Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11065

Projektin nimi: IAV - Itsearviointijärjestelmä ja yritysten osaamisen kehittämisen vaikuttavuus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto/ Koulutuksen tutkimuslaitos

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: Seminaarinkatu 15

Puhelinnumero: 014 - 260 1211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jyu.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin internet-osoite: ktl.jyu.fi/ktl/iav

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Leena Stenström

Asema: professori

Sähköposti: marja-leena.stenstrom(at)jyu.fi

Puhelinnumero: 014- 260 3310

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Keskisuomalaiset yritykset, niiden operatiivinen johto ja henkilöstö sekä yrittäjät ja yritysverkostot, joilla on käynnissä osaamiseen ja oppimiseen liittyvää kehitystyötä.
2) Keski-Suomen alueella vuosina 2009-2010 toteutettavat yritysten osaamisen kehittämiseen tähtäävät hankkeet

3.3 Välilliset kohderyhmät

Verkostot, joihin kuuluvat pk-yritysten (alihankkijat) lisäksi myös suuret yritykset (päähankkijat)
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Alueelliset kehittäjät ja niiden rahoittajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

IAV-projektin kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset osaamisen kehittämisen hankkeiden (Yritysten Taitava Keski-Suomi, Osaajia teollisuudelle, Osaamisesta kasvua, Liiketoimintaosaamisen kehittäminen) asiakasyritykset.

Em. hankkeissa toteutetaan erilaisia yritysten osaamisen kehittämiseen tähtääviä toimintamalleja. Tätä tukemaan yritykset tarvitsevat itsearviointiin pohjautuvan työkalun, jonka avulla ne voivat arvioida ja suunnitella oman osaamisensa kehittämistä ja johtamista sekä oppimisen resurssien ja olosuhteiden kehittämistarpeita liiketoiminnassa. IAV-projektin tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään oppimista osaksi liiketoimintaa luomalla yrityksille itsearviointijärjestelmän, joka on systemaattinen toimenpiteisiin ohjaava ja joka lähtee yrittäjän ja yrityksen omasta tavasta hahmottaa omaa osaamistaan ja sen hallintajärjestelmää.

Päästäkseen tavoitteisiin projekti toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:
1. Osaamisen kehittämisen verkoston tunnistaminen
2. Kohdeyritysten valinta ja case-pohjaisen tiedonhankinnan suunnittelu
3. Yritysten rajapinnoilla toimivien kehittäjien orientaatioiden ja kehittämistoimenpiteiden (esim. välineet ja metodit) alkukartoitus
4. Yritysten osaamisen itsearviointijärjestelmän testaus ja käyttöönotto
5. Valittujen kohdeyritysten toimintojen ja niihin liittyvän osaamisen ja sen johtamisen alkukartoitus
6. Osaamisen kehittämisen toimenpiteiden/interventioiden vaikutusten selvittäminen kohdeyrityksissä.
7. Liiketoimintaosaamisen kehittymisen arviointi yrityksissä
8. Osaamisen johtamisen taitojen kehittymisen arvioiminen yrityksissä
9. Osaamisen kehittämisen verkoston arviointi yrityksissä ja sen yhteydet alueelliseen kehittämiseen
10. Vaikuttavuuden arvio yritysten, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden sekä koko alueen näkökulmasta
11. Yritysten osaamisen itsearviointijärjestelmän mallintaminen

Projektin tuloksena syntyy yritysten osaamisen itsearviointijärjestelmän työkalu, jota voidaan hyödyntää erilaisissa yrityksissä. Itsearviointijärjestelmään liittyviä lomakkeita, välineitä ja malleja voidaan käyttää myös muissa kuin projektiin liittyvissä yrityksissä.

Itsearviointijärjestelmän pitkäaikaisempina tuloksina voidaan nähdä, että itsearviointijärjestelmän käyttöön ottavat yritykset saavat pohjaa omaa strategiaansa tukevalle osaamisen suunnittelulle ja että yritykset voivat arvioida omia heikkouksia ja vahvuuksia oppivana organisaationa. Osaamisen kehittyminen on yhteydessä yritysten eliniän jatkumiseen ja yrityksen johtamisen motivaation säilymiseen.

Lisäksi yritysten osaamisen itsearviointijärjestelmän myötä yritysten osaamisen taso ja johtaminen parantuvat. Verkostoitumisen myötä toisilta oppiminen edesauttaa uusien innovaatioiden leviämistä ja osaamisen kehittämistä. Nämä voidaan todeta mm. kohdeyritysten alku- ja lopputilanteen kartoituksilla sekä yrittäjiltä, henkilöstöltä ja osaamisen kehittämisen vetäjiltä ja kouluttajilta kerättävällä palautteella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeeseen laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma. Tiedotusta kohdennetaan seuraavasti:

Organisaation sisäinen tiedottaminen. Tietoa levitetään organisaation sisällä saman aihepiirin kanssa työskenteleville henkilöille sisäisissä kokouksissa, yhteisissä seminaareissa sekä yliopiston sisäisen tiedotuksen kautta.

