Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11053

Projektin nimi: KORSI - Korkeakoulutettujen osaaminen Keski-Suomen hyväksi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 8100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/korsi

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Ikonen

Asema: koulutuksen kehittämispäällikkö

Sähköposti: hannu.ikonen(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040 528 3762

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakoulujen koulutuksen kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja ohjauksesta vastaava henkilöstö, TE-toimistojen henkilöstö sekä työnantajat ja kehittämisorganisaatioiden yritysneuvojat.

Saarijärvi-Viitasaari-seutukunnalle on arvioitu kohdentuvan 1 % projektin toimenpiteiden
kustannuksista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 97, joista naisia 59

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin päätavoitteena on tehdä korkeakoulutettujen osaaminen näkyväksi ja kehittää uusien
yhteistyörakenteiden ja palvelujen avulla korkeakoulujen ja työnantajien välistä yhteistyötä ja siten
edistää korkeakoulutettujen osaamisen hyödyntämistä ja työllistymistä Keski-Suomeen. Alatavoitteena on tukea korkeakoulutuksen työelämäläheistä suunnittelua sekä uraohjausta.

Kohderyhmät:
- korkeakoulut ja niiden koulutussuunnittelusta ja ohjauksesta vastaava henkilöstö, TE-toimistot, työnantajat sekä työelämän kehittäjäorganisaatiot
Välillinen kohderyhmä:
- korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet.

Tulos 1) Korkeakoulujen työelämäyhteistyön uudet mallit
Alueen työnantajien ja korkeakoulujen välille on luotu uusia yhteistyömalleja vuoropuhelun lisäämiseksi, korkeakouluosaamisen hyödyntämiseksi ja rekrytoinnin joustavaksi toteuttamiseksi.

Toimenpiteet:
- Luodaan vuosikelloon perustuva yhteydenpitomalli alueen korkeakoulujen ja työnantajien välille.
- Kehitetään Osaajat kohtaavat ura- ja rekrytointikonseptia korkeakoulutettujen ja työnantajien kohtaamiseen ja osaamisen välittämiseen.
- Benchmarkataan ja pilotoidaan kotimaisia ja ulkomaisia työelämäyhteistyön toimintamalleja. Tuotteistetaan ja otetaan käyttöön toimivat mallit.

Tulos 2) Korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen uudistaminen
Työnantajat tavoittavat alueen korkeakouluopiskelijat keskitetysti. Korkeakouluilla on ajantasaista
tietoa alueellisista työmarkkinoista koulutussuunnittelun ja ohjauksen tueksi. Korkeakoulujen ja
TE-toimiston yhteistyökonsepti selkeyttää ja tiivistää korkeakoulutetuille suunnattuja palveluja ja
parantaa korkeakoulujen, TE-toimiston henkilökunnan sekä alueen kehittämistahojen ymmärrystä korkeakoulutettujen osaamisesta.

Toimenpiteet:
- Määritetään ura- ja rekrytointipalvelujen ydintehtävät ja yhteinen palvelukonsepti ja tehdään ehdotus korkeakouluille palvelujen kehittämiseksi.
- Muodostetaan ura- ja rekrytointipalvelujen ja TE-toimiston yhteistyökonsepti.

Tulos 3) Osaamisen tunnistamisen ja markkinoimisen työkalut
Työnantajien tietämys korkeakoulutettujen osaamisesta ja korkeakouluosaamisen
hyödyntämismahdollisuuksista kasvaa. Korkeakoulutetuilla on välineitä tunnistaa, kuvata ja markkinoida omaa osaamista työnantajille.

Toimenpiteet:
- Kehitetään ePortfoliotyökalu osaamisen tunnistamisen ja markkinoimisen työvälineeksi.
- Kootaan yhteen eri tahojen keräämä työllistymis- ja sijoittumistieto ja välitetään sitä koulutuksen sisällölliseen kehittämiseen.
- Luodaan kohtaamisfoorumeja korkeakoulujen henkilökunnalle ja työnantajille.
- Rakennetaan välineitä korkeakouluosaamisen tuotteistamiseen ja markkinoimiseen.
- Viestitään korkeakoulutettujen osaamista työelämään.

