Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11061

Projektin nimi: Satakunnan Opin ovi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: Satamakatu 19

Puhelinnumero: (02) 6237100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi, www.sataovi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Taina Kivioja

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: taina.kivioja(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044-4557306

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnan alueen aikuiskoulutuksen järjestämisestä sekä ohjaus-ja neuvontapalvelujen toteuttamisesta vastaavat tahot:

1. ammatilliset oppilaitokset (Pohjois-Satakunnan Ammatti-instituutti, Pohjois-Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Porin aikuiskoulutuskeskus, Porin ammattiopisto, Huittisten aikuiskoulutuskeskus, Kokemäenjokilaakson ammattiopisto, Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Rauman ammattiopisto, Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova)
2. Satakunnan korkeakoululaitos (SAMK, DIAK/Porin yksikkö, TUKKK/Porin yksikkö, TaY/Porin yksikkö, TTY/Porin yksikkö, TY/Porin yksikkö, TAIK/Porin yksikkö, TY/Rauman OKL)
3. Maakunnan aikuislukiot, kansalaisopistot ja työväenopistot ym. vapaa sivistystyö
4. Satakunnan oppisopimuskeskus
5. Satakunnan TE-keskus ja Satakunnan alueen TE-toimistot
6. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt

Em. tahot muodostavat projektin tiiviin yhteistyöverkoston.

II-vaiheessa toimijakartan valmistelussa noussee esiin vielä uusia ohjaustoimijoita, jotka kuuluvat projektin kohderyhmään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat Satakunnan alueen työssä olevat, työttömät työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita aikuiskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista tai joille aikuiskoulutus voi olla yksi vaihtoehto oman osaamisen kehittämiseen. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat olemassaolevan henkilöstön koulutuksesta kiinnostuneet ja uuden, osaavan työvoiman rekrytoinnista kiinnostuneet työnantajat sekä työpaikkaohjaajat.

Erityisesti toimenpiteitä kohdennetaan aikuisille, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen koulutus sekä erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisia 36

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Satakunnan Opin Ovi -hanke kytkeytyy valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen ja se toteutetaan Satakunnan alueella. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen aikuiskoulutuksen järjestämisestä sekä ohjaus- ja neuvontapalveluista vastaavat tahot. Välillisenä kohderyhmänä on alueen aikuisväestö sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat.

Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisohjauksen ja neuvonnan toimintatapoja asiakas- ja kysyntälähtöisempään suuntaan henkilö- ja yrityskohtaistamisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on edistää alueellista verkostomaista toimintatapaa ohjauksessa eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on vakiinnuttaa ja levittää hankkeessa luotavia ohjauksen hyviä käytäntöjä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Ohjauksen ja neuvonnan toteutuksessa pyritään mm. sähköisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Hankkeessa laaditaan aikuisohjauksen strategia, joka sisältää selvityksen aikuisohjauksen vaikuttavuudesta osana osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista alueella.

Hankkeen toimenpiteet muodostuvat aikuisohjauksen ja -neuvonnan suunnittelu-, pilotointi-, koulutus-, arviointi- ja vakiinnuttamistoimenpiteistä. Kaikki toimenpiteet toteutetaan projektiryhmän ja asiantuntijafoorumin yhteistyönä.

Projektin tuotteita ovat alueellinen aikuisohjauksen ja -neuvonnan toimintamalli, Satakunnan alueen aikuisohjauksen strategia, sähköinen toimijakartta ja loppujulkaisu.

