Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11062

Projektin nimi: Maahanmuuttajien elintarvikeosaamisen parantaminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Agropolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 0895918-7

Osoite: Humppilantie 9 A

Puhelinnumero: 010 249 1800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.agropolis.fi

Projektin kotisivun osoite: www.agropolis.fi > tiedotteet

Vastuuhenkilön nimi: Juha Pirkkamaa

Asema: vt. Toimitusjohtaja

Sähköposti: juha.pirkkamaa(at)agropolis.fi

Puhelinnumero: 010 249 1810

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kanta-Hämeen elintarvikealan yritysten maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien terveystarkastajat osallistuvat DVD-ja koulutusmateriaalin suunnitteluun yhteistyössä hankkeen toteuttajan kanssa. Suunnitteluun osallistuvat terveysvalvontaviranomaiset saavat tuotettavan DVD:n maksutta käyttöönsä. Terveystarkastajilla on mahdollisuus osallistua järjestettävään koulutukseen.

Hankkeen järjestämään koulutukseen voi osallistua myös yritysten suomenkielinen henkilöstö.

Hankkeen toiminta vaikuttaa välillisesti yritysten asiakkaisiin sekä kuluttajiin, koska elintarviketurvallisuus paranee, ja näin edistetään terveyttä.

Hankkeen toimenpiteet kehittävät kantahämäläistä osaamista ja turvaavat alueen työllisyyttä, parantavat yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 17

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kanta-Hämeen alueella on maahanmuuttajataustaisia elintarvikealan yrittäjiä sekä yritysten henkilöstöä, samoin kuin ravintoloita, pizzerioita ja kebab-paikkoja, joiden omistajilla tai henkilöstöllä on maahanmuuttajatausta. Heidän työskentelynsä Suomessa on haasteellista jo suomen kielen ja kulttuurierojen vuoksi. Haasteita lisäävät suomalaiset elintarvikehygieeniset toimintatavat, omavalvonta sekä elintarvikelainsäädäntö, jotka voivat poiketa huomattavasti henkilön lähtömaan käytännöistä. Maahanmuuttajataustaisten toimijoiden ja terveysvalvonnan kommunikaatio on usein ongelmallista kieli- ja kulttuurierojen vuoksi, mistä johtuen valvonnassa koetaan ko. kohteet työläiksi. Yksistään yritysten omavalvontasuunnitelmien laatiminen on vaikeaa ja puutteellista. Projektilla haetaan ratkaisua em. kielellisiin ja kulttuurisiin ongelmiin sekä yritysten elintarvikehygienian ja omavalvonnan kehittämiseen. Samalla terveysvalvonnan valvontaresursseja vapautuu kohteiden omavalvonnan parantuessa.

Kohderyhminä ovat Kanta-Hämeen elintarvikealan yritysten maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät. Tavoitteena on selventää elintarvikehygienian perusteita ja tuoda esille, miksi hygieeniset toimintatavat ovat välttämättömiä elintarviketuotannossa. Projektissa tuotetaan omavalvonta- ja elintarvikehygieniaan liittyvä perehdytysmateriaali DVD-muodossa, josta voidaan valita eri kielinen vaihtoehto. Materiaalin suunnittelu toteutetaan yhteistyössä terveysvalvonnan ja osallistuvien yritysten kanssa. Projektissa tuotettu DVD- materiaali on vapaasti sekä valvontaviranomaisten että yritysten käytettävissä koko maan alueella.

Lisäksi projektissa järjestetään kaksi koulutustilaisuutta. Ne suunnataan maahanmuuttajataustaista henkilöstöä omaaville, tuotannollisille elintarvikeyrityksille, ja niiden aiheena ovat elintarvikehygienia, -lainsäädäntö ja omavalvonta. Koulutustilaisuudet toteutetaan tulkattuina.

Projektin tuloksena Kanta-Hämeen elintarvikeyritysten maahanmuuttajataustainen henkilöstö ja yrittäjät sisäistävät elintarvikehygienian ja omavalvonnan merkityksen ja oppivat aiempaa hygieenisemmät työskentelytavat. Työmotivaatio kasvaa, kun elintarviketyöntekijä ymmärtää hygieenisten toimintatapojen ja omavalvonnan merkityksen. Edellä mainittu vaikuttaa myös yritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Työssä jaksaminen ja viihtyminen paranevat, kun ammatillinen osaaminen kasvaa sekä määräysten ja vaatimusten sisältö oivalletaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Agropolis Oy on laatinut aikataulutetun tiedotussuunnitelman, joka on käsitelty ohjausryhmäkokouksessa 10.6.2009. Kokouksen jälkeen suunnitelma toimitettiin Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Mainittu viestintä- ja tulostenlevittämissuunnitelma on tämän hakemuksen liitteenä.

