Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11055

Projektin nimi: AgroInka -Agroteknologian innovaatio- ja kasvuohjelma

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Frami Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1637389-9

Osoite: Tiedekatu 2

Puhelinnumero: 020 124 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.frami.fi

Projektin kotisivun osoite: www.agrotechnology.fi

Vastuuhenkilön nimi: Leena Perämäki

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: leena.peramaki(at)frami.fi

Puhelinnumero: 0400-675121

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat eri puolilla Suomea maatalouskoneita valmistavien pk-yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa suuntaavat työntekijät. Koulutukseen osallistuvien yritysten lisäksi projektin viestinnän ja hyvien käytäntöjen levittämisen piirissä on koko agroteknologiatoimiala Suomessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat agroteknologia-alan tutkimus-, koulutus- ja kehitysorganisaatiot kuten MTT Teknologiatutkimus, Työtehoseura, Helsingin yliopisto sekä alan ammattikorkeakoulut. Lisäksi projektiin osallistuu Maatalouskoneet toimialaryhmää koordinoiva Teknologiateollisuus ry sekä kehitystyön poikkitieteellisyyttä tukevat yliopistot (esim. TKK, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 66, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin pääasiallisena kohderyhmän ovat eri puolilla Suomea maatalouskoneita valmistavat pk-yritykset ja niiden tuote- ja liiketoiminnan kehitystä suuntaavat henkilöt. Välillisenä kohderyhmän ovat ennen mainituille palveluita tarjovat julkiset tutkimus-, koulutus- ja kehitysorganisaatiot.

Tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta omasta toimintaympäristöstään, parantaa T&K -valmiuksia, lisätä verkostoitumista ja avustaa uusien vientimahdollisuuksien löytämisessä. Näiden toimenpiteiden kautta tavoitellaan suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liiketoiminnan kasvua.

Projektissa toteutetaan kaksi työpakettia: "1. Osaamisen vahvistaminen", jossa toteutetaan yrityksille laaja-alainen liiketoiminta-, teknologia- ja ympäristönäkökulmat huomioiva koulutusohjelma. "2. Verkostoituminen ja tiedonvälitys", jossa luodaan vahvoja yhteyksiä kansainvälisiin kehitystoimijoihin ja kansainvälisten verkostojen toimintaan sekä osallistutaan alan messuihin ja konferensseihin. Yhdessä yhteistyötahojen kanssa tuotetaan yrityksille em. yhteyksistä jalostettua informaatiota innovaatio- ja liiketoiminnan tueksi. Tietoa välitetään yrityksille mm. yrityskäynneillä, uutiskirjeillä, tiedotteilla ja www-sivuilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma, joka tarkentaa alla olevaa kuvausta. Tiedotussuunnittelma käsitellään projektin ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa.
Vuosi 2009: Tiedotuksen pääkohderyhmänä maatalouskoneita valmistavat yritykset, tavoitteena projektin yritysrekrytointi. Viestintämenetelminä henkilökohtaiset yritystapaamiset, www-sivut, uutistiedotteet.
Vuosi 2010-11: Tiedotuksen pääkohderyhmänä maatalouskoneita valmistavat yritykset, tavoitteena tuotetun informaation jakaminen ja hyödyntäminen. Viestintämenetelminä www-sivut, uutistiedotteet ja raportit.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen on sisäänrakennettu tämän projektin toimintasuunnitelmaan (aikataulutus suunnitelman mukainen). Erityistä huomiota on kiinnitetty työpakettiin 2, jossa syntyvät uutistiedotteet, selvitykset ja raportit ovat vapaasti toimialan yritysten hyödynnettävissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 185

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 185 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 167 185

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana ja tavoitteena oli vahvistaa suomalaisten maatalouskonevalmistajien innnovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen osaamista ja mahdollisuuksia haastavassa kilpailuasetelmassa isoja kansainvälisiä maatalouskonevalmistajia vastaan. Projektin kohderyhmänä olivat suomalaiset maatalouskonevalmistajat. Projektin vastuullisena toteuttajana toimi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (9.12.2010 => Frami Oy). Projektiin osallistui yrityksiä 12 kappaletta.
Projektin toimenpiteiden, kuten koulutuspäivien ja markkinaselvitysten toteutuksessa käytettiin yhteistyökumppaneita, jotka valittiin tapauskohtaisesti kilpailutusten perusteella. Informaatiopakettien toteuttajina toimivat projektipäälliköt. Projektissa toteutettiin koulutustilaisuuksia lopulta 12 kappaletta, joiden yhteiskesto oli 12 työpäivää. Yhteensä projektin koulutustilaisuuksiin osallistui henkilöitä 299 henkilötyöpäivän verran. Projektin koulutuspäiviin osallistui henkilöitä myös osallistujayritysten ulkopuolelta.
Projektissa toteutettiin 13 informaatiopakettia erinäisistä aiheista sekä 4 markkinaselvitystä Ukrainan, Unkarin, Iso-Britannian ja Ranskan maatalouskonemarkkinoista.
Projektissa toteutettiin suomalaisille maa- ja metsätalouskonevalmistajille suunnattua agroteknologiauutiskirjettä, jossa kerrottiin lyhyin uutisin toimialan yrityksiä koskevista uutisista ja tapahtumista. Uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa vuodessa ja toimitettiin sähköpostilla noin 800 henkilölle yrityksissä ja sidosryhmissä.
Markkinaselvitykset, informaatiopaketit sekä uutiskirjeet ovat saatavilla osoitteesta www.agrotechnology.fi