avoimiin koulutustilaisuuksiin osallistuu yhteensä 150 muuta koulutettavaa.

Projekti järjestää avoimia teemakohtaisia seminaareja kaikille luovan alan kehittämisestä kiinnostuneille julkisille ja yksityisille toimijoille. Hanke toimii koordinoivana hankkeena myös muille luovan alan tai sen rajapintaan sijoittuville toimenpiteille. Hanke tekee yhteistyötä nykyisen AKO- ja tulevan KOKO -ohjelman kulttuuriverkoston kanssa siten, että CM täydentää verkoston toimintaa tarjoamalla kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä mm:

1.toteutettavan valmennusohjelman kautta
2.verkostoja hyödyntävän yritys- ja liiketoiminnan kehittämisen kautta
3.ohjausryhmätyöskentelyn kautta

Creative Manager hankkeessa valmennusohjelman kautta täydennetään alueellista luovan talouden ja luovan alan verkostoja ja toimintafoorumeita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Palvelualan yritykset (matkailusektori, ohjelmapalvelut, teemakohtaiset verkostot)
Kunnat ja erityisesti kuntien kulttuuritoimet
Hallintoviranomaiset, joille luovan alan alueellinen kehittäminen kuuluu työnkuvaan
Sähköisen liiketoiminnan aloilla toimivat yritykset (matkailu, kulttuuri)
Urheiluseurojen edustajat ja yhdistykset (Hankkeen liittymäpinta tähän on erityisesti urheilun ja tapahtumatuottamisen välinen yhteys, sen vahvistaminen ja kansainvälisen tapahtumatuottamisen osaamisen lisääminen urheilutapahtumissa).
Taitelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 161, joista naisia 80

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erittäin harvalla alueella Suomessa on edellytyksiä ja mahdollisuuksia nousta vakavasti otettavaksi alueeksi, joka tukee luovan talouden (esimerkiksi media-, elokuva- ja populaarikulttuurin, matkailun, tapahtumajärjestäminen, urheilun sekä tanssin) kehittämistä laaja-alaisesti. Creative Managers vahvistaa luovan alan toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten keskinäistä verkottumista, luovan alan päämäärätietoista verkostojen hallintaa, säännöllistä ja koko maakuntaa koskevan koordinoinnin toteuttamista. Hankkeen lisäarvona nähdään luovien alojen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ja alan toimijoiden työllistymiseen vaikuttaminen. Erityisesti uusien palveluinnovaatioiden sekä luovan alan yritysten ja yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen edesauttavat alueen elinkeinoelämän vahvistumista ja uusien työmahdollisuuksien vahvistumista Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomessa.

Projektin tuloksena on toteutettu luovan alan kansainvälisen valmennusohjelma, management -taitojen lisäys, ammattilaisverkosto on kehittynyt tehokkaaksi palveluntarjoajaverkoksi, yritysten palvelutoiminnan tuotekehitys merkittävästi kasvanut ja markkinointiin panostettu.Osaamis- ja asiantuntijakoulutuksen ja yrityksille suunnatun täydennyskoulutuksen avulla on luotu luovan alan ja elämysteollisuuden asiantuntijuutta, innovaatiotoimintaa, pysyvää alaan liittyvää koulutusta sekä yrittäjyyttä. Alueen kilpailukyky ja monipuolinen palveluntarjonta on kasvanut, työllistymismahdollisuudet parantuneet, liiketoiminnan palvelutarjonta laajentunut erityisesti hankkeen aikana syntyneiden uusien verkostojen syntymisen kautta. Alan toimijoilla on hankkeen päätyttyä kansainvälinen tukiverkosto käytössään, Advisory Board.Tulokset eriteltynä:

1. Creative Managers - valmennusohjelma PKAMK:n monialaisena koulutuskokonaisuutena (jatkuvuus), kytkökset muuhun koulutukseen (mm. yamk)

2. 40 valmennusohjelmasta valmistunutta Creative Manageria

3. 150 luovan alan toimijaa täydentää osaamistaan

4. Luovan talouden alueellinen tuotanto- ja palveluverkosto

5. International Advisory Board (mentorointi, verkottuminen ja osaamisen syventäminen)

6. 2K3D -opetusmateriaalit, testit ja pilotit

7. Rahoitus-, liiketoiminta-, sopimus- ja muun osaamisen tason kasvu

8. Alueelliseen luovaan talouteen kohdistuva ja osaamista esittelevä markkinointi- ja promootiojulkaisu kansainväliseen markkinointiin

9. Kulttuuriviennin verkostojen muodostuminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestintävastaavien ja hankkeeseen sitoutuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa projektin alussa.

