Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11050

Projektin nimi: Teknologia-alan pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TEKEL Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2296464-4

Osoite: Tekniikantie 12

Puhelinnumero: (09) 2517 5260

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tekel.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tekel.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kyösti Jääskeläinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: kyosti.jaaskelainen(at)tekel.fi

Puhelinnumero: +358 40 541 7971

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhminä ovat erityisesti kasvupotentiaalia omaavat teknologia-alan pk-yritykset sekä rakennemuutoksen kohteeksi joutuneet yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueelliset yhteistoimintarakenteet ja -verkostot, jotka konkreettisen tekemisen kautta osallistuvat kansalliseen toimintaan.
Sidos- ja tautaryhmät, joiden palveluille syntyy tarvetta.
Yrityskehityspalveluiden tuottajat, alueelliset kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, alueviranomaiset, rahoittajat, osaamiskeskustoimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1616, joista naisia 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1551, joista naisia 403

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 160, joista naisten työpaikkoja 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 248, joista naisten työpaikkoja 90

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologia-alan pk-yritysten kansallisen kasvuohjelma suuntaa liiketoiminnan edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia arvioivan Perusanalyysitoimnepiteen 500 alueellisesti valittuun teknologialan tai nopean rakennemuutoksen toimialan pk-yritykseen. Kehittymisedellytysten tunnistuttua hankkeessa voidaan käynnistää Kehittämisohjelman laatiminen 250 yritykselle. Siinä yrityksen johdon kanssa tuotetaan konkreettinen suunnitelma liiketoiminnan eri osa-alueilla olevien tarpeellisetn ja uusia mahdollisuuksia avaavien kehittämistoimenpoiteiden toteuttamiseksi. Kehittämisohjelman toteuttaminen voidaan käynnistää hankkeessa noin 170 yritykselle niiden 50 %:n omarahoituksella. Kehittämishankkeiden toteutusta varten Tekel on kilpailuttanut yritysteoiminnan kehittämispalveluita liiketoiminnan eri osa-alueilla tarjoavat palveluntuottajat.

Hanke suuntaa toimenpiteitään tavoitteellisesti nopean rakennemuutoksen toimialoille tärkeimpänä toimenpiteenä uuden strategian ohjattu laatiminen yrityksille, joilla nykyinen strategia on ajanut umpikujaan.

Hankkeen toteuttaa TEKEL Oy osatoteuttajana Prizzway Oy. TEKEL koordinoi projektiin osallistuvia teknologiakeskusten verkostoa, vastaa viestinnästä ja taloushallinnosta. Prizzway Oy vastaa operatiivisesti projektin toteuttamisesta, käytettävän liiketoiminnan kehittämiseen suunnitellun Progress-järjestelmän menetelmien koulutuksesta ja käyttöönotosta sekä tulosten raportoinnista.

Kasvuohjelman tavoitteena on suomalaisten pk-yritysten kasvuhalukkuuden aktivointi, kasvukykyyn liittyvien osaamistarpeiden tunnistaminen ja kasvumahdollisuuksien löytäminen kasvuyritysten suhteellisen määrän lisäämiseksi. Hankkeen myötä TEKEL-verkostoon rakentuva yhteistyömalli ja siihen koulutetut yrityskehittäjät antavat kansalliselle kasvuyritystoiminnalle tehokkaan instrumentin rahoituksen ja osaamisresurssien tehokkaaseen kohdistamiseen parhaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Kehittämisohjelmaan sitoutuvien yritysten osalta tavoitellaan keskimäärin 15% vuotuista liikevaihdon kasvua, 1% parempaa kannattavuutta ja 10% henkilöstömäärän lisäystä. Lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneita yrityksiä aktivoidaan lisäämään liiketoiminnan kehittämisinvestointejaan 0,5% -yksiköä aiempaan verrattuna.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hanketta on valmisteltu laaja-alaisesti ja sen siällöstä tiedotettu valmistelun aikana laajasti. Sisäinen tiedotus tapahtuu TekelNyt-intranetjärjestelmän kautta ja Progress-järjestelmää käytetään suoraan toteuttajille kohdistuvaan ohjaukseen ja viestintään.
Ulkoinen viestintä hoidetaan esittein, lehdistötiedottein ja ennen muuta Tekelin www-sivujen kautta. Tiedottamisessa tehdään laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, erityisesti Teknologiateollisuus Ry, SEKES, ELY-keskukset, TMA-yhdistys, Finnvera, Finpro, Metalliliitto jne.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa syntyviä hyvä käytäntöjä levitetään ja otetaan käyttöön jatkuvana prosessina hankkeen aikana. Progress-järjestelmä on aktiivisesti käytettävissä keskustelualustana toteuttajien väliseen hyvien käytäntöjen vaihdantaan. Yhteenvetoraporteissa hyvät käytännöt saatetaan sidosryhmien käyttöön, erityisesti alueelliset yhteistoimintakäytännöt.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 391 516

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 297 148

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 672 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 297 148

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektista on laaja yhteenvetoraportti, joka löytyy printattuna säilytettävästä projektimateriaalista. Alla raportin osuus yhteenveto

YHTEENVETO

5.1. Asiakastulokset
Analysoitujen yritysten odotukset liiketoiminnan kehittämisestä vaikuttavat hankkeeseen valikoituneiden yritysten
osalta olevan varsin myönteisiä. Teknologia-alan pk-yritysten kansalliseen kasvuohjelmaan ovat hakeutuneet ne yritykset,
jotka ymmärtävät kehittämisen tärkeyden juuri nyt, kun laman todennäköinen käänne parempaan on tapahtunut.
Kilpajuoksu uuden nousukauden myötä tulee olemaan ankara osaavasta työvoimasta ja nopeasti elpyvistä
markkinoista.

Yritysten liikevaihdon, henkilöstömäärän, liiketoiminnan kehittämisen investointien ja liikevoiton odotusnäkymät ovat
myönteisiä, mutta niiden totetumiseksi tulee tehdä jatkuvaa kehitystyötä. Ne yritykset, joilla on valmiuksia vastata
markkinoiden odotuksiin nousuvaiheen ensimmäisessä aallossa, tulevat saamaan uutta markkinaosuutta ja mahdollisesti
voittavat kilpailussa heikommin valmistuneita yrityksiä.

5.2. Hankkeen toimintamallin toimivuus ja tehokkuus
Hankkeeseen osallistuneille yrityksille tehtyjen asiakaskyselyjen perusteella saatu palaute oli erittäin myönteistä. Selkeä
toimintaprosessi yritysanalyysien tekemiseen ja kansallinen organisoituminen yhtenevän toimintamallin toteutukseen
mahdollisti laajan hankkeen läpiviennin ennätysajassa. Lisäksi Progress-tietojärjestelmän tehokas hyödyntäminen
paransi yritysanalyysitietojen laatua ja vaikuttavuuden mittaamista.
Hankkeen toimintamallin ja laajan verkoston avulla pystyttiin laaja joukko yrityksiä saamaan aktiivisen kehittämisen
piiriin kustannustehokkaasti. Perusanalyysien (540 kpl) ja Kehittämisohjelmien (290 kpl) tekemiseen käytettiin 2770
tapahtumaa eli keskimäärin 5,1 tapahtumaa/yritys. Työtunteina laskettuna ajankäyttö oli yhteensä 18259 h = 33,8
h/yritys eli n. 4,8 henkilöpäivää (7h).