Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11037

Projektin nimi: Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä / Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginkirjasto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: PL 4100

Puhelinnumero: (09) 310 8511

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lib.hel.fi

Projektin kotisivun osoite: kiravo.kirjastot.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Komulainen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: marja-liisa.komulainen(at)hel.fi

Puhelinnumero: (09) 310 85506

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin tuottaman lähiopetuksen osalta projektilla on viisi kohderyhmää.

1. Kirjaston henkilökunta.
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Lohjan ja Raision kaupunginkirjastojen sekä Inkoon ja Kirkkonummen kunnankirjastojen henkilökunta, joilla on tarvetta hankkia ja täydentää tiedonhankintaan ja -hallintaan sekä sen ohjaamiseen tarvittavia pedagogisia ja sisällöllisiä valmiuksia.

2. Se työikäinen väestön osa, joilla on heikot tiedonhaun, tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot. Tähän kuuluu sekä työelämässä että sen ulkopuolella olevia. Näitä osallistujia tavoitetaan valtakunnallisen järjestön (Marttaliitto ry ja sen alueyhdistysten, Uudenmaan Martat ry, ja Varsinais-Suomen Martat ry) kautta.

3. Pienyrittäjät Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Lohjalla ja Raisiossa, jotka tarvitsevat tiedonhaun taitoja ammatillisen osaamisensa ja oman yritystoimintansa tueksi.

4. Opettajat ja opinto-ohjaajat.
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lohjan kaupunkien sekä Kirkkonummen kuntien peruskoulun ja toisen asteen opettajat ja opinto-ohjajaat, joilta puuttuu tiedonhaun ja sen ohjaamiseen tarvittavia pedagogisia ja sisällöllisiä valmiuksia.

5. Toisen asteen opiskelijat.
Pääkaupunkiseudun sekä Kirkkonummen kunnan toisen asteen opiskelijat, jotka tarvitsevat tiedonhaun valmiuksia menestyäkseen jatko-opinnoissa korkeakoulu- ja muilla tasoilla ja edistääkseen työllistymistään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ei ole maantieteellisesti rajattu.

Kohdassa 5.6. mainitut kirjastokimppojen verkostot hyödyntävät projektin tuloksia. Myös kimppakirjastojen asiakkaat hyödyntävät osallistuvan kirjaston projektin aikana saavutettua tietotaitoa ja projektissa toteutettuja opetuspaketteja ja materiaaleja.

Projektissa luotu uusi yhteistoimintamalli ja palvelukonsepti on monistettavissa ja laajennettavissa valtakunnallisesti ja kaikkien yleisten kirjastojen toimintaan. Yleisten kirjastojen keskuskirjastona Helsingin kaupunginkirjasto voi levittää projektissa tuotettua palveluja ja materiaalia valtakunnallisesti yleisten kirjastojen hyödynnettäväksi.

Projektissa luodut täydennyskoulutusmateriaalit ja oppimisaihiot ovat maanlaajuisesti kaikkien toisen asteen oppilaitosten hyödynnettävissä.

Projektissa luodut opetusmateriaalit ja tietopaketit tukevat paikallista ja alueellista elinkeinotoimintaa.

Marttaliitto ry:n ja Uudenmaan Martat ry:n sekä Varsinais-Suomen Martat ry:n kautta projektin tuloksia voidaan monistaa näiden alueyhdistysten kautta maanlaajuisesti.

Projektin tuottamat koulutusaineistot ovat materiaalipankkina verkossa kaikkien yleisten kirjastojen ja näiden asiakkaiden sekä oppilaitosten ja yrittäjien hyödynnettävissä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 496, joista naisia 408

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä - Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

Tavoitteet:
Osallistujien tiedonhankinta-, haku-, ja -hallintataitojen sekä pedagogisten taitojen vahvistaminen.
Kirjastojen, kirjastoverkon ja muiden sähköisten aineistojen tuntemuksen, käytön sekä kirjastopalvelujen käytön lisääminen.
Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedonhankinnan ja -hallinnan tukena.
Osallistujien osaamisen ja työllistymisen edistäminen parempien tiedonhankintataitojen myötä.

