Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11056

Projektin nimi: Nanotech Finland

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylä Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2044270-3

Osoite: PL 27, Piippukatu 11

Puhelinnumero: 014 4451100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jklinnovation.fi, www.nanocluster.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-sivustoa, hyödynnetään Nanoklusterin sivustoa www.nanocluster.fi

Vastuuhenkilön nimi: Esko Peltonen

Asema: ohjelmajohtaja

Sähköposti: esko.peltonen(at)jklinnovation.fi

Puhelinnumero: 0400 641369

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Nanoteknologian pk-yritykset: toimitusjohtajat, teknologiajohtajat, markkinointijohtajat ja muut avainhenkilöt
- Nanoteknologiaa tuotteissaan soveltavat yritykset: toimitusjohtajat, teknologiajohtajat ja muut avainhenkilöt
- Yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, etenkin VTT: professorit, tutkimusjohtajat, tutkijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Osaamiskeskuspaikkakuntien pois lukien Itä-Suomen maakuntaliitot ja kaupungit: Keski-Suomi/Jyväskylä, Keski-Pohjanmaa/Kokkola, Pohjois-Pohjanmaa/Oulu, Uusimaa/Helsinki/Espoo/Vantaa, Pirkanmaa/Tampere,
- Tekes
- Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit)
- Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sitra,
- Finpro, Finvera, pääomasijoitusyhdistys FVCA, Invest in Finland
- Suomen Akatemia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nanoteknologiaa kehittävien tai hyödyntävien pk-yritysten toimitus-, teknologia- ja markkinointijohtajat, yliopistojen ja tutkimuslaitosten professorit, tutkimusjohtajat ja tutkijat sekä myös suuryritysten avainhenkilöt. Toiminta keskittyy luomaan pk-yrityksille ja tutkimusorganisaatioille kansainvälisiä yhteyksiä merkittävien markkina-alueiden yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden tarvittavien organisaatioiden kanssa. Päätavoitteena on huippuosaamiseen perustuvien yritysten kv-liiketoiminnan käynnistyminen ja kehittyminen. Toiminta painottuu pk-yrityksiin, mutta niiden kumppaneiksi haetaan globaalisti toimivia suuryrityksiä, niin Suomesta kuin ulkomailta.Toisena päätavoitteena on parantaa ulkomaisten toimijoiden näkemystä suomalaisten innovaatioympäristöjen vetovoimaisuudesta, saada aikaan selvityksiä ja lopulta investointeja Suomeen. Projektin kansainvälinen toiminta kohdennetaan pääosin EU-maihin. Lisäksi kohdemaina voivat olla myös esim. USA, Venäjä, Kiina, Japani ja Intia. Projektin kohdemaat tarkentuvat kohderyhmään kuuluvia yrityksiä kiinnostavista markkina-alueista toiminnan painopisteen kohdentuessa joka tapauksessa pääosin EU-maihin.

Toimenpiteitä ovat:
- Markkina-alue- tai sovellusalakohtaiset messu/näyttelyosallistumiset ja kumppanitapaamiset
- Markkina-alue- tai sovellusalakohtaiset tiedon- ja kumppaninhankintavierailut ja liiketoimintaosaamisen kehittämiset
- Kansainvälisten yhteishankkeiden rakentaminen (sisältö, kumppanit, rahoitus)
- Nanoalan yritysten viennin ja kohdealueelle etabloitumisen tukeminen
- Yhteistyön käynnistäminen uusia markkina-alueita edustavien tahojen kanssa
- Nanoalan hankkeiden tunnistaminen ja asiantuntemus Suomeen tavoiteltaviin investointeihin.
Toimenpiteet ovat osittain erilaisia "kehittyneillä markkinoilla" ja "nopeasti kehittyvillä markkinoilla". Toimenpiteille kehitetään hyviä käytäntöjä tekemällä oppii -periaatteella ja samalla ne tuotteistetaan.

