Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11054

Projektin nimi: Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -projektin työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2009 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: PL 86 (Viestikatu 1)

Puhelinnumero: 020 63 60020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: Pääprojektin internet-osoite: www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/protek

Vastuuhenkilön nimi: Mari Tuomikoski

Asema: Ryhmäpäällikkö

Sähköposti: mari.tuomikoski(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 436 8211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritysten toimiala- tai teemaverkostot
PK-yritysten henkilöstö ja johto
Muutotilanteessa olevien yritysten lomautettu työttömyysuhan alainen henkilöstö
Muutostilanteessa yrityksistä irtisanotut työttömät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toimenpiteistä hyötyvät muut Protek-hankkeiden toteuttajat ja kehittämiskeskukset sekä
koulutuksen toteuttajat, jotka kehittävät uusia, joustavia koulutusten toteuttamistapoja yritysten tarpeisiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 214, joista naisia 83

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 277, joista naisia 76

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 75, joista naisten työpaikkoja 16

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toimii valtakunnallisen Protek -hankkeen alueellisen koordinaatiohankkeen, ProtekTuki-hankkeen, rinnakkaisprojektina Pohjois-Pohjanmaalla. Projekti suunnittelee, valmistelee ja hankkii ammatillista työvoimapoliittista koulutusta ja yritysten kanssa yhdessä yhteishankintakoulutusta. Äkillisten rakennemuutosten alueiksi nimettyjen Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueella työvoimapoliittista koulutustarjontaa lisätään rakennemuutosten vaikutusten lieventämiseksi.

Koulutuksen kohderyhminä ovat työssäoleva henkilöstö, lomautetut, työttömyysuhanalaiset ja työttömät. Työvoimakoulutuksia kohdennetaan mm. työttömille korkeastikoulutetuille kohderyhmille, logistiikka-alalle sekä muutostilanteessa oleville alueen protek-hankkeiden teemojen tai toimialojen yritysten henkilöstölle. Projekti hankkii yritysverkostoille yhteishankintakoulutusta ja varsinkin Täsmäkoulutustuotetta hyödyntäviä koulutuskokonaisuuksia. Ammatillinen työvoimakoulutus tuottaa uutta osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin. Työvoimakoulutuksella edistetään lomautettujen ammattitaidon kohottamista lomautuksen jälkeisen ajan vaatimuksiin ja tuetaan vapautuvan työvoiman työllistymistä muihin ammatteihin.

Projektissa kehitetään työvoimakoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä malleja niin, että työvoimakoulutusta voidaan käyttää ennakoiden joustavasti ja nopeasti yritysten muutostilanteissa. Projektin tavoitteena on kehittää TE -keskuksen palvelujen vaikuttavuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotuksessa käytetään pääprojektin kotisivuja. TE-toimistoja informoidaan hankkeesta kirjeellä. Alkavista työvoimakoulutuksista tiedotetaan yhdessä TE-toimistojen kanssa lehdissä ja suoraan yrityskohderyhmälle ja niiden henkilöstölle tiedotteilla. TE-toimistojen koulutusvastaaville järjestetään koulutusta hankkeen tavoitteista ja käytännöistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä jaetaan projektin aikana järjestettävissä verkostotapaamisissa. Lisäksi hyödynnetään sähköistä viestintää tiedottamisessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 700 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 649 028

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 700 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 649 028

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toimi ajalla 1.7.2009-31.10.2011 valtakunnallisen Protek -hankkeen alueellisen koordinaatiohankkeen ProtekTuki -hankkeen rinnakkaisprojektina Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -projektin työvoimapoliittiset toimenpiteet -projekti on suunnitellut, valmistellut ja hankkinut alueellaan ammatillista työvoimapoliittista aikuiskoulutusta sekä yritysten kanssa yhteishankintakoulutuksia. Projektin toimenpiteissä pyrittiin huomioimaan eri ammattien tilanne alueellamme. Koulutuksia suunnattiin erityisesti korkeakoulutetuille. Myös äkillisten rakennemuutosten alueiksi nimettyjen Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueilla toteutettiin työvoimapoliittista koulutusta.

Projektin aikana käytiin neuvotteluja yhteensä 38 koulutuksen toteuttamisesta. Projektin aikana kilpailutettiin 34 koulutusta, joista kahteen ei saatu lainkaan tarjouksia ja kolmen osalta tehtiin hankkimattajättämispäätös. Kolme projektin neuvottelemaa yhteishankintakoulutusta jouduttiin siirtämään toteutettavaksi kansalliselta puolelta, koska niitä ei ehditty toteuttaa kokonaan projektin toteutusajan puitteissa. Lopuista 26 koulutuksesta yksi peruttiin työnantajalähtöisistä syistä, joten projektin aikana toteutui 25 koulutusta.

Ensimmäinen koulutus käynnistyi 14.9.2009 ja viimeinen koulutus päättyi 31.8.2011. Koulutuksia järjestettiin Oulussa, Haukiputaalla, Raahessa, Ylivieskassa, Haapajärvellä, Pulkkilassa.

Työvoimapoliittisin perustein hankittiin 5 koulutusta. Yritysten kanssa yhteishankintoina toteutettiin 20 koulutusta, joissa mukana oli 17 eri yritystä. Yhteishankintakoulutuksista MuutosKoulutuksia oli 5, TäsmäKoulutuksia oli 10 ja RekryKoulutuksia koulutuksia oli 5.

Koulutuksen järjestäjänä (koulutuksen myyjänä) toimi 16 eri toteuttajaa. Projektin aikana koulutuksissa aloitti 277 henkilöä, joista koulutuksen keskeytti 36 opiskelijaa ja 241 opiskelijaa koulutuksen suoritti loppuun.

Koulutuksen keskeyttäneistä 19 henkilöä työllistyi, 15 henkilöä jäi työttömäksi ja 2 henkilöä siirtyi työvoiman ulkopuolelle. Koulutuksen loppuun suorittaneista 241 henkilöistä 151 henkilöä työllistyi, 82 henkilöä jäi työttömäksi ja 8 henkilöä siirtyi työvoiman ulkopuolelle. Yhteensä projektin aloittaneista työllistyi koulutuksen jälkeen siis 170 henkilöä, joista 40 oli naisia. Aloittaneista 10 henkilöä siirtyi työvoiman ulkopuolelle ja työttömäksi jäi 97 henkilöä.

Ilmoitettujen tietojen mukaan projektin aikana syntyi 75 uutta työpaikkaa, joista naisten työpaikkoja oli 16. Projektin aikana tehtiin yhteistyötä 17 yrityksen kanssa, joista 10 yritykseen syntyi yksi tai useampia uusia työpaikkoja. Osaan yrityksistä ei syntynyt uusia työpaikkoja, mutta niissäkin henkilöstön osaamista kehitettiin koulutusten myötä ja työntekijöiden oli mahdollista pitää työpaikkansa tai jopa edetä työnantajallaan vaativampiin uusiin tehtäviin.

Projektin aikana tehtiin yhteistyötä ja jaettiin osaamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työvoimapoliittisia koulutuksia hoitavien henkilöiden kanssa, alueen TE-toimiston henkilöstön kanssa, koulutusorganisaatioiden yhdyshenkilöiden ja kouluttajien sekä työnantajayritysten edustajien kanssa. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja eri osapuolilta saatu palaute on ollut myönteistä.