Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11066

Projektin nimi: MAKU-HELMI

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä/ Haapaveden ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Osoite: Teollisuustie 2

Puhelinnumero: 08-4592 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jedu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Juola

Asema: Haapaveden ammattiopiston rehtori

Sähköposti: erkki.juola(at)jedu.fi

Puhelinnumero: 044 7692 210

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Kärsämäki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala, Oulainen, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen avulla järjestetään elintarvikealan kurssi- ja koulutustoimintaa Nivala- Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntien sekä Oulaisten kaupungin yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville, sekä ammattikeittiöiden henkilöille. Koulutus kattaa tuotekehitys- ja tuotantoprosessit, asiakaspalvelu, ohjelmapalvelu- ja markkinointiosion, ruokalistasuunnittelun ja palvelupakettien rakentamisen, sekä liiketaloudellisen osion.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ravintoloiden ja ruoka-, majoitus-, sekä pitopalveluyritysten tavarantoimittajat ja tuotteiden loppukäyttäjät. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat projektin toimijat ja yhteistyökumppanit esim. muut alueen ammatilliset oppilaitokset ja seutukunnat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 240, joista naisia 213

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on nostaa lähiruuan tunnettavuutta, laatua ja imagoa sekä yritysten kokonaislaatua ja palvelua. Hankkeella pyritään nostamaan paikallisen ruokatuotannon käyttöastetta ja raaka-ainevalikoimaa. Lähiruoka on keskeinen elementti joukkoruokailussa, matkailussa ja kulttuuritarjonnassa. Vihannesviljelyn mahdollisuudet ovat alueella hyvät ja alueella toimiikin muutamia valtakunnallisesti merkittäviä kasvisten tuottajia. On tärkeää, että näiden tuotteiden tuotekehitys- ja jatkojalostustoimintaan panostetaan ja ohjataan taloudellisia resursseja koulutuksen avulla kehittämistyöhön.Hankkeen avulla järjestetään elintarvikealan kurssi- ja koulutustoimintaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville, sekä ammattikeittiöiden henkilöille. Koulutus kattaa tuotekehitys- ja tuotantoprosessit, asiakaspalvelu- ja markkinointiosion, palvelupakettien rakentamisen, sekä liiketaloudellisen osion. Yrityksille ja alueen suurkeittiöille tuotetaan ohjeistusta alueen raaka-aineista valmistettujen ruoka, jälkiruoka -ja leivontareseptien ja ruokalistojen muodossa, sekä myötävaikutetaan terveysvaikutteisten uutuustuotteiden ja palveluiden syntyyn. Elintarvikkeiden laatu perustuu niiden aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin, turvallisuuteen, käyttömukavuuteen sekä elintarviketuotantoketjun hallittuun toimintaan. Pk-yrityksille tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat keskeinen kilpailutekijä, joka tulisi olla kunnossa. Myös ympäristöasioiden merkitys korostuu. Elintarvikkeiden turvallisuus tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin tärkeää ja tällä alueella myös pienillä yrityksillä tulisi olla käytössään paras teknologia ja osaaminen.
Elintarviketeollisuudessa yritysten yhteistyö on perinteisesti muuta teollisuutta vähäisempää. Kustannuksia säästäviä pienyritysten yhteistyömuotoja voidaan löytää esim. osahankinnassa ja markkinoinnissa. Pienten yritysten tutkimus- ja kehittämisresurssien vähäisyyttä voidaan parantaa rakentamalla yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Terveysvaikutteisia elintarvikkeita pidetään yhtenä tulevaisuuden suurimpina mahdollisuuksina, johon liittyvään tutkimukseen ja tuotekehitykseen on alueella panostettava.
MAKU-HELMI hankkeen avulla synnytetään alueellisista aidoista vuodenaikaa ja sesonkeja seuraavista raaka-aineista kehitellyt ruokalistat ja ateriakokonaisuudet. Niitä ovat mm. aamiaiset, kokoustarjoilut, a'la carte annokset, illalliset, teemaviikot, pikaruuat, juomat jne. yrityksien toimintatapaa ja imagoa noudattaen. Yrityskohtaisen koulutuksen avulla palvelut kehittyvät ja lähiruuan merkitys kilpailuvalttina kasvaa.
Hankkeessa järjestettävässä koulutuksessa kerskitytään ruokalistojen/ tuotekokonaisuuksien kehittämiseen, ravitsemisneuvontaan ja ohjaavaan tuotekehitystyöhön palvelun tarjoajien ja tuottajien kanssa yhteistyössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan avoimilla lehdistötiedotteilla, hanke-esitteellä, yrityskohtaisilla kirjeillä ja hallinnoijan www.sivuilla, sekä hankekoulutusten yhteydessä.Lisäksi käytetään suoramarkkinointia, jonka alan opettajat suorittavat yrityksiin suuntautuvien työssäoppimiskäyntien yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämiseen ajoittuu ajalle 1.8.-31.12.2011. Käytäntöjen levittämisestä toteutetaan tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tulokset esitellään internettissä ja projektissa tuotettu materiaali lähetetään sidosryhmille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 706