Projektiin osallistuneet pk-yritykset ovat saaneet kontakteja ja kehittäneet markkinatuntemustaan ja liiketoimintaosaamistaan. Uutta liiketoimintaa tai vähintään sitä tavoittelevia hankkeita on syntynyt. Osallistuneet yritykset ja niiden avainhenkilöt ovat valmiimpia ja kilpailukykyisempiä vastaamaan taantuman jälkeisen nousukauden tarjoamiin globaaleihin mahdollisuuksiin kuin siihen osallistumattomat.

Projektiin osallistuneet innovaatioympäristöt, niiden toiminnasta vastaavat organisaatiot, tutkimusyksiköt ja tutkijat ovat saaneet kontakteja ja kehittäneet markkinatuntemustaan ja yhteistyöosaamistaan. Uusia kumppanuuksia on syntynyt ja uusia hankkeita on käynnistynyt. Osallistuneet tutkimusorganisaatiot ja avainhenkilöt ovat valmiimpia vastaamaan taantuman jälkeisen nousukauden tarjoamiin mahdollisuuksiin kuin siihen osallistumattomat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan erillinen viestintä-/tiedotusssuunnitelma, jossa tarkennetaan projektin kohderyhmät, määritetään avainviestit, toimenpiteet ja viestinnän kanavat kullekin kohderyhmälle. Viestinnän kanavia ovat internet (www.nanocluster.fi, www.oske.net), ajankohtaistiedotteet omia sekä Tekesin FinNano ja Toiminnalliset materiaalit -ohjelmien jakeluja hyödyntäen, henkilökohtainen viestintä osaamiskeskusverkoston kautta jne. Tiedotusta hoidetaan myös alueilla toimivien foorumien kautta. Tiedotuksessa hyödynnetään myös muita klusteriohjelman projekteja kuten goNano, jossa selvitetään Suomen yritysten nanoteknologiaan liittyviä tarpeita.

Viestinnästä vastaa projektipäällikkö Pirjo Nikku.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa luoduista hyvistä käytännöistä tiedotetaan klusteriohjemien ohjelmajohtajista koostuvassa koordinaatiofoorumissa, klustereiden välisissä kokouksissa ja aluefoorumeissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 343 996

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 342 958

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 473 442

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 436 415

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nanotech Finland -projektin kohderyhmänä olivat ensisijaisesti nanoteknologiaa kehittävien tai hyödyntävien pk-yritysten toimitus-, teknologia- ja markkinointijohtajat, niiden arvoverkkoihin kuuluvien suuryritysten avainhenkilöt sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten professorit, tutkimusjohtajat ja tutkijat. Yleisenä tavoitteena oli luoda pk-yrityksille ja tutkimusorganisaatioille kansainvälisiä yhteyksiä merkittävien markkina-alueiden yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden tarvittavien organisaatioiden kanssa. Konkreettisena päätavoitteena oli huippuosaamiseen perustuvien yritysten kv-liiketoiminnan käynnistyminen ja kehittyminen. Toiminta painottui pk-yrityksiin, mutta niiden kumppaneiksi haettiin myös globaalisti toimivia suuryrityksiä, niin Suomesta kuin ulkomailta. Toisena päätavoitteena oli parantaa ulkomaisten toimijoiden näkemystä suomalaisten innovaatioympäristöjen vetovoimaisuudesta, saada aikaan tutustumisvierailuja ja lopulta päätöksiä toiminnan käynnistämisestä Suomessa.

Nanotech Finland:n keskeisiä toimenpiteitä olivat markkinointi ja kumppanuuksien etsintä alan kansainvälisillä messuilla tai konferensseissa, joissa lisäarvoa tuotettiin mm. järjestämällä yhteiset messuesitteet, Doing business with -seminaarit, kahdenkeskiset tapaamiset, tulkkauspalvelut ja tarjoamalla OSKE-asiantuntijoiden tuki ja kontaktit. Muita toimenpiteitä olivat asiantuntija-, markkinaselvitys- ja kumppaninetsintävierailut kohdemaihin ja kohdemaista, nanoalan yritysten viennin ja etabloitumisen tukeminen kohdealueelle, kansainvälisten yhteishankkeiden tunnistaminen ja rakentaminen, yhteistyön käynnistäminen uusia markkina-alueita edustavien tahojen kanssa ja investointien tavoittelu Suomeen.