Osallistuvien yritysten toivomuksen mukaisesti projektin järjestämät koulutukset pidetään loppuvuodesta 2010. Näin ollen koulutuksesta ei ole vielä tiedotettu.

Mikäli saamme projektille lisärahoituksen ja jatkoaikaa DVD-n valmistukseen, DVD-materiaalista tiedotetaan sen valmistumisen jälkeen touko-kesäkuussa 2011.

Hakemuksen liitteenä lähetämme projektia koskevan tiedotteen 27.11.2009, kaksi projektiesitettä sekä kolme projektia koskevaa lehtiartikkelia. Agropolis Oy:stä riippumattomista syistä sanomalehtiartikkeleissa ei mainita projektin rahoituslähdettä eikä Euroopan sosiaalirahastoa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Agropolis Oy on laatinut aikataulutetun tulostenlevittämissuunnitelman, joka on käsitelty ohjausryhmäkokouksessa 10.6.2009. Kokouksen jälkeen suunnitelma toimitettiin Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Suunnitelma on tämän hakemuksen liitteenä.

Mikäli Agropolis Oy saa projektille lisärahoituksen ja jatkoaikaa DVD:n valmistukseen, levittämiseen liittyvä aikataulu muuttuu: levitämme DVD-materiaalia hankealueen terveysvalvonnalle ja osallistuville yrityksille kesäkuussa 2011.

Hankkeen päättymisen jälkeen Agropolis lähettää DVD-materiaalin pyynnöstä muille yrityksille sekä hankealueen ulkopuolisille toimijoille/terveysvalvonnalle omakustannushintaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 143 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 130 335

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 149 436

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli hakea ratkaisuja haasteisiin, joita kieli, kulttuuri, suomalaiset elintarvikehygieeniset toimintatavat, omavalvonta ja lainsäädäntö aiheuttavat maahanmuuttajataustaisille elintarvikealan yrittäjille ja työntekijöille.

Keskeisenä kohderyhmänä olivat Kanta-Hämeen alueen elintarvikeyritysten maahanmuuttajataustainen henkilöstö ja ulkomaalaistaustaiset yrittäjät.

Toteutuksesta vastasivat yhdessä HAMK ja Agropolis Oy. Projektin tulokset on jaettavissa kahteen kokonaisuuteen: DVD:n tuottaminen ja kohdeyritysten henkilökunnalle annettava elintarvikehygieniakoulutus. DVD:n materiaali koostui elintarvikelainsäädännön perusteista ja sisältää kieliraidat viidelle kielelle.

Vuoden 2011 lopulla järjestettiin yrityksille kaksi koulutustilaisuutta. Toinen koulutus pidettiin Suomeksi ja se tulkattiin Venäjäksi ja toinen koulutus Englanniksi. Koulutusten toteutuksesta saatiin yrityksiltä ja osallistujilta erittäin hyvä palaute. Koulutustilaisuudet auttoivat alueen yrittäjiä ja myös viranomaisia, joiden pitäisi muuten jakaa tietoa ja opastaa ko. yrityksiä. Jatkossa tuotetun materiaalin avulla koulutus on helpompaa.

Hankkeen toteutusta haittasi elintarvikelainsäädännön muutos voimaantulon viivästyminen, mutta tästä huolimatta hanke saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Simultaanitulkatut koulutukset loivat uutta, hyvää ja monistettavaa käytäntöä, jotka jää elämään myös hankkeen jälkeen.

Koulutus DVD sisältää runsaasti opintomateriaalia, jota voidaan myös hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen. Elintarvikehygienian perusteet eivät ole sidoksissa muuttuvaan valvontalainsäädäntöön ja näin materiaali jatkossa hyödyntämällä siitä sitä voi käyttää pohjana esimerkiksi kehitettäessä elintarviketurvallisuusosaamisesta vientituotetta. Hygieniaosaamistesteihin valmistautuville DVD on myös hyvä koulutus- ja perehdytyspaketti. Jatkon kehittely voi olla myös oppilaitoksille opinnäytetyön aihio ja HAMK on tuottanut hankkeessa paljon koulutukseen sopivaa materiaalia.

Hanke osoitti että suomalaiset haluavat yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kanssa ja auttaa heitä sopeutumaan uusiin oloihin. Hanke oli myös tärkeä valvontaviranomaisille, sillä sen aikana pohdittiin eroja, joita ei välttämättä normaalisti jäädä pohtimaan eli niitä asioita, jotka vaikuttavat ja vaikeuttavat kommunikaatiota ja toisen osapuolen ymmärtämistä.