Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11067

Projektin nimi: HARKAT 1 - Harjoittelutoiminnan kehittämishanke, vaihe 1

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 30.4.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: PL 505

Puhelinnumero: 010 38350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tokem.fi/?Deptid=15015

Vastuuhenkilön nimi: Matti Uusimäki

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: matti.uusimaki(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 010 383 5352

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen

Kunnat: Kemi, Tornio, Tervola, Keminmaa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Harjoittelupaikkoja ja työkokemusta tarvitsevat tutkinto-opiskelijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työelämän organisaatiot (oppilaitoksiin saatavat toimeksiannot)
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun henkilökunta

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 99, joista naisia 28

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään käytännön työelämää vastaavia oppimisympäristöjä, joissa tapahtuu työnjohtajien ohjauksessa tutkinto-opiskelijoiden valmistumiseen vaadittava työharjoittelu. Hankkeen kautta syntyy uusia toimintamalleja, jotka tehostavat oppimisympäristöjen käyttöä ja tukevat työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja työelämätaitoja. Ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien opiskelijoiden yhteistyön kautta on mahdollisuus rakentaa toimivia kokonaisratkaisuja työelämän tarpeisiin. Työnjohtajina toimivat tuovat käytännön tason osaamista oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä monitasoiseen verkostoitumiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Suunnitteluvaihe: vastuuhenkilö projektipäällikkö
Sisäinen tiedote, verkkosivut (opiskelijat, henkilökunta)

Toteutusvaihe: projektipäällikkö yhteistyössä ohjausryhmän kanssa
Sisäiset tiedotteet kaksi kertaa vuodessa (opiskelijat, henkilökunta)
Sisäiset ja ulkoiset verkkosivut (opiskelijat, henkilökunta, suuri yleisö)
Julkaistaan kooste projektin tuloksista (suuri yleisö)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

v. 2009 ja 2010:
Hankkeen tuloksista ja tärkeimmistä tuotoksista tiedotetaan eri tilaisuuksissa (järjestäjinä mm. OPM, OPH, ARENE, maakunnalliset ja alueelliset yhteistyökumppanit)
Sisäiset ja ulkoiset verkkosivut: projektin tulokset ja tuotokset esillä ajantasaisesti (opiskelijat, henkilökunta ja työelämä)
Hankkeen tuloksista tiedotetaan mahdollisissa eri tilaisuuksissa (järjestäjinä mm. OPM, OPH, ARENE, maakunnalliset ja alueelliset yhteistyökumppanit)
Sisäiset ja ulkoiset verkkosivut: projektin tulokset ja tuotokset esillä ajantasaisesti (opiskelijat, henkilökunta ja työelämä)

Loppuseminaari (suuri yleisö)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 231

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 505

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kaiken kaikkiaan projekti oli onnistunut ja monelle opiskelijalle tarjottiin pakollisiin opintoihin kuuluvaa työharjoittelua Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan- ja kaupan- ja kulttuurin yksiköissä sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä. Viime kesänä lama oli syvimmillään ja hyvin harva opiskelija sijoittui yrityksiin ja teollisuuteen töihin.

Pystyimme hyvin nopeasti reagoimaan maailman ja suomen tilanteeseen. Hankkeella varmistimme työharjoittelupaikkojen saamisen vuoden ajalle. Ilman hankkeen harjoittelua yli 90 henkilöä olisi jäänyt ilman harjoittelu-/työpaikkaa. Myös AMK:n ja Ammattiopisto Lappian yhteistyötä saatiin syvennettyä ja löydettiin hyviä käyntänteitä.

Hankkeella saatiin vaihdettua tietoa useiden eri osapuolten välillä. Työnjohtajat toivat mukanaan uutta käytännöntietoa työelämästä ja veivät mennessään tietoa koulutuksesta ammattikorkeakoulu opinnoissa. Työ- ja perehdyttämisoppaita saatiin tehtyä alakohtaisesti. Lisäksi kv-opiskelijoiden työharjoitteluopas tehtiin RAMK:issa, jota on mahdollisuus käyttää pohjana ja ottaa käyttöön myös Kemi- Tornion ammattikorkeakoulussa. Opas sisältää käytännön asioita ulkomaalaisena oppilaana töiden aloittamiseen suomessa.

Koska tekniikka kehittyy nopeasti, kouluissa pitää olla uusinta teknologiaa edustavia ohjelmistoja ja koulutukseen käytettäviä laitteistoja. Hankkeella saatiin päivitettyä laboratorioiden laitekantaa ja ohjelmistoja uusiksi ja näin taattua oppilaitoksen hyvä taso opetuksessa.

Harkat-hankkeella saatiin LiikeIkkunan toiminta käynnistettyä ja AMK:n ja kauppakeskuksen yhteistyö palkittiin kunniamaininnalla Vuoden Kauppakeskus 2010 -kilpailussa.

Projektista kerättiin palautetta Webropol-kyselyllä ja saatu palaute oli positiivista niin työnohjaajien kuin opiskelijoidenkin mielestä. Kaiken kaikkiaan projektia voidaan pitää erittäin onnistuneena. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.