Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11052

Projektin nimi: Miehittämättömien alusten koulutus- ja testauskeskuksen kehittämishanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemijärven kaupunki, Itä-Lapin oppimiskeskus

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Osoite: Vapaudenkatu 8

Puhelinnumero: 0408733929

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemijarvi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uasfinland.org/

Vastuuhenkilön nimi: Ilkka Korkalo

Asema: tuotantoalojen koulutusjohtaja / ILO

Sähköposti: ilkka.korkalo(at)kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 0405228647

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kemijärven toisen asteen opiskelijat, aikuiskoulutuskokeiluun osallistuvat, UAS-ja UGV-yritykset. Lisäksi UAS:n hyödyntämisestä kiinnostuneet viranomaistahot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset matkailuyritykset, autovuokraamot, seutukunnan muut toisen asteen oppilaitokset, RAMK, Lappia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Miehittämättömien alusten koulutus- ja testauskeskuksen kehittämishanke on projekti, jolla koordinoidaan neljän, toisiaan tukevan ja samaan tavoitteeseen tähtäävän hankkeen kokonaisuutta. Miehittämättömien ilma-alusten (UAV, Unmanned Aerial Vehicles tai UAS, Unmanned Aerial Systems) ja miehittämättömien maa-alusten (UGV, Unmanned Ground Vehicles) siviilikäyttö on laajenemassa voimakkaasti, mikä edellyttää koulutusjärjestelmään luonnollisesti kuuluvan koulutuksen ja testausmahdollisuuksien suunnittelua ja toteuttamista.
Hankekokonaisuuden tavoitteena on, että Kemijärvelle kehittyy UAS-toiminnan osaamiskeskittymä, jonka perustana ovat suuri, UAV-lennätykseen soveltuva ilmatila, tarkoituksenmukaisella tavalla varustettu UAV-lentokenttä sekä alan toimijoiden verkosto. Syntyy uusia teknisiä ratkaisuja, joilla on maailmanlaajuista kysyntää ja siltä pohjalta uusia tuotteita ja palveluita tarjoavaa yritystoimintaa.
Visiona on , että Kemijärvi on kansainvälisesti tunnettu ja käytetty UAS-koulutuskeskus, jossa on mahdollista saavuttaa pätevyys UAS:n käyttöön erilaisissa sovellutuksissa. Kemijärvellä suoritetut UAS-tutkinnot hyväksytään kansallisesti ja kansainvälisesti alan virallisiksi tutkinnoiksi.
Kokonaisuuden muut hankkeet ovat opetusvälineistön hankintaa tukeva hanke, koulutuskokeilu ja työllisyysperusteinen investointi toimipisteen rakentamiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan hankekokonaisuutta varten laadittavien internetsivujen, lehtien ja kansallisten ja kansainvälisten seminaarien avulla. Artikkeleita pyritään saamaan myös alan lehtiin; esim. ilmailualan lehdet, Spektri, Tekniikan maailma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2009 aikana hankkeelle laaditaan internetsivut, joita päivitetään jatkuvasti ja jotka ovat myös englanninkieliset. Toiminnasta tiedotetaan myös lehtien ja mahdollisesti myös muun median avulla. Hankkeen tuloksista tiedotetaan vuoden 2010 aikana myös erikoislehtien avulla. Sidosryhmiä tiedotetaan ohjausryhmän välityksellä esim. väliraporttien muodossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 268

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 056

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 608

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 233 143

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Suomessa on UAS-laitteiden siviilikäyttö vasta ottamassa ensi askeliaan. UAS-laitteet tarjoavat kuitenkin monipuolisten ominaisuuksiensa ja edullisen käytettävyyden vuoksi paljon eri käyttösovelluksia, joten on vain ajan kysymys, kun alalle tarvitaan järjestettyä koulutusta.

Hankekokonaisuuden tuloksena oli tarkoitus rakentaa toimiva, tunnustettu ja tunnettu miehittämättömien alusten testaus- ja koulutuskeskus. Hanke mahdollistaisi tutkintojärjestelmän kehittämisen ja koulutuskokeilun järjestämisen.

Pian todettiin, että toimivia käyttösovelluksia ei alalla juuri ollut käytettävissä, joten uusien, toimivien sovellusten kehittäminen tuli myös alusta lähtien projektin yhdeksi tärkeäksi tavoitteksi.

Käyttösovellusten kehittäminen vaatii verkostoitumista ja se käynnistettiin myös etupainoisesti. Kotimaisiin alan toimijoihin luotiin heti kontakteja ja ulkomaisiin toimijoihiin tutustuttiin internetin välityksellä. Hankehenkilöstö osallistui myös kansainvälisiin alan seminaareihin, joista eurooppalaiset seminaarit pidetään Ranskassa ja pohjoismaiset Norjassa.

Projektin osatavoitteeksi nousi myös laitteen eri käyttösovellusten esittely mahdollisille kohderyhmille. Alkusyksystä 2010 projekti järjesti kaksi esittelyseminaaria UAS-laitteiden käyttömahdollisuuksista, joista ensimmäinen oli suunnattu viranomaisille ja jälkimmäinen luonnonvara-alan ihmisille. Molemmissa seminaareissa kohderyhminä olivat pohjoisen alueella toimivat organisaatiot. Aiheen ensiesittely ei heti johtanut suoriin jatkokokeiluihin mahdollisen kumppanin kanssa. Osasyynä tähän oli se, että projekti ei saanut rinnakkaishankkeen rahoituksella hankittuja UAS-järjestelmiä tarpeeksi ajoissa käyttöönsä, joilla esittelyä oltaisiin voitu jatkaa.

UAS-lennättäjille tarkoitettua lennättäjäkoulutusta ei voitu viranomaisen hyväksymänä rakentaa, sillä ilmailusäädöstö ei ohjeista UAS-laitteita eikä niillä operointia.

Esiin tulleiden tosiasioiden myötä projektin tuli kuitenkin käynnistää UAS-alan koulutus ja aluksi laadittiin alan yrittäjiksi aikoville tarkoitettu, UAS-alaan perehdyttämiseen tähtäävä koulutuspaketti. Projekti järjesti myös huhtikuussa 2011 Suomessa ensimmäisen UAS-alan toimijoille arkoitetun perehdytttämiskoulutuksen, jossa annettiin perusteet toimia UAS-alan operaattorina Suomen ilmatilassa ja olosuhteissa.