Projektin pitkäkestoisia vaikutuksia ovat:
- aikuisohjauksen verkostomainen yhteistyö kehittyy
- aikuisohjauksen saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys paranevat
- aikuisopiskelijoiden innostus koulutukseen kasvaa ja urahallintataidot paranevat
- osaavan työvoiman saatavuus paranee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ks. päivitetty viestintäsuunnitelma liitteenä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

syksy 2012
- Haastatellaan kaikki ohjausorganisaatioiden edustajat ja tiedotetaan jo luoduista hyvistä käynnöistä ml. TNO-palvelujen strategia.
- Toteutetaan henkilökohtaiset käynnit suurempien ohjausorganisaatioiden johdoille ja tiedotetaan jo luoduista hyvistä käynnöistä ml. TNO-palvelujen strategia sekä tulevasta toiminnasta (ml. toimijakartta).
- Järjestetään verkostoseminaari
- Asiantuntijafoorumin jäsenet tiedottavat omia organisaatioitaan kehitetyistä hyvistä käytännöistä

2013
- Tehdään edelleen TNO-strategiaa näkyväksi
- Järjestetään 2 seminaaria
- Tiedotetaan sähköisestä toimijakartasta sekä ohjataan ja neuvotaan sekä ohjaustoimijoita että aikuisia sen käyttöön
- Asiantuntijafoorumin jäsenet tiedottavat omia organisaatioitaan kehitetyistä hyvistä käytännöistä


Ks.päivitetty viestintäsuunnitelma liitteenä

Projektin aikana laaditaan tuotekortteja, joissa kuvataan ja mallinnetaan erilaisia tuotoksia. Näitä tuotekortteja jaetaan erilaisissa foorumeissa ja ne ovat myös sähköisesti saatavissa Opin ovi -sivustolla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 988

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 455 272

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 685 941

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 620 713

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Satakunnan Opin Ovi (2009-2013) kuului valtakunnalliseen Opin Ovi hankeperheeseen.
Projektin kohderyhmänä olivat Satakunnan alueen aikuiskoulutuksen järjestämisestä ja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tuottavien organisaatioiden toimijat toiminnan eri tasoilta kuten alueen eri asteiden koulutuksen järjestäjät, ammatti- ja yrittäjäjärjestöt, TE-toimisto ja 3. sektori. Välillisenä kohderyhmänä olivat aikuisopiskelusta kiinnostuneet työssä olevat, työttömät työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt sekä työvoiman rekrytoinnista kiinnostuneet työnantajat sekä työpaikkaohjaajat.
Projektin lähtökohtana oli kehittää erityisesti aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen aktiivisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, joiden avulla edistetään elinikäistä oppimista. Tavoitteina oli kehittää moniammatillisena yhteistyönä alueen tno-palveluja, joissa painottuu verkostomainen toimintatapa. Tällaista toimintatapaa painottaa myös tavoitteena ollut aikuisopiskelun tno-palveluiden strategia. Tavoitteena oli myös tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa toimivien ohjaustaitojen kehittäminen ml. ennakointiosaamisen kehittäminen sekä sähköisen palvelukartan laatiminen.

Projekti toteutettiin yhteisvastuullisesti, jolloin toimijat yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat toimintoja. Näin voitiin paremmin motivoitua ja sitoutua tekemiseen. Projekti eteni järjestelmällisesti suunnitelman mukaan tavoitteisiinsa, jotka täyttyivät sekä määrällisesti että laadullisesti.

Projekti käynnisti verkostosopimukseen perustuvan tno-toimijoiden yhteistyön (tno-asiantuntijafoorumi), joka jatkaa toimintaansa projektin jälkeen. Projektissa valmisteltiin tno-toimijoille erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita kehittäviä ja helpottavia apuvälineitä käytettäväksi sekä projektin tai verkoston toimintaa edistäviä tuotoksia, jotka nojaavat laadittuun tno-strategiaan. Nämä apuvälineet ja muut tuotokset koottiin tuotekorteille, jotka ovat saatavissa projektin tai opinovi.fi sivustoltolta. Suurimpana apuvälineenä mainittakoon sataovi.fi sivusto, jonka päivittäminen ja kehittäminen edelleen, varmistettiin verkostosopimuksella.
Projekti on edistänyt tno-palveluiden verkostomaista ja moniammatillista yhteistyötä ja parantanut näiden palveluiden saavutettavuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Projektin toimintojen myötä myös aikuisopiskeluun liittyvä ohjaus on tullut entistä näkyvämmäksi ja tehokkaammaksi varsinkin resurssien käytön näkökulmasta.