Projektissa kehitettäviä uusia tuotteita ovat korkeakoulujen työelämäyhteistyön uudet toimintamallit, ePortfoliotyökalu sekä korkeakouluopiskelijoiden sähköinen rekrytointipalvelu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotuksessa noudatetaan Euroopan unionin rakennerahastoista osarahoitetuille hankkeille annettuja tiedotusohjeita. Projektin tiedotuksen tavoite on tiedonvälityksen avoimuus ja
mahdollisimman laaja tiedonvälitys projektin toimenpiteistä ja tavoitteista kuitenkin painottaen
tiedotustoimenpiteitä projektin kohderyhmille. Projektin alkaessa laaditaan erillinen
tiedotussuunnitelman aikatauluineen yhdessä projektin osatoteuttajien kanssa.

Projektin tiedotus jakautuu sisäiseen (projektikorkeakoulut) ja ulkoiseen (kohderyhmät ja välilliset kohderyhmät) tiedotukseen.

Projektista ja sen tuloksista tiedotetaan seuraavia tahoja:
1. Projektin toimijat (projektikorkeakoulut)
2. Verkoston toimijat ja kohderyhmät (TE-toimistot, Keski-Suomen liitto, kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, työnantajat: kuntatyönantaja, yksityinen sektori ja kolmas sektori, korkeakoulut ja TE-toimistot valtakunnallisesti sekä korkeakoulujen kansainvälinen verkosto)
3. Korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä levitetään verkostolle ja kohderyhmille koko hankkeen ajan hankkeen toimijoiden omissa ja yhteisissä verkostoissa, hankkeeseen suunniteltujen työnantajafoorumien kautta sekä TE-keskuksen, kehittämisyhtiöiden ja kauppakamarin työnantajatilaisuuksissa.

Projektin alkuvaiheessa tiedotuksessa (v. 2009 - 2010) keskitytään aktivoimaan tavoitteiden ja toimenpiteiden kannalta oleelliset ryhmät yhteistyöhön. Projektin edetessä (v. 2011 - 2012) keskitytään tiedottamaan projektissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja tuotetuista palveluista. Sisäinen tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköisesti sekä osallistumalla aktiivisesti korkeakoulujen sisäisiin tilaisuuksiin ja kehittämisryhmiin. Ulkoista tiedotusta tuetaan verkostotilaisuuksiin osallistumisen lisäksi sähköisellä tiedotuksella sekä painetuin markkinointimateriaalein.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 787

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 482 893

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 601 505

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 586 577

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

PÄÄTAVOITE oli vahvistaa korkeakoulutettujen osaamisen näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä kehittää uusien yhteistyörakenteiden ja palvelujen avulla korkeakoulujen ja työnantajien välistä yhteistyötä ja siten edistää korkeakoulutettujen osaamisen hyödyntämistä ja työllistymistä Keski-Suomeen. Alatavoitteena oli tukea korkeakoulutuksen työelämäläheistä suunnittelua sekä uraohjausta. Toimenpiteet voidaan tiivistää kolmeen osa-alueeseen: 1)työelämäyhteistyön uusien toimintamallien benchmarkkaus ja pilotointi sekä toimivien mallien käyttöönotto, 2)Keski-Suomen korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen sekä TE-toimiston yhteisen palvelukonseptin kehittäminen korkeakoulutetuille ja työnantajille sekä 3)urasuunnittelua ja korkeakoulutettujen osaamisen markkinointia edistävien välineiden kehittäminen ja käyttöönotto.

KESKEISET TULOKSET
Keski-Suomen korkeakoulujen yhteinen opiskelijoiden sähköinen Osumia-rekrytointipalvelu, jonka kautta työnantajat tavoittavat yliopisto- ja amk-opiskelijat ja vastavalmistuneet. Työnantajat voivat julkaista harjoittelu- ym. työpaikkailmoituksia sekä selata opiskelijoiden työnhakuprofiileja osaamisnäytteineen (sähköinen CV) ja kohdentaa työpaikkatarjouksensa suoraan tarpeitaan vastaaville opiskelijoille. Osumia-palvelu tuotteistaa korkeakoulutettujen osaamisen entistä selkeämmin ja lisää osaamisen näkyvyyttä.
Korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen yhteistyökonseptia rakennettiin vaiheittain sisäisen ja yhteisen kehittämisen edetessä rinnakkain. Benchmarkkauksen, korkeakoulujen sisäisten selvitysten ja työpajojen pohjalta tehtiin ehdotus korkeakoulujen yhteisiksi ura- ja rekrytointipalveluiksi. Ehdotus on esitelty projektin ohjausryhmälle sekä korkeakoulujen johdolle. Projektissa tehty taustatyö tukee korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen sisäistä kehittämistä ja yhteistyökonseptin kehittämistä.
Yhteisen palvelukonseptin kehittämiseksi TE-toimiston kanssa muodostettiin Korkeakoulutettujen palvelut (KOPA) -ryhmä. Se järjesti useita tilaisuuksia korkeakoulujen ja TE-toimiston johdolle ja ohjaushenkilöstölle työllistymisen haasteiden tunnistamiseksi ja korkeakoulutettujen ohjauksen kehittämiseksi. KOPA jatkaa projektin jälkeen toimintaa korkeakoulutetuille tarjottavien palveluiden kehittämiseksi.
Työelämäyhteistyön uusien toimintamallien pilotointi ja käyttöönotto toteutettiin osana Keski-Suomen osaajat kohtaavat -ura- ja rekrytointitapahtumakonseptia. Kehitettyjä uusia toimintamalleja ovat mm:
-Osaaja-areena: näyttely, jossa korkeakoulut esittelevät työnantajille oppilaitosyhteistyömahdollisuuksia jo toteutettujen tai käynnissä olevien projektien, opiskelijayritysten ja TKI-hankkeiden kautta.
-Osaamisen aamukahvit: toimialakohtainen työnantajien ja korkeakoulujen verkostoitumistilaisuus, joissa esitellään yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen kanssa ja etsitään yhteistyökumppaneita. Tilaisuuksista korkeakoulut saavat myös työnantajilta palautetta.
-Osaajatreffit: verkostoitumistilaisuus työnantajille ja korkeakoulujen henkilöstölle sekä opiskelijoille. Tavoitteena on yhteistyökumppaneiden löytäminen projekteihin ja rekrytoiminen.
-e-Portfoliotyökalu urasuunnittelun ja osaamisen markkinoimiseksi työnantajille: JAMKissa ja HUMAKissa pilotoitiin Kyvyt.fi eportfoliotyökalua. Syksyllä 2011 ja sen jälkeen aloittavat uudet opiskelijat ottivat kyvyt-palvelun käyttöön JAMKissa. HUMAKissa ePortfoliopilottien kokemukset viedään tiedoksi meneillään olevaan opetussuunnitelman uudistustyöhön. Jyväskylän yliopiston ePortfolion rakentamiseksi toteutettiin projektin tuella ePortfolion prototyyppi ja sen pohjalta sovelluksen ensimmäinen versio vuonna 2011. Sen käyttöönotto etenee kahdella yliopiston ainelaitoksella lukuvuonna 2012-2013 toteutettavalla pilotilla.

Projekti ylitti sille asetetut määrälliset tavoitteet. Toimenpiteisiin osallistui 97 henkilöä (naisia oli 59). Koulutus- ja henkilötyöpäiviä oli 128. 648 henkilöä osallistui lyhytkestoisiin toimenpiteisiin, joihin käytettiin 289 päivää. Mukaan tulleita yrityksiä oli 29 ja muita organisaatioita 30.

Projektia ja sen tuloksia esiteltiin Suomessa ja ulkomaan benchmarkkaus ja tulostenlevitysmatkoilla yli 100 tilaisuudessa yli 3000 henkilölle: korkeakoulujen henkilöstölle, Keski-Suomen TE-toimistojen henkilöstölle, aluekehitysorganisaatioille ja yrityksille sekä muille työnantajille. Lisäksi tietoa projektin toimenpiteistä ja tuloksista levitettiin projektin www-sivuilla, osaajatkohtaavat.net ja osumia.fi-palvelun kautta. Projekti sai näkyvyyttä Keski-Suomen alueen sanomalehdissä useaan otteeseen projektin aikana ja sen jälkeen. Projektin tuloksia esiteltiin myös aluekehittäjäorganisaatioiden sähköisissä uutiskirjeissä ja www-sivuilla sekä korkeakoulujen valtakunnallisissa verkkopalveluissa.
Korkeakoulujen koulutuksen ja työelämäyhteyksien kehittämisestä vastaava johto sekä ura- ja rekrytointipalveluiden henkilöstö vastaavat projektissa aikaan saadusta uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen.