Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11040

Projektin nimi: Forssan seudun aloittavien ja jatkavien yritysten neuvontapalvelut

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1046929-1

Osoite: Koulukatu 13

Puhelinnumero: 03 4240 4720

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.fskk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Timo Lindvall

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: timo.lindvall(at)fskk.fi

Puhelinnumero: 0500 815 072

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritystoiminnan aloittavat tai aloittaneet henkilöt, jotka kokevat tarvitsevansa ohjaus- ja neuvontapalveluita. Henkilöt voivat olla työttömiä, työssä olevia tai opiskelunsa päättäviä. Projekti antaa neuvontaa ja opastusta myös yrityksille, joiden toimintaedellytykset ovat äkillisen rakennemuutoksen seurauksena oleellisesti muuttuneet.
Yritysneuvonta seudun yrityksille yleisesti.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seudun oppilaitokset yrityskasvatuksen osalta. Yrittäjäkoulutusta tarjoavat alan oppilaitokset. Seudun kunnat toimitilojen, työvoiman ja yrityselämän palveluiden kysynnän muodossa. Seudun asukkaat palveluntarjonnan ja kilpailun lisääntyessä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 360, joista naisia 144

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 349, joista naisia 162

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 293, joista naisten työpaikkoja 117

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 260, joista naisten työpaikkoja 137

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 225, joista naisten perustamia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 195, joista naisten perustamia 96

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on edesauttaa kannattavan yritystoiminnan syntymistä Forssan seudulle. Nykymuotoinen yritysneuvonta ei kaikilta osin enää kykene vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön eikä uudenlaisten arvoketjujen vaatimuksiin. Kohderyhmän muuttuminen perinteisestä tuotantoyrityksestä palvelua tuottavaan asiantuntijayritykseen, vaatii yritysneuvojien oman osaamisen päivittämistä ja jatkuvan kehittymisen systemaattista suunnittelua. Merkittävä muutos on tapahtunut myös sähköisen liiketoiminnan laajentuessa eri toimialoille. Projektilla pyritään lisäämään yrittäjiksi aikovien tietoisuutta yritystoiminnasta ja synnyttämään heissä liiketoiminnallista ajattelua. Em. asioiden sisäistäminen luo paremman pohjan yrityksen selviytymis mahdollisuudelle. Projektin kohderyhmänä ovat myös seudun äkillisestä rakennemuutoksesta kärsivät yritykset, joiden toimintaan nopea muutos toimintaympäristössä on vaikuttanut. Näille yrityksille pyritään rakentamaan neuvonnan kautta pohjaa uuden yritystoiminnan löytymiseen ja / tai kustannusten järkeistämiseen kannattavalle tasolle. Järkivihreä Forssan seutu -teeman mukaisesti alkavien yritysten ympäristötietoisuutta ja kestävän kehityksen merkitystä pyritään korostamaan jo liiketoimintasuunnitelmassa. Seudun vahvaa osaamista energia ja ympäristöliiketoiminnassa halutaan hyödyntää laajemminkin eri toimialoilla uuden tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä. Projektin tavoitteena on myös yritysten verkottuminen, osaamisen kasvattaminen sekä uusien toimintamallien havaitseminen esim. kolmannen sektorin huomioiminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

www-sivuston kautta (FSKK:n omat sivustot)
TE-toimisto ohjaa asiakkaita
Oppilaitosten tutustumiset
YES-keskus pilotointi oppilaitoksille
FSKK:n oma NETTERI-julkaisu verkossa + sähköpostitse
Lehtiartikkelit kehittämisyhtiön toiminnasta

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tuottama materiaali on vapaasti käytettävissä.
Seudullisten kehittämisyhtiöiden (SEKES) kautta välitettävät hyvät käytännöt
Yhteistyö eri organisaatioiden kautta (FAI, Faktia, HAMK)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 266 389

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 236 176

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 337 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 306 988

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on ollut erittäin tärkeä kehittämiskeskuksen yrityskehityksen kehittämisen kannalta. Perinteisesti neuvojat ovat joutuneet luomaan työkalunsa ja toimintatapansa itse tyhjästä. Yhteiset työkalut ja menettelytavat helpottavat huomattavasti etenkin uuden neuvojapolven työtä.

Kehitystyössä luotiin yritysrekisteri, yritysneuvonnalle saatiin yhteinen asiakastietokanta, uusille työntekijöille tehtiin perehdyttämisosio , laatujärjestelmän toimintaohjeet päivitettiin , luotiin yritysrekisteri ja kehitettiin crm-ohjelmiston käyttöä.
Asiakaspalvelussa toteutettiin mm kriisiyritysten neuvontaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Toimenpiteen myötä yrityskehityksen osaaminen yrityssaneerauksesta ja hallitusta yrityksen alasajosta paranivat. Kaikki nämä toimenpiteet olisivat jääneet tekemättä tai ne olisi tehty paljon vaatimattomammin, jos asioita olisi yritetty viedä eteenpäin ilman hanketta.

Yritystulkki-ohjelmisto yhdessä Yritys-Suomi sivustojen kanssa parantavat asiakkaiden tiedonsaantimahdollisuuksia 24/7. Alustavasti tuntuu kuitenkin siltä, että monet asiakkaat haluavat "kuninkaan tien" tietoon varaamalla perinteisen neuvonnan kasvotusten.

Määrälliset tavoitteet eli uusien yritysten määrä ja uusien työpaikkojen määrä ovat toteutuneet tyydyttävällä tavalla. Osassa mittareita on ylitystä ja osa on jäänyt hieman vajaaksi. Poikkeama numeeristen tavoitteiden kohdalla on +- 10 %. Koko hankkeen ajan Suomi on ollut erittäin harvinaisessa hitaan kasvun ajassa.

Ulkomaisten yritysasiakkaiden palveluissa ei päästy tuotteistuksiin ehkä sen vuoksi, että monet asiakasta arveluttavat seikat ovat suomalaisille itsestään selvyyksiä. Jatkossa ulkolaiset asiakkaat saavat henkilökohtaista tarvelähtöistä neuvontaa. Heidän kohdallaan kahdenkeskinen neuvonpito on tärkeää mm sen vuoksi että asiakkailla on vaikeuksia suomen kielessä.

Toinen "kesken" jäänyt asia on ollut Advisory board, joka on alueellisesti hoidettu bisnesenkelitoiminnan kautta. On havaittu, että omistajuus lisää ulkopuolisen neuvojan kiinnostusta.