Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11047

Projektin nimi: Messi - meriteollisuuden sisustusvarustelun verkostokehitys

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0773693-4

Osoite: PL 18 (Pohjoisranta 11 D)

Puhelinnumero: 02 620 5300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.prizz.fi

Projektin kotisivun osoite: www.prizz.fi/messi

Vastuuhenkilön nimi: Janne Vartia

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: janne.vartia(at)prizz.fi

Puhelinnumero: 044 710 5368

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääpaino on Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa meriteollisuuden sisustusvarusteluun kytkeytyvät pk-yritykset ja niiden henkilöstö. Kokonaistavoitteena on rekrytoida hankkeeseen mukaan 30 yritystä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Oppilaitokset
- Teknologiakeskusten sidosryhmät
- Meriteollisuusyhdistys ry, Puuteollisuusyrittäjät ry ja muut edunvalvojat
- Muut kuin edellä mainitut yritykset
- Yksityishenkilöt (yleinen tiedottaminen)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 65, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 169, joista naisia 15

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Prizztech Oy toimii osaamiskeskusohjelmaan kuuluvassa Meriklusteriohjelmassa yhteistyössä Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Länsi-Suomen ja Raahen seudun osaamiskeskusten kanssa. Meriklusterin ohjelma-asiakirjassa todetaan, että uusien innovaatioiden kehittäminen meriklusteriyrityksissä vaatii prosessien pitkäjänteisyyden takia pitkiä aikoja. Varustelun siirtyminen yhä teollisemmaksi toiminnaksi asettaa huomattavia haasteita voimakkaan dynaamiselle verkostomaiselle sisustusvarustelun toimialalle. Risteilylaivojen arvosta 48% muodostuu niiden sisältämästä sisustusvarustelusta. Lisäksi arviolta 80% laivojen valmistamisesta on ulkoistettu, suomalaisten telakoiden toimiessa kokoonpanotelakka-konseptilla. Nykyisessä verkostomaisessa toimintamallissa meriklusterin tähänastisista selvityksistä on ilmennyt useampia kehittämisen, tehokkuuden lisäämisen sekä tiedonvaihdon haasteita. Siirtyminen teollisempaan tuotantoon ja massaräätälöinnin mahdollistavaan modulaarisuuteen aiheuttaa varsinkin pienemmille toimijoille osaamisen päivitystarpeita.

Suomalainen meriteollisuus ja varsinkin sen telakoiden sisustusvarustelu nojaa vahvasti erittäin laajaan ja monipuoliseen verkostoon, jonka kehittäminen ja kilpailukyvyn lisääminen on erikoistuneen laivanrakennuksen elinehto.
Meriteollisuusyrityksillä on pitkät perinteet yhteistyön tekemisessä kotimaisen kalusteteollisuuden kanssa. Näitä perinteitä halutaan hyödyntää ja tehostaa yritysten yhteistyötä kansallisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Meriklusteri on selvittänyt KalusteMarine -selvityksessä laivateollisuuden kanssa tekemisissä olevien kotimaisten kalustealan ja sen liitännäistoimialojen toimittajien kiinnostusta toimia laivateollisuuden alihankinnassa. Samassa yhteydessä saatiin kerättyä arvokasta tietoa laivateollisuuden kanssa jo toimineilta yrityksiltä siitä, miten toimintaa voitaisiin kehittää palvelemaan paremmin molempia osapuolia. Yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Hanke kannustaa meriteollisuuden sisustusvarustelualan yrityksiä kehittämään tehokkaampia toimintamalleja ja yhteistoimintaa telakan ja hankintaketjussa asiakkaana olevien yritysten kanssa. Tavoitteen osana muodostetaan toimiva pilottiryhmä, jonka avulla toimintamalleja ja tiedonvaihtoa kehitetään. Osana hanketta tuotetaan yrityksille kokonaiskuva ja perusinformaatio nykyaikaisen verkostomaisen liiketoiminnan, tuotetiedonhallinnan ja projektinhallinnan keskeisistä toiminnoista. Tämä auttaa yrityksiä hyödyntämään sitä omassa ja keskinäisessä toiminnassaan.