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 158 706

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 915

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 353

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

MakuHelmi -hankkeen tavoitteena oli edistää lähiruoan tuotantoa, jatkojalostusta ja käyttöä Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien toiminta-alueilla. Hankkeen toiminnalla nostettiin lähiruoan imagoa, tunnettavuutta ja laatua tarjoamalla lähiruoka-aiheista koulutusta niin lähiruoan tuottajille ja jatkojalostajille kuin matkailupalveluyrityksille sekä julkisille ja yksityisille ruokapalvelujen tuottajille.

Hankkeessa järjestettiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa aiheina olivat muun muassa elintarvikealan perusosaaminen, tuotteistaminen, hygieniaosaaminen, ruokalistojen suunnittelu, erityisruokavaliot, laatu,trendit, jatkojalostus, leivonta ja ruoanvalmistus. Hankkeen tiedotustilaisuuksissa esiteltiin lähi- ja luomuraaka-aineita. Lisäksi hanke osallistui opintomatkalle Frantsilan Hyvän Olon Keskukseen.

Lähiruokaa grillissä -tapahtumassa esiteltiin alueen tuottajien ja jalostajien raaka-aineita sekä niiden käyttöä. Hankkeessa koottiin ja julkaistiin kesällä 2013 lähiruokaopas, jossa on 50 alueen lähiruokatuottajan tuote- ja yhteystiedot sekä ruokaohjeita.

Hankkeen laadullisista tavoitteista toteutuivat koulutus- ja osaamistason paraneminen, yrittäjyysyhteistyön lisääntyminen ja verkostotoiminna kehittäminen. Lisäksi hankkeessa toteutui kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden tavoitteita. Lähialueen raaka-aineiden ja jalosteiden käyttö vähentää mm. kuljetuskustannuksia.

Hankkeen eri koulutuksiin osallistui 240 henkilöä, joista naisia oli 213. Projektin elintarvikealan osaajakoulutuksen keskeytti kahdeksan henkilöä. Koulutuksiin käytetty aika oli päivinä oli 234. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä hankkeessa toteutui 1157. Lisäksi hankkeesta järjestettyihin tiedotustilaisuuksiin tai tapahtumiin osallistui 104 henkilöä.

Hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset saavutettiin kokonaisuudessaan hyvin. Hankkeeseen mukaan tuli tuottajia ja elintarvikealan yrittäjiä 40. Hankkeen eri koulutuksiin osallistui 240 henkilöä, joista naisia oli 213. Projektin elintarvikealan osaajakoulutuksen keskeytti kahdeksan henkilöä. Koulutuksiin käytetty aika oli päivinä oli 234. Hankkeesta järjestettyihin tiedotustilaisuuksiin tai tapahtumiin osallistui 104 henkilöä. Hankkeessa toteutui 1157 koulutus- ja henkilötyöpäivää.

Maku-Helmi käynnistyi 1.9.2009 hanke päättyi 30.6.2013. Hankkeen talousarvio oli 257 201 euroa. Hankeen rahoittajaviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Hankkeen toteutti Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Haapaveden ammattiopisto. Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Ritva Joki-Kolehmainen