Toiminta:
1. Opetus ja täydennyskoulutus, aiheena tiedonhallinta- ja hankintataidot. Opetus suunnitellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Kohderyhmät: kirjastohenkilökunta, työikäiset, erit. naiset, pienyrittäjät, peruskoulun ja toisen asteen opettajat ja opinto-ohjaajat sekä toisen asteen opiskelijat.

2. Laaditaan sähköisten tiedonlähteiden ja aineistojen pohjalta eri kohderyhmille räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia tukemaan tiedonhankintataitojen opetusta ja opiskelua.

3. Opetuksessa ja oppimisaihioiden luomisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median mahdollisuuksia ja palveluita. Oppimateriaalit ovat käytettävissä sekä fyysisessä tilassa tapahtuvissa asiakas- ja täydennyskoulutuksissa että itsenäisen opiskelun tukena.

4. Materiaalipankin luominen projektissa tuotettujen materiaalien pohjalta. Luodaan tiedonhankintaitojen opetuksen tueksi materiaalipankki, joka tallennetaan osaksi valtakunnallista Kirjastot.fi -portaalia.
Se toimii suomeksi ja ruotsiksi ja tukee kirjastojen asiakas- ja henkilökuntakoulutusta sekä kuntalaisten itsenäistä opiskelua. Palveluun luodaan kumppaneiden yhteistyönä tiedonhankintaa tukevaa aineistoa, joka on avoimesti hyödynnettävissä, myös esim. osaksi koulujen oppimisympäristöjen tiedonhankinnan materiaaleja.

5. Kokemusten kerääminen ja levittäminen sekä projektista tiedottaminen.

Tulokset:

Uusi palvelukonsepti ja toimintamalli, jossa kirjasto toimii keskiössä ja aktiivisessa yhteistyössä erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa.
Malli on sellaisenaan monistettavissa maantieteellisesti ja laajennettavissa ko. kohderyhmien lisäksi muihinkin asiakasryhmiin.

Projektiyhteistyön tuloksena on tuotettu kirjastojen/ kirjastoverkon ja verkon muista sähköisistä aineistoista tietopaketteja erilaisten kohderyhmien tiedonhankinnan tarpeisiin ja tiedonhankinnan koulutukseen.

Osallistujien parantuneet tiedonhankintataidot, kirjastoaineiston käyttötaidot ja osaaminen ovat lisänneet heidän mahdollisuuksiaan työllistyä, pysyä pidempään työelämässä sekä hyödyntää näitä taitoja opiskelussa.
Kirjaston tietämys asiakaskuntansa ja kuntalaisten tiedontarpeista on lisääntynyt. Kirjaston mahdollisuudet tukea paikallista elinkeinotoimintaa on parantunut. Kirjaston palvelukyky on parantunut.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa muodostuu kumppaneiden verkosto, joka aktiivisesti tiedottaa projektista. Projektin toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan kirjastoalan ja kumppaneiden osoittamilla
eri tiedotuskanavilla, esim.
- Kirjastolehti, Signum, Tietoasiantuntija, Yrityssanomat, YrittäjäINFO, Marttalehti
- kirjastoalan valtakunnallinen Kirjastot.fi -portaali ja kumppaneiden verkkosivut ja verkkolehdet

Projektille laaditaan kotisivu, jolla sen käynnistymisestä ja etenemisestä tiedotetaan.
Projektista laaditaan esite, jota jaetaan eri seminaareissa ja tilaisuuksissa.
Projektista kerrotaan puheenvuoroin mm. kirjasto- ja opetusalan koulutustilaisuuksissa.
Projektin toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan muille samasta ohjelmaosiosta rahoitusta saaneille hankkeille.
Hankkeen päätösvaiheessa projektin tuloksista ja tuotteista tiedotetaan kirjastoalan
ajankohtaisissa tilaisuuksissa sekä loppuseminaarissa.
Projektin kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi ollaan yhteistyössä
muiden samasta ohjelmaosiosta rahoitettujen hankkeiden kanssa.
Projektista laaditun loppuraportin pohjalta ja projektin tuloksista toimitetaan tiedote.
Tiedottamisessa hyödynnetään verkottunutta kirjastokenttää ja Helsingin kaupunginkirjaston roolia valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona, jonka kautta projektin tuottamasta uudesta toimintamallista ja palvelukonseptista voidaan tehokkaasti tiedottaa maan kaikille kirjastoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009
Luodaan yhteyksiä hankkeisiin, joille on myönnetty rahoitusta samasta ESR-ohjelma- kokonaisuudesta ja sovitaan kokemusten vaihdosta näiden kanssa.