Hankkeessa rakennetaan meriteollisuuden yritysten verkostomaisen toiminnan toimintamalli meriteollisuuden sisustustoimialan yrityksille. Kehittämiskohteiden tarkentamisen kautta nähdään, mitkä toiminnat ovat vaikuttavimpia ja yritysten kannalta hedelmällisimpiä. Näiden kokemusten pohjalta rakennetaan toimintamalli työkaluksi Meriklusterissa toimivien yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotuksen periaatteina ovat avoimuus, aktiivisuus, luotettavuus ja vuoro-vaikutteisuus, jotka ovat edellytys eri toimijoiden yhteistyölle. Kaikessa viestinnässä tuodaan selkeästi esille, että hanke on EU-rahoitteinen. Myös hanketta paikallisesti rahoittavat viranomaiset ja osallistuvien yritysten panostus mainitaan.

Projektin näkyvyyteen julkisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota varsinkin hankkeen alussa.
Tiedottamisen välineenä käytetään seuraavia toimintatapoja:
- lehtiartikkelit
- kaikille toimialan yrityksille avoin käynnistystilaisuus
- verkostoitumiseen ja/tai liiketoimintaosaamiseen pureutuva avoin seminaari
- Meriklusteriohjelman tilaisuudet ja viestintämateriaalit, sekä yhteistyökumppanit

Lisäksi yritysten rekrytoinnissa käytetään mm. seuraavia menetelmiä:
- suorat kontaktit yrityksiin yhteistyössä Meriklusteriohjelmaan osallistuvien osaamiskeskusten kanssa
- avoin tiedotus hankkeesta
- osaamiskeskusten omat tiedotuslehdet: Prizz.Uutiset, Merinova News, Koske
- osaamiskeskusten ja Meriklusteriohjelman verkkosivut

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa muodostetaan meriteollisuuden sisustustoimialalle verkostomaisen liiketoiminnan malli ja mallin kehittämisen prosessi. Kehittämisprosessi luo itsessään edellytyksiä hyvien käytäntöjen levittämiseksi koko projektin aikana.
Globaaliin toimintaympäristöön suunnatun verkostomaisen liiketoiminnan pilottimallin ennakoidaan olevan valmis vuoden 2010 aikana, jonka jälkeen pilotointia ja tulosten levittämistä tullaan jatkamaan meriklusteriohjelman puitteissa vuodesta 2011 alkaen kaikille asiasta kiinnostuneille, varsinkin sisustusvarustelutoimialan pk-yrityksille sekä alueellisille osaamiskeskuksille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 253 874

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 273 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 268 754

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Messi-projekti käynnistettiin Meriklusteriohjelmassa toteutetun esiselvitystyön pohjalta, jossa todettiin meriteollisuusyritysten tarvitsevan konkreettisia toimia kilpailukykynsä kasvattamiseksi.

Tähän haasteeseen vastattiin toteuttamalla yritysanalyysilähtöistä täsmäkoulutusta meriteollisuuden pk-sektorille. Alkuperäisenä kohderyhmänä oli sisustusvarustelutoimiala, jota laajennettiin toimialaa kohdanneen rankan suhdannelaskun seurauksena koko meriteollisuustoimialaan. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa verkostomaisen liiketoiminnan pilottimalli meriteollisuuden sisustusvarustelualalle.

Toimintatapana pitkälle kehitetyllä yritysanalyysityökalulla toteutettu lähestyminen kehittämistyöhön on uusi innovaatio ja se otettiin yrityksissä hyvin vastaan.

Tavoitteeksi oli asetettu 30 perusanalyysiä ja 10 prosessianalyysiä. Toteuma oli 30 perusanalyysiä ja 13 prosessianalyysiä, sekä 9 yrityskohtaista täsmäkoulutusta, joista 7 tästä hankkeesta rahoitettuna.

Projektissa synnytettyä offshore-teollisuudesta uutta liiketoimintaa hakevaa sisustusvarustelualalla toimivien suomalaisyritysten verkostoa kehitetään osana osaamiskeskusyhteistyötä ja uusia hankkeita vuoden 2012 kesäkuusta alkaen.