Toimenpiteet olivat osittain erilaisia toisaalta kehittyneillä markkinoilla ja toisaalta nopeasti kehittyvillä markkinoilla toimintaympäristöjen erojen vuoksi. Kehittyneillä markkinoilla nanoteknologiaan on resursoitu, sitä on kaupallistettu ja kansalliset kehittämisohjelmat ovat toimineet jo vuosia,jolloin viranomaisten vaikutus kontaktien luomisessa ja yhteistyön käynnistymisessä ei ole ratkaisevaa. Nopeasti kehittyvillä markkinoilla nanoteknologia on tunnistettu tärkeäksi, siihen resursointi on aloitettu ja sitä halutaan kaupallistaa, kansalliset nanoteknologian kehittämisohjelmat on käynnistetty ja bruttokansantuote henkeä kohden on alhainen mutta kasvussa, viranomaisten vaikutus kontaktien luomisessa ja yhteistyön käynnistymisessä on tärkeää, jopa ratkaisevaa.
Tavoitteita tuettiin rakentamalla Nanotech Finland -brändiä, jolla luotiin visuaalinen ilme, edistettiin yhteisesiintymistä (ei organisaatiorakenteiden esittelyä) ja tuotettiin markkinointimateriaalia. Nanotech Finland -brändin käyttö jatkuu ainakin OSKE-ohjelmakauden loppuun 2013.
Projektin saama palaute toimenpiteistä oli erittäin hyvä, erityisesti järjestelyjen ja mahdollistamisen osalta. Messujen Suomi-osastot saivat yleisesti positiivista palautetta ja hyvää näkyvyyttä. Yritysten oma aktiivisuus ja oppiminen toisilta lisääntyi, yhteistyön suomalaisten kesken lisääntyi, miniklusteroituminen lisääntyi (esim. fotoniikka-ala). Projektiin osallistuneet pk-yritykset saivat kontakteja, kehittivät markkinatuntemustaan ja ovat liiketoimintaosaamiseltaan valmiimpia kansainväliseen toimintaan. Projektiin osallistuneet innovaatioympäristöt ja niiden toiminnasta vastaavat organisaatiot, tutkimusyksiköt ja tutkijat saivat kontakteja, kehittivät markkinatuntemustaan ja ovat liiketoiminta-osaamiseltaan valmiimpia kansainväliseen yhteistyöhön ja liiketoimintaan. Uusia kumppanuuksia syntyi ja uusia hankkeita käynnistyi. Uuden toimintamallin kasvuyritysten kansainvälistymiseen tarjoava strategisten kumppanien verkostotoiminta GloBE (Global Business Enhancer) eteni. Valmiimpia kumppaneita on Intiasta ja Kiinasta, osittain myös Venäjältä ja EU-alueelta.
Projektin tapahtumien pääpaino oli EU-alueella ja kohdistui vuosittain seuraavasti:
- 2009: 5 tapahtumaa, kaikki EU-alueella
- 2010: 15 tapahtumaa, 12/EU-alue, 1/USA, 1/Japani, 1/Venäjä, rahoituksella osallistuneita yrityksiä 16, muita organisaatioita 16
- 2011: 10 tapahtumaa, 6/EU-alue, 1/USA, 1/Intia, 1/Venäjä, 1/Kiina, rahoituksella osallistuneita yrityksiä osall. yr 17, muita organisaatioita 4

Projektin määrälliset tavoitteet saavutettiin, jopa ylitettiin reilusti:
Osallistujia
- Yritykset: tavoite 15, tulos 21
- Muut organisaatiot: tavoite 13, tulos 19
- Yhteensä : tavoite 28, tulos 40

Kaikkiaan voidaan raportoida messuosallistumisina yhteensä 80 yritystä tai organisaatioita, jotka osallistuivat rahoituksella eli moni osallistui useampaan tapahtumaan. Projektissa järjestettyihin seminaareihin ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä 388 henkilöä. Nanotech Finland -projektia hallinnoi Jyväskylä Innovation Oy. Vastuullisena johtajana toimi Esko Peltonen ja projektipäällikkönä Pirjo Nikku.