2010
Pidetään yllä yhteyksiä muihin hankkeisiin.
Projektista, sen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan projektille luodun tiedotussuunnitelman mukaisesti, kirjasto- ja opetusalan sekä muiden yhteistyötahojen lehdissä. Hankkeen tuloksia ja toimintaa esitellään yhteistyökumppaneiden edustamien alojen koulutustilaisuuksissa.

2011
Pidetään yllä yhteyksiä muihin vastaaviin hankkeisiin.
Hankkeen tuloksia ja toimintaa esitellään yhteistyötahojen näyttely- ja koulutustilaisuuksissa.

2012
Esitellaan projektin tuloksia ja tuotteita yhteistyössä muiden ESR-hankkeiden kanssa.
Projektin tuottamista hyvistä käytännöistä tiedotetaan hankkeen eri osapuolille, kohderyhmien edustajille ja tiedotusvälineille.

2013
Proejktin toiminnan ja tulosten levittämiseksi hankitaan projektin ulkopuolelta pilottikirjastoja, jotka voisivat aloittaa projektin mallin mukaisen koulutustoiminnan omassa toimintaympäristössään ja toimisivat näin esimerkkeinä alueensa muille kirjastoille.

Tiedottamisessa hyödynnetään kirjastokenttää, joka on verkottunut kautta maan sekä Helsingin kaupunginkirjaston roolia valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 627 575

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 601 849

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 878 919

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 872 795

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hyvät tiedonhankinta- ja -hallintataidot ovat keskeisiä valmiuksia pysyä työelämässä ja jatkokouluttautua sen tarpeiden mukaan. Tiedonhankintataitoinen kansalainen osaa hakea, jäsentää, arvioida ja käyttää tietoa soveltaen. Osa tiedonhallintaitoa on taito hyödyntää työssä ja opiskelussa tietopalveluita ja niitä sähköisiä aineistoja, joita kirjastoihin on hankittu kansalaisten maksutta käytettäväksi.
Kirjaston yhtenä tehtävänä on tukea oppimista eri elämänvaiheissa, myös työelämän ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Se on peruspalveluna oppimisympäristö, joka on vapaasti käytettävissä oppimisen, työn ja arjen tueksi. Mikään muu organisaatio ei voi tarjota käyttäjilleen yhtä laajaa tiedonlähteiden sisältöä. Kirjastojen toimintaa linjaavassa opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopolitiikka 2015 -julkaisussa todetaan, että kirjastoissa on hankittuna paljon sähköisiä aineistoja, osin myös verovaroin tuotettuja, mutta joiden olemassaolosta kuntalaiset eivät tiedä. Projektin lähtökohtana on ollut vastata aikuisikäisen väestön tähän koulutustarpeeseen ja tarjota erilaisille aikuisryhmille räätälöityä koulutusta informaatiolukutaitoon ja antaa osallistujille valmiuksia tiedon hankintaan ja hallintaan. Tarkoituksena on ollut tukea elinikäistä oppimista tarjoamalla valmiuksia pysytellä ajan tasalla, työllistyä ja pysyä pidempään työelämässä.

Parantaakseen palveluaan kirjasto tarvitsee tietoa asiakkaiden tiedontarpeista ja siksi yhteistyötä erilaisten paikallisten kuntalaisryhmien kanssa. Projektissa ovat toimineet yhteistyössä yleiset kirjastot (Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Raision, Lohjan, Kirkkonummen ja Inkoon kirjastot), opetusvirastot (Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien opetusvirastot) sekä järjestöt (valtakunnallinen kansalaisjärjestö Marttaliitto ry. ja paikallinen ammatillinen järjestö Helsingin Yrittäjät ry.).
Tarkoituksena ja lähtökohtana on ollut tuottaa paikalliselle yhteistyölle esimerkki ja toimintamalli, jossa kirjasto toimisi aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten kumppaneiden kanssa, yhteisönsä elinkeinotoimintaa ja arkielämää tukien.

Koulut ovat aina olleet kirjastojen luontevia yhteistyökumppaneita, luokkakäynnit sen vakiintuneena muotona. Projektissa on laajennettu tätä yhteistyötä opettajien ja opinto-ohjaajien tiedonhankinnan ohjaukseen. Kuten kirjastojen, myös Marttaliiton toimintaan kuuluu tiedon välittäminen arjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Marttaliitolla on toista tuhatta alueellista yhdistystä eri puolilla maata, mikä tuo toiminnan jatkumiselle lähikirjaston kanssa hyvät mahdollisuudet. Yrityksen menestyminen vaatii päivitettyä tietoa ja tiedonhankintataitoa, jota on helposti löydettävissä verkosta tai lähikirjaston ja sen tietopalvelun kautta. Paikallisten ja alueellisten yrittäjäyhdistysten runsaus lisää kirjastojen mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä tämän sektorin kanssa.

Projektissa on tuotettu opetusmateriaaleja tarkoituksena tukea ja kehittää kirjastojen ja erityisesti aikuisväestön tiedonhankinnan ohjausta ja informaatiolukutaitoa. Materiaalit on suunniteltu projektin kohderyhmien (opettajat, opinto-ohjaajat, pienyrittäjät, yhdistysten jäsenet, lukiolaiset) koulutukseen ja ovat avoimesti hyödynnettävissä sellaisenaan tai erilaisten aikuisryhmien tai paikallisiin tarpeisiin muokaten. Tavoitteena on ollut, että kirjastot voisivat laajentaa projektissa pilotoitua toimintaa erilaisiin asiakas-, harrastus- tai ammatillisiin ryhmiin.
Tuotetut opetusmateriaalit on käännetty myös ruotsiksi ja talletettu osaksi Kirjastot.fi -portaalia ja osoitteeseen http://kiravo.kirjastot.fi.

Projektin lähtökohtana on ollut tukea kirjastojen yhteistyötä erilaisten paikallisten kumppaneiden kanssa ja antaa siihen työkaluja, esimerkkejä ja toimintamallia. Projektissa on paikallisten toimijoiden (koulut, yhdistykset, järjestöt) kautta tavoitettu aikuisväestöä ja uusia kirjastonkäyttäjiä.
Materiaalien pohjalta on projektissa koulutettu kokonaisuudessaan 496 osallistujaa (opettajia, opinto-ohjaajia, marttoja, pienyrittäjiä, kirjastohenkilökuntaa) sekä 776 lukiolaista. Pienyrittäjiä osallistui projektin koulutukseen 93 eri yrityksestä.

Tavoitteena on ollut markkinoida ja avata kuntalaisille kirjastojen palveluita sekä
- tukea kuntalaisten elinikäistä oppimista ja ohjata kuntalaisia hyödyntämään kirjaston ja kirjastoverkon aineistoja ja tietopalveluita sekä opastaa niiden käyttöön
- saada tietoa kuntalaisten tiedontarpeista ja segmentoida lajan, heterogeenisen aikuisväestön tiedontarpeita
- antaa esimerkki ja malli hyödyntää asiakasrajapintaa ja tietoa siitä, millaisia valmiuksia kuntalaisilla on käyttää ja hyödyntää kirjastoverkon ja verkon muita sähköisiä aineistoja
- tuotteistaa kirjaston palvelutarjontaa, esitellä tietopalvelua uudella tavalla ja selkiyttää kirjaston palvelukuvaa
- lisätä kirjastojen yhteistyötä ja aktiivista vuorovaikutusta erilaisten paikallisten kumppaneiden kanssa.