Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11058

Projektin nimi: BALTIC SEA INTEGRATION -hanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: PL 21285 (Arkadiankatu 28, 00100 Helsinki)

Puhelinnumero: 010 2178 8600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.aalto.fi, www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Projektin kotisivun osoite: pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/eu-projektit/kansalliset/bsi/

Vastuuhenkilön nimi: Natalia Narits

Asema: toimiston päällikkö

Sähköposti: natalia.narits(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 010 2178 614

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät:
Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat Itämerialueen yhteistyöstä kiinnostuneet suomalaisyritykset. Yritykset toimivat yrityshautomoissa ja/tai muissa teknologiaympäristöissä sekä ovat kasvuun suuntautuneita. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat yrityshautomojen, osaamiskeskusten ja teknologiakeskittymien johto sekä erityisasiantuntijat. Projekti tukee eri toimialojen välistä yhteistyötä ja painottuu innovatiivisten ja osaamispohjaisten yritysten kansainvälistymistoimintojen ja yhteistyön kehittämiseen sekä vahvistamiseen Latviassa, Liettuassa ja Pietarin alueella. Yritysten yhteistyön edistämistä vahvistetaan suomalaisten osaamiskeskusten, yrityshautomojen ja teknologiakeskusten johdon ja asiantuntijoiden yhteistyöverkostojen synnyttämisellä vastaavien organisaatioiden kanssa Itämeren alueella. Varsinaiset kohderyhmät ovat siten jo hyvin tiedossa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrityshautomojen, osaamiskeskusten, yritystoimintaa tukevien organisaatioiden ja korkeakoulujen sidosryhmät ja asiakkaat. Nämä tahot saavat muodostettua myös omaan käyttöönsä toimivan yhteistyöverkoston Latvian, Liettuan ja Pietarin alueelle. Erityisesti tätä voidaan hyödyntää investointien kanavoimisessa ko. maiden yrityksistä Suomen eri alueille ja eri innovaatioympäristöihimme.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 90, joista naisia 27

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BALTIC SEA INTEGRATION, projektin varsinaiset kohderyhmät:
Suomalaisten yrityshautomojen ja osaamiskeskusten johto ja henkilöstö sekä yrityshautomoyritykset. Lisäksi projekti palvelee suomalaisia yrityksiä jotka ovat kiinnostuneita yhteistyön kehittämisestä Itämeren alueen maiden kanssa. Projekti tukee eri toimialojen välistä yhteistyötä ja painottuu innovatiivisten ja osaamispohjaisten yritysten kv-tomintojen ja yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen Latviassa, Liettuassa ja myös Pietarin alueella. Lisäksi projektin välilliseen kohderyhmään kuuluvat yritystoimintaa tukevien organisaatioiden, yliopistojen ja korkeakoulujen edustajat.

Projektin tavoitteena on: 1) edistää osallistujien kansainvälistymisvalmiuksia Itämeren alueella ja aktivoida heidän kansainvälisyyteen liittyvää osaamista; 2) hyödyntää verkoistoimalla lähialueiden innovaatioympäristöjä suomalaisten yritysten kasvun vauhdittamiseksi 3) lisätä suomalaisten innovatiivisten yritysten sekä yrityshautomojen kilpailukykyä sekä auttaa säilyttämään olemassa olevia ja luomaan uusia työpaikkoja; 4) edistää ja tukea suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja etabloitumista Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä ja tukea investointeja Suomeen.

Projektin toimenpiteet: 1) Suomalaisten yrityshautomojen, osaamiskeskusten, yritystoimintaa tukevien organisaatioiden ja oppilaitosten kv-valmennus ja yhteistyöverkostojen rakentaminen Latviassa, Liettuassa ja Pietarissa. Sisältää match-making ja verkostoitumistapahtumia ( Latvia, Liettua ja Pietari). 2) Match-making tapahtumat suomalaisille innovatiivisille yrityksille, jotka toteutetaan Latviassa, Liettuassa ja Pietarissa sekä valmennukset Helsingissä. On mahdollista osallistua erillisiin tapahtumiin ja valmennuksiin.
Projekti sisältää myös ohjausta ja konsultointia sekä yrityskohtaisia selvityksiä.
Projektin tuotteet:
- Suomalaisten yrityshautomojen, yritystoimintaa tukevien organisaatioiden ja oppilaitosten yhteistyöverkostot Latviassa, Liettuassa ja Pietarissa;
- Palvelumalli suomalaisille innovatiivisille yrityksille heidän yhteistyön kehittämiseksi Latvian, Liettuan ja Pietarin alueen kanssa.

Projektin arvioidut tulokset
1.Suomalaisten yrityshautomojen, osaamiskeskusten ja innovatiivisten yritysten yhteistyö tiivistyy ja syntyvät yhteistyöverkostot latvialaisten, liettualaisten ja pietarilaisten yrityshautomojen ja innovatiivisten yritysten kesken. Yhteistyöverkostot tarjoavat suomalaisille yrityksille match-making palveluita Latviassa, Liettuassa ja Pietarissa sekä latvialaisille, liettualaisille ja venäläisille yrityksille match-making palveluita Suomessa.

2. Syntyvät suomalaisten yritystoimintaa tukevien organisaatioiden ja korkeakoulujen yritystoimintaa ja kansainvälistymistä tukevat yhteistyöverkostot Latviaan, Liettuaan ja Pietariin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan HSE Pienyrityskeskuksen ja Teknillisen korkeakoulun Lahden yksikön verkkosivuilla, lehdistötiedotteiden ja sanomalehtiartikkeleiden avulla, lehti-ilmoittelulla, suoramarkkinoinnilla, asiakas- ja infotilaisuuksissa sekä puhelinmarkkinoinnin avulla. Projektista ja sen tapahtumista laaditaan esitteet. HSE Pienyrityskeskus vastaa esittelymateriaalin tuottamisesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana noin kerran vuodessa käydään kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa Itämeren alueella, seminaareissa pitämässä puheenvuoro / esitys hankkeen etenemisestä ja kokemuksista tähän saakka. Hankkeen tuloksista ja parhaista käytännöistä julkaistaan artikkeleita ja kerrotaan erilaisissa tilaisuuksissa. Projektin päätyttyä tehdään koko projektia koskeva arviointiselvitys, josta parhaita käytäntöjä tarjotaan sekä kansallisiin, että kansainvälisiin konferensseihin esiteltäväksi. Hankkeen projektipäällikkö tai valtuuttamansa henkilö pitää esitelmät.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 385 996

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 378 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 401 636

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 409 045

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Baltic Sea Integration -projekti toteutettiin vuosina 2009 - 2011 pääosin Etelä-Suomen alueella, mutta osallistujia oli kaikkiaan yhdeksästä maakunnasta (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa (v. 2010 myös Itä-Uusimaa) ja Varsinais-Suomi). Osallistujayrityksiä oli kaikkiaan 55 (projektisuunnitelman mukainen tavoite oli 30) ja muita organisaatoita 13 (tavoite 15). Osallistuneita henkilöitä oli kaikkiaan 90 (tavoite 45), joista avoimilla työmarkkinoilla 86 (lisäksi neljä työtöntä henkilöä). Yrittäjiä osallistuneista oli 26.

Hankkeessa kohdennettiin kansainvälistymistoimenpiteet Pietarin, Latvian ja Liettuan -markkinoihin. Toimintamuotoina olivat 1) kontaktien haku (matchmaking-matkat kohdealueelle, kohdemarkkinoiden yrittäjäryhmien vierailut Suomessa), 2) konsultointi (yrityskohtaiset selvitykset ja konsultoinnit) sekä 3) lyhytkestoiset täsmäkoulutukset ja workshopit kohdemarkkinoihin liittyen.

Projektin keskeiset tulokset ovat:

1) Suomalaisten yrityshautomojen ja innovatiivisten yritysten yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen latvialaisten, liettualaisten ja myös pietarilaisten yrityshautomojen, osaamiskeskusten ja innovatiivisten yritysten kanssa on edennyt tuotteistettuun vaiheeseen. Projektin tuloksena syntyneet yhteistyöverkostot Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen johdolla tarjoavat suomalaisille yrityksille kontakti-, konsultointi ja koulutuspalveluita Latvian-, Liettuan- ja Pietarin alueen liiketoiminnan kehittämistä varten sekä latvialaisille, liettualaisille ja pietarilaisille yrityksille matchmaking palveluita Suomessa. Baltiaan suunnatuista palveluista on laadittu erillinen esite. Pietarin markkinoihin liittyvät palvelut toteutetaan räätälöidysti Pienyrityskeskuksen Pietarin toimiston kautta.

2. Suomalaisten yritystoimintaa tukevien organisaatioiden ja korkeakoulujen yritystoimintaa ja kansainvälistymistä tukevat yhteistyöverkostot Latviaan, Liettuaan ja myös Pietariin.

Pienyrityskeskus on laajentanut parnteriverkostoaan kohdemaissa mm. uusien yhteistyösopimusten avulla ja lisäksi on verkostoon otettu uusia yhteistyöorganisaatioita. Baltic Sea Integration -verkostoon kuuluvat hautomot, teknologiakeskukset ja yrityspalveluorganisaatiot on lueteltu kohdassa 5.

3. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden osaaminen ja sitä kautta kilpailukyky on lisääntynyt koulutuksen avulla. Hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 14 koulutustilaisuutta, viisi workshoppia ja viisi matchmaking-matkaa Pieariin, Latviaan ja Liettuaan. Viidelle yritykselle tehtiin yritystason kehittämistoimenpiteitä erillisinä konsultointiprojekteina. Konsultointiprojektien pääasiallinien sisältö oli markkinatilanteen selvittäminen kohdemarkkinoilla. Yhden yrityksn osalta konsultointi johti etabloitumiseen Vilnaan (tytäryrityksen perustaminen). Muidenkin osalta pystyttiin tuottamaan vähintäänkin tietoa strategisen päätöksenteon tueksi sekä tarjouspyyntöihin johtaneita kontakteja.

Kaikki matchmaking-matkoihin sekä Suomessa workshoppeihin osallistuneet yritykset ovat saaneet useita uusia ulkomaisia liikekumppanikontakteja.

Hankkeen vaikuttavuudesta on tehty erillinen arviointiraportti, jossa on otettu mukaan myös koulutustilaisuukisen vaikuttavuus.

Yhteistyömalli ja matchmaking-palvelut pilotoitiin projektin aikana. Tavoitteena on saada uudet toimintamallit ja palvelut jäämään toimimaan hankkeen jälkeen palvelutoimintana Suomessa. Palvelumalli on työstetty Baltic Sea Business Services (BSBS) -palveluksi, jonka toteuttamista jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi tavoitellaan matchmaking-palvelun kehittämistä myös vastavuoroisesti tukemaan latvialaisten, liettualaisten ja pietarilaisten yritysten investointeja Suomeen ja suomalaisiin innovaatioympäristöihin uuden liiketoiminnan kehittämiseksi siten, että aktivoidaan mm. yritysryhmien vierailua ja matchmakingiä Suomeen.