Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11044

Projektin nimi: Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.10.2008 ja päättyy 22.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Alvar Aallon katu 8

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Seija Palokangas

Asema: suunnittelija

Sähköposti: seija.palkangas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050-3967623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Kurikka, Teuva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Suupohjan ulkomaista työvoimaa käyttävät yritykset ja maahanmuuttajat (seudulla jo asuvat ja seudulle muuttavat) sekä seudun asukkaat (ulkomaista työvoimaa palkkaavien yritysten kantaväestöön kuuluvat työntekijät).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat( Kauhajoki, Karijoki, Jurva, Teuva ja Isojoki), valtion virastot (työvoimatoimisto, verotoimisto, KELA, poliisi), paikalliset palveluntarjoajat (pankit, kaupat, vapaa-ajankeskukset ja kulttuurijärjestöt, vuokrataloyhtiöt) ja erilaiset kansalaisjärjestöt. Hankkeen aikana rakennetaan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen ja EURES työnvälitysjärjestelmän sekä seudun ammatillisten oppilaitosten kanssa siten, että voidaan hakea täsmähakea tarvittavaa työvoimaa Euroopan maista ja tarjota lisäkouluttautumisvaihtoehtoja sitä tarvitseville työnhakijoille jopa ennen varsinaista työpaikkaakin. Hanke pyrkii myös tekemään läheistä yhteistyötä muiden maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevien hankkeiden kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 19, joista naisia 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suupohjaan luodaan palvelumalli jossa maahanmuuttokoordinaattori ja osa-aikaiset neuvojat tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa seudun ulkomaalaista työvoimaa rekrytoiville yrittäjille, maahanmuuttajille, ulkomaalaisille, seudulla jo asuville ulkomaalaisille ja seudun asukkaille (ulkomaista työvoimaa palkkaavien yritysten kantaväestöön kuuluvat työntekijät). Hankkeen tavoitteita ovat: tukea maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten kotoutumista Suupohjassa, antaa tietoa alueella asuville ulkomaalaisille jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioista Suomessa ja Suupohjassa, avustaa asuntojen löytymisessä, auttaa viranomaiskäytännöissä, lisätä suomalaisten asukkaiden kansainvälistä tietoutta ja suvaitsevaisuutta eri kulttuurien välillä sekä luoda kansainvälisiä suhteita eurooppalaisiin työnvälityskeskuksiin ja siten helpottaa työvoiman saatavuutta ulkomailta. Tavoitteena on helpottaa ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien sopeutumista Suomeen ja Suupohjaan ja tehostaa kotoutumista seudulle. Tuloksena nähdään pysyvästi asumaan ja työskentelemään asettuvia ulkomaalaisia yhä enemmän seutukunnassamme.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alkaessa laaditaan sen toimista tiedotuskampanja paikallislehtien ja maakuntalehtien ja eri tiedotusvälineiden avulla. Yksi maahanmuuttokoordinaattorin tärkeimmistä tehtävistä on avoimesta ja monisuuntaisesta tiedottamisesta huolehtiminen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toiminta on heti aloittamisen jälkeen mallinnettavissa muille alueille. Jaamme mielellämme tietoa Suupohjan mallista ja kokemuksistamme.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 072

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 058

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 072

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 66 058

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulutus on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Oppilastyöpäiviä jäi toteutumatta 392 päivää johtuen koulutuksen keskeyttäneistä, samasta syystä kustannukset alittuivat 14.014 eurolla. Projektisuunnitelman mukainen hankkeen päättymispäivä on 14.10.2011, mutta koulutus on päättynyt 19.5.2010 eikä lisäkoulutukselle ole saatujen tietojen mukaan tarvetta tällä hetkellä.