Tiedotussuunnitelmassa huomioidaan seuraavat asiat:
1. sähköisten välineiden hyödyntäminen
2. sähköpostiryhmät
3. www-sivut
4. Suora tiedottaminen (yritykset, oppilaitokset, yhteisöt ja muut organisaatiot)
5. Tarvittavat lehti-ilmoitukset
6. Säännölliset kuukausitiedotteet tms. foorumit (web 2.0)
7. Tulosten levittäminen erillisen tiedotussuunnitelman mukaan

Viestinnässä tullaan hyödyntämään perinteisten menetelmien lisäksi uusia sosiaalisen median keinoja kohderyhmän tavoittamiseksi ja sisäisen tiedottamisen välineenä. Lisäksi hyödynnetään yritysyhteistyön kautta tulevia kansainvälisiä tiedotuskanavia ja mahdollisuuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä laaditaan hankken alussa.Hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista tiedotetaan koko projektin ajan. Projektista laaditaan julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan ja sitä jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäville tahoille. Julkaisu tehdään myös sähköisenä versiona. Hyvistä käytäntöjä levitetään kansallisesti ja kansainvälisesti hyödyntäen hankkeen perustamaa 'international advisory boardia'.

Hyvien käytäntöjen levittämisen liittymäpintoina PKAMK:n omaan koulutustoimintaan toimivat vuoden 2009 alussa perustettava monialainen Luovien alojen keskus (viestintä, matkailu, musiikki, tietojenkäsittely) ja sen monialaiset luovan talouden opinnot (valmisteilla), Sisältösuunnittelun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) koulutusohjelma (haettavana) ja PKAMK:n koulutusohjelmien eri projektioppimisympäristöt (esimerkiksi viestinnän koulutuksen Cadimedia-ympäristö syventäviin opintoihin, muotoilun DArt-palvelukeskus, tietojenkäsittelyn toteuttamat virtuaaliopetusympäristöt).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 547 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 547 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 630 518

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 631 062

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Creative Managers -projektin toteutuksen myötä on tehty näkyväksi luovan talouden mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Luovien alojen kehitysprosessi on kulkenut rinnan projektin kanssa ja osaamispääoman kasvu tulee näkyväksi viiveellä uusien tuotantojen myötä. Projektilla on pyritty lisäämään osaamista luovilla aloilla työskentelevien ammattilaisten parhaaksi. Näkökulmana on ollut kyetä vastaamaan kansainvälisen tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeisiin sekä kehittämään digitaaliseen teknologiaan liittyvää osaamista. Panostamalla ja vankistamalla yritysosaamista alueella vahvistetaan erikoisosaamista ja tehostetaan toimijoiden työllistymismahdollisuuksia.
Projektisuunnitelman tulostavoittesta;
1. Creative Managers -valmennusohjelma PKAMKn omana koulutuksena jatkossa > suunniteltiin valmennusohjelman aineistoja hyödyntäen tapahtumatuottamisen erikoistumisopinnot 30 op, jotka oli tavoitteena toteuttaa luokuvuonna 2012-2013. Hakuajan puitteissa ei saatu minimiryhmäkokoa täyteen ja yllättäen PKAMK ei toteuttanut jatkohakua, joten koulutus jää toteuttamatta. Keskeiset opetussisällöt on esitelty loppuraportissa.

2. Valmennusohjelmasta valmistuu 40 Creative Manageria > todistukset sai 29 valmennettavaa ja näistä 12 ylitti 20 opintopisteen rajan. Näistä henkilöistä 6 suoritti yli 25 opintopistettä. Tämä kertoo toteutuksessa todetun asian, että osa valmennettavista oli erittäin innostunuita ja aktiivisia valmennusohjelmassa, mutta osa jäi hyvin pasiivisiksi.

3. 150 luovan alan toimijaa täydentää osaamistaan > seurantaraporttiin on voitu kirjata yli 160 eri henkilöä osallistuneeksi projektin järjestämiin tilaisuuksiin, joten aluevaikuttavuutta on varmasti ollut. Esimerkkinä tästä kerrottakoon, että hyvien käytäntöjen osalta toteutettiin kaksi kestävän kehityksen ja tapahtumatuottamisen yhdistävää koulutusseminaaria yhdessä Joensuun Popmuusikot ry:n kanssa.

4. Luovan talouden alueellinen tuotanto- ja palveluverkosto > valmennusohjelmaan sitoutuneet ovat paremmin oppineet tuntemaan toisensa. Erilaisia freelanceriussopimuksia, produktio- ja tuotantokohtaisia työryhmiä toimii alueella aiempaa ammttimaisemmin.

5. International Advisory Board (mentori, osaamisen syventäminen, verkottuminen) > Kansainväliset kouluttajat ovat antaneet arvokasta osaamisen siirtoa valmennusohjelman toteutuksessa ja he ovat vierailunsa jälkeenkin vastanneet mm. sähköpostitse erityiskysymyksiin. On siis olemassa asiantuntijoiden verkko, jota projektiin osalllistuneet voivat hyödyntää tarpeidensa mukaan itsenäisesti. Projekti toteutti suunnitelman mukaisesti AB:n konseptoinnin ja malli varsinaisessa loppuraportissa. Kertynyt osaamispääoma on hyödynnettävissä mikäli suhdannetilanteet muuttuvat myönteisemmiksi.

6. 2K3D -opetusmateriaali, testit ja pilotit > kertyi runsaasti. Siintävät Vuoret -fiktioelokuvaa varten kerätty stereoskooppinen kokemus jäi torsoksi, kun Suomen elokuvasäätiö ei myöntänyt tuotantotukea kuvauksiin v. 2011. Tämä kertoo luovien alojen riskiherkkyydestä. Tuloksekkaampi on Outokummussa suoritetut ilmakuvaukset, joiden kuvamateriaalia on nähtävillä valmiissakin tallenteessa mm. Outokummun Aarrekaupunki-konseptin markkinoinnissa. Teknologiaosaamisen koulutuksien toteuttamisen myötä Pohjois-Karjalan osaamiskeskittymä oli hetken aikaa 2010-2011 kansallista kärkeä. Teknologian kehittyminen on erittäin nopeasyklistä; laitteistot ja ohjelmat päivittyvät kvartaalijaksoin, joten myös osaamisen kouluttamisen pitää olla jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämiseksi.

7. Rahoitus-, liiketoiminta-, sopimus- ja muun osaamisen kasvu > valmennusohjelmassa managementtaitojen lisäämiseksi toteutui runsaasti kontaktikoulutusta liiketoiminnan eri sektoreille. Koulutukset on listattu loppuraportissa.

8. Alueelliseen luovaan talouteen kohdistuva ja osaamista esittelevä markkinointi ja promootiojulkaisu kansainväliseen markkinointiin > Aarrekaupunki-tallenne on sellainen, sillä siinä ei ole kielirajoitteita ja jakelu onnistuu You tube -palvelun kautta globaalisti. Projektin valmennettavat, valmennusohjelmassa kouluttaneet ja seminaareissa vierailleet kv-asiantuntijat ovat antaneet omat näkemyksensä luovien alojen kehittymisestä erityispiirteineen julkaistavassa artikkelikokoelmassa. Julkaisu tulee olemaan sähköinen ja se löytyy PKAMKn julkaisusarjasta internet-sivustolta.

9. Koordinoitu kulttuuriviennin verkosto> valmennettaville on ohjeistettu kansalliset vientiverkostot, mm. MUSEX, FAVEX, Finpro
Projektin tavoitteisiin on pyritty valmennusohjelmalla, joka koostuu management-taitojen ja teknologiaosaamisen parantamiseen painottuvilla koulutusjaksoilla sekä sitoutuneiden organisaatioiden pilottien kehittämistyöhön. Kansainvälistyminen ja verkottuminen ovat läpileikkaavina osatekijöinä kokonaisuudessa, joka tähtää valmennettavien henkilöiden osaamisen kasvuun. Alueellisen toimintaympäristön kehittymiseen luovan talouden näkökulmasta on hyvät edellytykset tärkeimpien strategioiden huomioidessa luovien alojen hyödyntämispotentiaali.