Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11059

Projektin nimi: Työtä ja tekijöitä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Salpausselänkatu 22

Puhelinnumero: 0206360090

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi/kaakkois-suomi

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Soile Pietiläinen

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: soile.pietilainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0206360090

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on kuvattu kohdassa 5.4.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen työttömät työnhakijat, vaikeasti työllistyvät työnhakijat, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset työnhakijat, työttömyysuhanalaiset ja lomautetut, joilla on halukkuutta työllistyä ja kouluttautua ja joiden työllistymistä sekä osaamisen kehittämistä voidaan edistää hankkeen avulla. Kohderyhmään kuuluvat myös alueen työssä olevat, joiden osaamisen kehittämistä ja työssä pysymistä voidaan edistää hankkeen avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksia hyödyntävät hankkeen kohderyhmän lisäksi alueen ESR-hankkeet, alueen työnantajat, kolmannen sektorin toimijat ja järjestöt, oppilaitokset sekä julkiset organisaatiot, kuten kunnat, Kela, TE-toimistot, työvoiman palvelukeskukset ja TE-keskus.

Lisäksi hankeen tuloksia voivat hyödyntää muut samojen kohderyhmien parissa työskentelevät tahot ja alueet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1150, joista naisia 480

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1532, joista naisia 599

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisten tutkintoja 6

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke toteuttaa työvoimapoliittisia toimia Kaakkois-Suomessa toimiville hankkeille sekä omalle kohderyhmälleen. Hankkeen tavoitteena on kehittää työvoiman valmiuksia ja osaamista yritysten ja työelämän tarpeiden pohjalta. Hankkeella haetaan ratkaisuja työllistymiseen ja työvoiman saatavuuteen, rakenteelliseen työttömyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan, oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen sekä alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden edistämiseen.

Kohderyhmä:
Kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen työttömät työnhakijat, vaikeasti työllistyvät työnhakijat, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset työnhakijat, työttömyysuhanalaiset ja lomautetut, joilla on halukkuutta työllistyä ja kouluttautua ja joiden työllistymistä sekä osaamisen kehittämistä voidaan edistää hankkeen avulla. Kohderyhmään kuuluvat myös alueen työssä olevat, joiden osaamisen kehittämistä ja työssä pysymistä voidaan edistää hankkeen avulla.

Tavoitteet:
Tavoitteena on toteuttaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä alueen muiden ESR-hankkeiden tarpeisiin ja sitä kautta kehittää työvoiman valmiuksia ja osaamista yritysten ja työelämän tarpeiden pohjalta palkkatuetun työllistämisen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen avulla. Tavoitteena on myös luoda palvelukokonaisuuksia erityisesti nuorten, vastavalmistuneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten palveluun alueen TE-toimistoissa sekä selvittää TE-toimistojen asiakaspalveluprosessien tehostamiseksi tukitoimintojen kehittämistarpeita.

Hanke lisää alueen toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena työttömien työmarkkina-asema paranee ja merkittävä osa heistä työllistyy joko tuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille. Lisäksi työvoiman ammatillinen osaaminen kehittyy toimialojen tarpeita vastaavasti (esim. rakennus ja metalliteollisuus). Työelämän tarpeita ennakoivan koulutuksen tuloksena työvoiman saatavuus paranee myös noususuhdanteessa. Nuorten, vastavalmistuneiden ja pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiudet kehittyvät vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten osallisuus lisääntyy ja etäisyys työmarkkinoihin pienenee.

Hanke lisää alueen toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hanke tukee työttömien työllistymistä yksityiselle ja julkiselle sektorille.

Tuloksena on myös toimintamalliehdotus TE-toimistojen keskeisimpien tukitoimintojen prosessien kehittämisestä.

Keskeiset toimenpiteet:

1.Hankkeen käynnistäminen, toteutustapa ja hallinnointi

2. Tiedottaminen

3. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja muiden palvelutarpeiden määrittely

4. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden (palkkatuet, starttiraha, työvoimapol.koulutus) toteuttaminen ja koordinointi

5. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen, tuotteistaminen ja testaus

6. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöön ottaminen

7. Raportointi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan rahoituspäätöksen ohjeiden mukaisesti.

Hankkeesta tiedottaminen tapahtuu sekä muiden alueen ESR-hankkeiden toimesta että tämän hankkeen omana tiedotustoimintana. Tiedottamisessa on kolme näkökulmaa:

1. Koko hankkeen ajan hankkeen kohdejoukon aktivoiminen mukaan hankkeeseen: yleistä ja kohderyhmittäin suunnattua tiedottamista
2. Koko hankkeen ajan muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen aktivoiminen mukaan hankkeeseen: yhteistyötapaamiset, tahojen kontaktointi
3. Jatkuvasti hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä tiedottaminen: tiedotusvälineissä tiedottaminen.

Hankkeesta laaditan sen alkuvaiheessa erillinen tiedotussuunnitelma. Hankkeen tiedottamisesta vastaa hankkeen projektipäällikkö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa testataan uusia toimintamalleja erityiskohderyhmien palvelussa, yhdistetään koulutusta ja palkkatukea sekä hyödynnetään työpaikkaohjauksen mallia. Hankkeen hyviä käytäntöjä levitetään tiedottamalla niistä jatkuvasti hankkeen kuluessa ja päätyttyä lehtiartikkelien, hankeraporttien ja Internet-sivujen kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 016 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 938 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 159 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 059 783

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työtä ja tekijöitä -projektilla haettiin ratkaisuja mm. työllistymiseen ja työvoiman saatavuuteen, rakenteelliseen työttömyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan, oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen sekä alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden edistämiseen.

