Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11060

Projektin nimi: Välityömarkkinoiden kehittäminen -TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Viestikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/valityomarkkinat

Vastuuhenkilön nimi: Mari Tuomikoski

Asema: Ryhmäpäällikkö

Sähköposti: mari.tuomikoski(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 44 436 8211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti Oulun seudun TE- toimiston asiakkaat, jotka ovat olleet pitkään työttöminä, vaikeasti työllistyvät sekä henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä ja jotka työllistyäkseen tarvitsevat palkkatukityötä sekä erityisesti maahanmuuttajat ja nuoret. Henkilöt ohjautuvat projektiin TE-toimistojen kautta

Oulun työttömyys toukokuun lopussa 2009 on hieman miesvaltaisempaa kuin maassa keskimäärin. Nuorten osuus työttömistä on selvästi suurempi ja vastaavasti yli 50-vuotiaiden pienempi kuin maassa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömien osuus on hieman suurempi, mutta vajaakuntoisten osuus hieman pienempi kuin maassa keskimäärin.

Maahanmuuttajat: Suomessa asuvien maahanmuuttajien työttömyysaste on keskimäärin 21,5 % ja työttömyyden arvioidaan taantuman aikana nousevan kantaväestön työttömyyttä nopeammin. Maahanmuuttajien pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen torjutaan taantuman aikana. Maahanmuuttajien tehokas työllistyminen edellyttää kohdennettuja toimia.

Nuoret: Oulun osuus Pohjois-Pohjanmaan nuorista työttömistä on kasvanut. Oulun seudulla oli alkuvuonna 840 vaikeasti työllistyvää alle 30 -vuotiasta nuorta, joista 370 alle 25-vuotiasta. 38 % kaikista vaikeasti työllistyvistä oli alle 30-vuotiaita. Miesten osuus alle 30-vuotiaista vaikeasti työllistyvistä oli 68 %. Työvoimapoliittiselta toimenpiteeltä työttömäksi päätyvien määrä on voimakkaassa kasvussa työmarkkinatilanteen heikentyessä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen työnantajat, kunnat, alueen TE-toimistot, välityömarkkinoiden toimijat sekä yhteistyökumppanit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 112, joista naisia 56

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 139, joista naisia 87

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 35, joista naisten työpaikkoja 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 42, joista naisten työpaikkoja 25

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Välityömarkkinoiden kehittäminen - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET -projekti on Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen Välityömarkkinoiden kehittäminen -hankkeen rinnakkaisprojekti, joka sisältää projektin työvoimapoliittiset toimenpiteet. Projektin suunnittelussa on pyritty vastaamaan muuttuneen taloudellisen tilanteen myötä syntyneisiin tarpeisiin. Projektin kautta työllistetään pitkään työttömänä olleita, vaikeasti työllistyviä ja henkilöitä, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Projektissa kehitetään uudenlaista palkkatukijakson toimintamallia, jonka avulla pyritään lisäämään palkkatukijakson vaikuttavuutta. Palkkatukijakson suunnitelmallisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Projektiin ohjautuvien asiakkaiden osaamista parannetaan tarjoamalla tarpeen mukaan työvoimakoulutusta yhdistettynä palkkatukijaksoon sekä työhön valmennus palveluita. Välityömarkkinatoimijoita opastetaan tukityöllistämiseen ja edelleen sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rinnakkaisprojektista tiedotetaan alueen TE-toimistoille. Kohderyhmälle järjestetään tarvittaessa pienimuotoisia tiedotustilaisuuksia. Hankkeen alussa ja hankkeen aikana tehdään tarpeen mukaan tiedotteita. Myös Välityömarkkinoiden kehittäminen -projektin internet-sivuja käytetään tiedottamisen kanavana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa tuotetuista hyvistä käytännöistä järjestetään tiedotustilaisuus/-tilaisuuksia alueen TE-toimistoille ja työvoiman palvelukeskuksille. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan myös internet-sivuilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa. Tiedotustyötä tehdään pääasiassa hankkeen loppupuolella.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 974 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 838 663

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 274 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 279 539

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Välityömarkkinoiden kehittäminen - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET -projekti on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Välityömarkkinoiden kehittäminen -hankkeen rinnakkaisprojekti, joka on sisältänyt projektin työvoimapoliittiset toimenpiteet. Projektin suunnittelussa on pyritty vastaamaan muuttuneen taloudellisen tilanteen myötä syntyneisiin tarpeisiin. Projektin kautta on työllistetty pitkään työttömänä olleita, vaikeasti työllistyviä ja henkilöitä, joiden työttömyys uhannut pitkittyä.

Projektissa on kokeiltu uudenlaista palkkatukijakson toimintamallia, jonka avulla on pyritty lisäämään palkkatukijakson vaikuttavuutta. Palkkatukijakson suunnitelmallisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Projektiin ohjautuvien asiakkaiden osaamista on parannettu tarjoamalla tarpeen mukaan työvoimakoulutusta yhdistettynä palkkatukijaksoon sekä työhönvalmennuspalveluita. Välityömarkkinatoimijoita on opastettu tukityöllistämiseen ja edelleen sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeella on ollut käytössään rahoitusta 974 000€ työllistämistoimenpiteisiin (900 000€ palkkatukeen ja 74 000€ työvoimakoulutukseen). Palkkatuella työllistämisen määrärahoista on tilitetty työnantajille 830 350,45€ eli 92,3%. Hankkeen tavoitteena on ollut työllistää 112 henkilöä ja tässä onnistuttiinkin hyvin; palkkatuetussa työssä on hankkeen aikana ollut 139 henkilöä. Perusasteen koulutuksen käyneitä on ollut 19,4%, keskiasteen koulutuksen 65,5% ja korkea-asteen koulutuksen 15,1%. Työntekijöistä yksityiselle sektorille on ollut sijoittuneena 62,5%. Työllistyneistä alle 25-vuotiaita on ollut 36%, 25-44-vuotiaita 38,1% ja yli 45-vuotiaita 25,9%. Naisia hankkeessa on ollut 87 ja miehiä 52. Maahanmuuttajia hankkeessa on ollut neljä ja vajaakuntoisia 21. Tarjotuista palveluista työhönvalmennuspalvelua on käyttänyt yhdeksän henkilöä ja työvoimakoulutusta 20 henkilöä.

Projektiin mukaan tulleiden yritysten määrä on ollut 51 ja muiden organisaatioiden määrä 32. Hankkeelle on asetettu uusien työpaikkojen määräksi 35, mikä toteutui. Työllistäneiden yritysten toimialoista talonrakentaminen, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kiinteistöalan palvelut, muu liike-elämää palveleva toiminta ja vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa ovat olleet eniten työllistäneet alat. Näiltä aloilta on ollut yhteensä 30 yritystä eli hankkeen yritysten määrästä n. 59%.