Maakunnallinen tiedotus. Tiedotus toteutetaan yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa ja osittain tuottaen materiaalia heidän tiedotukseensa. Osallistutaan tarvittaessa ja pyydettäessä maakunnallisten koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden järjestämiin tiedotus- ja kehittämistapahtumiin.

Valtakunnallinen ja kansainvälinen tiedotus. Hyödynnetään Jyväskylän yliopiston ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen tiedotuskanavia. Hankkeen loppuvaiheessa osallistutaan alan kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja kongresseihin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu koko projektin kuluessa - alussa yhteistyöhankkeiden välillä ja myöhemmin projektin aikana luotujen verkostojen avulla.
Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu jatkuvan kehittämisen mukaisesti.

Väliarviointi tuottaa keväällä 2010 kirjallista materiaalia myös hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Vuoden 2010 loppupuolella hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu seminaarien ja konferenssien kautta.

Tiedottaminen yrityksille yhteistyössä yhteistyöorganisaatioiden ja taustaorganisaatioiden kanssa.

Hyvien käytäntöjen levittämistä jatketaan myös kansainvälisillä foorumeilla etsien kanavia EU-tason yhteistyöhön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 103 879

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 261

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 146 399

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 016

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tehtävät etenivät molempien pääteemojen mukaisesti 1) yritysten osaamisen itsearviointijärjestelmän kehittäminen yrityksille ja 2) yritysten osaamisen koulutus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden arviointi. Projektin ohjausryhmä priorisoi 1. tehtävää, joten sen toteuttaminen asetettiin etusijalle.

Yritysten osaamisen kehittämiseksi yhteistyö yritysten kanssa aloitettiin syksyllä 2009. Vuonna 2010 aloitettiin itsearviointityökalun testaaminen valituissa 17 yrityksessä. Niissä käytiin vähintään kaksi kertaa ensin nettipohjaisen itsearviointityökalun testaamiseksi ja sen jälkeen excel-pohjaisen työkalun testaamiseksi ja käyttökokemusten hankkimiseksi.

Lisäksi keväällä 2010 suoritettiin kysely koko maakunnan yrityksille, joille lähetettiin kyselylomake koskien yritysten osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta. Syksyllä 2010 lähetettiin uusintakysely, mutta siitäkin huolimatta palautusprosentti jäi pieneksi, kuten yrityskyselyissä näyttää asia olevan.

Projektin alussa asetettiin ohjausryhmän lisäksi tukiryhmä. Tukiryhmän ja ohjausryhmän kokoukset olivat erittäin hyödyllisiä projektille ja edesauttoivat sen etenemistä. Projekti oli eniten yhteistyössä erillisistä hankkeista Yritysten Taitava Keski-Suomen -hankkeen kanssa, jonka ohjausryhmän varajäsenenä myös projektinjohtaja toimi. Lisäksi projekti osallistui Yritysten Taitava Keski-Suomen järjestämiin yritysfoorumeihin, joiden kautta projekti sai kontakteja yrityksiin. Projekti teki yhteistyötä myös muiden projektien kanssa, kuten Profit-hankkeen kanssa.

Projektin päätuloksina voidaan pitää sen osatavoitteiden mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. Ensinnäkin yritysten osaamisen kehittämiseksi laadittiin itsearviointityökalu sekä Internet- että excel-muodossa, joita molempia testattiin 17 yrityksessä ja saatiin yrittäjiltä pääosin positiivista palautetta. Aiheesta valmistui myös sisällöllinen loppuraportti (Stenström, Nikkanen & Itkonen: Osaamisen itsearviointityökalun kehittäminen yhteistyössä pk-yritysten kanssa, Koulutuksen tutkimuslaitos, Työpapereita 26), johon on liitetty lyhyt teoriakatsaus aiheeseen. Lisäksi aiheesta kirjoitettiin myös artikkeli Ammattikasvatuksen aikakauskirja-lehteen Stenström, Itkonen & Nikkanen "Havaintoja ja palautetta pk-yritysten osaamisen itsearviointityökalun kehittämisprosessista".

Toinen päätavoite yritysten osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden kartoitus tehtiin vuonna 2010 ja aiheesta laadittiin myös sisällöllinen raportti (Itkonen, Stenström & Nikkanen: Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa, Koulutuksen tutkimuslaitos, Työpapereita 27). Molemmat raportit ilmestyivät alkuvuonna 2011 ja niistä tiedotetaan suurelle yleisölle.

Molemmat julkaisut ja itsearviointityökalu ovat saatavissa osoitteessa: http://ktl.jyu.fi/ktl/iav