Projektin kohderyhmänä ovat olleet Kaakkois-Suomen työttömät työnhakijat, työttömyysuhanalaiset ja lomautetut, joilla on ollut halukkuutta työllistyä ja kouluttautua ja joiden työllistymistä sekä osaamisen kehittämistä on voitu edistää projektin avulla. Kohderyhmään ovat kuuluneet myös alueen työssä olevat, joiden osaamisen kehittämistä ja työssä pysymistä on voitu edistää projektin avulla. Projektin erityiskohderyhminä ovat olleet nuoret, vastavalmistuneet ja syrjäytymisuhan alla olevat nuoret miehet. Kohderyhmä on muodostunut alueen ESR-hankkeiden kohderyhmästä sekä TE-toimistojen asiakkaista.

Projektin tavoitteena on ollut rahoittaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä alueen ESR-hankkeiden tarpeisiin ja kehittää työvoiman valmiuksia ja osaamista yritysten ja työelämän tarpeiden pohjalta palkkatuetun työllistämisen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen avulla. Tavoitteena on ollut myös luoda palvelukokonaisuuksia pysyvään käyttöön erityisesti nuorten, vastavalmistuneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten palveluun alueen TE-toimistojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä sekä selvittää TE-toimistojen asiakaspalveluprosessien tehostamiseksi tukitoimintojen kehittämistarpeita.

Projekti on hankkinut runsaasti työvoimakoulutusta (65 kpl) ja myös palkkatukea käytettiin kohtuullisen paljon (156 päätöstä). Projektiin osallistui 1532 henkilöä, mikä on 33 % enemmän kuin oli tavoitteena. Projektin päättäneistä/keskeyttäneistä henkilöistä 22 % oli työssä ja 6 % opiskelemassa. Myös ammatillinen osaaminen on lisääntynyt projektin avulla. Projektissa on 20 henkilöä suorittanut ammatillisen tutkinnon ja 32 henkilöä yhteensä 53 osatutkintoa. Lisäksi koulutuksissa on suoritettu 929 lupakorttia. Nuorten työelämävalmiudet ja osallisuus ovat varmasti parantuneet, kun projektiin on osallistunut 1043 alle 25-vuotiasta nuorta.

Nuorten ja vastavalmistuneiden palvelujen kriittisten kohtien määrittely alueen TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten kanssa tehtiin tapaamalla alueen toimistojen ja palvelukeskusten nuorten neuvojat. Tämän johdosta on laadittiin Kaakkois-Suomen nuorisopaketin toimenpideohjelma ja sen toimenpiteitä toteutettiin vuoteen 2011 saakka. Kartoituksessa esiin tulleiden koulutustarpeiden jälkeen kilpailutettiin Kaakkois-Suomen alueelle kattava nuorten koulutuspaketti. Projektin koulutuksissa pilotoitiin työssäoppimiskysely työnantajille. Nuorisopaketin seurauksena käynnistyi Kaakkois-Suomen nuorisoyhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on laaja-alaisella yhteistyöllä hakea kehittämiskohteita nuorisotyöttömyyteen.

Nuorten palvelujen osalta toteutettiin asiakasraatitoiminta, jolla pyrittiin kartoittamaan nuorten ajatuksia TE-toimistojen tiedottamisesta. Koulutuksena hankittiin non stop -periaatteella toimiva nuorten työvoimakoulutusresurssi, jossa oli eri osioita tarjolla palvelutarpeen mukaan valittavaksi. Nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksia kehitettiin työvoimapoliittisena koulutuksena rakennusalan täydennyskoulutuksessa (KISÄLLI), joka suunniteltiin yhteistyössä KIRAKE-projektin kanssa.

CV-nettimarkkinointi- ja työnetsijäpalvelua hankittiin. Palvelun avulla järjestettiin työnhakijoille CV-netin markkinointitilaisuuksia, joiden tavoitteena oli lisätä CV-netin käyttöä sekä parantaa CV-netissä olevien työnhakuesittelyiden laatua. Tavoitteena oli myös lisätä yrityskäyntien avulla yritysten tietoisuutta CV-netistä sekä lisätä CV-netin käyttöä uusien työntekijöiden hakupalveluna. Tehtyjen yrityskäyntien tavoitteena oli myös selvittää onko yrityksissä avoinna tai avautumassa työvoiman tarvetta.

Projektin tuloksena on toimintamalliehdotus Kaakkois-Suomen alueelle TE-toimistojen keskeisimpien tukitoimintojen prosessien kehittämisestä.

Nuorten koulutuksiin hankitusta jälkiohjauselementistä saatiin hyviä kokemuksia. Kisälli-toimintamallina jäi kansalliseen työvoimakoulutukseen toimintamalliksi. Nuorten asiakasraatitoiminta viestii selkeää kieltä siitä, että asiakaskohderyhmän kuuleminen on tärkeää. Myös CV-nettimarkkinoija- ja työnetsijäpalvelusta saatiin hyvää palautetta ja palvelu pitää sisällään hyviä ja TE-toimistoihin siirrettävissä olevia elementtejä. Hankittaviin koulutuksiin ja palveluihin pidettävistä aloituspalavereista ja varmennuskäynneistä saatiin kokemuksia, joita eteenpäin jalostamalla voidaan parantaa koulutusten ja palveluiden laatua.

Projektissa saatiin hyvin monenlaisia kokemuksia eri palveluista, koulutuksista ja toiminnoista, joita edelleen jalostamalla ja virheistä oppimalla nähdään jo tässä vaiheessa hyviä käytäntöjä.

Edellä mainituista (ja muistakin projektissa tuotetuista) palveluista/koulutuksista on laadittu seikkaperäiset raportit/yhteenvedot.