Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11042

Projektin nimi: MONNI - Monikulttuurisempi koulu

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kotka

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Metsontie 41

Puhelinnumero: 050-3160 517

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.helsinki.fi/palmenia/kotka

Projektin kotisivun osoite: hykotka.helsinki.fi/monni

Vastuuhenkilön nimi: Reija Kuhlman-Keskinen

Asema: Suunnittelija

Sähköposti: reija.kuhlman-keskinen(at)helsinki.fi

Puhelinnumero: 050-3160 508

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yleissivistävien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstö (opettajat, opinto-ohjaajat, oppilashuollon henkilöstö)
Kaupunkien koulu-/sivistystoimien henkilöstöt
Maahanmuuttajien kanssa toimivat viranomaiset ja muut organisaatiot
Maahanmuuttajataustaiset nuoret
Valtaväestöön kuuluvat nuoret

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestöön kuuluvien nuorten asenteisiin vaikuttaminen heijastuu nuorten kotielämään ja muuhun vapaa-aikaan. Vaikutukset ulottuvat laajasti nuoria ympäröiviin yhteisöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MONNI - Monikulttuurisempi koulu -projekti vaikuttaa maahanmuuttajiin liittyviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin ja ehkäisee maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä. Projekti tuottaa kouluille välineitä etnisen syrjinnän tunnistamiseen ja käsittelemiseen sekä asenteisiin vaikuttamiseen.

Etnisen ilmapiirin parantaminen kouluissa lisää yhteisöllisyyttä ja edistää hyvää työilmapiiriä. Entistä yhteisöllisempi, etnisesti suvaitsevaisempi ja rasismivapaampi koulu tukee kaikkien oppilaiden oppimista.

Projektin keskeiset kohderyhmät ovat yläasteiden, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja oppilashuollon henkilöstö, kaupunkien koulu-/sivistystoimet sekä maahanmuuttotyötä tekevät viranomaistahot sekä maahanmuuttajataustaiset nuoret että valtaväestöön kuuluvat nuoret. Projekti toteutetaan pääkaupunkiseudulla sekä Lahden, Kouvolan ja Kotkan seuduilla.

Tärkeimmät toimenpiteet:

- Syrjintään puuttuvan ja korjaavan työn osion (intervention) toteuttaminen 6-9 koulussa. Interventiolla tutkitaan ja vaikutetaan maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestöön kuuluvien nuorten asenteisiin. Menetelmän ja materiaalipaketin tuottaminen koulujen käyttöön toteutetun intervention pohjalta. Aineiston avulla koulut voivat itsenäisesti toteuttaa intervention. Menetelmään ja materiaalipakettiin liitetään koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle.

- Rasismi- ja syrjintäkokemusten kartoitukset. Kartoituksista kehitetään kouluille väline syrjintätilanteen seuraamiseen ja asian puheeksiottamiseen.

- Rasisminvastaisen työn verkostojen luominen projektin toiminta-alueelle (Helsinki, Lahti, Kotka ja Kouvola) sekä niiden linkittäminen valtakunnallisiin verkostoihin.

Projektin tuloksena opettajien, oppilashuollon ja koulujen kyky tunnistaa ja käsitellä rasismia ja etnistä syrjintää paranee. Koulujen kyky tukea maahanmuuttajataustaista nuorta lisääntyy. Samalla koulujen yhteisöllisyys ja asenneilmapiiri paranee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Hankkeelle tehdään keväällä 2009 hallinnoijan toimesta kotisivut, joita päivitetään hankkeen edetessä. Hankekumppanit tuottavat osioiden edetessä tarvittavaa tietoa, joka lisätään kotisivuille tai linkitetään niille.
- Hankkelle tuotetaan yleisesite. Lisäksi hankekumppanit tuottavat tarpeellisen määrän omista hankeosioistaan kertovia esitteitä.
- Hankkeeseen liittyvistä koulutusosioista tiedotetaan sähköpostilistoilla ja lehti-ilmoituksilla sekä maahanmuuttajahankkeissa tärkeiden verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien avulla.
- Hanketta esitellään mahdollisuuksien mukaan erilaisissa opettajille suunnatuissa tilaisuuksissa (veso-päivät, rehtoripalaverit).
- Hanketta esitellään mahdollisuuksien mukaan paikallisessa lehdistössä, opetusalan ja maahanmuuttoalan lehdistössä.
- Tuloksia ja toimintaa esitellään hankkeessa luotavan verkoston avulla sekä hyödyntämällä aktiivisesti muita maahanmuuttajiin kohdistuvia hankkeita ja verkostoja.
- HY Sosiaalipsykologian oppiaineen interventiomenetelmästä koottu tieto hyödynnetään tieteellisissä, niin kotimaisissa kuin myös kansainvälisissä aikakausijulkaisuissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Interventio-osio toteutetaan syksyllä 2010 ja keväällä 2011. Tulosten pohjalta tuotetaan kouluihin omatoimisesti sovellettava interventiomenetelmä ja koulutuspaketti. Kouluja koulutetaan soveltamaan ja käyttämään interventiota talvesta 2011-2012 lähtien. Kohderyhmänä ovat osallistujakoulut sekä kohdealueen muut koulut ja niiden henkilökunta sekä muut maahanmuuttaja-asioista ja etnisestä syrjinnästä kiinnostuneet. Lopullinen interventiomateriaalipaketti julkaistaan keväällä 2012. Intervention toteuttamiseen osallistuu HY Sosiaalipsykologian oppiaine. Sovellusmenetelmän ja materiaalipaketin tuottamiseen osallistuvat HY Sosiaalipsykologian oppiaine, HY Palmenian yksiköt sekä interventiokoulujen opettajia.

Hankkeen aikana rakennetaan projektin toteutusalueelle kaupunkikohtaiset rasisminvastaiset verkostot tai hyödynnetään jo olemassa olevia rakenteita, jotka verkostoidaan keskenään. Verkostot toimivat tiedotuskanavina ja hyvien käytäntöjen levittäjinä. Verkoissa käsitellään mm. rasismikokemusten kartoitusten tuloksia. Verkostoihin kutsutaan maahanmuuttajien, koulujen ja koulutoimien, kaupunkien maahanmuutosta vastaavien viranomaisten ja poliisin sekä vähemmistövaltuutetun toimiston edustus. Verkostotyötä tehdään koko projektin toteutusajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 445 434

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 431 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 524 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 506 848

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

MONNI - Monikulttuurisempi koulu hanke puuttui maahamuuttajanuorten koulussa kokemaan etniseen syrjintään ja rasismiin sekä koulutuksesta syrjäytymiseen. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa osaamista ja työvälineitä etnisten ryhmäsuhteiden parantamiseen, etnisen syrjinnän tunnistamiseksi, syrjintään puuttumiseen ja korjaamiseen. Hankkeen tavoitteena oli tukea hyvien etnisten suhteiden rakentamista suomalaisissa kouluissa. Yhä monikulttuurisempi yhteiskuntamme tarvitsee lisää keinoja hyvien etnisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Myös tulevaisuudessa on pystyttävä varmistamaan eri ryhmien hyvät suhteet.

HY Sosiaalipsykologian oppiaine toteutti Tarinoita kaveruudesta- interventiotutkimuksen yläkoululaisten ryhmien välisistä suhteista ja tuotti tutkimuksen pohjalta interventiomallin ja oppimateriaalipaketin yläkoulujen käyttöön. Tarinoita kaveruudesta materiaalipaketin tuottamisessa oli mukana yhdeksän Lahden ja pääkaupunkiseudun yläastetta. Tarinoita kaveruudesta-oppimateriaalipaketti koostuu 3 x 45 minuutin oppimateriaalikokonaisuudesta sekä erillisestä opettajanoppaasta. Hankkeen aikana Tarinoita kaveruudesta materiaalipaketin sai käyttöönsä noin 290 opettajaa. Hankkeen päättymisen jälkeen opettajat tai koulut voivat tulostaa materiaalin hankkeen kotisivulta saamansa ohjeen avulla. Tarinoita kaveruudesta materiaalipaketin lisäksi osallistuneet koulut saivat koulukohtaista tietoa valitsevista ryhmäsuhteista.

HY Palmenian Kotkan, Kouvolan ja Lahden yksiköt toteuttivat kahtena keväänä osassa alueidensa kouluista rasismi- ja syrjintäkokemusten kartoitukset. Kartoituksissa käytettyjen lomakkeiden pohjalta muokattiin koulujen itsenäiseen työskentelyyn soveltuva lomake. Lomakkeella koulut voivat seurata syrjintätilanteen kehitystä sekä ottaa esille tämän vaikean asian syyllistämättä tai leimaamatta ketään.

Verkostoituminen ja verkostojen rakentaminen oli hankkeen keskeinen osa-alue. Verkostoitumisessa onnistuttiin hyvin ja verkostomainen työtapa on muotoutunut alueella keskeiseksi toimintatavaksi. Verkostotyö toteutettiin eri tavalla eri alueilla. Osassa kaupunkeja oli käytössä omat Monni verkostot, osassa sulauduttiin alueella jo olemassa oleviin verkostoihin. Hankkeen toiminta-aikana onnistuttiin lisäämään paitsi kaupunkikohtaista verkostoitumista myös alueiden välistä verkostoitumista. Hankkeen toiminta-aikana verkostoituminen onnistuttiin juurruttamaan pysyväksi toimintatavaksi. Verkosto toimii maahanmuuttotoimijoiden vertaistukena sekä tiedonsiirron välineenä. Toimiva verkosto on maahanmuuttotyötä tekevien henkilöiden keskeinen työväline, jonka avulla maahanmuuttaja-asiakkaalle voidaan löytää ja tarjota sellaisia palveluita ja tukikeinoja, joita yksittäinen organisaatio ei pysty tarjoamaan.

Hanke lisäsi alueen ja hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden monikulttuurisuustaitoja ja kykyä vaikuttaa positiivisesti ryhmäsuhteisiin. Taitoja ja osaamista lisättiin edellä mainituissa koulujen Tarinoita kaveruudesta interventio- ja syrjintäkartoitustyöskentelyissä sekä verkostoyhteistyössä. Lisäksi osaamista lisättiin aiheeseen liittyvissä koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa.